Lék Gabapentin Teva 400MG

Kód SÚKL
0019996  
Název LP
Gabapentin Teva (400mg Cps Dur 90)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
90
Síla
400MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gabapentinum
ATC skupina
GABAPENTIN (N03AX12)

Složení

 1. Gabapentinum – 400 MG
 2. Talcum – PL MG
 3. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
 4. Titanii Dioxidum – PL MG
 5. Ferri Oxidum Nigrum – PL MG
 6. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 7. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 8. Gelatina – 111 MG
 9. Lacca – PL PC
 10. Propylenglycolum
 11. Ferri Oxidum Nigrum – PL PC

Příbalová informace

Sp.zn.sukls222218/2017 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Gabapentin Teva  100 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Teva  300 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Teva  400 mg tvrdé tobolky 

 
gabapentinum 
 
Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Gabapentin Teva a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin Teva užívat 
3. Jak se přípravek Gabapentin Teva užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Gabapentin Teva uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je přípravek Gabapentin Teva a k čemu se používá  
 
Přípravek Gabapentin Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické 
bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). 
 
Léčivou látkou přípravku Gabapentin Teva je gabapentin. 
 
Přípravek Gabapentin Teva se používá k léčbě: 
•  různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou  část  mozku,  které  se  později 
mohou,  ale  nemusejí  šířit  do  ostatních  částí  mozku).  Váš  lékař  Vám  předepíše  přípravek 
Gabapentin Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše 
onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin Teva k Vaší současné léčbě. 
Přípravek Gabapentin Teva  může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. 
•  periferní  neuropatické  bolesti  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  které  jsou  způsobeny  poškozením 
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna 
nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti 
lze  popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující,  bolestivé,  brnění, 
znecitlivění, mravenčení apod. 
 
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin Teva užívat 
 
Neužívejte přípravek Gabapentin Teva
 
1/8 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
  
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Gabapentin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
•  trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování 
•  podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání  ledvin), 
informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost 
•  trpíte-li  přetrvávající  bolestí  žaludku,  nebo  se  cítíte  být  nemocný(á),  ihned  kontaktujte  svého 
lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky břišní). 
•  pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař 
Vám může předepsat jiný režim dávkování 
 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se svým 
lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
U malého množství pacientů léčených antiepileptiky, jako je například gabapentin, se vyskytly myšlenky 
na  sebepoškození  nebo  na  sebevraždu.  Pokud  se  u  Vás  kdykoli  vyskytnou  myšlenky  na  sebepoškození 
nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní 
reakci,  která  se  může  rozvinout  v ještě  závažnější  potíže,  není-li  léčena.  Zapamatujte si  tyto  příznaky  a 
během léčby přípravkem Gabapentin Teva na ně dávejte pozor. 
Přečtěte  si  popis  těchto  příznaků  v kapitole  4  pod  nadpisem  „Kontaktujte  svého  lékaře  ihned, 
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků“. 
 
Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, 
můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav,  který  může  vést  k 
poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve  výsledcích  krevních  testů 
(konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud  zaznamenáte  jakýkoli  z  uvedených 
příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gabapentin Teva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  
nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo 
jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě poruch 
spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoliv jiných neurologických či psychiatrických problémů. 
 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože 
opioidy  mohou  zvýšit  účinek  přípravku  Gabapentin  Teva.  Kromě  toho  může  kombinace  přípravku 
Gabapentin Teva s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 
 
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li přípravek Gabapentin Teva užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které obsahují 
hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Teva ze žaludku. Doporučuje se 
proto užívat přípravek Gabapentin Teva  nejdříve 2 hodiny po podání antacida. 
 
 
 
2/8 
Přípravek Gabapentin Teva 
•  se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 
antikoncepčními přípravky. 
•  může  zkreslit  výsledky  některých  laboratorních  testů.  Podstupujete-li  vyšetření  moči,  oznamte 
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství  
Přípravek Gabapentin Teva  neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, 
musí používat spolehlivou antikoncepci. 
 
Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k 
léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu 
záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a 
to pouze pod dohledem lékaře. 
 
Vyhledejte  svého  lékaře,  jakmile  během  užívání  přípravku  Gabapentin  Teva  zjistíte,  že  jste  těhotná, 
myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství.  
 
Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. 
 
Kojení 
Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin – Teva, přechází do mateřského mléka. 
Vzhledem  k  tomu,  že  nežádoucí  účinky  na  dítě  nejsou  známy,  kojení  se  během  léčby  přípravkem 
Gabapentin Teva se nedoporučuje. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Gabapentin Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat 
složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že 
tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 
 
Přípravek Gabapentin Teva obsahuje  oranžovou žluť (E 110) 
300 mg tobolky obsahují oranžovou žluť, která  může způsobit alergickou reakci. 
 
3. Jak se přípravek Gabapentin Teva používá  
 
Vždy užívejte tento přípravek Gabapentin Tevapřesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. 
 
 
 
 
 
3/8 
Epilepsie, doporučená dávka je: 
 
Dospělí a dospívající: 
Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. 
Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka 
postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku 
ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Děti ve věku od 6 let a starší: 
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena 
nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. 
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých 
dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
Přípravek Gabapentin Teva  se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let. 
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávkaje: 
 
Dospělí 
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat 
dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení 
lékaře  dávka  postupně  zvýšena  až  na  maximální  dávku  3600  mg  denně.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  že  máte 
užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu 
Pokud  máte  potíže  s  ledvinami  nebo  podstupujete  hemodialýzu,  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávku. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Gabapentin  Teva,  pokud 
nemáte  problémy  s  ledvinami.  Pokud  máte  potíže  s ledvinami,  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávky. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku  Gabapentin Teva je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to 
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání 
Přípravek  Gabapentin  Teva  je  určen  pro  perorální  podání.  Vždy  užívejte  tobolky  s  dostatečným 
množstvím vody. 
 
Přípravek Gabapentin se podává s jídlem nebo bez jídla. 
 
Přípravek Gabapentin Teva nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit. 
 
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Gabapentin Teva, než jste měl(a) 
Vyšší  než  doporučené  dávky  mohou  vyvolat  vedlejší  účinky  zahrnující  ztrátu  vědomí,  závrať,  dvojité 
vidění,  zastřenou  řeč,  ospalost  a  průjem.  Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  jděte  na  nejbližší 
lékařskou  pohotovost,  užijete-li  více přípravku  Gabapentin Teva,  než  Vám  bylo  předepsáno.Gabapentin 
Teva Vezměte  s sebou  zbylé tobolky  a  také  obal  od přípravku  a  příbalovou informaci,  aby  bylo  možné 
lehce určit, jaký lék jste užil(a). 
 
 
4/8 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gabapentin Teva 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gabapentin Teva 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Gabapentin  Teva,  dokud  Vám  neřekne  Váš  lékař.  Je-li  Vaše  léčba 
ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin 
Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.   Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Kontaktujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  po  užití  tohoto  léčivého  přípravku  objeví 
některý z následujících příznaků, protože mohou být závažné: 

•  anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok 
rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu) 
•  závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a 
zčervenání a/nebo ztráta vlasů (toto mohou být příznaky závažné alergické reakce). 
•  úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy 
(zánět slinivky břišní).  
 
Přípravek Gabapentin Teva může
 způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které 
mohou postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během této reakce 
můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován(a) nebo bude Vaše léčba přípravkem 
Gabapentin Teva ukončena.  
 
Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 

•  kožní vyrážka 
•  kopřivka 
•  horečka 
•  otok uzlin, který neopadá 
•  otok rtů a jazyka 
•  zežloutnutí kůže nebo očního bělma 
•  neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 
•  závažná únava nebo slabost 
•  neočekávaná bolest svalů 
•  časté infekce potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat  
k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.  
 
Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete 
v léčbě přípravkem Gabapentin Teva pokračovat. 
 
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 
 
5/8 
Jiné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 
•  virové infekce   
•  pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace 
•  únava, horečka 
 
Časté (které mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
•  pneumonie  (zápal  plic), infekce  dýchacích  cest,  infekce  močových  cest,  zánět v uchu  nebo jiné 
infekce 
•  nízký počet bílých krvinek 
•  nechutenství, zvýšená chuť k jídlu 
•  agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením 
•  křeče,  porucha  souměrnosti  pohybů,  poruchy  řeči,  ztráta  paměti,  třes,  nespavost,  bolest  hlavy, 
citlivost kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby 
očí, zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy 
•  rozmazané vidění, dvojité vidění 
•  závratě 
•  vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 
•  ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose 
•  zvracení,  pocit  na  zvracení,  onemocnění  zubů,  zánět  dásní,  průjem,  bolest  žaludku,  zažívací 
potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání 
•  otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné 
•  bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby 
•  potíže s erekcí (impotence) 
•  otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 
•  snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti 
•  náhodné zranění, zlomenina, odřenina 
 
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
•  agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů) 
•  alergické reakce jako je kopřivka  
•  omezená pohyblivost  
•  zrychlená srdeční činnost  
•  svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny  
•  abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater 
•  mentální porucha 
•  pád 
•  zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou) 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):
 

•  ztráta vědomí 
•  snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou) 
•  potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 
 
Po uvedení gabapentinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
 
•  snížení počtu krevních destiček 
6/8 
•  halucinace 
•  potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost 
•  zvonění v uších 
•  skupina  nežádoucích  účinků,  které  mohou  zahrnovat  otok  lymfatických  uzlin  (izolované  malé 
vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně,  
•  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater 
•  akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence) 
•  zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně 
•  nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest, 
pocení), bolest na hrudi 
•  rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza),  
•  změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy),  
•  problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace 
•  nízká hladina sodíku v krvi 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41  Praha  10,  webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  Nahlášením  nežádoucích  účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5.   Jak přípravek Gabapentin Teva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte blistry v krabičce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.   Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Gabapentin Teva obsahuje 
Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 
400 mg. 
 
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabapentin Teva jsou: 
 
Přípravek Gabapentin Teva 100 mg tobolky: 
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob 
Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) 
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol 
 
Přípravek Gabapentin Teva 300 mg tobolky: 
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob 
7/8 
Tobolka - želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171) 
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol 
 
Přípravek Gabapentin Teva 400 mg tobolky: 
Obsah tobolky - mastek, předbobtnalý kukuřičný škrob 
Tobolka - želatina, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), 
oxid titaničitý (E171) 
Inkoust - šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol 
 
Jak přípravek Gabapentin Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Gabapentin Teva 100 mg tobolky: 
tvrdé želatinové tobolky, obě části šedé, naplněné bílým 
až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „38“. 
Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (4 x 50), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50)  
tvrdých tobolek. 
 
Přípravek Gabapentin Teva 300 mg tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části oranžové, 
naplněné bílým až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny 
číslice „93“ a „39“. 
Velikosti balení: 10, 20, 28, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50)  
tvrdých tobolek. 
 
Přípravek Gabapentin Teva 400 mg tobolky: tvrdé želatinové tobolky, obě části hnědé, naplněné bílým 
až téměř bílým práškem s malými hrudkami, na obou částech tobolky jsou natištěny číslice „93“ a „40“. 
Velikosti balení: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 200 (2 x 100), 500 (10 x 50) nebo 1000 (20 x 50) 
tvrdých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha, 150 00, Česká republika 
 
Výrobce 
TEVA UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká 
Británie 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5,  2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 
Teva Operations Poland Sp. z o. o ., ul.Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko) 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3 89143, Blaubeuren, Německo (pouze pro Německo) 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Norsko: 
GATONIN 100, 300, 400 mg kapsel, hard 100 mg 
Německo: 
GABAPENTIN TEVA 300mg Hartkapseln 
Polsko: 
Gabapentin Teva kapsułki twarde 100, 300, 400 mg 
Portugalsko: 
Gabapentina Teva 100, 300, 400 mg Cápsula 
Švédsko: 
Gabapentin Teva 100, 300, 400 mg kapslar, hårda 
Slovenská republika:  Gabapentin Teva 100, 300, 400 mg 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 10. 2017 
8/8