Lék Loceryl 50MG/ML

Kód SÚKL
0045304  
Název LP
Loceryl (50mg/ml Lac Ugc 1x2,5ml I)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Léčivý lak na nehty
Velikost balení
1X2,5ML I
Síla
50MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Amorolfini Hydrochloridum
ATC skupina
AMOROLFIN (D01AE16)

Složení

  1. Amorolfini Hydrochloridum – 6,4 PC
  2. Amorolfinum – 5 PC
  3. Copolymerum Methacrylatum A – PL PC
  4. Triacetinum – PL PC
  5. Butylis Acetas – PL PC
  6. Ethylis Acetas – PL PC
  7. Ethanolum Anhydricum – 100 PC

Příbalová informace

sp.zn.sukls241271/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 
 
Loceryl 5% léčivý lak na nehty 
amorolfini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat 
3. 
Jak se přípravek Loceryl používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Loceryl uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
1. 
Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá 
  Léčivou látkou je amorolfin, který usmrcuje řadu choroboplodných hub, kvasinek a plísní 
vyvolávajících infekce nehtů. 
  Přípravek Loceryl se používá u dospělých při léčbě onychomykóz, tj. onemocnění nehtů 
vyvolaných vláknitými houbami. 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat 
 
Nepoužívejte přípravek Loceryl: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Loceryl se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty. 
Při práci s organickými rozpouštědly (např. terpentýn, ředidla barev a laků, parafin, benzín 
ap.) používejte k ochraně ošetřených nehtů nepropustné rukavice, jinak by došlo k odstranění 
laku Loceryl. 
 


Během léčby přípravkem Loceryl nepoužívejte umělé nehty a bez porady s lékařem ani 
kosmetický lak na nehty. 
 
Podobně jako všechny léky může i tento přípravek způsobit alergické reakce, některé 
mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, přestaňte přípravek 
Loceryl používat a ihned lak odstraňte za pomoci odlakovače nebo přiložených 
čistících tamponů a vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek Loceryl znovu neaplikujte. 
Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc, máte-li některý z těchto příznaků: 
-  Máte potíže s dýcháním 
-  Máte otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 
-  Na kůži máte závažnou vyrážku. 
 
Děti a dospívající 
Přípravkem nemají být léčeny děti, a to zvláště ne kojenci a malé děti, protože nejsou 
dostatečné znalosti o jeho účinku v těchto věkových skupinách. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Loceryl 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době  používal(a) nebo které možná budete používat. 
Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy. 
Současně s přípravkem Loceryl se nesmí bez porady s lékařem používat kosmetické laky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Loceryl nesmí být používán během těhotenství a kojení, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly zaznamenány. 
 
3. 
Jak se přípravek Loceryl používá 
  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lak má být na nemocný nehet na noze nebo ruce nanášen jednou nebo dvakrát týdně. 
Při nanášení laku postupujte následovně: 

             Obr. 1 Aby byla léčba úspěšná, musíte nejprve co nejpečlivěji 
opilovat postižené oblasti nehtů (zvláště povrch nehtu) jedním z přiložených pilníčků pro 
jedno použití. Nepoužívejte tyto pilníčky na zdravé (neinfikované) nehty. 
 
 
 
 
     Obr. 2 Po opilování očistěte a odmastěte povrch nehtu  jedním  z 
přiložených tamponů zvlhčených alkoholem.  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
• 
  Obr. 3-6 Přiloženou omyvatelnou špachtlí naneste lak na celý povrch 
 
postiženého nehtu. Před ošetřením každého nehtu vždy ponořte špachtli do laku, ale neotírejte 
ji o hrdlo lahvičky. Otřete špachtli tamponem, který jste použili pro očištění nehtů. Ihned po 
nanesení laku na všechny postižené nehty lahvičku pevně uzavřete. 
 
 
 

             Obr. 7 Lak na nehtech nechte 3 minuty zaschnout. 
 
 
 
 
 
  • 
Při každém dalším nanášení laku nehty opět opilujte, zbavte zbytků starého laku a 
očistěte zvlhčeným tamponem. 
  Délku léčby vždy určí lékař. Vyléčení mykotické infekce (infekce choroboplodnými houbami, 
kvasinkami nebo plísněmi) je dlouhodobou záležitostí. Aby léčba přípravkem Loceryl byla 
úspěšná, musí být lak nanášen každý týden po několik měsíců. Léčba má probíhat tak dlouho, 
 

dokud se postižené nehty zcela nevyléčí a znovu nevyrostou. Obvyklá délka léčby mykotické 
infekce nehtů na rukou je asi 6 měsíců a na nohou 9-12 měsíců. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku LOCERYL, než jste měl(a) 
 
Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty. Nanesete-li na nehet příliš mnoho laku, setřete 
přebytečný lak nanášecí špachtlí. 
Po povrchové aplikaci laku Loceryl se neočekávají žádné systémové známky předávkování. 
  Při náhodném požití přípravku dítětem nebo dospělým vyhledejte neprodleně lékaře nebo 
nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Loceryl 
Zapomenete-li nanést přípravek Loceryl v příslušný den týdne, naneste ho, jakmile si 
vzpomenete, a pak pokračujte v léčbě jako předtím. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Loceryl 
Nepřerušujte sám(a) používání přípravku. Chcete-li používání přípravku přerušit, poraďte se o 
tom s lékařem. 
  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
-  poškození nehtů, zabarvení nehtů, lámání nehtů, třepení nehtů 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
-  pocity pálení kůže 
Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit): 
-  systémová alergická reakce (závažná alergická reakce, která může být spojená s otokem 
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potížemi s dýcháním a/nebo závažnou vyrážkou). 
zarudnutí, svědění, zánět kůže v místě kontaktu s přípravkem, tvorba puchýřů  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo 
na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Loceryl uchovávat 
 
 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Loceryl obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je: amorolfini hydrochloridum 5, 574 g (odpovídá amorolfinum 5, 000 g) 
ve 100 ml laku. 
-  Pomocnými látkami jsou: methakrylátový kopolymer typ A, triacetin, butyl-acetát, 
ethyl- acetát, bezvodý ethanol. 
 
Jak přípravek Loceryl vypadá a co obsahuje toto balení 
Loceryl 5 % léčivý lak na nehty je bezbarvý nebo téměř bezbarvý čirý roztok. 
Obsah balení: 
Tmavá skleněná lahvička s 2,5 ml laku, přiloženo je 10 plastových nanášecích špachtlí, 30 
pilníčků na nehty pro jedno použití a 30 čisticích tamponů zvlhčených izopropylalkoholem, 
krabička. 
 
nebo 
 
Tmavá skleněná lahvička s 2,5 ml laku, plastový uzávěr s nanášecí špachtlí, 30 pilníčků na 
nehty pro jedno použití a 30 čisticích tamponů zvlhčených izopropylalkoholem, krabička. 
 
 
Velikost balení: 1 x 2,5 ml. 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
  Držitel rozhodnutí o registraci: 
Galderma International 
Tour Europlaza - La Défense 4 
20, av. André Prothin 
92927 LA DÉFENSE Cedex 
FRANCIE 
  Výrobce: 
Laboratoires Galderma 
74540 Alby sur Cheran 
Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 5. 2017