Lék Neonutrin 5%

Kód SÚKL
0046780  
Název LP
Neonutrin (5% Inf Sol 1x500ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
1X500ML
Síla
5%
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Isoleucinum, Leucinum, Lysinum Monohydricum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Histidinum, Acetylcysteinum, Cystinum, Glycyltyrosinum Dihydricum, Tyrosinum, Alaninum, Argininum, Acidum Asparticum, Asparaginum Monohydricum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Prolinum, Serinum
ATC skupina
AMINOKYSELINY (B05BA01)

Složení

 1. Isoleucinum – 2,5 GM
 2. Leucinum – 4 GM
 3. Lysinum Monohydricum – 4,05 GM
 4. Methioninum – 1,75 GM
 5. Phenylalaninum – 3,25 GM
 6. Threoninum – 2,2 GM
 7. Tryptophanum – 1,1 GM
 8. Valinum – 3,5 GM
 9. Histidinum – 1,75 GM
 10. Acetylcysteinum – 0,6 GM
 11. Cystinum – 0,4 GM
 12. Glycyltyrosinum Dihydricum – 1,5 GM
 13. Tyrosinum – 0,3 GM
 14. Alaninum – 3 GM
 15. Argininum – 4,5 GM
 16. Acidum Asparticum – 1,75 GM
 17. Asparaginum Monohydricum – 2 GM
 18. Acidum Glutamicum – 5 GM
 19. Glycinum – 2,75 GM
 20. Prolinum – 3 GM
 21. Serinum – 2 GM
 22. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL GM
 23. Natrii Disulfis – PL GM
 24. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls238213/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
Neonutrin 5% 
Neonutrin 10% 
Neonutrin 15% 
infuzní roztok  
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% používat  
3. 
Jak se přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15%  používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15%  uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% a k čemu se používá 
Neonutrin 5%, 10%, 15% je roztok čistých forem L-aminokyselin, resp. jejich rozpustnějších derivátů 
(acetylcystein)  a  dipeptidů  (glylycyltyrosin)  v koncentracích  5,  10  a 15 %  určený  k podávání  infuzí. 
Obsahuje  44 % esenciálních  aminokyselin,  20 % větvených  aminokyselin  a  vyvážené  spektrum 
asistujících aminokyselin. 
Receptura  přípravku  Neonutrin  5%,  10%,  15%  byla  sestavena  tak,  aby  byla  zajištěna  optimální 
stimulace  proteosyntézy  (tvorby  bílkovin)  a  tím  i  příznivá  dusíková  bilance  u pacientů  se  středně 
závažným metabolickým stresem. 
Hlavními  zdroji  anabolického  dusíku jsou  kyselina  glutamová,  arginin  a  alanin,  tedy  aminokyseliny 
s výraznými farmakodynamickými vlastnostmi. Roztok obsahuje asparagin; množství tyrosinu je oproti 
klasickým  aminoroztokům  zvýšeno  přídavkem  dipeptidu  glycyltyrosinu,  což  zajišťuje  dostatečný 
příjem i v katabolických stavech, kdy může být přítomen blok konverze fenylalanin-tyrosin. Vyšší je i 
zastoupení cysteinu/cystinu, které mají význam pro udržení buněčné antioxidační obrany. 

 
Roztok neobsahuje elektrolyty, poměr zastoupení jednotlivých aminokyselin je pro všechny koncentrace 
stejný. 
Přípravek  Neonutrin  5%,  10%,  15%  je  indikován  pro  stavy  vyžadující  doplňkovou  nebo  úplnou 
parenterální výživu (umělou výživu pomocí infuzí do žíly). 
NEONUTRIN je indikován u všech stavů, při kterých není možno zajistit dostatečnou výživu pacienta 
perorální  (podávanou  ústy)  nebo  enterální  (střevní)  cestou.  Je  určen  především  pro  pacienty  se 
základním a středním stupněm metabolické zátěže, vzhledem k vyváženému spektru aminokyselin je 
vhodný  v kombinacích  se  speciálními  aminoroztoky  také  u hyperkatabolických  stavů,  orgánových 
selhání a v dětském lékařství. 
Základní indikace: 
  poškození horní části zažívací trubice, polykací obtíže na neurologickém podkladě, achalazie jícnu 
(porucha hybnosti jícnu), stenóza pyloru (zúžení vrátníku), náhlé břišní příhody, zvláště poruchy pasáže 
- subileózní a ileózní stavy; těžké záněty trávicího ústrojí infekčního i neinfekčního původu (ulcerózní 
kolitida, Crohnova choroba, divertikulitida, ischemické poškození, diverzní kolitida apod.); 
  akutní a chronický (exacerbující) zánět slinivky břišní, malabsorpční syndrom (porucha vstřebávání 
živin) typu krátkého střeva (postresekční, postradiační), vnitřní píštěle, zkraty a další důvody omezení 
resorpční  plochy,  těžké  formy  glutenové  a  exsudativní  enteropatie  (typ  onemocnění  střeva), 
enzymových defektů a dalších poruch vstřebávání aminokyselin; 
  předoperační  příprava  u pacientů  s výraznou  malnutricí  (podvýživou),  pooperační  aplikace  při 
absenci příjmu ústy delší než 3 dny, po velkých operačních výkonech a ztrátách dusíku; 
  těžké  formy  mentální  anorexie  (odmítání  příjmu  potravy),  kachexie  (silné  hubnutí  spojené 
s výraznou slabostí) u AIDS a u indikovaných případů zhoubných nádorů. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15%  
používat 
 
 Nepoužívejte přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15%: 
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- při vrozených poruchách metabolizmu (přeměny) aminokyselin 
- při oligurickém selhání ledvin pokud nejste dialyzován(a) 
- při šokovém stavu 
Upozornění a opatření  
Přípravky Neonutrin 5%, 10%, 15% neobsahují ionty. Potřebné ionty je třeba dodávat podle tabulek 
nebo bilančního sledování. 
Přídavky  iontů  do  roztoku  Neonutrin 10%  zvyšují  osmolaritu  roztoku  a  znesnadňují  jeho  periferní 
podání. 
Dávkování je nutno modifikovat při metabolické acidóze, hyperamonemii (jaterní selhávání) a retenci 
dusíkatých látek (konzervativní léčba selhávání ledvin). 
Poruchy minerálového a vodního metabolizmu je nutno během parenterální výživy upravovat. 
Děti a dospívající 

 
Přípravek  Neonutrin  5%,  10%,  15%  není  určen  pro  nedonošené  a  děti  do  2 let  věku,  jinak  jej  lze 
s přihlédnutím ke klinickému stavu používat i v pediatrické praxi, zvláště u starších dětí a dospívajících. 
Další léčivé přípravky a přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Interakce přípravků Neonutrin 5%, 10%, 15% nejsou známy. 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat.  Podání  přípravků 
Neonutrin 5%, 10%, 15% není kontraindikováno během těhotenství a kojení. Parenterální výživa u této 
skupiny nemocných by však měla být vedena na specializovaném pracovišti. 
 
Přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% obsahuje disiřičitan sodný. 
Vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek). 
3. 
Jak se přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% používá 
Tento přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě infuze. O tom, jaké množství 
roztoku potřebujete, v jaké koncentraci a jak často Vám bude podáván, rozhodne váš lékař podle 
vašeho věku, tělesné hmotnosti, klinického stavu a účelu léčby.  
Způsob podání 
Neonutrin 5% je roztok pro periferní podání při dávkování max. 150 ml/h u dospělé osoby, přesnější je 
propočet podle tělesné hmotnosti. Neonutrin  10% je určen především k aplikaci centrálním žilním 
katétrem a k přípravě směsí all-in-one (všechny složky výživy jsou v jednom vaku). 
Samostatné podání do periferní žíly je vzhledem k osmolaritě roztoku možné, ale metabolicky 
nevhodné. I pro periferní podání je nutné užít vhodný all-in-one nebo multi-bottle systém (aplikace 
několika roztoků paralelně vícekanálovou žilní linkou). 
Neonutrin  15% je určen výhradně k aplikaci do centrálního žilního katétru a k přípravě směsí all-in-
one. 
Výhodou  15% aminoroztoku  je  možnost  dostatečné  dodávky  aminokyselin  i  při  nutnosti  redukce 
objemu infuzí, tj. tam, kde hrozí objemové přetížení (onemocnění oběhového systému, retence tekutin 
apod.). 
 
Dávkování  
Obvyklé dávkování přípravku Neonutrin 5%, 10%, 15% 
 
stupeň 
g AK 
Neonutrin 5% 
Neonutrin 10% 
Neonutrin 15% 
metabolické 
zátěže 
na kg tělesné 
(ml/den) 
(ml/den) 
(ml/den) 
hmotnosti 
pro dospělého 
pro dospělého 
pro dospělého 
 
základní  
 
0,7 - 1,0 
  1000 - 1400 
 
500 -  700 
 
330 -  470 
 
střední 
 
1,0 - 1,5 
  1400 - 2100 
 
700 -1100 
 
470 -  700 

 
 
vysoký 
 
1,5 - 2,0 
 
  1100 -1400 
 
700 -1000 
Maximální rychlost podání 
aminokyselin  je  0,1 g/kg  tělesné  hmotnosti/h,  to  je  max.  150 ml přípravku  Neonutrin  5%, 
75 ml přípravku  Neonutrin   10%  nebo  50 ml přípravku  Neonutrin 15%  pro  běžného  dospělého  za 
hodinu. 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek  Neonutrin  5%,  10%,  15%  není  určen  pro  nedonošené  a  děti  do  2 let  věku,  jinak  jej  lze 
s přihlédnutím ke klinickému stavu používat i v pediatrické praxi, zvláště u starších dětí a dospívajících. 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Výjimečně projevy nesnášenlivosti, jako nauzea (nevolnost) a zvracení. V těchto případech je nejlépe 
snížit rychlost podání, a jestliže výše uvedené projevy nevymizí, podávání přerušit. 
Přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% může vzácně způsobit těžké alergické reakce a bronchospasmus. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
5. 
Jak přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Přípravek musí být použit okamžitě po prvním otevření/rekonstituci/naředění. 
Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem! 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  

 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
Co přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% obsahuje 
SLOŽENÍ  přípravku Neonutrin 5%, 10%, 15% 
  
1000 ml infuzního roztoku obsahuje: 
 
 
5% [g] 
10% [g] 
15% [g] 
Isoleucinum 
2,5 
5,0 
7,5 
Leucinum 
4,0 
8,0 
12,0 
Lysini monohydricum 
4,05 
8,1 
12,15 
Methioninum 
1,75 
3,5 
5,25 
Phenylalaninum 
3,25 
6,5 
9,75 
Threoninum 
2,2 
4,4 
6,6 
Tryptophanum 
1,1 
2,2 
3,3 
Valinum 
3,5 
7,0 
10,5 
Histidinum 
1,75 
3,5 
5,25 
Acetylcysteinum 
0,6 
1,2 
1,8 
 
odpovídá cysteinum 
0,45 
0,89 
1,34 
Cystinum 
0,4 
0,4 
0,4 
Glycyltyrosinum dihydricum 
1,5 
3,0 
4,5 
 
odpovídá tyrosinum 
0,99 
1,98 
2,97 
 
odpovídá glycinum 
0,41 
0,82 
1,23 
Tyrosinum 
0,3 
0,3 
0,3 
 
tyrosinum celkem 
1,29 
2,28 
3,27 
Alaninum 
3,0 
6,0 
9,0 
Argininum 
4,5 
9,0 
13,5 
Acidum asparticum 
1,75 
3,5 
5,25 
Asparaginum monohydricum 
2,0 
4,0 
6,0 
Acidum glutamicum 
5,0 
10,0 
15,0 
Glycinum 
2,75 
5,5 
8,25 
 
glycinum celkem 
3,16 
6,32 
9,48 

 
Prolinum 
3,0 
6,0 
9,0 
Serinum 
2,0 
4,0 
6,0 
Dihydrát dinatrium - edetátu 
0,02 
0,02 
0,02 
Disiřičitan sodný 
0,20 
0,20 
0,20 
Voda na injekci 
             ad 1000 
ml 
1000 
ml 
1000 
ml 
 
Neonutrin 5% 
Celkové aminokyseliny 
  50,0  g/l 
Celkový dusík  
7,5  g/l 
Energetická hodnota                             858 kJ/l   (209 kcal/l) 
Teoretická osmolarita                            cca 385   mosmol/l 
pH   
6,0 - 7,2 
hustota 
1,011  g/ml při 25 oC 
 
Neonutrin 10% 
Celkové aminokyseliny 
99,3  g/l 
Celkový dusík 
14,9  g/l 
Energetická hodnota                                  1704   kJ/l (416 kcal/l) 
Teoretická osmolarita                           cca 766    mosmol/l 
pH   
6,0 - 7,2 
hustota 
1,027  g/ml při 25 oC 
 
Neonutrin 15% 
Celkové aminokyseliny 
148,7  g/l 
Celkový dusík 
22,3  g/l 
Energetická hodnota                           2552 kJ/l   (622 kcal/l) 
Teoretická osmolarita                          cca 1144   mosmol/l 
pH   
6,0 - 7,2 
hustota 
1,042  g/ml při 25 oC 
 
Jak přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Přípravek Neonutrin 5%, 10%, 15% je čirý, nažloutlý infuzní roztok a je dodáván v 500 ml skleněných 
lahvích.  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
Výrobce 
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 8. 2017.