Lék Ketesse 25MG

Kód SÚKL
0057074  
Název LP
Ketesse (25mg Tbl Flm 30 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30 I
Síla
25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Dexketoprofenum Trometamolum
ATC skupina
DEXKETOPROFEN (M01AE17)

Složení

  1. Dexketoprofenum Trometamolum – 36,9 MG
  2. Dexketoprofenum – 25 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  6. Glyceroli Palmitostearas – PL MG
  7. Hypromellosum – PL MG
  8. Titanii Dioxidum – PL MG
  9. Macrogolum 6000 – PL MG
  10. Propylenglycolum – PL MG

Příbalová informace

 
  
Sp.zn.sukls315573/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Ketesse 25 mg potahované tablety 
Dexketoprofenum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Ketesse a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketesse užívat 
3. 
Jak se přípravek Ketesse užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ketesse uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Ketesse a k čemu se používá 
 
Přípravek Ketesse je lék proti bolesti ze skupiny léků označovaných jako nesteroidní protizánětlivá 
léčiva (NSA). Užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti svalů, bolesti zubů a při 
menstruačních bolestech (dysmenorhea). 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketesse užívat  
 
Neužívejte přípravek Ketesse: 

-  Jestliže  jste  alergický(á)  na  dexketoprofen nebo na kteroukoli další složku  tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 
-  Jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antiflogistika; 
-  Jestliže máte astma nebo trpíte astmatickými záchvaty, akutní alergickou rýmou (krátkodobý 
zánět nosní sliznice), nosními polypy (vyklenutí nosní sliznice způsobené alergií), kopřivkou 
(kožní  vyrážku),  angioedémem  (otok  obličeje,  očí,  rtů  nebo  jazyka  či  dýchací  obtíže)  nebo 
dušností  na  hrudi  vyvolanými  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiných  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv; 
-  Jestliže trpíte fotoalergickou nebo fototoxickou reakcí (zvláštní forma zčervenání kůže a/nebo 
puchýřů  na  kůži  vystavené  slunečnímu  záření)  při  užívání  ketoprofenu  (nesteroidní 
protizánětlivé léčivo) nebo fibrátů (léky ke snížení hladiny tuků v krvi); 
-  Jestliže máte peptický vřed/krvácení do žaludku nebo střev nebo jste v minulosti prodělal(a) 
krvácení do žaludku nebo střev, vřed nebo perforaci (proděravění); 
-  Jestliže máte chronické zažívací obtíže (např. zažívací potíže, pálení žáhy); 
-  Jestliže jste prodělal(a) krvácení do žaludku nebo střev nebo perforaci ve vztahu k předchozí 
léčbě nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSA) užívanými k léčbě bolesti; 
-  Jestliže máte onemocnění střev s chronickým zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida); 
-  Jestliže  máte  závažné  srdeční  selhání,  středně  závažné  nebo  závažné  problémy  s  ledvinami 
nebo závažné problémy s játry; 
-  Jestliže trpíte poruchami krvácivosti nebo poruchami krevní srážlivosti; 
 

 
  
-  jste  silně  dehydrován(a)  (ztratil(a)  jste  hodně  tělních  tekutin)  kvůli  zvracení,  průjmu  nebo 
nedostatečnému příjmu tekutin; 
-  Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství nebo kojíte. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ketesse se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  Jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) alergiemi; 
-  Jestliže  máte  problémy  s  ledvinami,  játry  nebo  srdcem  (vysoký  krevní  tlak  a/nebo  srdeční 
selhání), trpíte-li zadržováním tekutin v těle nebo jste trpěl(a) takovými problémy v minulosti; 
-  Jestliže  užíváte  močopudné  léky  (diuretika)  nebo  pokud  jste  velmi  málo  zavodnění 
(hydratovaní)  a  máte  snížený  objem  krve  kvůli  nadměrným  ztrátám  tekutin  (např.  kvůli 
nadměrnému močení, průjmu nebo zvracení); 
-  Jestliže máte onemocnění srdce, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo jestliže 
si  myslíte,  že  byste  mohl(a)  být  takovými  onemocněními  ohrožen(a)  (např.  pokud  máte 
vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol nebo pokud kouříte), musíte se poradit 
se svým lékařem nebo lékárníkem; léky jako přípravek Ketesse mohou mírně zvyšovat riziko 
infarktu  myokardu  nebo  cévní  mozkové  příhody.  Jakékoli  riziko  je  pravděpodobnější  při 
vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby; 
-  Jestliže jste starší: nežádoucí účinky by se u Vás mohly vyskytnout s vyšší pravděpodobností 
(viz bod 4). Pokud se nějaký nežádoucí účinek objeví, ihned se poraďte se svým lékařem; 
-  Jestliže jste žena a trpíte problémy s plodností (Ketesse by mohl narušit Vaši plodnost, proto 
byste jej neměla užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost); 
-  Jestliže máte poruchu tvorby krve a krvinek; 
-  Jestliže  máte  systémový  lupus  erythematodes  nebo  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně 
(poruchy imunitního systému, které postihují pojivovou tkáň); 
-  Jestliže  jste  v  minulosti  prodělal(a)  chronický  zánět  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova 
choroba); 
-  Jestliže máte nebo jste prodělal(a) jiné onemocnění žaludku či střev; 
-  Jestliže máte varicellu (plané neštovice), protože NSA by výjimečně mohla zhoršit infekci; 
-  Jestliže  užíváte  jiné  léky,  které  zvyšují  riziko  peptického  vředu  nebo  krvácení,  např. 
kortikoidy užívané ústy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání  serotoninu),  léky  k  prevenci  tvorby  krevních  sraženin  jako  kyselina 
acetylsalicylová  nebo  antikoagulancia  (léky  tlumící  krevní  srážlivost)  jako  warfarin.  V 
takovém  případě  se  poraďte  s  lékařem,  než  začnete  přípravek  Ketesse  užívat:  lékař  může 
požadovat, abyste užíval(a) další lék, který bude chránit Váš žaludek (např. misoprostol nebo 
léky, které potlačují tvorbu žaludečních kyselin) 
-  Jestliže trpíte astmatem kombinovaným s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších 
nosních dutin a/nebo nosními polypy, protože jste více ohrožen(a) alergií na acetylsalicylovou 
kyselinu  a/nebo  NSA  než  zbytek  populace.  Podávání  tohoto  léku  může  vyvolat  astmatické 
záchvaty nebo zúžení průdušek zejména u pacientů alergických na acetylsalicylovou kyselinu 
nebo NSA.   
 
Děti a dospívající 
Přípravek Ketesse nebyl studován u dětí a dospívajících. Proto jeho bezpečnost a účinnost nebyla 
stanovena a tento přípravek nemá být podáván dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ketesse 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Některé léky nesmějí být užívány současně s tímto přípravkem a u některých jiných léků 
může být potřeba úprava jejich dávkování, jsou-li užívány současně. 
 
Užíváte-li  některý  z  následujících  léků  současně  s  přípravkem  Ketesse,  vždy  informujte  svého 
lékaře, zubaře nebo lékárníka: 
 
Kombinace, které se nedoporučují: 
 

 
  
-  acetylsalicylová kyselina, kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky 
-  warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci tvorby krevních sraženin 
-  lithium, které se užívá k léčbě některých poruch nálad 
-  methotrexát  (lék  proti  rakovině  nebo  k  potlačení  imunitní  reakce)  užívaný  ve  vysokých 
dávkách 15 mg/týden 
-  hydantoiny a fenytoin užívané při epilepsii 
-  sulfametoxazol užívaný k léčbě bakteriálních infekcí 
Kombinace vyžadující opatrnost: 
- ACE inhibitory, močopudné léky (diuretika) a antagonisté angiotenzinu II, léky užívané  k léčbě 
vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce 
- pentoxifylin a oxpentifylin užívané k léčbě chronických žilních vředů 
- zidovudin užívaný k léčbě virových infekcí 
- aminoglykosidová antibiotika používaná k léčbě bakteriálních infekcí 
- deriváty sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid a glibenklamid) užívané k léčbě cukrovky 
- methotrexát užívaný v nízkých dávkách, méně než 15 mg/týden. 
 
Kombinace, které je třeba pečlivě zvážit: 
- chinolonová chemoterapeutika (např. ciprofloxacin, levofloxacin) užívaná  k léčbě bakteriálních 
infekcí 
-  cyklosporin  nebo  takrolimus,  které  se  užívají  při  onemocněních  imunitního  systému  a  při 
transplantacích orgánů 
-  streptokináza  a  jiná  trombolytika  nebo  fibrinolytika,  tj.  léky  užívané  k  rozpouštění  krevních 
sraženin 
- probenecid k léčbě dny 
- digoxin užívaný k léčbě chronického srdečního selhání 
- mifepriston užívaný jako abortivum (k ukončení těhotenství) 
- antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 
- antiagregancia užívaná ke snížení shlukování krevních destiček a tvorby krevních sraženin 
- beta-blokátory používané k léčbě vysokého krevního tlaku a při problémech se srdcem 
- tenofovir, deferasirox, pemetrexed 
 
Máte-li jakékoli pochybnosti o užívání jiných léků současně s přípravkem Ketesse, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Ketesse s jídlem a pitím 
Tablety zapíjejte dostatečným množstvím vody. Tablety užívejte s jídlem, protože takové užívání 
napomáhá  snížení  rizika  žaludečních  nebo  střevních  nežádoucích  účinků.  Při  akutní  bolesti  však 
užijte tablety nalačno, tj. alespoň 30 minut před jídlem, protože tak bude lék moci začít účinkovat 
trochu rychleji. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte přípravek Ketesse v posledních třech měsících těhotenství a v období kojení.  
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože  přípravek 
Ketesse by nemusel být pro Vás vhodný. 
Užívání  přípravku  Ketesse  by  se  měly  vyhnout  ženy,  které  plánují  otěhotnět  nebo  jsou  těhotné. 
Léčba kdykoli během těhotenství by měla být řízena lékařem.  
Užívání přípravku Ketesse se nedoporučuje, pokud zkoušíte otěhotnět nebo pokud jste vyšetřována 
pro neplodnost. 
Ohledně možného vlivu na ženskou plodnost viz také bod 2 „Upozornění a opatření”.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ketesse by mohl mírně ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, a to vzhledem k 
možným  nežádoucím  účinkům  léčby  jako  jsou  závrať  nebo  ospalost.  Pokud  se  takové  účinky 
objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem. 
 
 

 
  
 
3. Jak se přípravek Ketesse užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávka přípravku Ketesse, kterou potřebujete k léčbě, je závislá na typu, závažnosti a trvání Vašich 
bolestí. Lékař Vám sdělí, kolik tablet musíte denně užít, a jak dlouho je budete užívat. 
Doporučená dávka je obvykle 1 tableta (25 mg) každých 8 hodin, přičemž nesmíte užít více než 3 
tablety denně (75 mg). 
 
Pokud  jste  starší,  nebo  pokud  trpíte  onemocněním  ledvin  či  jater,  musíte  léčbu  zahájit  celkovou 
denní dávkou nepřekračující 2 tablety denně (50 mg). 
Při dobré snášenlivosti přípravku Ketesse staršími pacienty může být tato počáteční dávka zvýšena 
na obvykle doporučovanou dávku (75 mg). 
 
Je-li Vaše bolest výrazná a Vy potřebujete ulevit rychleji, užijte tablety nalačno (nejméně 30 minut 
před  jídlem),  protože  tak  budou  snadněji  vstřebány  (viz  bod  2  „Přípravek  Ketesse  s  jídlem  a 
pitím“). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek nemají užívat děti a dospívající (mladší 18 let). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketesse, než jste měl(a) 
Jestliže  užijete  příliš  mnoho  tablet  tohoto  přípravku,  ihned  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem nebo vyhledejte první pomoc v nejbližší nemocnici. Nezapomeňte, prosím, vzít s sebou 
balení tohoto přípravku nebo tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ketesse 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte až následující 
pravidelnou dávku v příslušnou dobu (podle bodu 3 „Jak se přípravek Ketesse užívá“). 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu.  
 
Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 lidí 
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest zejména v horní části břicha, průjem, trávicí potíže (dyspepsie). 
 
Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 
Pocit  otáčení  (vertigo),  závrať,  ospalost,  poruchy  spánku,  nervozita,  bolesti  hlavy,  bušení  srdce, 
zčervenání, zánět žaludeční sliznice (gastritida), zácpa, sucho v ústech, nadýmání, kožní vyrážka, 
únava, bolest, horečnatost a zimnice, celkově nepříjemný pocit (malátnost). 
 
Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
Vřed  žaludku  nebo  dvanáctníku,  protržení  vředu  žaludku  nebo  dvanáctníku  nebo  jeho  krvácení, 
které  se  může  projevit  jako  zvracení  krve  nebo  černá  stolice,  mdloby,  vysoký krevní tlak, velmi 
pomalé  dýchání,  zadržování  vody  a  periferní  otoky  (např.  oteklé  kotníky),  otok  hrtanu, 
nechutenství  (anorexie),  neobvyklé  vnímání,  svědivá  vyrážka,  akné,  zvýšené  pocení,  bolest  zad, 
 

 
  
časté močení, poruchy menstruace, obtíže  s prostatou, výsledky jaterních funkčních testů odlišné 
od normálu (krevní testy), poškození jaterních buněk (hepatitida), akutní selhání ledvin. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10000 lidí 
Anafylaktická reakce (reakce  z přecitlivělosti, která může vést také ke kolapsu), otevřené boláky 
na kůži, v ústech a na očích a v oblasti pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův 
syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a krku (angioedém), dušnost způsobená zúžením dýchacích 
cest  (bronchospasmus),  zpomalené  dýchání,  rychlý  tep,  nízký  krevní  tlak,  zánět  slinivky  břišní, 
neostré  vidění,  zvonění  v  uších  (tinitus),  citlivost  kůže,  citlivost  na  světlo,  svědění,  problémy  s 
ledvinami. 
Snížený počet bílých krvinek (neutropenie), méně krevních destiček v krvi (trombocytopenie). 
 
Jestliže  zaznamenáte na začátku léčby jakékoli nežádoucí účinky týkající se žaludku/střev (např. 
bolest žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), jestliže se u Vás takové nežádoucí účinky vyskytly již 
v minulosti z důvodu dlouhodobého užívání protizánětlivě působících léků a zejména jestliže jste 
starší, ihned informujte svého lékaře. 
 
Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na pohlavních orgánech 
či jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Ketesse. 
 
Při léčbě nesteroidními antiflogistiky byly hlášeny zadržování tekutin a otoky (zejména kotníků a 
nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání. 
 
Léky jako přípravek Ketesse mohou mírně zvyšovat riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové 
příhody. 
 
U  pacientů  s  poruchami  imunitního  systému,  které  postihují  pojivové  tkáně  (systémový  lupus 
erythematodes  nebo  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně),  mohou  protizánětlivě  působící  léky 
vzácně vyvolávat horečku, bolest hlavy a strnulost šíje. 
 
Nejčastěji  pozorované  nežádoucí  účinky  se  týkají  zažívacího  traktu.  Mohou  se  objevit  vředy 
žaludku  nebo  dvanáctníku,  perforace  (proděravění)  nebo  krvácení  do  zažívacího  traktu,  někdy 
s následkem  smrti,  zejména  u  starších  pacientů.  Po  podání  byly  hlášeny  pocit  na  zvracení, 
zvracení, průjem, zvýšený odchod střevních plynů, zácpa, trávicí potíže (dyspepsie), bolesti břicha, 
černá  dehtovitá  stolice  (meléna),  zvracení  krve  (hematemeze),  zánět  sliznice  dutiny  ústní 
(ulcerózní stomatitida), zhoršení zánětlivých střevních onemocnění - kolitidy a Crohnovy choroby. 
Méně často byl pozorován zánět žaludeční sliznice (gastritida). 
Stejně  jako  u  jiných  NSA  se  mohou  objevit  hematologické  reakce  (purpura,  aplastická  a 
hemolytická anemie, vzácně agranulocytóza a hypoplazie kostní dřeně). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní  ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Ketesse uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 

 
  
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ketesse obsahuje 
Léčivou látkou je dexketoprofenum (ve formě dexketoprofenum trometamoli). Jedna potahovaná 
tableta obsahuje dexketoprofenum 25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu,  glycerol-distearát,  hypromelosa,  oxid  titaničitý,  propylenglykol,  makrogol 
6000. 
 
Jak přípravek Ketesse vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé kulaté potahované tablety s půlicí rýhou.  
Přípravek  Ketesse  je  dodáván  v  baleních  obsahujících  4,  10,  20,  30,  50  nebo 500 potahovaných 
tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini  International  Operations  Luxembourg  S.A.,  Avenue  de  la  Gare  1,  1611  Luxembourg, 
Lucembursko 
 
Výrobce 
Laboratorios Menarini S.A., Barcelona, Španělsko 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Španělsko  (RMS),  Rakousko,  Belgie,  Dánsko,  Francie,  Maďarsko,  Island,  Irsko,  Itálie 
Lucembursko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko, Velká Británie: Enantyum 
Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovenská republika, Slovinsko: Ketesse 
Řecko: Viaxal 
Norsko: Orodek 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 3. 2018 
 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz.