Lék Alpicort F 0,05MG/ML+2MG/ML+4MG/ML

Kód SÚKL
0092410  
Název LP
Alpicort F (0,05mg/ml+2mg/ml+4mg/ml Drm Sol 1x100ml)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Kožní roztok
Velikost balení
1X100ML
Síla
0,05MG/ML+2MG/ML+4MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Estradioli Benzoas, Prednisolonum, Acidum Salicylicum
ATC skupina
PREDNISOLON (D07XA02)

Složení

  1. Estradioli Benzoas – 5 MG
  2. Prednisolonum – 200 MG
  3. Acidum Salicylicum – 400 MG
  4. Alcohol Isopropylicus – PL GM
  5. Propylenglycolum – PL GM
  6. Argininum – PL MG
  7. Aqua Purificata – 100 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls162704/2018 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Alpicort F 0,05 mg/ml+2 mg/ml+4 mg/ml kožní roztok 
estradioli benzoas, prednisolonum, acidum salicylicum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat 
3.  Jak se přípravek Alpicort F používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Alpicort F uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá 
Přípravek Alpicort F je kožní roztok s obsahem kortikoidů a pohlavních hormonů určený 
k aplikaci na pokožku v oblasti hlavy. 
Přípravek Alpicort F se používá ke zmírnění vypadávání vlasů v telogenní fázi (klidová fáze 
růstu vlasu) u méně výrazných zánětlivých onemocnění pokožky hlavy a ke zvýšení hustoty 
vlasů. Přitom může být pozorován úbytek dysplastických – dystrofických vlasů. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat 
Nepoužívejte přípravek Alpicort F:  
–  jestliže jste alergický(á) na prednisolon, kyselinu salicylovou, estradiol-benzoát nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.), 
–  u kojenců, dětí a dospívajících do 18 let, 
–  u nádorů závisejících na aktivitě estrogenů a při podezření na takové nádory, 
–  při nejasném krvácení z genitálií, 

–  na sliznicích, v ústech, v očích nebo v okolí očí a v oblasti vnitřních genitálií, 
–  při planých neštovicích, specifických kožních onemocněních (tuberkulóza, příjice) a u 
zánětlivých reakcí na očkování, 
–  v případě plísňových onemocnění (mykózy) a bakteriálních kožních infekcí, 
–  v případě periorální dermatitidy (zánětlivé kožní projevy kolem úst se začervenáním a 
tvorbou uzlíků) a rosacey (růžovky – zánětlivé onemocnění kůže obličeje projevující se 
zčervenáním v oblasti nosu a tváří, rozšířenými žilkami a tvorbou načervenalých 
pupínků).  
–  při mokvajících nebo akutních onemocněních pokožky hlavy. 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Alpicort F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Přípravek Alpicort F je zejména kvůli obsahu isopropylalkoholu určen jen k vnější aplikaci na 
pokožku hlavy. 
Při déle trvajícím ošetření po dobu více než 2–3 týdnů je nutno v důsledku obsahu estrogenu 
v roztoku dbát následujících preventivních opatření: 
–  při endometrióze (děložní tkáň vyskytující se mimo dělohu) nebo mastopatii (změny prsní 
žlázy) nebo 
–   u žen, které již používají přípravky s obsahem estrogenu, má léčba probíhat jen pod 
dohledem lékaře. 
Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
Děti a dospívající 
Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje ohledně používání u dětí. 
Další léčivé přípravky a přípravek Alpicort F 
Přípravek Alpicort F může svým složením zesílit účinnost jiných zevně aplikovaných 
léčivých látek.  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat.  
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Vzhledem k obsahu estrogenu v přípravku Alpicort F se přípravek nemá používat v době 
těhotenství. Pokud dojde k otěhotnění během léčby přípravkem Alpicort F, má být léčba 
okamžitě přerušena.  
Co se týče působení estrogenu na nenarozené dítě, většina studií, které jsou v současné době 
k dispozici, nenaznačuje žádné účinky poškozující plod. V případě dlouhodobého používání 
glukokortikoidů – další léčivá látka přípravku Alpicort F – během těhotenství nemohou být 
vyloučeny poruchy růstu a poškození nenarozeného dítěte. 
V období kojení mohou estrogeny měnit množství a složení mateřského mléka a přecházejí 
stejně jako glukokortikoidy do mateřského mléka. Proto se při léčbě přípravkem Alpicort F 
nemá kojit, resp. s léčbou přípravkem Alpicort F se nemá začínat v období kojení, nýbrž až po 
jeho skončení. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Alpicort F nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Přípravek Alpicort F obsahuje propylenglykol 
Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg propylenglykolu v 1 ml roztoku, což odpovídá 180 
mg propylenglykolu v jedné dávce. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
 
3. Jak se přípravek Alpicort F používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynu lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Alpicort F je roztok určený k aplikaci na pokožku hlavy.  
Nedoporučí-li lékař jinak, používá se přípravek Alpicort F 1x denně, pokud možno večer. 
Jakmile odezní zánětlivé projevy, je postačující použití 2x až 3x týdně. 
Při každé aplikaci postupujte prosím následovně: 
–  Sejměte plastový kryt ze špičky aplikátoru  
–  Přípravek naneste na postižená místa pokožky. 
–  Po použití přípravku opět pevně nasaďte na špičku aplikátoru plastový kryt. 
Doba používání 
Doba trvání ošetření malých ploch vzhledem k obsahu kortikoidů nemá trvat déle než 2 – 3 
týdny. Jsou k dispozici klinické zkoušky použití po dobu 6 měsíců. Nebylo zkoumáno, jak 
dlouho přetrvává účinek po vysazení přípravku. 
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Alpicort F, než jste měl(a) 
Všeobecně je přípravek Alpicort F snášen bez komplikací i při krátkodobé aplikaci většího 
množství. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Alpicort F 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále 
v léčbě doporučeným způsobem aplikace přípravku. 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Alpicort F 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Významné vedlejší účinky nebo příznaky, které máte sledovat a opatření při jejich 
výskytu: 
Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené vedlejší účinky, přípravek Alpicort F dále 
nepoužívejte a pokud možno okamžitě vyhledejte svého lékaře. 
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů): alergická reakce pokožky (alergický 
kontaktní ekzém). 

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů): může stejně jako u všech 
přípravků s obsahem kortikoidů při déle trvajícím použití dojít ke kožním změnám (ovlivnění 
tloušťky pokožky, rozšíření malých cév v pokožce, tvorba strií, steroidní akné, periorální 
dermatitida (zánět kolem úst), zvýšené ochlupení těla). 
Není  známo (z dostupných údajů nelze určit): rozmazané vidění.  
Ostatní možné vedlejší účinky 
Mimoto je možné krátkodobé podráždění pokožky (např. pálení, zčervenání).  
V případě déle trvající aplikace ve vysokých dávkách nebo na velkých plochách nebo 
v případě použití k jinému než určenému účelu je nutno povšimnout si možných systémových 
účinků steroidních hormonů. 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Alpicort F uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na etiketě 
lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Alpicort F obsahuje: 
–  Léčivými látkami jsou estradioli benzoas, prednisolonum a acidum salicylicum. 100 ml 
roztoku obsahuje estradioli benzoas 0,005 g, prednisolonum 0,2 g a acidum salicylicum 
0,4 g. 
–  Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, propylenglykol, arginin, čištěná voda.  
Jak přípravek Alpicort F vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Alpicort F je čirý, bezbarvý roztok v lahvičkách z tmavého skla se 
šroubovacím polypropylenovým aplikátorem a plastovým krytem, krabička.  
Balení obsahuje 100 ml roztoku.  

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld 
NĚMECKO 
telefon: +49 521 8808-05 
fax: +49 521 8808-334 
e-mail: aw-info@drwolffgroup.com 
Další zdroje informací 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci. 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
ČESKÁ REPUBLIKA 
telefon: 541 511 011 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  30. 4. 2018