Lék Nutriflex Lipid Peri

Kód SÚKL
0095641  
Název LP
Nutriflex Lipid Peri (Inf Eml 5x2500ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
5X2500ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Glucosum Monohydricum, Natrii Dihydrogenophosphas Dihydricus, Zinci Acetas Dihydricus, Sojae Oleum Raffinatum, Triglycerida Media, Isoleucinum, Leucinum, Lysini Hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Argininum, Histidini Hydrochloridum Monohydricum, Alaninum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Prolinum, Serinum, Calcii Chloridum Dihydricum, Magnesii Acetas Tetrahydricus, Natrii Acetas Trihydricus, Natrii Chloridum, Kalii Acetas, Natrii Hydroxidum
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Glucosum Monohydricum – 70,4 GM
 2. Glucosum – 64 GM
 3. Natrii Dihydrogenophosphas Dihydricus – 0,936 GM
 4. Zinci Acetas Dihydricus – 5,3 MG
 5. Acidum Citricum Monohydricum – PL GM
 6. Sojae Oleum Raffinatum – 20 GM
 7. Triglycerida Media – 20 GM
 8. Glycerolum – PL GM
 9. Lecithinum EX Ovo – PL GM
 10. Natrii Oleas – PL GM
 11. Isoleucinum – 1,87 GM
 12. Leucinum – 2,5 GM
 13. Lysini Hydrochloridum – 2,27 GM
 14. Lysinum – 1,81 GM
 15. Methioninum – 1,57 GM
 16. Phenylalaninum – 2,81 GM
 17. Threoninum – 1,46 GM
 18. Tryptophanum – 0,46 GM
 19. Valinum – 2,08 GM
 20. Argininum – 2,16 GM
 21. Histidini Hydrochloridum Monohydricum – 1,35 GM
 22. Histidinum – 1 GM
 23. Alaninum – 3,88 GM
 24. Acidum Asparticum – 1,2 GM
 25. Acidum Glutamicum – 2,8 GM
 26. Glycinum – 1,32 GM
 27. Prolinum – 2,72 GM
 28. Serinum – 2,4 GM
 29. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,353 MG
 30. Magnesii Acetas Tetrahydricus – 0,515 GM
 31. Natrii Acetas Trihydricus – 0,435 GM
 32. Natrii Chloridum – 2,162 GM
 33. Kalii Acetas – 5,886 GM
 34. Natrii Hydroxidum – 1,6 GM
 35. Acidum Citricum Monohydricum
 36. Aqua Pro Iniectione – 1 LT

Příbalová informace

sp.zn. sukls235811/2012 
a sp.zn. sukls153555/2015, sukls153598/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 
Nutriflex Lipid peri 
infuzní emulze 
 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Lipid peri a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Lipid peri používat 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Lipid peri používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Nutriflex Lipid peri uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Lipid peri a k čemu se používá 
 
Nutriflex Lipid peri obsahuje látky zvané aminokyseliny, elektrolyty a mastné kyseliny, které jsou tělu 
nezbytné při růstu nebo při zotavování. Rovněž obsahuje kalorie ve formě cukrů a tuků. 
 
Přípravek Nutriflex Lipid peri Vám bude podáván, když nemůžete normálně přijímat potravu. Je 
mnoho situací, kdy tento případ může nastat, např. při zotavování po operaci, úrazech nebo 
popáleninách, nebo kdy nejste schopni vstřebávat potravu ze žaludku nebo střev. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Lipid peri používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nutriflex Lipid peri 
  jestliže jste alergický/á na vejce, arašídové (burské) ořechy, sóju nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
  tento přípravek se nesmí podávat novorozencům, kojencům a batolatům mladším 2 let. 
 
Také nepoužívejte přípravek Nutriflex Lipid peri jestliže trpíte některým z následujících stavů: 
  život ohrožující poruchy krevního oběhu, které se objevují například při kolapsových stavech nebo 
šoku 
  srdeční záchvat nebo mozková příhoda 
  závažné poruchy krevní srážlivosti (riziko krvácení) 
  uzávěr krevních cév krevními sraženinami nebo tukem (embolie) 
  závažné jaterní selhávání 
  porucha vylučování žluči (intrahepatální cholestáza) 
  závažné selhávání ledvin, není-li dostupná dialyzační jednotka 
  porucha složení solí v těle 
  nedostatek tekutin nebo nadbytek vody v těle 
  voda na plicích (plicní edém) 
1/6 
  závažné srdeční selhávání 
  určité metabolické poruchy jako jsou 

příliš lipidů (tuků) v krvi 

vrozená vada metabolizmu aminokyselin 

abnormálně vysoká hladina cukru v krvi, která je zvládnutelná pouze po podání více než 
6 jednotek inzulinu za hodinu 

abnormality metabolismu, které se objevují po operacích nebo úrazech 

kóma neznámého původu 

nedostatečné zásobování tkání kyslíkem 

abnormálně vysoká hladina kyselých látek v krvi. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nutriflex Lipid peri se poraďte se svým lékařem. 
 
Informujte svého lékaře pokud: 
  máte srdeční, jaterní nebo ledvinové potíže 
  trpíte určitými typy metabolických poruch, jako je např. cukrovka, abnormální hladiny tuků 
v krvi nebo poruchy týkající se tělesných tekutin a složení solí v těle 
 
Když dostanete tento přípravek, budete velmi pečlivě sledováni, aby byly rozpoznány časné příznaky 
alergické reakce (jako je horečka, zimnice, vyrážka nebo dušnost). 
 
Aby bylo zjištěno, že Vaše tělo patřičně zpracovává podávané výživné látky, budete sledován(a) i 
např. pomocí různých laboratorních vyšetření krve. 
 
Ošetřující personál může rovněž provádět příslušné kroky k zajištění Vašich potřeb s ohledem na 
tělesné tekutiny a elektrolyty. Kromě přípravku Nutriflex Lipid peri můžete dostávat další živiny, aby 
byly plně pokryty Vaše potřeby. 
 
Děti 
Tento léčivý přípravek nesmí být podán novorozencům, kojencům a batolatům mladším 2 let 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nutriflex Lipid peri 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Nutriflex Lipid peri může vzájemně reagovat s některými jinými léky. Řekněte svému lékaři, jestliže 
užíváte nebo dostáváte některé z následujících: 
  inzulin 
  heparin 
  léky, které zabraňují nežádoucímu srážení krve jako je warfarin a jiné kumarinové deriváty 
  léky, které podporující močení (diuretika) 
  léky na léčbu vysokého tlaku (ACE-inhibitory) 
  léky na léčbu vysokého tlaku nebo srdečních potíží (blokátory receptoru pro angiotenzin II) 
  léky používané při transplantaci orgánů, jako je cyklosporin a takrolimus 
  léky k léčbě zánětu (kortikosteroidy) 
  hormonální  přípravky,  které  ovlivňují  rovnováhu  tekutin  v těle  (adrenokortikotropní  hormon 
nebo ACTH). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jste-li těhotná, bude Vám tento 
přípravek podán pouze na základě rozhodnutí lékaře o nezbytnosti jeho podání pro Vaše zotavení. O 
použití přípravku Nutriflex Lipid peri u těhotných žen nejsou dostupné žádné údaje. 
 
2/7 
Matkám, které dostávají parenterální výživu, se nedoporučuje kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Nutriflex Lipid peri je normálně podáván ležícím pacientům ve zdravotnickém zařízení 
(např. v nemocnici či na klinice). To vylučuje řízení nebo obsluhu strojů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Lipid peri používá 
 
Tento přípravek je podáván intravenózní infuzí, tj. pomocí malé hadičky přímo do žíly. Tento 
přípravek Vám bude podán jednou z malých (periferních) nebo velkých (centrálních) žil. 
 
Váš lékař určí jaké množství tohoto přípravku potřebujete a jak dlouho bude Vaše léčba tímto 
přípravkem trvat. 
 
Použití u dětí 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším než 2 roky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Lipid peri, než jste měl(a) 
Jestliže jste dostal(a) příliš tohoto přípravku můžete trpět tzv. „syndromem přetížení“ s následujícími 
příznaky: 
  nadbytkem tekutiny a poruchami elektrolytů 
  voda na plicích (plicní edém) 
  ztráta aminokyselin močí a porucha rovnováhy aminokyselin 
  zvracení, pocit nevolnosti 
  zimnice 
  vysoká hladina krevního cukru 
  přítomnost glukosy v moči 
  nedostatek tekutin 
  mnohem koncentrovanější krev než normálně (hyperosmolalita) 
  porucha nebo ztráta vědomí, způsobená extrémně vysokou hladinou cukru v krvi 
  zvětšení jater (hepatomegalie) se žloutenkou (ikterus) nebo bez ní  
  zvětšení sleziny (splenomegalie) 
  ukládání tuků do vnitřních orgánů 
  abnormální hodnoty funkčních jaterních testů 
  snížení počtu červených krvinek (anemie) 
  snížení počtu bílých krvinek (leukopénie) 
  snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
  zvýšené hladiny nedozrálých červených krvinek (retikulocytóza) 
  protrhávání krvinek (hemolýza) 
  krvácení nebo tendence ke krvácení 
  porucha krevní srážlivosti (jak lze usoudit ze změn doby krvácivosti, doby srážlivosti, 
protrombinového času atd.) 
  horečka 
  vysoká hladina tuků v krvi 
  ztráta vědomí 
 
Jestliže se objeví kterýkoli z těchto příznaků, musí být infuze okamžitě zastavena. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
3/7 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Jestliže se objeví kterýkoli z následujících 
nežádoucích účinků, okamžitě informujte svého lékaře, který zastaví podávání tohoto 
přípravku: 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
  alergické reakce, např. kožní projevy, dušnost, otok rtů, úst a krku, dechové potíže. 
 
Ostatní nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 
  podráždění nebo zánět žil (flebitida, tromboflebitida) 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 
  pocity nevolnosti, zvracení, ztráta chuti k jídlu 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
  zvýšený sklon ke srážení krve 
  namodralé zbarvení kůže 
  dušnost 
  bolesti hlavy 
  návaly horka 
  zarudnutí kůže (erytém) 
  pocení 
  zimnice 
  pocity chladu 
  vysoká tělesná teplota 
  ospalost 
  bolesti na hrudi, bolest zad,  kostí nebo bederní oblasti 
  pokles nebo vzestup krevního tlaku 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000): 
  abnormálně vysoké hladiny krevních tuků nebo cukru  
  vysoké hladiny kyselých látek v krvi 
  Přílišné množství tuků může vést ke vzniku syndromu přetížení tukem, více informací o tom 
můžete najít v odstavci „Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Lipid peri, než jste 
měl(a)“ v odstavci 3. Příznaky obvykle vymizí, je-li infuze zastavena. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
 
100 41 Praha 10 
 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Nutriflex Lipid peri uchovávat 
 
4/7 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vak v zevním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Nezmrazujte. Vaky, u kterých došlo ke zmrznutí, je třeba zlikvidovat. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na štítku. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nutriflex Lipid peri
 obsahuje 
 
-  Léčivými látkami ve směsi připravené k přímému použití jsou: 
z horní levé komory (roztok glukosy) 
 
 
 
 
 
 
 
v 1000 ml   v 1250 ml  v 1875 ml  v  2500 ml 
Glucosum monohydricum 
 
 
70,4 g 
88,0 g 
132,0 g 
176,0 g 
odp. glucosum 
 
 
64,0 g 
80,0 g 
120,0 g 
160,0 g 
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 
0,936 g  
1,170 g 
1,755 g 
2,340 g 
Zinci acetas dihydricus   
 
 
5,30 g  
6,625 mg 
9,938 mg 
13,250 mg 
 
z horní pravé komory (tuková emulze) 
 
 
 
 
 
 
 
v 1000 ml   v 1250 ml  v 1875 ml  v 2500 ml 
Sojae oleum raffinatum   
 
 
20,0 g 
25,0 g 
37,5 g 
50,0 g 
Triglycerida saturata media 
 
 
20,0 g 
25,0 g 
37,5 g 
50,0 g 
 
z dolní komory (roztok aminokyselin) 
v 1000 ml   v  1250 ml  v  1875 ml  v  2500 ml 
Isoleucinum 
 
 
 
 
1,87 g  
2,34 g 
3,51 g 
4,68 g 
Leucinum   
 
 
 
 
2,50 g 
3,13 g 
4,70 g 
6,26 g 
Lysini hydrochloridum   
 
 
2,27 g 
2,84 g 
4,26 g 
5,68 g 
odp. lysinum 
 
 
 
 
1,81 g 
2,26 g 
3,39 g 
4,52 g 
Methioninum 
 
 
 
 
1,57 g 
1,96 g 
2,94 g 
3,92 g 
Phenylalaninum   
 
 
 
2,81 g  
3,51 g 
5,27 g 
7,02 g 
Threoninum  
 
 
 
 
1,46 g 
1,82 g 
2,73 g 
3,64 g 
Tryptophanum 
 
 
 
 
0,46 g 
0,57 g 
0,86 g 
1,14 g 
Valinum 
 
 
 
 
 
2,08 g 
2,60 g 
3,90 g 
5,20 g 
Argininum   
 
 
 
 
2,16 g 
2,70 g 
4,05 g 
5,40 g 
Histidini hydrochloridum monohydricum 
1,35 g 
1,69 g 
2,54 g 
3,38 g 
odp. histidinum 
  
 
 
 
1,00 g  
1,25 g 
1,88 g 
2,50 g 
Alaninum   
 
 
 
 
3,88 g  
4,85 g 
7,28 g 
9,70 g 
Acidum asparticum 
 
 
 
1,20 g  
1,50 g 
2,25 g 
3,00 g 
Acidum glutamicum 
 
 
 
2,80 g  
3,50 g 
5,25 g 
7,00 g 
Glycinum   
 
 
 
 
1,32 g  
1,65 g 
2,48 g 
3,30 g 
Prolinum 
 
 
 
 
 
2,72 g  
3,40 g 
5,10 g 
6,80 g 
Serinum 
 
 
 
 
 
2,40 g  
3,00 g 
4,50 g 
6,00 g 
Natrii hydroxidum  
 
 
 
0,640 g 
0,800 g 
1,200 g 
1,600 g 
Natrii chloridum   
 
 
 
0,865 g  
1,081 g 
1,622 g 
2,162 g 
Natrii acetas trihydricus   
 
 
0,435 g 
0,544 g 
0,816 g 
1,088 g 
Kalii acetas   
 
 
 
 
2,354 g  
2,943 g 
4,415 g 
5,886 g 
Magnesii acetas tetrahydricus   
 
0,515 g  
0,644 g 
0,966 g 
1,288 g 
Calcii chloridum dihydricum   
 
0,353 g 
0,441 g 
0,662 g 
0,882 g 
 
Elektrolyty  
  
 
 
 
v 1000 ml    v  1250 ml   v  1875 ml    v  2500 ml 
Sodík  
 
 
 
 
 
40 mmol 
  50 mmol    75 mmol     100 mmol 
Draslík 
 
 
 
 
 
24 mmol 
  30 mmol    45 mmol     60 mmol 
Hořčík 
 
 
 
 
 
2,4 mmol    3,0 mmol    4,5 mmol     6,0 mmol 
Vápník 
 
 
 
 
 
2,4 mmol    3,0 mmol    4,5 mmol     6,0 mmol 
Zinek  
 
 
 
 
 
0,024 mmol   0,03 mmol   0,045 mmol  0,06 mmol 
5/7 
Chlorid 
 
 
 
 
 
38,4 mmol    48 mmol    72 mmol     96 mmol 
Octan 
 
 
 
 
 
32 mmol 
  40 mmol    60 mmol     80 mmol 
Fosfát 
 
 
 
 
 
6 mmol 
  7,5 mmol    11,25 mmol  15 mmol 
 
Obsah aminokyselin 
 
 
 
32 g   
  40 g  
  60 g  
   80 g 
Obsah dusíku 
 
 
 
 
4,6 g   
  5,7 g 
  8,6 g 
   11,4 g 
Obsah uhlohydrátů 
 
 
 
64 g   
  80 g  
  120 g 
   160 g 
Obsah tuků   
 
 
 
 
40 g   
  50 g  
  75 g  
   100 g 
 
 
v 1000 ml  
v 1250 ml 
v 1875 ml   
v 2500 ml 
Energie ve formě lipidů 
1590 kJ 
1990 kJ 
2985 kJ 
3980 kJ 
(380 kcal) 
(475 kcal) 
(715 kcal) 
(950 kcal) 
Energie ve formě uhlohydrátů 
1075 kJ 
1340 kJ 
2010 kJ 
2680 kJ 
(255 kcal) 
(320 kcal) 
(480 kcal) 
(640 kcal) 
Energie ve formě aminokyselin 
535 kJ  
670 kJ  
1005 kJ 
1340 kJ 
(130 kcal) 
(160 kcal) 
(240 kcal) 
(320 kcal) 
Nebílkovinná energie 
2665 kJ 
3330 kJ 
4995 kJ 
6660 kJ 
(635 kcal) 
(795 kcal) 
(1195 kcal) 
(1590 kcal) 
Energie celkem 
3200 kJ 
4000 kJ 
6000 kJ 
8000 kJ 
(765 kcal) 
(955 kcal) 
(1435 kcal) 
(1910 kcal) 
 
Osmolalita 
950 mOsm/kg 
950 mOsm/kg 
950 mOsm/kg 
950 mOsm/kg 
Teoretická osmolarita 
840 mOsm/l 
840 mOsm/l 
840 mOsm/l 
840 mOsm/l 
pH 
5,0 - 6,0 
5,0 - 6,0 
5,0 - 6,0 
5,0 - 6,0 
 

Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, vaječný lecithin, glycerol, natrium-
oleát a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Nutriflex Lipid peri vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek k přímému podávání je infuzní emulze, tj. podává se pomocí malé hadičky do žíly. 
 
Nutriflex Lipid peri je dodáván v tříkomorových vacích obsahujících: 
 
-  1250 ml (500 ml roztoku aminokyselin   + 250 ml tukové emulze +   500 ml roztoku glukosy) 
-  1875 ml (750 ml roztoku aminokyselin   + 375 ml tukové emulze +   750 ml roztoku glukosy) 
-  2500 ml (1000 ml roztoku aminokyselin + 500 ml tukové emulze + 1000 ml roztoku glukosy) 
 
Roztoky glukosy a aminokyselin jsou čiré a bezbarvé až slámově zbarvené. Tuková emulze má mléčné 
zbarvení. 
 
Tříkomorový vak je zabalen do ochranného zevního obalu.  
Dvě horní komory mohou být spojeny s dolní komorou otevřením středového sváru. 
 
Různé velikosti balení jsou dodávány v krabicích obsahujících 5 vaků. 
Velikost balení: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml a 5 x 2500 ml.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Str. 1 
Poštovní adresa: 
34212 Melsungen, Německo 
34209 Melsungen, Německo 
 
Tel.:   +49-5661-71-0 
Fax:  +49-5661-71-4567 
6/7 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Přípravek Nutriflex Lipid peri je dodáván v balení pro jednorázové použití. Obal a jakékoli 
nespotřebované zbytky musí být po použití zlikvidovány. Částečně použité vaky znovu nepřipojujte. 
 
Použít lze pouze vaky, které jsou nepoškozené a ve kterých jsou roztoky aminokyselin a glukosy čiré a 
bezbarvé až slámově zbarvené. Nepoužívejte vaky v nichž došlo ke změně zabarvení nebo patrnému 
oddělení složek (olejové kapky) v komoře obsahující tukovou emulzi. 
 
Je-li použit filtr, musí být propustný pro tuky. 
 
Příprava emulzní směsi: 
Vyjměte vnitřní vak z ochranného zevního obalu a postupujte následovně: 
  položte vak na pevnou, rovnou podložku 
  glukosu smíchejte s aminokyselinami stlačením horní levé komory proti otevíratelnému sváru a 
následně přidejte tukovou emulzi stlačením horní pravé komory proti otevíratelnému sváru 
  obsah vaku pečlivě promíchejte 
 
Před infuzí vždy emulzi ohřejte na pokojovou teplotu. 
 
Příprava infuze: 
  vak přehněte a zavěste jej na infuzní stojan pomocí středového závěsného poutka 
  odstraňte ochrannou krytku z infuzního výtokového portu a aplikujte infuzi standardním 
způsobem. 
 
Směs je mléčně bíle zbarvená homogenní emulze typu olej ve vodě. 
 
Doba použitelnosti po vynětí ze zevního ochranného obalu a po smísení obsahu vaku: 
Chemická a fyzikální stabilita po smísení obsahu byla prokázána po dobu 7 dnů při teplotě 2-8 °C plus 
48 hodin při teplotě 25 °C. 
 
Doba použitelnosti po smíchání s kompatibilními aditivy 
Z mikrobiologického  hlediska  by  měl  být  přípravek  použit  okamžitě  po  přimíchání  aditiv.  Není-li 
použit  okamžitě  po  přimíchání  aditiv  je  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  před  použitím 
v odpovědnosti uživatele. 
 
Emulzi je třeba použít ihned po otevření vaku. 
 
Nutriflex Lipid peri nesmí být bez předchozího testu používán jako nosný roztok pro léky nebo nesmí 
být mísen s ostatními infuzními roztoky, protože není možné zaručit adekvátní stabilitu emulze. Studie 
kompatibility různých aditiv (např. elektrolytů, stopových prvků, vitamínů) a odpovídající doba 
použitelnosti takových směsí může být poskytnuta na žádost výrobcem. 
7/7