Lék Azalia 75MCG

Kód SÚKL
0113096  
Název LP
Azalia (75mcg Tbl Flm 1x28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
1X28
Síla
75MCG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Desogestrelum
ATC skupina
DESOGESTREL (G03AC09)

Složení

 1. Desogestrelum – 0,075 MG
 2. Tocoferolum Alfa Rrr – PL MG
 3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 4. Acidum Stearicum 50% – PL MG
 5. Povidonum 40 – PL MG
 6. Solani Amylum – PL MG
 7. Lactosum Monohydricum – PL MG
 8. Alcohol Polyvinylicus – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Macrogolum 3000 – PL MG
 11. Talcum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls241678/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 
 
Azalia 75 mikrogramů potahované tablety 
desogestrelum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit. 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je  přípravek Azalia 75 mikrogramů potahované tablety (dále jen Azalia) a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat   
3. 
Jak se přípravek Azalia užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak  přípravek Azalia uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Azalia a k čemu se používá 
Přípravek se užívá k zabránění otěhotnění. 
Jak Azalia působí 
Azalia  obsahuje  malé  množství jednoho druhu ženského pohlavního hormonu  progestogenu, desogestrelu. 
Proto  se  přípravek  Azalia  řadí  mezi  čistě  progestogenní  tablety,  neboli  minipilulky.  Na  rozdíl  od 
kombinovaných  antikoncepčních  tablet  tyto  tablety  neobsahují  hormon  estrogen,  pouze  progestogen. 
Většina čistě progestogenních antikoncepčních tablet, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují 
průniku  spermií  do  dělohy,  ale  ne  vždy  zabrání  dozrání  vajíčka,  což  je  hlavní  účinek  kombinovaných 
antikoncepčních tablet. 
Přípravek  Azalia  se  liší  od  jiných  minipilulek  v  tom,  že  dávka  v  něm  obsažená  je  ve  většině  případů 
dostatečná  k  tomu,  aby  zabránila  dozrání  vajíčka.  V  důsledku  toho  má  přípravek  Azalia  vysokou 
antikoncepční účinnost.  
Na  rozdíl  od  kombinované  antikoncepční  tablety  mohou  přípravek  Azalia  užívat  i  ženy,  které  nesnášejí 
estrogeny a kojící matky. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Azalia může docházet k vaginálnímu 
krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. 
 
 
 
 
1/9 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat 
Přípravek  Azalia  Vás  nechrání  před  infekcí  způsobenou  HIV  (AIDS)  nebo  jinými  pohlavně  přenosnými 
nemocemi. 
 
Neužívejte přípravek Azalia 
Přípravek Azalia neužívejte, týká-li se Vás některý z níže uvedených stavů. Pokud ano, upozorněte na tuto 
skutečnost  svého  lékaře  dříve,  než  začnete  přípravek  Azalia  užívat.  Váš  lékař  Vám  může  doporučit 
používání některé nehormonální metody antikoncepce. 
-  Pokud jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6).  
-  Pokud máte trombózu. Při trombóze vzniká v krevní cévě krevní sraženina, která může tuto cévu zcela 
uzavřít  {např.  v  dolní  končetině  (hluboká  žilní  trombóza);  v plicích  (plicní  embolie);  v srdci  (srdeční 
záchvat) nebo v mozku (mrtvice)}. 
-  Pokud  máte  nebo  jste  měla  závažné  onemocnění  jater  a  jaterní  funkce  (stanovené  laboratorním 
vyšetřením krve) se zatím nevrátily k normě.  
-  Pokud  máte  rakovinový  nádor  rostoucí  pod  vlivem  určitého  typu  hormonů  (progestogenů),  jako  jsou 
některé typy rakoviny prsu. 
-  Pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 
Projeví-li  se  poprvé  kterýkoli  z těchto  stavů  během  užívání  přípravku  Azalia,  poraďte  se  neprodleně 
s lékařem.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Azalia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Užíváte-li přípravek Azalia a týká se Vás některý z níže uvedených stavů, je možné, že budete potřebovat 
pečlivý lékařský dohled.  
Váš lékař Vám vysvětlí, jak máte postupovat. Týká-li se Vás proto některý z těchto bodů, uvědomte o tom 
svého lékaře dříve, než začnete přípravek Azalia užívat. 
-  máte nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu; 
-  máte zhoubný nádor jater; 
-  máte nebo jste v minulosti měla žilní trombózu (krevní sraženinu); 
-  máte diabetes mellitus (cukrovku); 
-  máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Azalia“);  
-  máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Azalia“); 
-  máte vysoký krevní tlak;  
-  máte nebo jste měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji); pokud 
ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření. 
 
Rakovina prsu  
Pravidelně  svá  prsa  kontrolujte,  a  pokud  ucítíte  ve  svých  prsech  nějakou  bulku,  kontaktujte  co  nejdříve 
svého lékaře.  
U žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u 
žen stejného věku, které kombinované antikoncepční tablety neužívají. Po ukončení užívání kombinovaných 
antikoncepčních  tablet  se  riziko  postupně  snižuje  a  10  let  po  ukončení  užívání  kombinovaných 
 
2/9 
antikoncepčních tablet je riziko stejné jako u žen, které kombinované antikoncepční tablety nikdy neužívaly. 
Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je u žen 
užívajících kombinované antikoncepční tablety ve vyšším věku nárůst diagnostikovaných případů rakoviny 
prsu vyšší. Na délce užívání kombinovaných antikoncepčních tablet záleží již méně.  
U každých 10 000 žen, které  kombinované  antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je 
užívat před dovršením 20 let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o 
necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 
10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před 
dovršením  30  let  věku,  bývá  výskyt  rakoviny  prsu  zvýšen  o  5  případů  navíc  oproti  44  jinak 
diagnostikovaným  případům.  U  každých  10  000  žen,  které  kombinované  antikoncepční  tablety užívaly po 
dobu  až  5  let,  ale  přestaly  je  užívat  před  dovršením  40  let  věku,  bývá  výskyt  rakoviny  prsu  zvýšen  o  20 
případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným případům.  
Riziko rakoviny prsu u uživatelek antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen jako je přípravek 
Azalia  se  zdá  být  stejné  jako  u  žen,  které  užívají  kombinované  antikoncepční  tablety,  ale  důkaz  je  méně 
přesvědčivý.  
Zdá  se,  že  rakovina  prsu  diagnostikovaná  u  žen  užívajících  kombinované  antikoncepční  tablety  je  méně 
často v pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které antikoncepční tablety neužívají. Není známo, zda je 
rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu způsoben užíváním kombinovaných antikoncepčních tablet. Důvodem 
může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve. 
 
Trombóza  
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také „Kontaktujte co 
nejdříve svého lékaře“).  
Trombóza  je  vytvoření  krevní  sraženiny,  která  může  ucpat  cévu.  K  trombóze  někdy  dochází  v  hlubokých 
žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se 
dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. „plicní embolii“, jejíž následky mohou být 
fatální  (smrtelné).  Hluboká  žilní  trombóza  se  vyskytuje  vzácně.  Může  k  ní  dojít  bez  ohledu  na  to,  zda 
antikoncepční tablety užíváte, či nikoli. Může rovněž vzniknout během těhotenství.  
Riziko  je  vyšší  u  žen  užívajících  kombinované  antikoncepční  tablety  než  u  těch,  které  je  neužívají. 
Předpokládá  se,  že  riziko  při  užívání  antikoncepčních  tablet  obsahujících  pouze  progestogen,  jako  je 
přípravek Azalia, je nižší než u antikoncepčních tablet obsahujících i estrogeny (kombinované antikoncepční 
tablety).  
 
Děti a dospívající 
Bezpečnost  a  účinnost  desogestrelu  u  dospívajících  do  18  let  nebyla  dosud  stanovena.  Nejsou  dostupné 
údaje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Azalia 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo  
které možná budete užívat. 
Také informujte jakéhokoli lékaře nebo zubního lékaře, kteří předepisují jiné léky (nebo Vašeho lékárníka), 
že užíváte přípravek Azalia. Sdělí Vám, zda je třeba používat dodatečná antikoncepční opatření (například 
kondomy)  a  pokud  ano,  jak  dlouho,  nebo  zda  musíte  změnit  užívání  jiných  léčivých  přípravků,  které 
potřebujete.  
Některé léky  
-  mohou mít vliv na krevní hladinu přípravku Azalia  
-  mohou snižovat účinnost ochrany před otěhotněním  
 
3/9 
-  mohou způsobit neočekávané krvácení.  
 
Týká se to léků k léčbě:  
-  epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát, topiramát a fenobarbital);  
-  tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin);  
-  infekce HIV (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz);  
-  infekce virem hepatitidy C (např. boceprevir, telaprevir);  
-  jiného infekčního onemocnění (např. griseofulvin);  
-  vysokého krevního tlaku v cévách plic (bosentan),  
-  depresivních nálad (rostlinný přípravek z třezalky tečkované);  
-  některých bakteriálních infekcí (např. klarithromycin, erythromycin);  
-  plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol);  
-  vysokého krevního tlaku (hypertenze), anginy pectoris nebo některých poruch srdečního rytmu (např. 
diltiazem).  
 
Pokud užíváte léčivé nebo rostlinné přípravky, které mohou snižovat účinnost přípravku  Azalia, máte také 
používat bariérovou antikoncepční metodu. Vliv jiného  léčivého přípravku na přípravek Azalia může trvat 
až  28 dní po vysazení přípravku, proto je nutné používat dodatečnou antikoncepční metodu po celou tuto 
dobu. Váš lékař Vám sdělí, zda máte používat ještě další dodatečná antikoncepční opatření a pokud ano, jak 
dlouho.  
Přípravek Azalia může narušit účinek jiných léků, může buď zvyšovat jejich účinky (např. léčivé přípravky 
obsahující cyklosporin) nebo je snižovat (např. lamotrigin).  
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Neužívejte přípravek Azalia, pokud jste těhotná nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná. 
Přípravek Azalia lze užívat v období kojení. Přípravek Azalia neovlivňuje tvorbu mléka nebo jeho kvalitu. 
Nicméně malé množství léčivé látky přípravku Azalia přechází do mateřského mléka. Zdraví dětí kojených 
po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly desogestrel, bylo sledováno až do jejich věku 2,5 roku. Vliv na růst 
a vývoj dětí nebyl shledán.  
Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Azalia, obraťte se na svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Azalia nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Azalia obsahuje laktosu 
Pacientky s nesnášenlivostí laktosy by si měly být vědomy, že přípravek Azalia obsahuje 52,34 mg laktosy 
(ve formě monohydrátu laktosy). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte 
se s lékařem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
 
4/9 
 
Pravidelné prohlídky 
Při užívání přípravku Azalia Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha těchto prohlídek 
bude do velké míry záviset na Vašem zdravotním stavu.  
 
Kontaktujte co nejdříve svého lékaře, jestliže:  
-  máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost, neobvyklý 
kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);  
-  se u Vás dostaví náhlá silná bolest břicha nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);  
-  jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);  
-  se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (může se jednat o  
mimoděložní těhotenství, těhotenství mimo dutinu děložní);  
-  má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem nejméně 
4 týdny předem);  
-  máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;  
-  máte podezření, že byste mohla být těhotná.  
 
3. 
Jak se přípravek Azalia užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
Jeden blistr přípravku Azalia obsahuje 28 tablet. Na přední straně blistru jsou vytištěny šipky a dny v týdnu, 
což  Vám  umožní  užívat  tablety  správně.  Užívejte  tablety  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu.  Tablety 
polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Pokaždé, když načnete nový blistr přípravku Azalia, si vezměte tabletu 
z  horní  řady.    Pokud  například  začínáte  s  užíváním  tablet  ve  středu,  musíte  si  vzít  tabletu  z  horní  řady 
označenou  zkratkou  Stř  (středa).  Pokračujte  v  užívání  tablet,  každý  den  jednu,  dokud  nebudou  tablety  v 
blistru  spotřebovány,  přitom  vždy  postupujte  ve  směru  šipek.  Pokud  začnete  užívat  tablety  v pondělí,  na 
konci  šipek  bude  blistr  prázdný,  ale  v každém  jiném  případě  musíte  předtím,  než  začnete  užívat  tablety 
z nového blistru, využívat tablety z levého horního rohu původního blistru. Takto můžete snadno zjistit, zda 
jste  ten  den  tabletu  již  užila.  Při  užívání  přípravku  Azalia  se  může  vyskytnout  krvácení,  (viz  nežádoucí 
účinky), ale v užívání tablet musíte dál pokračovat jako obvykle.  
Když tablety v blistru spotřebujete, načněte další den nový – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se 
dostaví krvácení. 
 
Zahájení užívaní prvního balení přípravku Azalia 
Pokud  v současné  době  neužíváte  žádnou  hormonální  antikoncepci  (nebo  jste  v  předcházejícím  měsíci 
neužívala) 

Počkejte  na  začátek  menstruace.  První  den  menstruačního  krvácení  si  vezměte  první  tabletu  přípravku 
Azalia. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat. 
S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte použít ještě 
další metodu antikoncepce (bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.  
 
Při přechodu z kombinované antikoncepční tablety, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti  
Přípravek Azalia můžete začít užívat den následující po užití poslední tablety z Vašeho současného balení 
antikoncepční tablet nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. bez přestávky v užívání 
 
5/9 
tablet,  bez  intervalu  bez  kroužku  nebo  náplasti).  Pokud  Vaše  současné  balení  antikoncepčních  tablet 
obsahuje  i  neaktivní  tablety,  můžete  užívání  přípravku  Azalia  zahájit  den  následující  po  užití  poslední 
aktivní tablety (pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete 
řídit těmito instrukcemi, není třeba používat další antikoncepční metodu. 
Můžete  také  začít  nejpozději  v  den  následující  po  pauze  bez  tablet,  kroužku,  náplasti  nebo  po  období  s 
placebo tabletami Vaší dosavadní antikoncepce. Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, používejte ještě 
další doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu) během prvních 7 dní užívání tablet.  
 
Při přechodu z jiné čistě progestogenní antikoncepční tablety (minipilulky)  
Užívání  původních  minipilulek  můžete  ukončit  kterýkoli  den  a  ihned  zahájit  užívání  přípravku  Azalia. 
Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.  
 
Při  přechodu  z  injekčně  podávané  antikoncepce,  implantátu  nebo  nitroděložního  tělíska  uvolňujícího 
progestogen (IUD)  

Přípravek Azalia začněte užívat v době určené pro další aplikaci injekce nebo v den odstranění implantátu 
nebo IUD. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.  
 
Jestliže jste právě porodila  
Přípravek Azalia můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu. Pokud začnete s užíváním později, je 
nutné používat během prvních 7 dnů prvního cyklu doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu). 
Jestliže  již  nechráněný  pohlavní  styk  proběhl,  je  nutné  před  začátkem  užívání  přípravku  Azalia  vyloučit 
těhotenství.  Další  informace  pro  kojící  matky  lze  nalézt  v  části  „Těhotenství  a  kojení“  v  bodě  2.  Rovněž 
Vám může poradit Váš lékař.  
 
Po spontánním nebo vyvolaném potratu 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Azalia 
Uplynulo méně než 12 hodin  
Vynechanou  tabletu  si  vezměte  ihned,  jakmile  si  vzpomenete,  a  následující  tablety  užívejte  v obvyklou 
dobu. Antikoncepční účinek přípravku Azalia nebyl narušen. 
Uplynulo více než 12 hodin  
Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu. Může to 
znamenat, že užijete 2 tablety ve stejný den, což není škodlivé. (Pokud jste si zapomněla vzít více než jednu 
tabletu, nemusíte užít předcházející zapomenutou tabletu). Už nejste chráněna před otěhotněním. Pokračujte 
s užíváním  tablet  obvyklým  způsobem,  ale  během  následujících  7  dní  užívání  tablet  používejte  navíc 
kondom. 
 
Čím  větší  počet  po  sobě  následujících  tablet  jste  vynechala,  tím  vyšší  je  riziko  snížení  antikoncepčního 
účinku. 
Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v prvním týdnu užívání tablet a měla jste nechráněný pohlavní 
styk  v průběhu  prvního  týdne  před  vynecháním  tablety,  existuje  možnost  otěhotnění.  Poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
 
6/9 
Jestliže zvracíte, máte průjem nebo užíváte živočišné uhlí 
Pokud zvracíte nebo užijete živočišné uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, léčivá 
látka se nemusí zcela vstřebat. Platí stejná opatření jako při vynechání tablety uvedená výše. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Azalia, než jste měla  
Neexistují  žádné  zprávy  o  vážném  poškození  zdraví  po  užití  většího  počtu  tablet  př ípravku  Azalia 
najednou.  Vyskytnout  se  mohou  př íznaky  jako  nevolnost,  zvracení  a  u  mladých  žen  nebo  dívek  slabé 
poševní krvácení. Potř ebujete-li další informace, poraďte se s lékař em. 
Jestliže chcete přestat užívat přípravek Azalia 
S užíváním přípravku Azalia můžete přestat kdykoli chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním, nejste již 
chráněna proti otěhotnění.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
Závažné nežádoucí účinky související s užíváním  přípravku Azalia jsou popsány v  bodě 2 „Čemu musíte 
věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat“. Prosím, přečtěte si tento bod pro další informace a 
případně kontaktujte svého lékaře.  
Během  užívání  přípravku  Azalia  se  může  objevit  nepravidelné  poševní  krvácení.  Může  být  slabé  jako 
špinění, které nemusí vyžadovat vložku, nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá menstruace a 
vyžaduje  použití  hygienických  prostředků.  Také  ale  nemusíte  krvácet  vůbec.  Nepravidelné  krvácení  není 
známkou  toho,  že  by  antikoncepční ochrana přípravku  Azalia  byla snížena. Obecně platí, že nemusíte nic 
podnikat, pouze pokračovat v užívání přípravku Azalia.  Nicméně jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, 
poraďte se svým lékařem. 
Uživatelky desogestrelu hlásily následující nežádoucí účinky:  
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): 
-  změna nálady,  
-  pokles sexuální aktivity (libido),  
-  deprese, 
-  bolest hlavy, 
-  nevolnost, 
-  akné, 
-  bolest v prsech,  
-  nepravidelná nebo žádná menstruace, 
-  zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100): 
-  vaginální infekce, 
-  obtíže s nošením kontaktních čoček, 
-  zvracení, 
-  vypadávání vlasů, 
-  bolestivá menstruace,  
-  ovariální cysta, 
-  únava. 
 
7/9 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000): 
-  vyrážka (rash),  
-  kopřivka,  
-  bolestivé modro-červené vyvýšeniny na kůži (erythema nodosum) (toto jsou kožní reakce). 
 
Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok  nebo sekrece z prsů. Ve vzácných případech 
může dojít k mimoděložnímu těhotenství. Vyhledejte neprodleně svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky 
angioedému,  jako  je  otok  obličeje,  jazyka  nebo  hltanu;  problém  s polykáním;  nebo  kopřivku  a  problémy 
s dýcháním. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5. 
Jak přípravek Azalia uchovávat 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
Co přípravek Azalia obsahuje 
Léčivou látkou je desogestrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelu. 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: 
Monohydrát laktosy 
Bramborový škrob 
Povidon 40 
Koloidní, bezvodý oxid křemičitý 
Kyselina stearová 95% 
Tokoferol- alfa-rrr 
Potahová vrstva: 
Polyvinylalkohol 
 
8/9 
Oxid titaničitý (E 171) 
Makrogol 3000 
Mastek 
 
Jak přípravek Azalia vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá až téměř bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru asi 5,5 mm.  
Na jedné straně je vyraženo “D“, na druhé straně “75“. 
Přípravek  Azalia  75  mikrogramů  potahované  tablety je balený v blistru z průhledné, tvrdé  PVC/PVDC-Al 
folie.  Každý  blistr  je  zabalený  v zataveném  hliníkovém  sáčku.  Blistry  v sáčcích  jsou  zabaleny  v papírové 
krabičce s příbalovou informací a  etui pouzdrem. 
Velikost balení: l x 28, 3 x 28, potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103, Budapešť, 
Maďarsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Maďarsko 
 
Azalia 75 mikrogramm filmtabletta  
Slovenská republika 
Azalia 75 mikrogramov filmom obalené tablety  
Polsko   
 
Azalia 75 mikrogramów tabletka powlekana  
Litva   
 
Azalia 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės  
Lotyšsko 
 
Azalia 75 mikrogrami apvalkotā tablete  
Dánsko 
 
Tangolita  
Bulharsko 
 
Азалия 75 мигрограма филмирани таблетки  
Rumunsko 
 
Azalia 75 micrograme comprimate filmate  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 2. 2018 
 
9/9