Lék Neurontin 100MG

Kód SÚKL
0119845  
Název LP
Neurontin (100mg Cps Dur 84)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
84
Síla
100MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gabapentinum
ATC skupina
GABAPENTIN (N03AX12)

Složení

 1. Gabapentinum – 100 MG
 2. Lactosum Monohydricum – PL MG
 3. Maydis Amylum – PL MG
 4. Talcum – PL MG
 5. Gelatina – PL MG
 6. Aqua Purificata – PL MG
 7. Titanii Dioxidum – PL MG
 8. Natrii Laurilsulfas – PL MG
 9. Lacca – PL MG
 10. Titanii Dioxidum – PL MG
 11. Indigocarmini Lacca Aluminica – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls102072/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
NEURONTIN 100 mg tvrdé tobolky 
NEURONTIN 300 mg tvrdé tobolky 
NEURONTIN 400 mg tvrdé tobolky 

 
gabapentinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Tento přípravek byl předepsán  výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Neurontin a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurontin užívat 
3. 
Jak se přípravek Neurontin užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky  
5. 
Jak přípravek Neurontin uchovávat  
6.  
Obsah balení a další informace  
 
 
1. 
Co je přípravek Neurontin a k čemu se používá 
 
Přípravek  Neurontin  patří  do  skupiny  léků  používaných  k  léčbě  epilepsie  a  periferní  neuropatické 
bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).  
 
Léčivou látkou přípravku Neurontin je gabapentin. 
 
Přípravek Neurontin se používá k léčbě: 
 

Různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou  část  mozku,  které  se  později 
mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte staršího 
6  let  předepíše  přípravek  Neurontin  k  léčbě  epilepsie,  pokud  současná  léčba  nepomáhá  plně 
kontrolovat onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Vy nebo Vaše dítě ve věku 6 let a 
starší  přípravek  Neurontin  navíc  k  současné  léčbě.  Přípravek  Neurontin  může  být  k  léčbě 
dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.  
 

Periferní  neuropatické  bolesti  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  která  je  způsobena  poškozením 
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být 
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. 
Pocity  bolesti  lze  popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující, 
bolestivé, brnění, znecitlivění, mravenčení apod.  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurontin užívat  
 
Neužívejte přípravek
 Neurontin 

jestliže  jste  alergický(á)/přecitlivělý(á)  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Neurontin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.  

podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání ledvin). 
Informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 

pokud  máte  onemocnění  nervového  systému,  poruchu  dýchání  nebo  je  Vám  více  než  65  let, 
lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.  

pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, pocit nevolnosti a zvracení. 
Ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní  pankreatitidy  (zánět 
slinivky břišní).  
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se 
svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo 
sebevraždu. Máte-li v kteroukoli dobu podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý  počet  pacientů  užívajících  přípravek  Neurontin  zaznamenal  alergickou  reakci,  nebo  možnou 
závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si 
tyto příznaky a během léčby přípravkem Neurontin na ně dávejte pozor.  
 
Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě  4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile 
po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“. 
 
Pokud  pociťujete  slabost,  citlivost  nebo  bolest  svalů  a  současně  se  necítíte  dobře,  případně  máte 
horečku,  můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav,  který 
může  vést  k poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve  výsledcích 
krevních  testů  (konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud  zaznamenáte  jakýkoli 
z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neurontin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že 
užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užíval(a)  přípravky  k léčbě  epileptických  záchvatů  (křečí), 
přípravky  k léčbě  poruch  spánku,  deprese,  úzkosti  nebo  jakýchkoli  jiných  neurologických  či 
psychiatrických problémů. 
 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li  léky  obsahující  opioidy  (například  morfin),  oznamte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi, 
protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Neurontin. Kromě toho může kombinace přípravku 
Neurontin s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 
 
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li  přípravek  Neurontin  užíván  současně  s  antacidy,  která  obsahují  hliník  nebo  hořčík,  může  být 
sníženo vstřebávání přípravku Neurontin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Neurontin 
nejdříve 2 hodiny po podání antacida.  
 
Přípravek Neurontin: 

se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 
antikoncepčními přípravky.  
 

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte 
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.  
 

 
Přípravek Neurontin s jídlem 
Přípravek Neurontin se podává s jídlem nebo bez jídla.   
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Neurontin neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí 
používat spolehlivou antikoncepci.  
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U  jiných  léků, 
užívaných  k  léčbě  záchvatů,  bylo  hlášeno  zvýšené  riziko  poškození  plodu,  zvláště  bylo-li  užíváno 
více léků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden 
lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.  
 
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Neurontin zjistíte, že jste těhotná, myslíte 
si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat 
záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.  
 
Kojení 
Gabapentin, léčivá látka přípravku Neurontin, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že 
nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Neurontin se nedoporučuje.  
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Neurontin  může  způsobovat  závratě,  ospalost  a  únavu.  Neměl(a)  byste  řídit,  obsluhovat 
složité stroje nebo se zabývat jinými nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék 
nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.  
 
Přípravek Neurontin obsahuje laktózu 
Tvrdé tobolky přípravku Neurontin obsahují laktózu (typ cukru). Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Neurontin užívá  
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.  
 
Epilepsie, doporučená dávka je:  
 
Dospělí a dospívající 
Užijte  počet  tobolek  tak,  jak  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle  postupně 
zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být 
po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám 
sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Děti ve věku 6 let a starší 
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba je zahájena 
nízkou zahajovací dávkou, která je postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka ke 
kontrole  epilepsie  je  25-35  mg  na  1  kg  na  den.  Obvykle  je  podávána  ve  3  jednotlivých  dávkách; 

 
tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Přípravek Neurontin se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.  
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je
 
 
Dospělí 
Užijte  počet  tobolek  tak,  jak  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle  postupně 
zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být 
po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám 
sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu 
Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávku. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Neurontin,  pokud 
nemáte problémy s ledvinami. Pokud  máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávky.  
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Neurontin  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  co  nejdříve  to 
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání 
Přípravek Neurontin je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím 
vody. 
 
Přípravek Neurontin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurontin, než jste měl(a) 
Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať, dvojité 
vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší 
lékařskou  pohotovost,  užijete-li  více  přípravku  Neurontin,  než  Vám  bylo  předepsáno.  Vezměte  s 
sebou zbylé tobolky a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék 
jste užil(a).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurontin 
Zapomenete-li  užít  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  pokud  ještě  není  čas  na  další  dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neurontin
 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Neurontin,  dokud  Vám  to  nedoporučí  Váš  lékař.  Je-li  Vaše  léčba 
ukončena, dojde k tomu postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Neurontin 
náhle nebo dříve, než Vám doporučí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku výskytu záchvatů.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Kontaktujte  svého  lékaře  ihned,  jakmile  po  užití  tohoto  přípravku  zaznamenáte  kterýkoli 
z následujících příznaků, protože může být závažný: 


 
  
• 
závažné  kožní  reakce  vyžadující  okamžitou  lékařskou  péči,  otok  rtů  a  obličeje,  kožní 
vyrážka  a  zčervenání  a/nebo  ztráta  vlasů  (toto  mohou  být  příznaky  závažných 
alergických reakcí). 

• 
úporná  bolest  břicha,  nevolnost  a  zvracení,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní 
pankreatitidy (zánět slinivky břišní). 

• 
potíže  s dýcháním,  které  mohou  v případě,  že  jsou  závažného  charakteru,  vyžadovat 
k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči. 

• 
Přípravek Neurontin může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které 
mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra, nebo krevní buňky. 
Během  této  reakce  můžete  i  nemusíte  mít  vyrážku.  Můžete  být  hospitalizován(a),  nebo 
bude  Vaše  léčba  přípravkem  Neurontin  ukončena.  Kontaktujte  svého  lékaře  ihned, 
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 

•  kožní vyrážka 
•  kopřivka 
•  horečka 
•  otok uzlin, který neopadá 
•  otok rtů a jazyka 
•  zežloutnutí kůže nebo bělma očí 
•  neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 
•  těžká únava nebo slabost 
•  neočekávaná bolest svalů 
•  časté infekce 
Tyto  příznaky  mohou  být  prvními  známkami  závažné  reakce.  Váš  lékař  Vás  vyšetří  a 
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Neurontin pokračovat. 

 
• 
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 
 
Jiné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
 
• 
virové infekce  
• 
pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace  
• 
únava, horečka.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
• 
pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné 
infekce 
• 
nízký počet bílých krvinek  
• 
nechutenství, zvýšená chuť k jídlu  
• 
vztek  vůči  druhým,  zmatenost,  změny  nálady,  depresivní  nálady,  úzkost,  nervozita,  obtíže  s 
myšlením  
• 
křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, 
snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, zesílené, 
oslabené nebo chybějící reflexy  
• 
rozmazané vidění, dvojité vidění  
• 
točení hlavy 
• 
vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév  
• 
ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose  
• 
zvracení, nevolnost (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, 
zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání  
• 
otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné  
• 
bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby  
• 
potíže s erekcí (impotence) 

 
• 
otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce  
• 
snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti  
• 
náhodné zranění, zlomenina, odřenina.  
 
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
• 
agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů) 
• 
alergické reakce jako je kopřivka  
• 
omezená pohyblivost 
• 
zrychlená srdeční činnost 
• 
otok obličeje, trupu a končetin 
• 
abnormální výsledky krevních testů ukazující na onemocnění jater 
• 
mentální porucha 
• 
pád 
• 
zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 

• 
ztráta vědomí 
• 
snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 
• 
potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 
 
Po uvedení přípravku Neurontin na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

• 
snížení počtu krevních destiček  
• 
halucinace  
• 
potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost  
• 
zvonění v uších  
• 
skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé 
vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně 
• 
zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater  
• 
akutní selhání ledvin, únik moči 
• 
zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně 
• 
nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, 
pocení), bolest na hrudi  
• 
rozklad svalových vláken (rabdomyolýza) 
• 
změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy) 
• 
problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace 
• 
nízká hladina sodíku v krvi 
• 
anafylaxe  (závažná,  potenciálně  život  ohrožující  alergická  reakce  zahrnující  obtížné  dýchání, 
otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 


 
 
5. 

Jak přípravek Neurontin uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tvrdé tobolky přípravku Neurontin uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Neurontin obsahuje  
 
Léčivou  látkou  je  gabapentinum.  Jedna  tvrdá  želatinová  tobolka  obsahuje  gabapentinum  100,  300 
nebo 400 mg.  
 
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Neurontin jsou:  
Obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek. 
Obal tobolky: želatina, čištěná voda, natrium-lauryl-sulfát.  
 
Tobolky  100  mg  obsahují  barvivo  E171  (oxid  titaničitý),  tobolky  300  mg  obsahují  barvivo  E171 
(oxid titaničitý) a E172 (žlutý oxid železitý) a tobolky 400 mg obsahují barvivo E171 (oxid titaničitý) 
a E172 (žlutý a červený oxid železitý). Potiskový inkoust použitý na všechny tvrdé tobolky obsahuje 
šelak, E171 (oxid titaničitý) a E132 (hlinitý lak indigokarmínu). 
 
 
Jak přípravek Neurontin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Neurontin 100 mg: bílá tvrdá tobolka, s potiskem „NEURONTIN 100 mg“ a „PD“.  
Neurontin 300 mg: žlutá tvrdá tobolka, s potiskem „NEURONTIN 300 mg“ a „PD“. 
Neurontin 400 mg: oranžová tvrdá tobolka, s potiskem „NEURONTIN 400 mg“ a „PD“. 
 
Dodávány  jsou  v  PVC/PVDC/Al  blistrech  po  20,  30,  50,  60,  84,  90,  98,  100,  200,  500  a  1000 
tobolkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o. 
Stroupežnického 17 
150 00 Praha 
Tel: 283 004 111 
 
Výrobce:  
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 
výrobní závod Freiburg  
Mooswaldallee 1 

 
D-79090 Freiburg 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod tímto názvem: Neurontin. 
 

Název 
členského  Název léčivého přípravku 
státu 
Belgie/Lucembursko  Neurontin 100 mg gélules/harde capsules/Hartkapseln, Neurontin 300 mg 
gélules/harde  capsules/Hartkapseln,  Neurontin  400  mg  gélules/harde 
capsules/Hartkapseln 
Česká republika 
Neurontin 100 mg, Neurontin 300 mg, Neurontin 400 mg 
Dánsko 
Neurontin 
Estonsko 
Neurontin 
Finsko 
Neurontin 300 mg kapseli, kova, Neurontin 400 mg kapseli, kova 
Francie 
Neurontin  100  mg  gélule,  Neurontin  300  mg  gélule,  Neurontin  400  mg 
gélule, 
Irsko 
Neurontin  100  mg  hard  capsules,  Neurontin  300mg  hard  capsules, 
Neurontin 400mg hard capsules  
Island 
Neurontin 
Itálie 
Neurontin  100  mg  Capsule  Rigide,  Neurontin  300  mg  Capsule  Rigide, 
Neurontin 400 mg Capsule Rigide 
Kypr 
Neurontin 300 mg hard capsule, Neurontin 400 mg hard capsule 
Litva 
Neurontin 
Lotyšsko 
Neurontin  100  mg  cietās  kapsulas,  Neurontin  300  mg  cietās  kapsulas, 
Neurontin 400 mg cietās kapsulas 
Maďarsko 
Neurontin 100 mg kemény kapszula 
Neurontin 300 mg kemény kapszula 
Neurontin 400 mg kemény kapszula 
Malta 
Neurontin 100 mg hard capsule, Neurontin 300 mg hard capsule 
Německo 
Neurontin 100 mg Hartkapseln, Neurontin 300 mg Hartkapseln, Neurontin 
400 mg Hartkapseln 
Nizozemsko 
Neurontin  100,  harde  Capsules  100  mg,  Neurontin  300,  harde  Capsules 
300 mg, Neurontin 400, harde Capsules 400 mg 
Norsko 
Neurontin  100  mg  kapsler,  harde,  Neurontin  300  mg  kapsler,  harde, 
Neurontin 400 mg kapsler, harde 
Polsko 
Neurontin 100, Neurontin 300, Neurontin 400 
Portugalsko 
Neurontin 
Rakousko 
Neurontin 300 mg – Hartkapseln,  
Neurontin 400 mg – Hartkapseln  
Řecko 
Neurontin 300 mg hard capsule, Neurontin 400 mg hard capsule 
Slovenská republika  Neurontin 100 mg tvrdé kapsuly  
Neurontin 300 mg tvrdé kapsuly 
Neurontin 400 mg tvrdé kapsuly 
Slovinsko 
Neurontin 100 mg trde kapsule, Neurontin 300 mg trde kapsule, Neurontin 
400 mg trde kapsule 
Španělsko 
Neurontin 300 mg Capsulas Duras, Neurontin 400 mg Capsulas Duras 
Švédsko 
Neurontin 
Velká Británie 
Neurontin  100  mg  Hard  Capsules,  Neurontin  300  mg  Hard  Capsules, 
Neurontin 400 mg Hard Capsules 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 12. 2017