Lék Gabapentin Aurobindo 300MG

Kód SÚKL
0127595  
Název LP
Gabapentin Aurobindo (300mg Cps Dur 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
100
Síla
300MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Gabapentinum
ATC skupina
GABAPENTIN (N03AX12)

Složení

 1. Gabapentinum – 300 MG
 2. Maydis Amylum – PL MG
 3. Talcum – PL MG
 4. Ferri Oxidum Flavum – PL PC
 5. Titanii Dioxidum – PL PC
 6. Natrii Laurilsulfas – PL PC
 7. Gelatina – 100 PC
 8. Ferri Oxidum Flavum – PL PC
 9. Titanii Dioxidum – PL PC
 10. Natrii Laurilsulfas – PL PC
 11. Gelatina – 100 PC
 12. Atramentum Nigrum

Příbalová informace

sp. zn. sukls196739/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky 

 
gabapentinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Gabapentin Aurobindo a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabapentin Aurobindo užívat 
3. 
Jak se Gabapentin Aurobindo užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Gabapentin Aurobindo uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

CO JE GABAPENTIN AUROBINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Gabapentin  Aurobindo  patří  do  skupiny  léků  používaných  k  léčbě  epilepsie  a  periferní 
neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). 
Přípravek Gabapentin Aurobindo se používá k léčbě: 
 

Různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou  část  mozku,  které  se  později 
mohou,  ale  nemusejí  šířit  do  ostatních  částí  mozku).  Váš  lékař  Vám  předepíše  Gabapentin 
Aurobindo  k  léčbě  epilepsie,  pokud  Vaše  současná  léčba  nepomáhá  plně  kontrolovat  vaše 
onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte  Gabapentin Aurobindo k Vaší současné léčbě. 
Gabapentin Aurobindo může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. 
 

Periferní  neuropatické  bolesti  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  která  je  způsobena  poškozením 
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být 
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. 
Pocity  bolesti  lze  popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující, 
bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod. 
 
 
2.  

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  GABAPENTIN 
 
AUROBINDO UŽÍVAT 
 
 

Neužívejte Gabapentin Aurobindo 

jestliže  jste  alergický/á  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto    přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
 
Upozornění a opatření  

1/8 
 
Před  užitím použitím Gabapentin Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování 

podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání  ledvin), 
informujte lékaře  

zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost 

pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, 
ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní  pankreatitidy  (zánět 
slinivky). 
 
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození 
nebo sebevraždu. Zaznamenáte-li kdykoli podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý  počet  pacientů  užívajících  přípravek  Gabapentin  Aurobindo,  zaznamenal  alergickou 
reakci,  nebo  možnou  závažnou  kožní  reakci,  která  se  může  rozvinout  v  ještě  vážnější  potíže, 
není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabapentin Aurobindo 
na ně dávejte pozor. 
Přečtěte si popis těchto příznaků v Kapitole 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, 
jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může 
být závažný“. 
 
Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte jej. 
 
Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Gabapentin  Aurobindo  Informujte  svého  lékaře  nebo 
lékárníka o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná 
budete  užívat. 
 
Léky obsahující morfin 
Užíváte-li  léky  obsahující  morfin,  oznamte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi,  protože  morfin 
může zvýšit účinek přípravku Gabapentin Aurobindo. 
 
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li  přípravek  Gabapentin  Aurobindo  užíván  současně  s  antacidy,  které  obsahují  hliník  nebo 
hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Aurobindo ze žaludku. Doporučuje 
se proto užívat Gabapentin Aurobindo nejdříve 2 hodiny po podání antacida. 
 
Gabapentin Aurobindo: 

se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 
antikoncepčními přípravky. 
 

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte 
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte. 
 
Gabapentin Aurobindo s jídlem, pitím a alkoholem 
Gabapentin Aurobindo se podává s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
 
Těhotenství 
Gabapentin  Aurobindo  neužívejte  v  těhotenství,  neurčí-li  lékař  jinak.  Ženy,  které  mohou 
otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci. 
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U  jiných  léků, 
užívaných k léčbě záchvatů, však bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li 
2/8 
 
užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno 
pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře. 
 
Vyhledejte  svého  lékaře,  jakmile  během  užívání  přípravku  Gabapentin  Aurobindo  zjistíte,  že 
jste  těhotná,  myslíte  si,  že  byste  mohla  být  těhotná  nebo  těhotenství  plánujete.  Nepřerušujte 
náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. 
 
Kojení 
Gabapentin,  léčivá  látka  přípravku  Gabapentin  Aurobindo,  přechází  do  mateřského  mléka. 
Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem 
Gabapentin Aurobindo se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Gabapentin  Aurobindo  může  způsobovat  závratě,  ospalost  a  únavu.  Neměl/a  byste  řídit, 
obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si 
nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 
 
3.  

JAK SE GABAPENTIN AUROBINDO UŽÍVÁ 
 
Vždy  užívejte  přípravek  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin Aurobindo je příliš silný nebo příliš slabý, 
co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Gabapentin 
Aurobindo,  pokud  nemáte  problémy  s  ledvinami.  Pokud  máte  potíže  s  ledvinami,  Váš  lékař 
Vám  může  předepsat  jiné  dávkovací  schéma  a/nebo  dávky.  Pokračujte  v  užívání  přípravku 
Gabapentin Aurobindo dokud Vám lékař neřekne, abyste přestali. 
 
Způsob a cesta podání 
Gabapentin  Aurobindo  je  určen  pro  perorální  podání.  Vždy  užívejte  tobolky  nebo  tablety  s 
dostatečným množstvím vody. 
 
Gabapentin Aurobindo nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit. 
 
Epilepsie, doporučená dávka přípravku je  
Dospělí a dospívající: 
Užijte  takový  počet  tobolek,  jaký  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle 
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. 
Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg 
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 
1x odpoledne a 1x večer. 
 
Použití u dětí a dospívajících Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho 
tělesné  hmotnosti.  Léčba  bývá  zahájena  nízkou  zahajovací  dávkou,  která  může  být  postupně 
zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na 
den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky nebo tablety se užívají každý den, 
obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
Přípravek Gabapentin Aurobindo není určen pro použití u dětí do 6 let. 
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 

3/8 
 
Užijte  takový  počet  tobolek,  jaký  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle 
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. 
Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg 
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 
1x odpoledne a 1x večer. 
 
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu 
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat 
jiné dávkování. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Gabapentin Aurobindo, než jste měl/a 
 

Pokud jste Vy nebo někdo jiný náhodou užili příliš velké množství tobolek, nebo pokud se 
domníváte, že nějaké tobolky polklo dítě, kontaktujte svého lékaře nebo neprodleně navštivte 
nejbližší pohotovost. Vzhledem k tomu, že tobolky přípravku Gabapentin Aurobindo mohou 
způsobit ospalost, doporučujeme Vám, aby Vás do nemocnice odvezl někdo jiný nebo abyste si 
zavolal(a) pohotovost. Příznaky předávkování jsou závrať, dvojité vidění, nezřetelná řeč, ztráta 
vědomí, ospalost a mírný průjem.  
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabapentin Aurobindo 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabapentin Aurobindo 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Gabapentin  Aurobindo,  dokud  Vám  to  neurčí  Váš  lékař.  Je-li 
Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat 
přípravek  Gabapentin  Aurobindo  náhle  nebo  dříve,  než  Vám  určí  Váš  lékař,  vystavujete  se 
zvýšenému riziku záchvatů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli 
z následujících příznaků, protože může být závažný: 

  závažné  kožní  reakce  vyžadující  okamžitou  lékařskou  péči,  otok  rtů  a  obličeje, 
kožní  vyrážka  a  zarudnutí  kůže  a/nebo  vypadávání  vlasů  (tyto  mohou  být 
příznaky závažných alergických reakcí). 

  úporná  bolest  břicha,  nevolnost  a  zvracení,  protože  toto  mohou  být  příznaky 
akutní pankreatitidy (zánět slinivky). 
  Přípravek  Gabapentin  Aurobindo  může  způsobit  závažné,  nebo  život  ohrožující 
alergické reakce, které mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako 
např.  játra,  nebo  krevní  buňky.  Během  této  reakce  můžete  i  nemusíte  mít 
vyrážku.  Můžete  být  hospitalizován/a,  nebo  bude  Vaše  léčba  přípravkem 
Gabapentin Aurobindo ukončena.  
Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 
 
kožní vyrážka 
 
kopřivka 
 
horečka 
 
otok uzlin, který neopadá 
 
otok rtů a jazyka 
 
zežloutnutí kůže nebo bělma očí 
4/8 
 
 
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 
 
těžká únava nebo slabost 
 
neočekávaná bolest svalů 
 
časté infekce 
Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a 
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin Aurobindo pokračovat. 
 
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 
 
Jiné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 
  virové infekce  
  pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace 
  únava, horečka 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 10): 
  pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo 
jiné infekce 
  nízký počet bílých krvinek 
  nechutenství, zvýšená chuť k jídlu 
  agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita. 
  křeče,  trhavé  pohyby,  poruchy  řeči,  ztráta  paměti,  třes,  nespavost,  bolest  hlavy,  citlivost 
kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, 
zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy  
  rozmazané vidění, dvojité vidění 
  závratě 
  vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 
  ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose 
  zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací 
potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání  
  otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné  
  bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby  
  potíže s erekcí (impotence) 
  otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 
  snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti 
  náhodné zranění, zlomenina, odřenina. 
 
V klinických studiích u dětí bylo navíc pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
  alergické reakce jako je kopřivka 
  omezená pohyblivost 
  zrychlená srdeční činnost 
  otok obličeje, trupu a/nebo končetin 
  abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater. 
  pád 
  obtíže s myšlením  
  vysoká hladina krevního cukru (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000 jsou uvedeny 
níže: 

  nízká hladina krevního cukru (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou) 
  ztráta vědomí 
 
Nežádoucí  účinky,  u  nichž  četnost  nelze  odhadnout  na  základě  dostupných  údajů  jsou 
uvedeny níže: 

5/8 
 
  nízká hladina sodíku v krvi 
 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky 
  snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve) 
  halucinace 
  potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost 
  zvonění v uších 
  skupina  nežádoucích  účinků,  které  mohou  zahrnovat  otok  lymfatických  uzlin  (izolované 
malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně 
  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)  
  zánět jater 
  akutní selhání ledvin, únik moči 
  zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně 
  nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, 
bolest, pocení), bolest na hrudi 
  kolísání krevního cukru u pacientů s cukrovkou. 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

JAK GABAPENTIN AUROBINDO UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné 
do:”.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Balení v blistrech: Uchovávejte v původním obalu. 
Balení v lahvičkách z HDPE: Uchovávejte v původním vnitřním obalu. 
Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod    nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Gabapentin Aurobindo obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). 
Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje 100 mg gabapentinu.  
Jedna 300mg tvrdá tobolka obsahuje 300 mg gabapentinu.  
Jedna 400mg tvrdá tobolka obsahuje 400 mg gabapentinu.  
6/8 
 
 
-  Pomocnými látkami jsou: 
Obsah tobolky:  
Kukuřičný škrob a mastek. 
Plášť tobolky:  
100 mg: Oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
300 mg: Žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
400 mg:  Červený  oxid  železitý  (E172),  žlutý  oxid  železitý  (E172),  oxid  titaničitý  (E171), 
natrium-lauryl-sulfát,  želatina. 
Černý inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hydroxid draselný 
 
Jak přípravek Gabapentin Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé tobolky.  
 
Gabapentin  Aurobindo  100  mg    tvrdé  tobolky    s vytištěným  „D“  na  bílém  víčku  a 
s označením „02“ na bílém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek 
Gabapentin  Aurobindo  300  mg  tvrdé  tobolky    s vytištěným  „D“  na  žlutém  víčku  a 
s označením „03“ na žlutém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek. 
Gabapentin  Aurobindo  400  mg  tvrdé  tobolky    s vytištěným  „D“  na  oranžovém  víčku  a 
s označením „04“ na oranžovém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek. 
 
Gabapentin Aurobindo 100 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-   PrůhlednýPVC/PVDC-Al blistr  
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200 a 1000 tvrdých tobolek. 
 
Gabapentin Aurobindo 300 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-  Průhledný PVC/PVDC-Al blistr   
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200 a 1000 tvrdých tobolek. 
 
Gabapentin Aurobindo 400 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-  Průhledný PVC/PVDC-Al blistr   
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200, 300 a 500 tvrdých tobolek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Aurobindo Pharma Limited 
Ares, Odyssey Business Park 
West End Road 
South Ruislip HA4 6QD 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
APL Swift Services (Malta) Limited 
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far 
Birzebbugia, BBG 3000 
Malta 
 
7/8 
 
Tento  léčivý  přípravek  je  schválen  v členských  státech  Evropského  hospodářského 
prostoru pod těmito názvy: 
Název členské země                             Název léčivého přípravku 

 
 
Česká republika 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé tobolky 
Dánsko 
Gabapentin Aurobindo  
Francie   
Gabapentine Arrow  Génériques  100 mg/ 300 mg/ 400mg, gélules 
Německo 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln 
Maďarsko 
Gabapentin Aurobindo 300 mg/ 400mg kemény kapszula 
Irsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard 
Itálie 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule rigide 
Lotyšsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cietās kapsulas 
Litva 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kietos kapsulės 
Nizozemsko 
Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard 
Polsko 
Gabapentin Aurobindo  
Portugalsko 
Gabapentina Aurobindo 
Rumunsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule 
Slovenská republika  Gabapentin Vipharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé kapsuly 
Španělsko 
Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cápsulas duras 
Švédsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapslar, hårda 
Velká Británie    
Gabapentin Milpharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 31.3.2016 
 
8/8