Lék Roticox 30MG

Kód SÚKL
0132336  
Název LP
Roticox (30mg Tbl Flm 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30
Síla
30MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Etoricoxibum
ATC skupina
ETORIKOXIB (M01AH05)

Složení

  1. Etoricoxibum – 30 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Calcii Hydrogenophosphas – PL MG
  4. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  5. Natrii Stearylis Fumaras – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  7. Alcohol Polyvinylicus – PL MG
  8. Titanii Dioxidum – PL MG
  9. Macrogolum 3000 – PL MG
  10. Talcum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls185747/2015, sukls185748/2015, sukls185749/2015, sukls185750/2015 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Roticox 30 mg 
Roticox 60 mg 
Roticox 90 mg 

Roticox 120 mg 
potahované tablety 
 
etoricoxibum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Roticox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roticox užívat 
3. 
Jak se přípravek Roticox užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Roticox uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Roticox a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Roticox? 
 
Přípravek  Roticox  obsahuje  léčivou  látku  etorikoxib.  Přípravek  Roticox  je jedním  ze  skupiny 
léčivých přípravků známých jako selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2). Ty patří do 
skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní antirevmatika (NSAID). 
 
K čemu se přípravek Roticox používá? 
 
Přípravek  Roticox  pomáhá  zmírnit  bolest  a  otok  (zánět)  kloubů  a  svalů  u  pacientů  od  16  let 
věku s osteoartrózou, revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou nebo dnou. 
 
 
Přípravek  Roticox  se  rovněž  používá  ke  krátkodobé  léčbě  středně  silné  bolesti  po  zubařském 
zákroku u pacientů od 16 let věku. 
 
Co je osteoartróza? 
Osteoartróza je onemocnění kloubů. Vzniká následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání 
konce kostí. To způsobuje otok (zánět), bolest, citlivost, ztuhlost a fyzickou neschopnost pohybu. 
 
Co je revmatoidní artritida? 
Revmatoidní  artritida  je  dlouhodobé  zánětlivé  onemocnění  kloubů.  Způsobuje  bolest,  ztuhlost,  otok 
a narůstající  ztrátu  pohyblivosti  postižených  kloubů.  Rovněž  může  způsobovat  zánět  v  ostatních 
částech těla. 
 
Co je dna? 

Dna  je  onemocnění  charakterizované  náhlými,  opakovanými  záchvaty  velmi  bolestivých  zánětů 
a zarudnutím kloubů. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech. 
 
Co je ankylozující spondylitida? 
Ankylozující spondylitida je zánětlivé onemocnění páteře a velkých kloubů. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roticox užívat 
 
Neužívejte přípravek Roticox: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  etorikoxib  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika (NSAID), včetně kyseliny acetylsalicylové 
a inhibitorů COX-2 (viz „Možné nežádoucí účinky“, bod 4) 

jestliže máte aktivní žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku či do střev 

jestliže máte závažné onemocnění jater 

jestliže máte závažné onemocnění ledvin 

jestliže  jste  nebo  byste  mohla  být  těhotná  nebo  pokud  kojíte  (viz  „Těhotenství,  kojení 
a plodnost“) 

jestliže je Vám méně než 16 let 

jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo 
kolitida 

jestliže  máte  vysoký  krevní  tlak,  který  není  upraven  léčbou  (ověřte  si  u  svého  lékaře  nebo 
zdravotní sestry, pokud si nejste jistý(á), zda je Váš krevní tlak dostatečně pod kontrolou) 

jestliže  u  Vás  lékař  zjistil  problémy  se  srdcem  včetně  selhání  srdce  (středně  těžké  či  těžké), 
anginu pectoris (bolest na hrudi) 

pokud  jste  někdy  měl(a)  srdeční  záchvat,  prodělal(a)  operační  zákrok  –  tzv.  bypass,  periferní 
arteriální chorobu (slabé prokrvení nohou nebo chodidel v důsledku zúžených nebo ucpaných 
tepen) 

pokud  jste  prodělal(a)  jakýkoli  typ  cévní  mozkové  příhody  (včetně  malé  cévní  mozkové 
příhody,  přechodné  ischemické  ataky  neboli  TIA).  Etorikoxib  může  mírně  zvyšovat  riziko 
srdečního záchvatu a cévní mozkové příhody, a proto jej nemají užívat pacienti, kteří již  měli 
problémy se srdcem nebo prodělali mozkovou příhodu. 
 
Pokud máte za to, že se Vás některé z výše uvedených sdělení týká, neužívejte tyto tablety, dokud se 
neporadíte se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Roticox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 
 

jste v minulosti měl(a) krvácení do žaludku nebo žaludeční vředy. 

jste dehydratován(a), například opakovanými záchvaty zvracení nebo průjmu. 

máte otoky způsobené hromaděním tekutin. 

jste někdy prodělal(a) srdeční selhání nebo kteroukoli jinou formu onemocnění srdce. 

jste někdy měl(a) zvýšený krevní tlak. Přípravek Roticox může u některých lidí zvyšovat krevní 
tlak, zejména ve vysokých dávkách, a lékař proto může chtít čas od času kontrolovat Váš krevní 
tlak. 

jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin. 

jste  nyní  léčen(a)  kvůli  nějaké  infekci.  Přípravek  Roticox  může  maskovat  nebo  zakrývat 
horečku, která je příznakem infekce. 

máte  cukrovku,  vysoký  cholesterol  nebo  kouříte.  To  může  zvyšovat  riziko  srdečního 
onemocnění. 

jste žena snažící se otěhotnět. 

je Vám více než 65 let. 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se Vašeho lékaře 
dříve, než začnete užívat přípravek Roticox
, jestli je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný. 

 
Přípravek Roticox působí u starších i mladších dospělých pacientů obdobně. Jestliže je Vám více než 
65 let, lékař Vás bude chtít pečlivě sledovat. U pacientů starších 65 let není nutná žádná úprava dávky. 
 
Děti a dospívající 
Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 16 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Roticox 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Jakmile začnete užívat přípravek Roticox, lékař Vás může chtít sledovat, aby zkontroloval, zda Vaše 
léky působí správně, zvláště pokud užíváte některý z následujících přípravků: 
 

přípravky, které ředí krev (antikoagulancia), jako je například warfarin 

rifampicin (antibiotikum) 

methotrexát  (přípravek  užívaný  k  potlačení  imunitního  systému  a  často  užívaný  k  léčbě 
revmatoidní artritidy) 

cyklosporin nebo takrolimus (léky používané k potlačení imunitního systému) 

lithium (lék užívaný k léčbě některých typů deprese) 

přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání zvané ACE inhibitory 
a blokátory receptorů angiotenzinu, například enalapril a ramipril, losartan a valsartan 

diuretika (léky používané k odvodnění) 

digoxin (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu) 

minoxidil (přípravek užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku) 

salbutamol tablety nebo roztok k perorálnímu podání (přípravek užívaný k léčbě astmatu) 

antikoncepční pilulky (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

hormonální substituční léčba (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

kyselina acetylsalicylová, riziko žaludečních vředů je vyšší, pokud užíváte přípravek Roticox s 
kyselinou acetylsalicylovou. 

kyselina acetylsalicylová k prevenci srdečních záchvatů či cévní mozkové příhody: 
Přípravek  Roticox  se  může  užívat  s  nízkými  dávkami  kyseliny  acetylsalicylové.  Jestliže 
současně užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové jako prevenci infarktu myokardu nebo 
cévní mozkové příhody, nesmíte je bez porady s lékařem vysadit. 

kyselina acetylsalicylová a další nesteroidní antirevmatika (NSAID): 
Během užívání přípravku Roticox neužívejte vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiné 
protizánětlivé léky. 
 
Přípravek Roticox s jídlem a pitím 
Nástup účinku přípravku Roticox může být rychlejší, pokud se užije bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
 
Tablety přípravku Roticox se v těhotenství nesmí užívat. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete 
být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět,  neužívejte  tyto  tablety.  Pokud  otěhotníte,  přestaňte  tablety 
užívat  a  poraďte  se  se  svým  lékařem.  Obraťte  se  na  svého  lékaře,  pokud  si  nejste  jistá  nebo  se 
potřebujete více poradit. 
 
Kojení 
 
Není  známo,  zda  se  přípravek  Roticox  vylučuje  do  lidského  mateřského  mléka.  Pokud  kojíte  nebo 
plánujete  kojit,  poraďte  se  se  svým  lékařem  předtím,  než  začnete  užívat  přípravek  Roticox.  Pokud 
užíváte přípravek Roticox, nesmíte kojit. 
 
Plodnost 

 
U žen, které se pokouší otěhotnět, se podávání přípravku Roticox nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U některých pacientů užívajících přípravek Roticox bylo zaznamenáno točení hlavy a ospalost. 
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, neřiďte. 
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Roticox užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nepřekračujte dávku doporučenou k léčbě Vašeho onemocnění. Lékař s Vámi bude chtít občas probrat 
Vaši  léčbu.  Je  třeba,  abyste  užívali  co  nejnižší  možnou  dávku,  která  Vám  zajistí  tlumení  bolesti 
a nemáte  užívat  přípravek  Roticox  déle  než  je  nutno.  Je  tomu  tak  proto,  že  při  dlouhodobé  léčbě, 
zvláště vysokými dávkami, by se mohlo zvýšit riziko vzniku srdečních záchvatů a cévních mozkových 
příhod. 
 
Tento léčivý přípravek je k dispozici v několika různých silách a Váš lékař podle Vašeho onemocnění 
předepíše tablety o síle, která pro Vás bude vhodná. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Osteoartróza 
Doporučená dávka přípravku je 30 mg jednou denně, může být zvýšena maximálně na 60 mg jednou 
denně, pokud je to třeba. 
 
Revmatoidní artritida 
Doporučená dávka přípravku je 60 mg etorikoxibu jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně 
na 90 mg. 
 
Ankylozující spondylitida 
Doporučená dávka přípravku je 60 mg etorikoxibu jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně 
na 90 mg jednou denně, je-li to potřeba. 
 
Léčba akutní bolesti 
Etorikoxib se smí používat pouze v období akutních bolestí. 
Dna 
Doporučená  dávka  přípravku  je  120  mg  jednou  denně  pouze  v  období  akutních  bolestí, 
maximálně po dobu 8 dní. 
Bolesti po zubařském zákroku 
Doporučená dávka přípravku je 90 mg jednou denně, maximálně po dobu 3 dní. 
 
Pacienti s jaterními problémy 

Máte-li mírné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 60 mg denně. 

Máte-li středně závažné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 30 mg denně
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tablety přípravku Roticox se nesmí podávat dětem nebo dospívajícím do 16 let věku. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování. Stejně jako u jiných léčivých přípravků je při 
léčbě starších pacientů třeba opatrnost. 
 
Způsob podání 

 
Přípravek Roticox je určen k perorálnímu podání. Užívejte tablety jednou denně. Přípravek Roticox se 
může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Roticox, než jste měl(a) 
Nikdy  nesmíte  užívat  více  tablet,  než  Vám  doporučuje  lékař.  Pokud  užijete  příliš  mnoho  tablet 
přípravku Roticox, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Roticox 
Je  důležité  dodržovat  dávkování  přípravku  Roticox  tak,  jak  Vám  lékař  předepsal.  Jestliže  některou 
dávku  vynecháte,  prostě  následující  den  pokračujte  podle  obvyklého  časového  plánu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  kterýkoli  z  následujících  příznaků,  přestaňte  užívat  přípravek  Roticox 
a kontaktujte  okamžitě  svého  lékaře  (viz  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete 
přípravek Roticox užívat“, bod 2): 

objeví se nebo se zhorší dušnost, bolesti na hrudi nebo otok kotníků 

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) – tyto příznaky značí problémy s játry 

závažná nebo nepřetržitá bolest břicha nebo černá stolice 

alergická reakce – která může zahrnovat kožní problémy, jako jsou vředy a puchýře, nebo otok 
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit potíže při dýchání 
 
Během léčby přípravkem Roticox se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

bolest žaludku 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

suché zubní lůžko (zánět a bolest po vytržení zubu) 

otok nohou a/nebo chodidel způsobený retencí (hromaděním) tekutin (edém) 

závrať, bolest hlavy 

bušení srdce (rychlý nebo nepravidelný srdeční tep), nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) 

zvýšený krevní tlak 

sípání nebo dýchavičnost (bronchospasmus) 

zácpa, nadýmání (nadměrná tvorba střevních plynů), gastritida (zánět výstelky žaludku), pálení 
žáhy,  průjem,  poruchy  trávení  (dyspepsie)/žaludeční  diskomfort,  nevolnost,  pocit  na  zvracení 
(zvracení), zánět jícnu, vředy v ústech 

změny krevních testů týkajících se jater 

zhmoždění 

slabost a únava, onemocnění podobné chřipce 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

gastroenteritida (zánět trávicího traktu, který postihuje jak žaludek, tak tenké střevo/žaludeční 
chřipka), infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest 

změny  laboratorních  hodnot  (snížení  počtu  červených  krvinek,  snížení  počtu  bílých  krvinek, 
pokles počtu krevních destiček) 

přecitlivělost  (alergická  reakce  zahrnující  kopřivku,  která  může  být  natolik  závažná,  že  bude 
vyžadovat okamžité lékařské ošetření) 


zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, přírůstek hmotnosti 

úzkost,  deprese,  snížení  duševní  čilosti;  vidění,  cítění  nebo  slyšení  nepřítomných  věcí 
(halucinace) 

změny vnímání chutí, nespavost, necitlivost nebo brnění, ospalost 

rozmazané vidění, podráždění a zarudnutí očí 

zvonění v uších, vertigo (pocit otáčení, když člověk zůstává v klidu) 

abnormální  srdeční  rytmus  (fibrilace  síní),  zrychlená  srdeční  frekvence,  srdeční  selhání,  pocit 
tísně, tlaku nebo tíhy na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu 

zrudnutí,  cévní  mozková  příhoda  (mrtvice),  lehká  mozková  příhoda  (tranzitorní  ischemická 
ataka), velké zvýšení krevního tlaku, zánět cév 

kašel, dušnost, krvácení z nosu 

nadýmaní žaludku nebo střev, změny ve vyprazdňování, sucho v ústech, žaludeční vřed, zánět 
výstelky žaludku, který může být vážný a může vést ke krvácení, syndrom dráždivého tračníku, 
zánět slinivky břišní 

otok obličeje, kožní vyrážka nebo svědění kůže, zarudnutí kůže 

svalové křeče/spasmy, bolest/ztuhlost svalů 

vysoké  hladiny  draslíku  v  krvi,  změny  krevních  nebo  močových  testů  týkajících  se  ledvin, 
závažné problémy s ledvinami 

bolest na hrudi 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 

angioedém (alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, která může  způsobit 
potíže  s  dechem  nebo  polykáním,  které  mohou  být  natolik  závažné,  že  budou  vyžadovat 
okamžité lékařské ošetření)/anafylaktické/anafylaktoidní reakce včetně šoku (závažná alergická 
reakce, která vyžaduje okamžité lékařské ošetření) 

zmatenost, neklid 

problémy s játry (hepatitida) 

nízké hladiny sodíku v krvi 

selhání jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí (žloutenka) 

závažné kožní reakce 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Roticox uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Roticox obsahuje 

Léčivou látkou je etoricoxibum. 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 30 mg, 60 mg, 90 mg nebo 120 mg. 

Dalšími  složkami  jsou:  mikrokrystalická  celulóza,  hydrogenfosforečnan  vápenatý,  sodná  sůl 
kroskarmelosy,  natrium-stearyl-fumarát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý  v jádru  tablety 
a polyvinylalkohol,  oxid  titaničitý  (E171),  makrogol  3000,  mastek,  žlutý  oxid  železitý  E172 
(v 60  mg  tabletách)  a  červený  oxid  železitý  E172  (v  90  mg  a  120  mg  tabletách)  v potahové 
vrstvě. 
 
Jak přípravek Roticox vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety Roticox jsou dostupné ve čtyřech silách: 
30  mg  potahované  tablety  jsou  bílé  nebo  téměř  bílé,  kulaté  (průměr:  6  mm),  mírně  bikonvexní, 
potahované tablety se zkosenými hranami. 
60  mg  potahované  tablety  jsou  světle  hnědožluté,  kulaté  (průměr:  8  mm),  bikonvexní,  potahované 
tablety se zkosenými hranami, na jedné straně tablety vyraženo „60“. 
90  mg  potahované  tablety  jsou  růžové,  kulaté  (průměr:  9  mm),  bikonvexní,  potahované  tablety  se 
zkosenými hranami, na jedné straně tablety vyraženo „90“. 
120  mg  potahované  tablety  jsou  hnědočervené,  kulaté  (průměr:  10  mm),  mírně  bikonvexní, 
potahované  tablety  se  zkosenými  hranami,  s  rýhou  na  jedné  straně  tablety.  Půlicí  rýha  není  určena 
k rozlomení tablety. 
 
30mg potahované tablety 
Jsou dostupné krabičky po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98 nebo 100 tabletách v blistrech. 
60mg potahované tablety 
Jsou dostupné krabičky po 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 nebo 100 tabletách v blistrech. 
90mg potahované tablety 
Jsou dostupné krabičky po 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 nebo 100 tabletách v blistrech. 
120mg potahované tablety 
Jsou dostupné krabičky po 5, 7, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 98 nebo 100 tabletách v blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobci 
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, 8501, Slovinsko    
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, Cuxhaven, 27472, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
Belgie 
Etoricoxib Krka 30 mg filmomhulde tabletten 
Etoricoxib Krka 60 mg filmomhulde tabletten 
Etoricoxib Krka 90 mg filmomhulde tabletten 
Etoricoxib Krka 120 mg filmomhulde tabletten 
Bulharsko 
Ротикокс 30 mg филмирани таблетки 
Ротикокс 60 mg филмирани таблетки 
Ротикокс 90 mg филмирани таблетки 
Ротикокс 120 mg филмирани таблетки 
Česká republika 
Roticox 30 mg  
Roticox 60 mg  
Roticox 90 mg  

Roticox 120 mg 
Dánsko 
Etoricoxib Krka 30 mg 
Etoricoxib Krka 60 mg 
Etoricoxib Krka 90 mg 
Etoricoxib Krka 120 mg 
Estonsko 
Etoxib 
Finsko 
Etoricoxib  Krka  30  mg  kalvopäällysteinen 
tabletti 
Etoricoxib  Krka  60  mg  kalvopäällysteinen 
tabletti 
Etoricoxib  Krka  90  mg  kalvopäällysteinen 
tabletti 
Etoricoxib  Krka  120  mg  kalvopäällysteinen 
tabletti 
Chorvatsko 
Etoxib 30 mg filmom obložene tablete 
Etoxib 60 mg filmom obložene tablete 
Etoxib 90 mg filmom obložene tablete 
Etoxib 120 mg filmom obložene tablete 
Irsko 
Etoricoxib Krka 30 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 60 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 90 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 120 mg film-coated tablets 
Island 
Etoricoxib Krka 30 mg 
Etoricoxib Krka 60 mg 
Etoricoxib Krka 90 mg 
Etoricoxib Krka 120 mg 
Litva 
Bericox 30 mg plėvele dengtos tabletės 
Bericox 60 mg plėvele dengtos tabletės 
Bericox 90 mg plėvele dengtos tabletės 
Bericox 120 mg plėvele dengtos tabletės 
Lotyšsko 
Bericox 30 mg apvalkotās tabletes 
Bericox 60 mg apvalkotās tabletes 
Bericox 90 mg apvalkotās tabletes 
Bericox 120 mg apvalkotās tabletes 
Maďarsko 
Roticox 30 mg  
Roticox 60 mg  
Roticox 90 mg  
Roticox 120 mg 
Německo 
Etoriax 30 mg Filmtabletten 
Etoriax 60 mg Filmtabletten 
Etoriax 90 mg Filmtabletten 
Etoriax 120 mg Filmtabletten 
Norsko 
Etoricoxib Krka 
Polsko 
Roticox 
Portugalsko 
Etoricoxib Krka 30 mg 
Etoricoxib Krka 60 mg 
Etoricoxib Krka 90 mg 
Etoricoxib Krka 120 mg 
Rumunsko 
Roticox 30 mg comprimate filmate 
Roticox 60 mg comprimate filmate 
Roticox 90 mg comprimate filmate 
Roticox 120 mg comprimate filmate 
Slovenská republika 
Roticox 30 mg  
Roticox 60 mg  
Roticox 90 mg  
Roticox 120 mg 

Slovinsko 
Roticox 30 mg filmsko obložene tablete 
Roticox 60 mg filmsko obložene tablete 
Roticox 90 mg filmsko obložene tablete 
Roticox 120 mg filmsko obložene tablete 
Španělsko 
Etoricoxib Krka 30 mg comprimidos recubiertos 
con película 
Etoricoxib Krka 60 mg comprimidos recubiertos 
con película 
Etoricoxib Krka 90 mg comprimidos recubiertos 
con película 
Etoricoxib 
Krka 
120 
mg 
comprimidos 
recubiertos con película 
Švédsko 
Etoricoxib Krka 30 mg filmdragerade tabletter 
Etoricoxib Krka 60 mg filmdragerade tabletter 
Etoricoxib Krka 90 mg filmdragerade tabletter 
Etoricoxib Krka 120 mg filmdragerade tabletter 
Velká Británie 
Etoricoxib Krka 30 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 60 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 90 mg film-coated tablets 
Etoricoxib Krka 120 mg film-coated tablets 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.11.2016.