Lék Smofkabiven Extra Nitrogen Electrolyte Free

Kód SÚKL
0139933  
Název LP
Smofkabiven Extra Nitrogen Electrolyte Free (Inf Eml 4x1012ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
4X1012ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Alaninum, Argininum, Glycinum, Histidinum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini Acetas, Methioninum, Phenylalaninum, Prolinum, Serinum, Taurinum, Threoninum, Tryptophanum, Tyrosinum, Valinum, Glucosum Monohydricum, Sojae Oleum Raffinatum, Triglycerida Media, Olivae Oleum Raffinatum, Piscis Oleum Omega-3 Acidis Abundans
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Alaninum – 14 GM
 2. Argininum – 12 GM
 3. Glycinum – 11 GM
 4. Histidinum – 3 GM
 5. Isoleucinum – 5 GM
 6. Leucinum – 7,4 GM
 7. Lysini Acetas – 9,3 GM
 8. Lysinum – 6,6 GM
 9. Methioninum – 4,3 GM
 10. Phenylalaninum – 5,1 GM
 11. Prolinum – 11,2 GM
 12. Serinum – 6,5 GM
 13. Taurinum – 1 GM
 14. Threoninum – 4,4 GM
 15. Tryptophanum – 2 GM
 16. Tyrosinum – 0,4 GM
 17. Valinum – 6,2 GM
 18. Acidum Aceticum
 19. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 20. Glucosum Monohydricum – 462 GM
 21. Glucosum – 420 GM
 22. Acidum Hydrochloricum
 23. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 24. Sojae Oleum Raffinatum – 60 GM
 25. Triglycerida Media – 60 GM
 26. Olivae Oleum Raffinatum – 50 GM
 27. Piscis Oleum Omega-3 Acidis Abundans – 30 GM
 28. Tocoferolum Alfa – PL MG
 29. Phospholipida EX Ovo Pro Iniectione – PL GM
 30. Glycerolum – PL GM
 31. Natrii Oleas – PL GM
 32. Natrii Hydroxidi Solutio
 33. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls251862/2017 
a k sp.zn.sukls277095/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free infuzní emulze 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SmofKabiven extra Nitrogen 
Elektrolyte free používat 
3. 
Jak se přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. Co je SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free a k čemu se používá 
 
SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free je infuzní emulze, která se podává do krve kapací infuzí 
(intravenózní  infuze).  Přípravek  obsahuje  aminokyseliny  (složky  potřebné  k  výstavbě  bílkovin), 
glukózu (uhlohydráty) a lipidy (tuky) v plastovém vaku a může být podán dospělým a dětem starším 2 
let.  
 
Zdravotnický pracovník Vám podá přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free, jestliže jiné 
formy výživy nejsou dostatečně vyhovující nebo byly neúčinné. 
 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  SmofKabiven  extra  Nitrogen 

Elektrolyte free používat 
 
Nepoužívejte přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free 
-  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý/á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
-  jestliže jste alergický(á) na ryby nebo vejce 
-  jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven 
extra Nitrogen Elektrolyte free obsahuje sójový olej. 
-  jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi (hyperlipemie) 
-  jestliže máte těžké jaterní onemocnění 
-  jestliže máte poruchy srážlivosti krve (koagulační poruchy) 
-  jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin 
-  jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu 
-  jestliže máte akutní šok 
-  jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi (hyperglykémii), která je nekontrolovaná 
-  jestliže máte vodu na plicích (akutní plicní edém) 
-  jestliže máte nadbytek tělních tekutin (hyperhydrataci) 
-  jestliže máte neléčené srdeční selhání 
-  jestliže máte poruchu krevní srážlivosti (hemofagocytární syndrom) 
-  jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná 

 
cukrovka,  akutní  srdeční  záchvat,  mozková  mrtvice,  přítomnost  krevní  sraženiny,  metabolická 
acidóza (porucha, při níž je příliš vysoký obsah kyselin v krvi), závažná infekce (těžká sepse), kóma 
a jestliže nemáte dostatek tělesných tekutin (hypotonická dehydratace) 
-  děti mladší 2 let. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free sdělte svému lékaři, jestliže máte: 
-  problémy s ledvinami 
-  cukrovku 
-  pankreatitidu (zánět slinivky břišní) 
-  problémy s játry 
-  hypotyreózu (problémy se štítnou žlázou) 
-  sepsi (závažnou infekci) 
 
Jestliže se u Vás během infuze vyskytne horečka, vyrážka, otok, obtíže s dýcháním, zimnice, pocení, 
nevolnost nebo zvracení, okamžitě o tom informujte zdravotnického pracovníka, jelikož tyto příznaky 
mohou být způsobeny alergickou reakcí nebo tím, že Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto 
přípravku. 
 
Je možné, že Váš lékař bude potřebovat pravidelně kontrolovat Vaši krev, aby provedl jaterní funkční 
testy a stanovil další hodnoty. 
 
Děti a dospívající 
SmofKabiven  extra  Nitrogen  Elektrolyte  free  není  určen  pro  novorozence  nebo  děti  mladší  2  let. 
SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free může být podán dětem od 2 do 16/18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Údaje  o  použití  přípravku  SmofKabiven  extra  Nitrogen  Elektrolyte  free  během  těhotenství  a  kojení 
nejsou  dostupné.  SmofKabiven  extra  Nitrogen  Elektrolyte  free  proto  smí  být  podán  těhotným  nebo 
kojícím ženám, pouze pokud lékař určí, že je to bezpodmínečně nutné. Váš lékař rozhodne o používání 
přípravku SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neuvádí se, neboť přípravek se podává pouze v nemocnici. 
 
3.  Jak se přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem. 
Váš  lékař  stanoví  dávku  individuálně  pro  Vás  v  závislosti  na  Vaší  tělesné  hmotnosti  a  stavu. 
SmofKabiven  extra Nitrogen Elektrolyte free Vám bude podán odborně vyškoleným  zdravotnickým 
pracovníkem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free, než jste měl(a) 
Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství tohoto přípravku, jelikož SmofKabiven 
extra Nitrogen Elektrolyte free je podáván zdravotnickým pracovníkem. 
 
4. Možné nežádoucí účinky
 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

 
 
Časté 
(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob): mírně zvýšená tělesná teplota. 
 
Méně  časté  
(mohou  se  vyskytnout  až  u  1  ze 100  osob):  vysoké  hladiny  jaterních  enzymů  v krvi  
(v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. 
 
Vzácné 
(mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, 
zrychlený  srdeční  tep  (tachykardie).  Reakce  z přecitlivělosti  (s možnými  příznaky  jako  jsou  otoky, 
horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny (vystouplá rudá místa na pokožce), zrudnutí, 
bolest  hlavy).  Pocity  horka  a  chladu.  Bledost.  Lehké  zmodrání  rtů  a  kůže  (z  důvodu  příliš  malého 
množství kyslíku v krvi). Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou, bolest v bedrech. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48  
100 41, Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  Jak přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte v přebalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  vaku  a  na  krabici.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free obsahuje  
 
Léčivými látkami jsou 
g v 1000 ml 
 
 
Alaninum 
9,2 
Argininum 
7,9 
Glycinum 
7,2 
Histidinum 
2,0 
Isoleucine 
3,3 
Leucinum 
4,8 
Lysinum (jako Lysini acetas) 
4,3 
Methioninum 
2,8 
Phenylalaninum 
3,3 
Prolinum 
7,3 
Serinum 
4,3 
Taurinum 
0,65 
Threoninum 
2,9 
Tryptophanum 
1,3 
Tyrosinum 
 0,26 

 
Valinum 
4,1 
Glucosum (jako monohydricum) 
85 
Sojae oleum raffinatum  
8,7 
Triglicerida saturata media  
8,7 
Olivae oleum raffinatum  
7,2 
Piscis oleum omega-3 acidis abundans  
4,3 
 
Pomocnými látkami jsou: glycerol, vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, tokoferol-alfa, hydroxid 
sodný  (k  úpravě  pH),  natrium-oleát,  kyselina  octová  98%  (k  úpravě  pH),  kyselina  chlorovodíková  
(k úpravě pH) a voda na injekci.  
 
Jak přípravek SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Roztoky  glukózy  a  aminokyselin  jsou  čiré,  bezbarvé  nebo  slabě  nažloutlé  a  bez  přítomnosti  částic. 
Tuková emulze je bílá a homogenní. 
 
Velikosti balení:  
1 x 506 ml, 6 x 506 ml  
1 x 1012 ml, 4 x 1012 ml  
1 x 1518 ml, 4 x 1518 ml  
1 x 2025 ml, 4 x 2025 ml  
1 x 2531 ml, 3 x 2531 ml  
  
                              
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce: 
Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 12. 2017 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

Upozornění a opatření pro použití  
Aby se zabránilo riziku spojenému s příliš vysokou rychlostí infuze, doporučuje se podání kontinuální 
a dobře kontrolovanou infuzí, pokud možno za použití volumetrické pumpy. 
 
Vzhledem k vyššímu riziku infekce spojenému s podáním do centrální žíly, je nutné dodržovat přísné 
aseptické podmínky a zamezit kontaminaci, a to zejména při zavádění katétru a při manipulacích. 
 
Je nutné sledovat sérovou hladinu glukózy, hladinu elektrolytů a osmolaritu, stejně jako vodní bilanci, 
acidobazickou rovnováhu a jaterní enzymy. 
 
Objeví-li se jakákoli známka nebo příznak anafylaktické reakce (jako je horečka, třes, vyrážka nebo 
dušnost (dyspnoe)), musí být infuze okamžitě přerušena. 
 
SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free nesmí být podán současně s krví stejným infuzním setem 
z důvodu rizika pseudoaglutinace. 
 
 
Způsob podání 
Intravenózní podání, infuze do centrální žíly.  
 

 
K zajištění celkové parenterální výživy je nutné k přípravku SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte 
free přidat stopové prvky, elektrolyty a vitaminy a to v závislosti na potřebách pacienta. 
 
Dávkování  
 
Dospělí  
Dávkování  v rozmezí  13  –  31  ml  přípravku  SmofKabiven  extra  Nitrogen  Elektrolyte  free  /kg  těl. 
hm./den  odpovídá  0,14  –  0,32  g  dusíku/kg  těl.hm./den  (0,85  –  2,0  g  aminokyselin/kg  těl.hm./den)  
a celkové energii 12 - 28 kcal/kg těl. hm/den (8 – 19 kcal/kg těl. hm./den nebílkovinné energie). 
 
Rychlost infuze 
Maximální  infuzní  rychlost  pro  glukózu  je  0,25  g/kg  těl.hm./hod,  pro  aminokyseliny  0,1  g/kg 
těl.hm./hod a pro lipidy 0,15 g/kg těl.hm./hod. 
 
Rychlost  infuze  nesmí  překročit  1,5  ml/kg  těl.hm./hod.  (což  odpovídá  0,13  g  glukózy,  0,10  g 
aminokyselin a 0,04 g lipidů/kg těl.hm/hod.) Doporučená doba infuze je 14 - 24 hodin. 
 
Maximální denní dávka 
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se dokonce měnit ze dne 
na den. Doporučená maximální denní dávka je 31 ml/kg těl.hm./den. 
 
Pediatrická populace 
 
Děti (2-11 let) 
 
Dávkování: 
Dávka až do 31 ml/kg těl.hm./ den se má pravidelně přizpůsobovat požadavkům pediatrického pacienta, 
přičemž požadavky u pediatrických pacientů se liší více než u dospělých pacientů. 
 
Rychlost infuze: 
Doporučená maximální rychlost infuze je 1,8 ml/kg těl.hm./hod. (což odpovídá 0,12 g aminokyselin/kg 
těl.hm./hod., 0,15 g glukózy/kg těl.hm/hod. a 0,05 g lipidů/kg těl.hm/hod.). Při doporučené maximální 
rychlosti  infuze,  nepoužívejte  dobu  infuze  delší  než  17  hodin,  s výjimkou  zvláštních  případů  a  za 
pečlivého sledování. 
 
Doporučená doba infuze je 12-24 hodin. 
 
Maximální denní dávka: 
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se měnit ze dne na den. 
Doporučená maximální denní dávka je 31 ml/kg těl.hm./den. 
 
Dospívající (12-16/18 let)
 
U dospívajících se může SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free používat stejně jako u dospělých. 
 
Opatření pro likvidaci přípravku 
Nepoužívejte, je-li obal poškozen.  
 
Používejte  pouze  tehdy, jsou-li  roztoky  aminokyselin  a  glukózy  čiré,  bezbarvé  nebo  slabě  nažloutlé  
a tuková emulze bílá a homogenní. Obsah všech 3 komor musí být smíchán těsně před použitím a před 
přidáním aditiv, která se přidávají portem pro aditiva. 
Po  rozvolnění  rozpojovacích  spojů  mezi  komorami  musí  být  vak  několikrát  obrácen,  aby  vznikla 
homogenní směs bez známek separace fází. 
 
Pouze  k jednorázovému  použití.  Jakékoliv  zbylé  množství  roztoku  po  infuzi  musí  být  odborně 
znehodnoceno.  
 

 
Kompatibilita  
Údaje o kompatibilitě jsou k dispozici se značkovými produkty Dipeptiven, Addaven, Vitalipid N 
Adult a Soluvit N (lyofilizovaný) v definovaných množstvích a generikách elektrolytů v definovaných 
koncentracích. Při přidávání elektrolytů by mělo být zohledněno množství již přítomné ve vaku, aby 
byly splněny klinické potřeby pacienta. Generovaná data podporují přidání aktivovaného vaku podle 
souhrnné tabulky uvedené níže: 
 
 
Maximální celkový obsah 
SmofKabiven extra Nitrogen   
1012 ml, 1518 ml, 2025 ml and 2531 
506 ml 
Elektrolyte free velikost vaku 
ml 
Aditivum 
Objem 
Dipeptiven 
0 - 300 ml 
0 - 150 ml 
Addaven 
0 - 20 ml 
0 - 10 ml 
Soluvit N (lyophilized) 
0 - 2 injekční lahvičky 
0 - 1 injekční 
lahvička 
Vitalipid N Adult 
0 - 20 ml 
0 - 10 ml 
 
Koncentrace 
Sodík 
0 - 150 mmol/l 
0 - 150 mmol/l 
Draslík 
0 - 150 mmol/l 
0 - 150 mmol/l 
Vápník 
0 - 5 mmol/l 
0 - 5 mmol/l 
Hořčík 
0 - 5 mmol/l 
0 - 5 mmol/l 
Fosfáty (Addiphos)  NEBO 
0 - 15 mmol/l 
0 - 15 mmol/l 
Fosfáty (Glycophos) 
0 - 30 mmol/l 
0 - 30 mmol/l 
Zinek 
0 - 0.2 mmol/l 
0 - 0.2 mmol/l 
Selen 
0 - 2 µmol/l 
0 - 2 µmol/l 
 
Poznámka: Tato tabulka je určena k označení kompatibility. Nejde o dávkovací instrukci. 
 
Aditiva musí být přidávána asepticky. 
 
Doba použitelnosti po smíchání komor 
Chemická  a  fyzikální  stabilita  po  smíchání  komor  byla  prokázána  na  36  hodin  při  25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba 
a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být normálně delší než 24 
hodin při teplotě 2 - 8 °C. 
 
Doba použitelnosti po přidání aditiv 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po přidání aditiv. Pokud není použit 
okamžitě,  jsou  doba  a  podmínky  uchovávání  před  použitím  na  odpovědnosti  uživatele  a  nesmí  být 
normálně delší než 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C. 
 
Návod k použití přípravku SmofKabiven extra Nitrogen Elektrolyte free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Vak 
506 ml, 1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml 
    
 
 
 
1. zářezy v přebalu 
2. držadlo 
3. otvor pro zavěšení vaku 
4. rozpojovací spoje mezi komorami 
5. slepý port (používaný pouze při výrobě) 
6. port pro aditiva 
7. infuzní port 
8. absorbér kyslíku 
 
 
1. Odstranění přebalu 
 

 
 
•  K odstranění přebalu držte vak vodorovně a odtrhávejte přebal od zářezu v blízkosti portů podél 
horního okraje (A)  
•  Dále  jednoduše  roztrhněte  přebal  podél  delší  strany  vaku.  Stáhněte  přebal  a  vyhoďte  jej  spolu 
s absorbérem kyslíku (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2. Smíchání komor 
 

 
 
 
 
 
 
•  Položte vak na rovný povrch. 
•  Rolujte vak od konce pro zavěšení směrem k portům, nejprve pravou rukou a pak i levou rukou 
vyvíjejte  konstantní tlak,  dokud  se  vertikální  spoje  komor  nerozpojí. Vertikální  spoje se  rozpojí 
tlakem tekutiny. Spoje mohou být také rozpojeny před odstraněním přebalu. 
Upozornění:  Tekutiny se lehce promíchají, i když horizontální spoje zůstanou uzavřené.  
 
 
506 ml, 1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml 
 
 
 
•  Převracením  vaku  smíchejte  obsah  všech  tří  komor,  až  se  všechny  komponenty  dokonale 
promíchají. 

 


 
3. Dokončení přípravy 
 

 
 
•  Položte opět vak na rovný povrch. Těsně před přidáním aditiv, odlomte ochranný ukazatel na bílém 
portu pro aditiva (A).  
 

Upozornění: Vnitřní část portu pro aditiva je sterilní. 
•  Přidržte bazi portu pro aditiva, propíchněte jehlou a vstříkněte aditiva (se známou kompatibilitou) 
přes střed injekčního místa (B). 
•  Důkladně promíchejte (několikerým převracením vaku) mezi každým přidáním aditiva. Používejte 
injekční stříkačky s jehlou o průsvitu  18 - 23 G a s max. délkou 40 mm. 
 
 
 
 
•  Těsně před napojením infuzního setu, odlomte ochranný ukazatel na modrém infuzním portu (A).  
Upozornění: Vnitřní část infuzního portu je sterilní. 
•  Použijte infuzní set bez ventilace nebo uzavřete přístup vzduchu na setu s ventilací. 
•  Přidržte bazi infuzního portu. 
•  Zatlačte bodec (spike) skrz infuzní port. Bodec musí být zcela zasunut, aby se zajistilo jeho bezpečné 
umístění 
Upozornění: Vnitřní část infuzního portu je sterilní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Zavěšení vaku 
 

 
 
•  Vak zavěste na stojan pomocí otvoru pod držadlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10