Lék Metypred 4MG

Kód SÚKL
0158809  
Název LP
Metypred (4mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
4MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Methylprednisolonum
ATC skupina
METHYLPREDNISOLON (H02AB04)

Složení

  1. Methylprednisolonum – 4 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Talcum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls197838/2017 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Metypred 4 mg tablety 
Metypred 16 mg tablety 
 
methylprednisolonum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Metypred a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metypred užívat 
3. 
Jak se přípravek Metypred užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Metypred uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Metypred a k čemu se používá 
 
Přípravek  Metypred  obsahuje  léčivou  látku  methylprednisolon.  Methylprednisolon  je  kortikosteroid, 
který tlumí příznaky zánětu a alergické reakce, má i mnoho dalších účinků. 
 
Metypred se užívá k léčbě zánětu způsobeného různými onemocněními. Mezi tato onemocnění patří: 
-  revmatická onemocnění různého původu (např. revmatoidní artritida) 
-  onemocnění postihující pojivovou tkáň (takzvané kolagenní choroby) 
-  alergické stavy 
-  různá kožní onemocnění 
-  onemocnění plic 
-  onemocnění jater 
-  onemocnění krve a krvetvorných orgánů (např. změna krevního obrazu) 
-  onemocnění mozku a nervového systému (např. meningitida) 
-  onemocnění oka 
-  onemocnění ledvin 
-  onemocnění trávicího systému 
-  nádory. 
 
Tento  přípravek  se  používá  rovněž  k prevenci  odmítnutí  transplantovaného  orgánu  a  ke  snížení 
nitrolebního tlaku způsobeného otokem mozku. 
 
Glukokortikoidová léčba je často kombinována s užíváním dalších léků. 
 
Váš lékař Vám vysvětlí, na které onemocnění nebo příznaky Vám přípravek Metypred předepsal. 
 
 
 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metypred užívat 
 
Neužívejte Metypred 
-  jestliže trpíte mykotickou (houbovou) infekcí, která postihla celé Vaše tělo 
-  jestliže máte jakoukoli jinou infekci postihující celé tělo, která není léčena vhodnými léky 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  methylprednisolon,  na  jiné  kortikosteroidy  nebo  na  kteroukoli  další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 
Informace o očkování viz bod Upozornění a opatření. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před  užitím  přípravku  Metypred  se  poraďte  se  svým  lékařem,  pokud  se  Vás  týká  některý  z 
následujících stavů: 
-  známá  léková  alergie  (viz  také  bod:  Neužívejte  Metypred).  Při  užívání  tohoto  přípravku  se 
vyskytly alergické reakce, ve  vzácných případech ohrožující život (anafylaktický šok). Příznaky 
mohou  být  například  zúžení  dýchacích  cest,  pokles  krevního  tlaku,  nezřetelná  řeč,  rychlá  nebo 
slabá tepová frekvence, zmodrání kůže, rtů a nehtových lůžek, průjem, nevolnost a zvracení. 
-  parazitární infekce, nebo existuje podezření na tuto infekci. 
-  stav způsobený vyšším obsahem hormonu  kortizolu ve Vašem těle (Cushingův syndrom). Tento 
přípravek jej může způsobit nebo zhoršit. 
-  snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza), účinek tohoto přípravku může být zesílen. 
-  záchvaty (epilepsie). 
-  neuromuskulární  (nervosvalové)  onemocnění  nazývané  myasthenia  gravis,  které  by  se  mohlo 
vyvinout v akutní celkové svalové onemocnění. 
-  kardiovaskulární  onemocnění  (např.  srdeční  selhávání,  vysoký  krevní  tlak,  nedávno  prodělaný 
infarkt) nebo rizikové faktory pro toto onemocnění (např. obezita, vysoká hladina cholesterolu). 
-  Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo vřed v jícnu, zánětlivé onemocnění střev 
-  střevní anastomóza (část střeva byla chirurgicky odstraněna). 
-  krevní sraženiny v cévách nebo náchylnost k vytváření krevních sraženin. 
-  nádor nadledvinek (feochromocytom). 
-  závažná deprese nebo manická deprese (bipolární porucha) nebo psychóza. To zahrnuje i depresi 
nebo psychózu před zahájením užívání steroidních léků, jako je přípravek Metypred, nebo výskyt 
těchto onemocněních v rodině. 
 
Informujte také lékaře, pokud se Vás týká: 
-  tuberkulóza. 
-  cukrovka. Tento přípravek zvyšuje hladinu cukru v krvi, zhoršuje cukrovku nebo při dlouhodobém 
používání cukrovku způsobuje. 
-  diagnóza emoční nestability nebo psychózy. 
-  onemocnění ledvin nebo selhání ledvin. 
-  šok v důsledku závažné infekce. 
-  užívání  tohoto  přípravku  současně  s kyselinou  acetylsalicylovou  nebo  s nesteroidními 
protizánětlivými léky (také nazývanými NSAID). 
-  příznaky z vysazení steroidů zahrnující ztrátu chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, netečnost, bolest 
hlavy,  horečku,  bolest  kloubů,  olupování  kůže,  bolest  svalů,  pokles  tělesné  hmotnosti  a/nebo 
pokles krevního tlaku. 
-  poruchy jater a žlučových cest. 
-  onemocnění  nervového  systému  způsobující  např.  necitlivost,  těžkou  únavu  nebo  svalovou 
slabost. 
-  glaukom (zvýšený tlak v oku) nebo rodinná anamnéza glaukomu. 
-  oční infekce virem herpes. 
-  poškození očního nervu nebo šedý zákal (projevem je zhoršující se zrak). 
-  onemocnění oka nazývané závažná centrální retinopatie, která způsobuje poškození zraku. 
-  poranění hlavy. 
 

 
 
Svalové příznaky 
Vysoké dávky kortikosteroidů mohou vyvolat akutní svalové onemocnění postihující celé tělo a vést 
dokonce  k celkové  paralýze  (ochrnutí).  Proto  musíte  lékaře  okamžitě  informovat,  pokud  se  u  Vás 
během léčby vyskytnou jakékoli příznaky infekce. 
 
Vnímavost k infekcím 
Tento  léčivý  přípravek  zvyšuje  Vaši  vnímavost  k infekcím,  nebo  může  příznaky  infekce  maskovat. 
Aby  se  zabránilo  závažným  komplikacím,  musíte  lékaře  během  léčby  okamžitě  informovat  o 
jakémkoli příznaku infekce. 
 
Stres 
Pokud jste nebo budete během léčby vystaveni extrémní stresové situaci, informujte lékaře. Může být 
nutná úprava Vašeho dávkování. 
 
Psychiatrické poruchy 
Při  užívání  tohoto  přípravku  mohou  vzniknou  nebo  se  zhoršit  psychiatrické  poruchy,  např.  euforie 
(povznesená  nálada),  nespavost,  změny  nálady,  změny  osobnosti,  hluboká  deprese  nebo  jasné 
psychotické  příznaky.  Většinou  se  příznaky  objeví  několik  dnů  nebo  týdnů  po  zahájení  léčby. 
Psychiatrické účinky se mohou objevit také po snížení dávek nebo bezprostředně po ukončení léčby. 
Pokud  se  u  Vás  takové  příznaky  objeví,  informujte  lékaře,  protože  možná  bude  potřeba  Vaší  léčbu 
upravit. 
 
Oční příznaky 
Tento přípravek může vyvolat různé oční poruchy včetně zvýšení nitroočního tlaku. Pokud se u Vás 
během léčby vyskytnou jakékoli oční příznaky, infekce oka nebo poruchy zraku (výskyt rozmazaného 
vidění nebo jiné poruchy zraku), informujte svého lékaře. 
 
Očkování 
Pokud tento přípravek užíváte v dávkách potlačujících imunitní systém, nesmíte být očkován(a) živou 
nebo  oslabenou  vakcínou.  O  možném  očkování  během  terapie  kortikosteroidy  se  poraďte  se  svým 
lékařem. 
 
Vliv na krevní tlak a laboratorní výsledky 
Ve vzácných případech může tento přípravek při užívání vysokých dávek nebo při dlouhodobé léčbě 
zvyšovat krevní tlak, zvyšovat zadržování sodíku a vody v těle (otoky), zvyšovat vylučování draslíku a 
vápníku a zvyšovat hladiny tuků v krvi. Při nápravě těchto nežádoucích účinků Vás lékař může upravit 
Vaši dietu. 
 
Hormonální účinky 
Příliš vysoká hladina kortikosteroidů v těle, zejména při dlouhodobé léčbě, může způsobit Cushingův 
syndrom  –  tukový  hrbol  mezi  rameny,  kulatou  tvář,  růžové  nebo  fialové  strie  na  kůži.  Cushingův 
syndrom  může  také  vést  ke  zvýšení  krevního  tlaku,  ztrátě  kostní  hmoty  a  někdy  k  cukrovce.  Tyto 
příznaky  u  Vás  budou  sledovány  a  v případě  potřeby  Vám  lékař  upraví  odpovídajícím  způsobem 
léčbu. 
 
Dlouhodobé užívání tohoto přípravku může také potlačit funkci Vašich nadlevin a produkci kortizolu. 
Proto  bude  léčba  vysazována  postupně  se  snižujícími  dávkami.  Pokud  je  tvorba  vlastního  kortizolu 
potlačena,  rychlé  vysazení  tohoto  přípravku  může  způsobit  příznaky  z vysazení,  a  dokonce  život 
ohrožující stav se závažným zvracením a průjmem, nízkým krevním tlakem a ztrátou vědomí. 
 
 
 
 

 

Další 
Léčba  vysokými  dávkami  nebo  dlouhodobá  léčba  může  vyvolat  akutní  zánět  slinivky  břišní 
(pankreatitidu),  osteoporózu  (křehkost  kostí),  maligní  cévní  nádory  (Kaposiho  sarkom)  nebo 
epidurální lipomatózu (hromadění tukové tkáně v oblasti páteřního kanálu).  
Tento  přípravek  zvyšuje  riziko  natržení  šlachy,  pokud  se  užívá  současně  s antibiotiky  nazývanými 
fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů.  
Váš lékař Vás bude sledovat a v případě potřeby upraví odpovídajícím způsobem Vaši léčbu. 
 
Starší pacienti 
Časté nežádoucí účinky tohoto léku mohou být spojeny s vážnějšími následky ve stáří.  
 
Děti 
U dětí může dlouhodobé užívání vysokých dávek tohoto přípravku způsobit poruchy růstu a vývoje, 
zvýšit  nitrolební  tlak  (příznaky:  bolest  hlavy,  nevolnost/zvracení,  poruchy  rovnováhy,  snížené 
vědomí), nebo vyvolat zánět slinivky břišní (příznak: bolest v horní části břicha). Musíte dítě pečlivě 
sledovat, kvůli známkám a příznakům těchto poruch. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Metypred 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste  v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.  
 
Účinnost  některých léků nebo  přípravku Metypred  mohou být změněny, nebo se mohou vyskytnout 
nežádoucí  účinky,  pokud  současně  užíváte  přípravek  Metypred  a  některý  z následujících  léků.  Váš 
lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat, pokud užíváte následující léky: 
-  antibiotika jako např. fluorochinolony, erythromycin, klarithromycin a troleandomycin (používaná 
k léčbě bakteriálních infekcí) 
-  antimykotika jako např. itrakonazol, amfotericin B (používané k léčbě houbových infekcí) 
-  ketokonazol kromě šamponu (používaný k léčbě Cushingova syndromu v případě, že tělo vytváří 
nadbytek kortizolu) 
-  léky  jako  např.  distigmin  a  neostigmin  (používané  k  léčbě  myasthenia  gravis  –  svalové 
onemocnění) 
-  isoniazid, rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 
-  aprepitant, fosaprepitant (k předcházení nevolnosti) 
-  léky jako diltiazem nebo mibefradil (k léčbě onemocnění koronárních tepen a vysokého krevního 
tlaku) nebo jakýkoli jiný lék na léčbu vysokého krevního tlaku 
-  léky používané k léčbě srdečního selhání, jako je digoxin 
-  některé léky na HIV jako např. indinavir, ritonavir a kobicistat 
-  cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantátu) 
-  estrogen (na antikoncepci nebo na příznaky menopauzy) 
-  perorální přípravky např. warfarin (k zabránění srážení krve) 
-  anticholinergika, např. neuromuskulární blokátory (např. pankuronium, vekuronium) 
-  antidiabetika (léky k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi) 
-  léky  jako  např.  takrolimus  (používané  po  transplantaci  orgánů  k  zabránění  odmítnutí 
transplantovaného orgánu) 
-  léky  jako  např.  sirolimus,  leflunomid,  adalimumab,  canakinumab,  azathioprin  (používané  ke 
snížení aktivity imunitního systému) 
-  acetylsalicylová  kyselina  a  nesteroidní  protizánětlivé  léky  jako  např.  ibuprofen  (používané 
k tlumení mírné až středně silné bolesti) 
-  aminoglutetimid (k léčbě Cushingova syndromu a metastatické rakoviny prsu) 
-  diuretika,  nazývaná  také  močopudné  léky  (k  léčbě  různých  stavů,  jako  je  vysoký  krevní  tlak  a 
otok) 
-  třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum - rostlinný lék (k léčbě deprese)  
-  laxativa (používaná k léčbě a předcházení zácpy) 
-  antiepileptika  jako  např.  karbamazepin,  fenobarbital,  fenytoin  a  primidon  (používaná  k  léčbě 
epilepsie) 
 

-  růstový  hormon  jako  např.  somatotropin  (používaný  k léčbě  poruch  růstu  u  dětí  a  u  dospělých 
s nedostatkem přirozeného růstového hormonu) 
-  mifepriston (na lékařské ukončení těhotenství). 
 
Methylprednisolon  může  mít  interakce  s léky  zvanými  myorelaxancia,  které  mohou  být  použity  při 
chirurgických operacích. Pokud se chystáte na chirurgický zákrok, informujte lékaře a zdravotní sestru 
v dostatečném předstihu, že užíváte methylprednisolon. 
 
Metypred s pitím 
 
Během léčby nepijte grapefruitový džus, protože může zesílit nežádoucí účinky tohoto přípravku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože může zpomalit růst dítěte. 
 
U  kojenců  narozeným  matkám,  které  dlouhodobě  užívaly  kortikosteroidy  během  těhotenství,  byly 
pozorovány katarakty. 
 
Tento přípravek užívejte během těhotenství a kojení pouze tehdy, pokud lékař usoudí, že přínos léčby 
převyšuje možná rizika pro embryo/plod nebo kojence. 
 
Kortikosteroidy jsou vylučovány do mateřského mléka. 
 
Léčba kortikosteroidy může zhoršit kvalitu spermatu a způsobit amenoreu (nepřítomnost menstruace u 
ženy v reprodukčním věku). 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Při užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako např. závratě, poruchy zraku 
a únava. Pokud se u Vás vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.  
 
Metypred obsahuje laktózu 
 
Jedna 4mg tableta obsahuje 67 mg laktózy. 
Jedna 16mg tableta obsahuje 124 mg laktózy.  
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte o tom svého lékaře 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Metypred užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Úvodní dávka závisí na typu onemocnění a jeho závažnosti, pohybuje se obvykle mezi 4–48 mg/den. 
Vyšší dávky mohou být použity v akutních závažných případech. 
 
Při dlouhodobé léčbě se užívá nejnižší účinná dávka, nejlépe každý druhý den (každé druhé ráno). 
 
Použití u dětí 
U dětí je doporučeno užívat co nejnižší účinnou dávku po co možná nejkratší dobu. 
 
 

Váš lékař Vám může předepsat dávku odlišnou od těchto doporučených dávek. Vždy pečlivě dodržujte 
jeho pokyny. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Metypred než jste měl(a) 
 
Předávkování  přípravkem  Metypred  většinou  nezpůsobí  žádné  závažné  účinky.  Chronické 
předávkování může potlačit tvorbu kortizolu v těle (nedostatečnost nadledvin). 
Pokud omylem Vy nebo někdo jiný požijete příliš vysokou dávku přípravku, kontaktujte svého lékaře. 
 
Při předávkování Vám bude podána vhodná léčba k úlevě od příznaků. 
 
Pokud navštívíte lékaře, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbylé tablety. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metypred 
 
Užijte zapomenutou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Před odjezdem na dovolenou se ujistěte, že máte dostatek tablet. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metypred 
 
Léčbu  neukončujte  bez  porady  s lékařem.  Náhlé  ukončení  užívání  tohoto  přípravku  může  vyvolat 
příznaky  z  vysazení,  včetně  ztráty  chuti  k jídlu,  nevolnosti,  zvracení,  netečnosti,  bolesti  hlavy, 
horečky,  bolesti  kloubů,  olupování  kůže,  bolesti  svalů,  úbytku  tělesné  hmotnosti  a/nebo  poklesu 
krevního  tlaku.  Aby  bylo  riziko  těchto  příznaků  sníženo,  léčba  bude  ukončována  postupným 
snižováním dávky.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Doba trvání léčby a užívaná dávka ovlivňují výskyt nežádoucích účinků. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  závažná  alergická  reakce  s  nebo  bez  výrazného  poklesu  krevního  tlaku, 
srdeční  zástavy  a  bronchospazmu  (stažení  svalů  dýchacích  cest,  které  způsobí  sípání),  ukončete 
užívání přípravku Metypred a okamžitě informujte lékaře, lékařskou pohotovost nebo nemocnici. 
 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů): 
-  infekce 
-  potlačení tvorby tělu vlastních hormonů kortikotropinu a kortizolu (při dlouhodobé léčbě) 
-  zakulacení obličeje a přírůstek tělesné hmotnosti 
-  zadržování sodíku a tekutin v organizmu 
-  depresivní nebo euforická nálada 
-  katarakta (šedý zákal vyznačující se zhoršujícím zrakem) 
-  vysoký krevní tlak 
-  žaludeční nebo dvanáctníkové vředy nebo vředy v jícnu (mohou se protrhnout a krvácet) 
-  otok končetin 
-  pohmožděniny, ztenčení a křehkost kůže, akné 
-  osteoporóza (řídnutí kostí) 
 

-  svalová slabost 
-  narušené hojení ran 
-  zácpa, únava, svalová slabost, svalové křeče způsobené nízkou hladinou draslíku v krvi 
 
Také byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  závažná porucha metabolismu (syndrom nádorového rozpadu) při zahájení léčby rakoviny 
-  hnědé/fialové/červené skvrny na kůži nebo uvnitř úst (Kaposiho sarkom) 
-  zvýšený počet bílých krvinek např. po infekci nebo alergické reakci 
-  závažné alergické reakce 
-  zvýšený  nitrolební  tlak  (doprovázený  otokem  očního  nervu),  křeče,  ztráta  paměti,  ztráta 
intelektuálních schopností, závratě, bolest hlavy 
-  abnormality srdečního rytmu, srdeční selhání (u citlivých pacientů),  srdeční ruptura po srdečním 
infarktu, nízký krevní tlak, arteriální embolie (náhlé přerušení průtoku krve do orgánu nebo části 
těla v důsledku sraženiny) 
-  zlomenina  způsobená  nedostatečnou  cirkulací  krve,  zlomeniny,  úbytek  svalů,  akutní  svalová 
nemoc, poruchy kloubů (neuropatická artropatie), bolest kloubů, bolest svalů 
-  zvýšené hodnoty jaterních enzymů 
-  poruchy metabolizmu tuků (např. nahromadění tukové tkáně na některých částech těla) 
-  zvýšená srážlivost krve 
-  poruchy oka (onemocnění sítnice a cévnatky uvnitř oka, vypoulené oči, zelený zákal, zvýšený tlak 
v oku, ztenčení čiré části přední části oka (rohovky) nebo bílé části oka (oční bělmo)) rozmazané 
vidění 
-  oportunní infekce (infekce vznikající při poškození imunitního systému) 
-  snížená činnost hypofýzy 
-  syndrom z vysazení steroidů 
-  zvýšená chuť k jídlu 
-  zvýšená hladina močoviny v krvi 
-  vyšší hladina cukru a zvýšená potřeba inzulínu nebo léků k léčbě cukrovky – hormonu nebo léků 
upravujících hladinu cukru v krvi 
-  patologický  stav  způsobený  hromaděním  zásad  (bází)  nebo  ztrátou  kyselých  látek  z těla, 
související s nízkou hladinou draslíku v séru 
-  příliš mnoho kyselých látek hromaděných v těle (metabolická acidóza) 
-  vyšší dusíkový výdej než příjem (negativní dusíková bilance) 
-  změny nálady, psychologická závislost, sebevražedné myšlenky, psychotické poruchy, zmatenost, 
úzkost, poruchy duševního zdraví, změna osobnosti, nenormální chování, nespavost, podrážděnost 
-  škytavka plicní embolie (krevní sraženiny v plicích), příznaky zahrnujíci náhlou ostrou bolest na 
hrudi, dušnost a vykašlávání krve 
-  krvácení do žaludku, proděravění střev, zánět slinivky břišní, zánět sliznice žaludku, zánět jícnu 
s vředy nebo bez vředů, bolest žaludku, otok žaludku, průjem, trávicí potíže. nevolnost 
-  akutní nebolestivé puchýřky na  kůži nebo otok podkožní tkáně (angioedém),  malé krvavé  tečky 
pod  kůží,  cévní  postižení  tvořené  rozšířením  skupiny  malých  cév  (teleangiektazie),  strie,  různé 
kožní zabarvení (hypopigmentace nebo hyperpigmentace kůže), nadměrný růst ochlupení na tváři 
nebo  těle  u  žen,  kožní  vyrážka,  zčervenání  kůže,  svědění,  mírné  vystouplé  skvrny  na  kůži, 
nadměrné pocení 
-  nepravidelná menstruace 
-  únava, celkový pocit nepohody (malátnost) 
-  narušená snášenlivost cukrů a škrobů 
-  zvýšená hladina vápníku v moči 
-  potlačení reakcí u kožních testů 
-  přetržení šlachy (především Achillovy šlachy), zlomeniny obratlů 
 
Při ukončení léčby byly hlášeny jednotlivé případy takzvané panikulitidy po steroidech. V hlášených 
případech se červené, tvrdé, pálivé podkožní uzlíky objevily asi 2 týdny po ukončení léčby a vymizely 
spontánně. 
 

 
Při léčbě kortikosteroidy se také mohou  vyskytnout následující nežádoucí účinky: zvýšený sklon ke 
srážení  krve,  zvýšené  hladiny  tuků  v krvi,  zvýšené  riziko  arterosklerózy  (ztvrdnutí  a  zúžení  tepen), 
vaskulitida  (zánětem  zarudlé  oteklé  bolestivé  cévy).  Léčba  kortikosteroidy  může  poškodit  kvalitu 
spermií a způsobit vynechání menstruace. 
 
Starší pacienti jsou k některým nežádoucím účinkům tohoto léčivého přípravku náchylnější než mladší 
dospělí pacienti, např. k žaludečním vředům, osteoporóze (lámavost kostí) nebo atrofii kůže. 
 
Při dlouhodobé léčbě může být výskyt nežádoucích účinků snížen užíváním nejnižší účinné  dávky a 
užíváním přípravku každý druhý den. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí 
Nejčastějšími  nežádoucími  účinky  u  dětí  jsou  změny  nálady,  abnormální  chování,  nespavost  a 
podrážděnost. Tento přípravek může také způsobit zpomalení růstu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Metypred uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Metypred obsahuje 
Léčivou látkou je methylprednisolonum, jedna tableta obsahuje 4 nebo 16 mg. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát a mastek. 
 
Jak přípravek Metypred vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá až téměř bílá kulatá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou. 
Metypred 4 mg: o průměru 7 mm. 
Metypred 16 mg: o průměru 9 mm, označená ORN 346. 
 
Velikost balení: 10, 20, 30, 50 nebo 100 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 

Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo  
Finsko 
 
Výrobce 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 12. 2017