Lék Mictonorm Uno 30MG

Kód SÚKL
0161538  
Název LP
Mictonorm Uno (30mg Cps Rdr 49)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním
Velikost balení
49
Síla
30MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Propiverini Hydrochloridum
ATC skupina
PROPIVERIN (G04BD06)

Složení

 1. Propiverini Hydrochloridum – 30 MG
 2. Propiverinum – 27,28 MG
 3. Acidum Citricum – PL MG
 4. Povidonum – PL MG
 5. Lactosum Monohydricum – PL MG
 6. Talcum – PL MG
 7. Triethylis Citras – PL MG
 8. Magnesii Stearas – PL MG
 9. Acidum Methacrylicum ET Methylis Methacrylas Polymerisatum 1 : 1 – PL MG
 10. Acidum Methacrylicum ET Methylis Methacrylas Polymerisatum 1 : 2 – PL MG
 11. Ammonio Methacrylatis Copolymerum A Pulveratum – PL MG
 12. Ammonio Methacrylatis Copolymerum B Pulveratum – PL MG
 13. Titanii Dioxidum – PL MG
 14. Gelatina – PL MG
 15. Titanii Dioxidum – PL MG
 16. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 17. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 18. Gelatina – PL MG

Příbalová informace

 
Sp.zn.sukls124382/2015 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Mictonorm Uno 30 mg  
tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním  
(propiverini hydrochloridum) 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to  
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Tento léčivý přípravek se jmenuje Mictonorm Uno 30 mg (tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním). 
Léčivou látkou je propiverin-hydrochlorid. Pomocné látky jsou uvedeny na konci této příbalové 
informace (viz bod 6, Další informace).  
V příbalové informaci naleznete:  
1. 
Co je Mictonorm Uno 30 mg a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mictonorm Uno 30 mg užívat  
3. 
Jak se Mictonorm Uno 30 mg užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Mictonorm Uno 30 mg uchovávat  
6. 
Další informace 
1.  CO JE MICTONORM UNO 30 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Mictonorm Uno 30 mg se používá k léčbě pacientů majících potíže s močovým měchýřem v důsledku 
jeho hyperaktivity. Mictonorm Uno 30 mg obsahuje léčivou látku propiverin-hydrochlorid. Ta 
uvolňuje svalovinu močového měchýře a zvětšuje jeho kapacitu. Mictonorm Uno 30 mg se používá 
k léčbě symptomů hyperaktivního močového měchýře. Lékovou formou je tvrdá tobolka s řízeným 
uvolňováním, která se užívá jedna denně.  
 
 
 
 
 

 
 
2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MICTONORM UNO 30 MG 
UŽÍVAT  
Neužívejte Mictonorm Uno 30 mg 
 
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku propiverin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Mictonorm Uno 30 mg (viz bod 6, Další informace), 
 
Trpíte-li jedním z následujících onemocnění či stavů: 

neprůchodností střev (obstrukce střev) 

obtížemi při močení (obstrukce v odtoku moči z močového měchýře) 

svalovou slabostí (myasthenia gravis) 

ztrátou funkce svalů řídících střevní funkce (intestinální atonie) 

těžkým zánětlivým střevním onemocněním (colitis ulcerosa), které může vést k průjmům 
obsahujícím hlen a krev a bolestem břicha 

akutním rozšířením tlustého střeva (toxický megacolon) 

zvýšeným nitroočním tlakem (při neléčeném glaukomu s uzavřeným úhlem) 

středně těžkými a těžkými poruchami jater 

rychlým a nepravidelným tepem  
Zvláštní opatrnosti při použití Mictonormu Uno 30 mg je zapotřebí při 

poškození nervů, které kontrolují krevní tlak, srdeční pulz, pohyby střev a močového měchýře  
i jiné tělesné funkce (autonomní neuropatie)     

těžkých poruchách ledvinových funkcí   

středně těžkých nebo těžkých poruchách jaterních funkcí 

těžkém srdečním selhání    

zvětšení prostaty 

pálení žáhy a zažívacích obtížích v důsledku pronikání žaludečních šťáv do jícnu (hiatová  
hernie s refluxní ezofagitidou) 

nepravidelné srdeční činnosti   

rychlé srdeční akci   
Pokud trpíte některou z uvedených nemocí, sdělte to svému lékaři. Poradí Vám, zda můžete užívat 
přípravek Mictonorm Uno 30 mg. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Upozorněte prosím svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval některý z následujících 
léků, protože mohou ovlivnit účinnost Mictonormu Uno 30 mg: 

antidepresiva (např. imipramin, klomipramin, amitryptilin) 

tablety na spaní (např. benzodiazepiny) 

 
 

anticholinergika podávaná ústy či injekční formou (obvykle užívaná k léčbě astmatu, 
žaludečních křečí, očních onemocnění či močové inkontinence) 

amantadin (léčba chřipky) 

neuroleptika (např. promazin, olanzapin, kvetiapin – přípravky k léčbě psychických onemocnění 
jako schizofrenie či úzkostných stavů)  

beta sympatimimetika (léčba astmatu) 

isoniazid (léčba tuberkulózy) 

metoklopramid (lék proti nevolnostem a zvracení) 
Nicméně, i přes uvedené léčivé látky může být užívání přípravku Mictonorm Uno 30 mg pro Vás 
vhodné. O tom rozhodne Váš lékař.  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Užívání Mictonormu Uno 30 mg s jídlem a pitím 
Tobolka se polyká celá, nezávisle na jídle a pití. 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte Mictonorm Uno 30 mg, pokud jste těhotná, plánujete-li otěhotnět či kojíte. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Mictonorm Uno 30 mg může vyvolávat ospalost či zamlžené vidění. Pokud trpíte únavou a poruchami 
vidění, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
Důležité informace o některých složkách Mictonormu Uno 30 mg 
Mictonorm Uno 30 mg obsahuje laktózu (cukr). Poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto 
přípravku, pokud víte z předchozích vyšetření, že nesnášíte některé cukry.  
3.  JAK SE MICTONORM UNO 30 MG UŽÍVÁ 
Vždy užívejte Mictonorm Uno 30 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Užívejte tento lék ve stejnou dobu každý den, nezávisle na jídle a pití. Tobolka se polyká celá. Proto ji 
nedrťte ani nežvýkejte.  
Dospělí a starší pacienti: Obvyklá dávka Mictonormu Uno 30 mg je 1 tobolka denně.   
Mictonorm Uno 30 mg není vhodný pro děti. 
Jestliže jste užil(a) více Mictonormu Uno 30 mg, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) více tobolek než jste měl(a), informujte prosím bezodkladně svého lékaře, lékárníka 
či pohotovostní službu. Vezměte s sebou balení léku a zbývající tobolky. 
 
 

 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Mictonorm Uno 30 mg 
Vynechte tuto dávku a další tobolku užijte následující den v obvyklou hodinu. Nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i Mictonorm Uno 30 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u všech léčených. 
Každý lék může vyvolat alergickou reakci, avšak vážné alergie se vyskytují velmi vzácně. Prvními 
příznaky této reakce jsou: 

náhlá dušnost, dýchací potíže a závratě, otoky očních víček, tváře, rtů nebo hrdla, 

vyrážka a puchýře na kůži, v ústech, kolem očí a v oblasti genitálií, 

vyrážka po celém těle. 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků v průběhu léčby, ihned ji přerušte a informujte 
prosím bezodkladně svého lékaře. 
Může se vyskytnout akutní glaukomový záchvat. V tomto případě budete vidět barevné kruhy kolem 
světelných zdrojů, doprovázené silnou bolestí v očích. Vyhledejte prosím ihned očního lékaře. 
Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (více než 1 léčený z 10) 

sucho v ústech 
Časté (1–10 léčených ze 100) 

poruchy vidění, obtíže při zaostřováním oka 

vyčerpanost 

bolesti hlavy 

bolesti břicha 

trávicí obtíže 

zácpa 
Méně časté (1–10 léčených z 1 000) 

nevolnost a zvracení 

závratě 

třes (tremor) 

potíže při močení (zadržování moči) 

červenání 

poruchy vnímání chuti  

snížený krevní tlak s malátností 
Vzácné (1–10 léčených z 10 000)  

vyrážka 
Velmi vzácné (méně než 1 léčený z 10 000) 

 
 

nepravidelná srdeční činnost 

neklid, zmatenost 
Není zámo (jejich výskyt nelze z dostupných údajů stanovit) 

poruchy vnímání reality (halucinace) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
5.  JAK MICTONORM UNO 30 MG UCHOVÁVAT  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Mictonorm Uno 30 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu 
krabičky a blistru či lahvičky za zn. EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí.  
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 
6.  DALŠÍ INFORMACE 
Co Mictonorm Uno 30 mg obsahuje 
Léčivou látkou je propiverini hydrochloridum. Každá tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje 
propiverini hydrochloridum 30 mg.  
Pomocnými látkami jsou kyselina citronová, povidon, monohydrát laktózy, mastek, triethyl-citrát, 
magnesium-stearát, kopolymer MA/MMA 1:1, kopolymer MA/MMA 1:2, methakrylátový kopolymer 
typ RL PO, methakrylátový kopolymer typ RS PM, želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid 
železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172). 
Jak Mictonorm Uno 30 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Oranžovo-bílé tobolky obsahující bílé až téměř bílé pelety 

 v krabičkách s blistry s 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112 či 280 tvrdými tobolkami, 

 
 

 v krabičkách s lahvičkami s 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98 či 100 tvrdými tobolkami. 
-      Polyethylenové lahvičky s polypropylenovým šroubovým uzávěrem obsahují silikagel (vysoušecí 
       prostředek) 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
APOGEPHA Arzneimittel GmbH 
Kyffhäuserstr. 27 
01309 Drážďany 
Německo 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy 

 Německo: 
Propinorm Uno 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

 Velká Británie: 
Propinorm XL 30 mg Modified-Release Capsules 

 Irsko: 
Propinorm XL 30 mg Modified-Release Capsules 

Belgie:    
 
Mictonorm Uno 30 mg Capsule met gereguleerde afgifte 

Česká republika: 
Mictonorm Uno 30 mg Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním 

Itálie:   
 
Mictonorm 30 mg Capsule a rilascio modificato 

Lucembursko:  
Mictonorm Uno 30 mg Gélules à libération modifiée 

Portugalsko:   
Mictonorm OD 30 mg Cápsula de libertação modificada 

Rakousko: 
 
Mictonorm 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

Řecko:   
 
Mictonorm Uno 30 mg Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

Slovenská republika: Mictonorm XL 30 mg Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním 

Slovinsko: 
 
Detrunorm 30 mg Trde kapsule s prirejenim sproščanjem 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.9.2015