Lék Sinex Vicks Aloe A Eukalyptus 0,5MG/ML

Kód SÚKL
0165064  
Název LP
Sinex Vicks Aloe A Eukalyptus (0,5mg/ml Nas Spr Sol 1x15ml)
Cesta podání
Nosní podání (NAS)
Léková forma
Nosní sprej, roztok
Velikost balení
1X15ML
Síla
0,5MG/ML
Typ balení
Vícedávkový obal s dávkovací pumpou
Účinné látky
Oxymetazolini Hydrochloridum
ATC skupina
OXYMETAZOLIN (R01AA05)

Složení

 1. Oxymetazolini Hydrochloridum – 0,05 MG
 2. Sorbitolum – PL MG
 3. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
 4. Polysorbatum 80 – PL MG
 5. Alcohol Benzylicus – PL MG
 6. Acidum Citricum – PL MG
 7. Benzalkonii Chloridi Solutio
 8. Benzalkonii Chloridum – PL MG
 9. Acesulfamum Kalicum – PL MG
 10. Mentholum – PL MG
 11. Cineolum – PL MG
 12. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL MG
 13. Aloes Extractum Siccum – PL MG
 14. Carvonum – PL MG
 15. Aqua Purificata – 1 ML

Příbalová informaceSp.zn.sukls77245/2017 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
oxymetazolini hydrochloridum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat 
3. 
Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
1. 
Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá 
 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej,  který  se používá k místní úlevě od příznaků 
ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Účinek přípravku nastupuje za několik 
minut a přetrvává až 12 hodin. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat 
 
Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus: 
-  jes tliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na 
 kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-   j  
estliže užíváte (nebo jste užíval(a) během uplynulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy 
 (používají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo deprese). 
-  jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem. 
-  jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal s úzkým úhlem). 
-  jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový). 
-  jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky. 
 
Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let věku. 
 
Upozornění a opatření 

 
Před  použitím  přípravku  Sinex  Vicks  Aloe  a  Eukalyptus    se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem, pokud máte: 
-  vysoký krevní tlak 
-  onemocnění srdce včetně anginy pectoris 
-  diabetes (cukrovku) 
-  problémy se štítnou žlázou 
-   zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty). 
 
 
 
Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
-  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO),  které  se  používají  při  léčbě  Parkinsonovy  nemoci  a 
deprese. 
-  Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval(a) tyto léky během uplynulých 
2 týdnů. 
-  tricyklická  antidepresiva  –  informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  léky  proti  depresi  jako 
amitriptylin a imipramin. 
-  betablokátory  nebo  léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku  -  informujte  svého  lékaře  před 
použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte některý z nich. 
-  lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů. 
 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid 
Benzalkonium-chlorid  (konzervans)  je  látka  v  přípravku  Sinex  Vicks  Aloe  a  Eukalyptus,  která 
může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání. 
 
 
3. 
Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá 
 
Vždy používejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s příbalovou informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí a děti od 10 let věku: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.  
Děti 6-10 let věku: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. 
Děti do 6 let věku: nepoužívat 
Nepřekračujte doporučenou dávku. 
Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. 
Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a 
Eukalyptus může způsobit ucpání nosu. 
Obraťte se na svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 3 dnech. 
 
 
Způsob podání: 
 
1.  Odstraňte  kryt.  Držte  lahvičku  s  nosním  aplikátorem  svisle  v  nosní  dírce.  Druhou  nosní  dírku 
stisknutím uzavřete. 

 


2.  Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky. 
3.  Dospělí a děti od 10 let věku mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba. 
4.  Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a)  
Pokud  použijete  příliš  mnoho  přípravku  Sinex  Vicks Aloe  a  Eukalyptus  a  zaznamenáte jakékoli 
nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku  a  pokračujte  dále  dle 
návodu.  
Máte-li jakékoli  další  otázky  týkající se  užívání tohoto  přípravku,  zeptejte  se svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Méně   časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):  
ký  
chání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle. 
 
Vzác  
né (postihují až 1 z 1000 pacientů): 
úzk  ost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní 
tlak,  ucpaný  nos,  otok  nosní  sliznice,  bolest  hlavy,  pocit  na  zvracení,  zrudnutí,  vyrážka,  poruchy 
zraku. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
 Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje 
 
Léčivou  látk  
ou  je  oxymetazolin-hydrochlorid  0,5  mg/ml.  Jeden  vstřik  (ekvivalentní  0,05  ml) 
obsahuje p  řibližně 25 mikrogramů oxymetazolin-hydrochloridu. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  sorbitol,  dihydrát  natrium-citrátu,  polysorbát  80,  benzylalkohol, 
bezvodá kyselina citronová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl 
acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon,  čištěná voda (viz bod 2 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid) 
 
Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, roztok je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou. 
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu.  
  Lahvička obsahuje 15 ml roztoku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Procter & Gamble GmbH 
Sulzbacher Strasse 40 
D-65824 
Schwalbach am Taunus 
Německo 
 
Výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravska 29,  
747 70 Opava-Komárov 
Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie: Vicks Sinex Aloe 0,5mg/l neusspray oplossing 
Bulharsko: Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор  
Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 
Estonsko: Sinex 
Finsko: Vicks Sinex 
Chorvatsko: Vicks Sinex 0.5 mg/ml sprej za nos, otopina  
Litva: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)  
Lotyšsko: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums  
Maďarsko: Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray 
Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing  
Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung  
Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus 
Portugalsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal 
Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung 
Rumunsko: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție  
Řecko: Vicks Sinex  nasal spray solution 0,5mg/ml 
Slovenská republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, Nosová roztoková aerodisperzia  

 
Velká Británie: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution 
Španělsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal 
Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning  
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 9. 2017