Lék Laktulosa Sandoz 670MG/ML

Kód SÚKL
0180720  
Název LP
Laktulosa Sandoz (670mg/ml Por Sol 10x500ml Iib)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální roztok
Velikost balení
10X500ML IIB
Síla
670MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Lactulosi Solutio
ATC skupina
LAKTULOSA (A06AD11)

Složení

  1. Lactulosi Solutio – 134 GM
  2. Lactulosum – 67 GM

Příbalová informace

Sp.zn.sukls189075/2017 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 
 
Laktulosa Sandoz 670 mg/ml 
 
perorální roztok 
lactulosum 
  Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to  
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
 
  Co naleznete v této  příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Laktulosa Sandoz a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Laktulosa Sandoz užívat 
3.  Jak se přípravek Laktulosa Sandoz užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Laktulosa Sandoz uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
  1.   Co je přípravek Laktulosa Sandoz a k čemu se používá 
Přípravek  Laktulosa  Sandoz  obsahuje  projímadlo  zvané  laktulosa.  Díky  němu  je  stolice  měkčí  a  snadněji 
prochází střevy, a to přibíráním vody do střev. Vaše tělo přípravek nevstřebává. 
  Přípravek Laktulosa Sandoz se používá k: 
-  léčbě příznaků zácpy 
-  léčbě zvláštního onemocnění jater (portální systémové encefalopatie). 
  Pokud se po 3 dnech necítíte lépe nebo pokud se cítíte hůře, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
  2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Laktulosa Sandoz užívat 
 
Neužívejte přípravek Laktulosa Sandoz: 
 

jestliže jste alergický(á) na laktulosu nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte: 
-  galaktosemií (vážnou genetickou poruchou, kdy nemůžete strávit galaktosu) 
-  akutním  zánětlivým  onemocněním  střev  (například  Crohnovou  chorobou  nebo  ulcerózní 
kolitidou),  ucpáním  střev  (vedle  běžné  zácpy),  perforací  (proděravěním)  zažívacího  traktu  nebo 
jejím rizikem, bolestí břicha neznámého původu. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Laktulosa Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte, prosím, svého lékaře před užitím přípravku Laktulosa Sandoz, jestliže trpíte syndromem 
projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (neboli Roemheldovým syndromem). 
Máte-li  po  jeho  použití  příznaky,  jako  je  plynatost  nebo  nadýmání,  léčbu  přerušte  a  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
V těchto případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne. 
 
Dlouhodobé užívání neupravených dávek (přesahující 2-3 měkké stolice denně) nebo špatné užívání může 
vést k průjmu a narušení rovnováhy elektrolytů. 
Jste-li  starší pacient nebo pacient se špatným celkovým zdravotním stavem a užíváte-li laktulosu po dobu 
delší než 6 měsíců, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytů v krvi. 
 
Pacienti s portální systémovou encefalopatií by neměli souběžně užívat jiná projímadla, neboť toto užívání 
brání individualizaci dávky léku. 
Nepoužívejte prosím přípravek Laktulosa Sandoz bez konzultace s lékařem déle než dva týdny. 
  Ze syntézy může přípravek Laktulosa Sandoz obsahovat stopy cukrů. 
Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léčivého 
přípravku na svého lékaře. 
  V průběhu léčby projímadly byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 
sklenicím). 
 
 
  Děti 
Přípravek Laktulosa Sandoz by se neměl běžně podávat kojencům a malým dětem, neboť může narušit běžné 
reflexy spojené s vylučováním stolice. 
Za zvláštních okolností může Váš lékař přípravek Laktulosa Sandoz předepsat i dítěti nebo kojenci. V těchto 
případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne. 
  Další léčivé přípravky a Laktulosa Sandoz 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
  Laktulosa může zvýšit úbytek draslíku způsobený jinými léky (např. thiazidy, steroidy nebo amfotericinem 
B).  Souběžné  používání  srdečních  glykosidů  může  zvýšit  účinek  glykosidů  prostřednictvím  nedostatku 
draslíku. 
Se zvyšujícím se dávkováním byla zjištěna klesající hodnota pH v tračníku. Proto může dojít k deaktivaci 
léků, které se uvolňují v tračníku v závislosti na pH (např. 5-ASA). 
 
 
  Užívání přípravku Laktulosa Sandoz s jídlem a pitím 
Přípravek Laktulosa Sandoz je možné užívat s jídlem nebo bez něj. Nejsou žádná omezení ohledně toho, co 
můžete jíst nebo pít. 
 
 
  Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Laktulosa Sandoz neovlivní Vaši schopnost bezpečně řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat 
stroje. 
 
 
  Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje mléčný cukr (laktosu), galaktosu nebo epilaktosu
Více viz bod „Upozornění a opatření“. 
 
  15 ml laktulosy obsahuje 42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 bu (chlebových jednotek). U diabetiků může být nutné 
brát v úvahu dávku používanou k léčbě. 
 
 
  3.  Jak se přípravek Laktulosa Sandoz užívá 
  Vždy užívejte přípravek Laktulosa Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  Dávku užívejte každý den ve stejnou dobu. Dávku je možné užít jednou denně, například v průběhu snídaně, 
nebo rozděleně až do tří dávek denně. 
Lék rychle polkněte. Nenechávejte jej déle v ústech. 
  Přípravek Laktulosa Sandoz můžete užívat nezředěný nebo zředěný v nějaké tekutině. Použijte přiložený 
měřicí pohárek. 
  V průběhu léčby projímadly byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 
sklenicím). 
Doporučená dávka je: 
Zácpa 
 
 
Počáteční dávka 
Udržovací dávka 
odpovídající 10-30 g 
odpovídající 10-20 g 
Dospělí 
15-45 ml 
15-30 ml 
laktulosy 
laktulosy 
 
Použití u dětí a mladistvých 
 
Počáteční dávka 
Udržovací dávka 
Dospívající nad 14 
odpovídající 10-30 g 
odpovídající 10-20 g 
15-45 ml 
15-30 ml 
let věku 
laktulosy 
laktulosy 
Děti 
odpovídající 10 g 
odpovídající 7-10 g 
15 ml 
10-15 ml 
(7-14 let) 
laktulosy 
laktulosy 
Děti 
odpovídající 3-7 g 
5-10 ml 
(1-6 let) 
laktulosy 
 
odpovídající až 3 g 
Malé děti 
až 5 ml 
laktulosy 
 
Poté je možné dávku individuálně snížit. 
Denní  dávku  je  nutné  užít  najednou  v  průběhu  snídaně.  Může  trvat  2-3 dny,  než  se  dostaví  požadovaný 
účinek, neboť k odbourávání laktulosy nedochází dříve, než dosáhne tračníku. 

 
Portální systémová encefalopatie (mozková porucha způsobená onemocněním jater) 
Dospělí: 
Počáteční dávka 30-50 ml 3x denně (ekvivalent k 60-100 g laktulosy). 
Dávkování se musí upravit tak, aby měl pacient 2-3 měkké stolice denně; pH stolice by mělo být mezi 5,0  
a 5,5. 
U  starších  pacientů  a  pacientů  s  nedostatečností  ledvin  nebo  jater  neexistují  žádná  zvláštní  doporučená 
dávkování. 
  Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanovena. 
  Jestliže jste užil(a) více přípravku Laktulosa Sandoz, než jste měl(a) 
V případě předávkování můžete zaznamenat průjem a bolesti břicha. Jestliže jste užil(a) více přípravku 
Laktulosa Sandoz, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Laktulosa Sandoz 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Laktulosa Sandoz, užijte následující dávku v obvyklou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Laktulosa Sandoz 
Nebude pravděpodobně možné dosáhnout požadovaného účinku léku. 
  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
  4.  Možné nežádoucí účinky 
  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout  
u každého. 
  U přípravku Laktulosa Sandoz byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
-  Nadýmání (větry), především během prvních několika dnů léčby. Zpravidla však po pár dnech vymizí. 
-  Jestliže užijete vyšší než doporučenou dávku, můžete zaznamenat bolesti břicha. V takovém případě má být 
dávkování sníženo. 
  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
- Nauzea (pocit nevolnosti) 
-  Zvracení 
- V případě užití vyšší dávky než je doporučeno, můžete trpět průjmem (někdy včetně poruchy elektrolytů). 
V takovém případě má být dávkování sníženo. 
  Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
  5.  Jak přípravek Laktulosa Sandoz uchovávat 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou. 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek  po  uplynutí  doby použitelnosti,  uvedené  na štítku  lahvičky i  na vnější 
krabičce za „EXP/Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Po prvním otevření se může přípravek Laktulosa Sandoz používat po dobu 1 roku. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
  6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje
 
Léčivou  látkou je  laktulosa  (lactulosum) ve formě roztoku. Jeden ml roztoku Laktulosa  Sandoz obsahuje 
lactulosum 670 mg. 
Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky. 
  Jak přípravek Laktulosa Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Laktulosa  Sandoz  je  čirá,  viskózní  tekutina  ve  formě  bezbarvého  nebo  světle  hnědo-žlutého 
roztoku a je k dispozici v následujících velikostech balení: 
Hnědé  skleněné  a  hnědé  PET  lahvičky  s polyetylenovým  šroubovacím  víčkem  nebo  polypropylenovým 
uzávěrem  s dětskou  pojistkou  obsahující  1000 ml,  10  x  (100 ml,  200 ml,  250 ml,  300 ml,  500 ml)  a  6  x 
1000 ml.  Bílé PET lahvičky s polyetylenovým šroubovacím víčkem nebo polypropylenovým uzávěrem 
s dětskou pojistkou obsahující 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml) a 6 x 1000 ml. 
Pro odměřování je přidán měřicí pohárek (z polypropylenu) se značkami plnění.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
  Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika 
  Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Fresenius Kabi Austria GmbH, Linz, Rakousko 
 
 
  Tento léčivý přípravek je v členských státech EH P registrován pod těmito názvy: 
  Rakousko: 
Lactulose Hexal 670 mg/ml - Lösung zum Einnehmen 
Česká republika: 
Laktulosa Sandoz 670 mg/ml 
Estonsko: 
Lactulose Fresenius 
Francie: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml solution buvable en flacon 
Irsko: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml oral solution 
Lotyšsko: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 
Litva: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml geriamasis tirpalas 
Německo: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen 
Řecko: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Πόσιμο διάλυμα 
Nizozemsko: 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml, stroop 
Polsko: 
Lactulose Fresenius 
Španělsko: 
 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml solución oral 
Švédsko: 
 
Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Oral lösning 
Velká Británie: 
 
Lactulose 670 mg/ml Oral solution 
  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 7. 2017