Lék Glyclada 60MG

Kód SÚKL
0188459  
Název LP
Glyclada (60mg Tbl Ret 28 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s řízeným uvolňováním
Velikost balení
28 I
Síla
60MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gliclazidum
ATC skupina
GLIKLAZID (A10BB09)

Složení

  1. Gliclazidum – 60 MG
  2. Hypromellosum 2208/100 – PL MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls116930/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Glyclada 60 mg 
tablety s řízeným uvolňováním 
gliclazidum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat 
3. 
Jak se přípravek Glyclada užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Glyclada uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá 
 
Přípravek Glyclada je lék snižující hladinu cukru v krvi (antidiabetikum k vnitřnímu užití, které patří 
mezi léky ze skupiny sulfonylmočoviny). 
 
Přípravek Glyclada se používá u dospělých k léčbě určitého typu cukrovky (diabetes mellitus typu 2), 
pokud samotná dieta, tělesný pohyb a úbytek tělesné hmotnosti nestačí k udržení hladiny cukru v krvi 
v normě. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat 
 
Neužívejte přípravek Glyclada: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  gliklazid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou  v bodě  6),  na  jiné  léčivé  přípravky  ze  stejné  skupiny  (deriváty  sulfonylmočoviny) 
nebo na jiné příbuzné látky (hypoglykemizující sulfonamidy), 

jestliže máte diabetes (cukrovku) typu 1 (typ závislý na inzulinu), 

jestliže  máte  v moči  ketolátky  a  cukr  (může  to  znamenat,  že  máte  diabetickou  ketoacidózu), 
diabetické pre-kóma nebo kóma, 

jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jater, 

jestliže  užíváte  léky  k  léčbě  plísňových  onemocnění  (mikonazol,  viz  bod  „Další  léčivé 
přípravky a přípravek Glyclada”), 

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Glyclada se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pro  dosažení  správné  hladiny  cukru  v  krvi  byste  měl(a)  dodržovat  léčebný  plán  předepsaný  Vaším 
lékařem. To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet, dodržujete dietu, cvičíte a, je-li to nutné, 
snižujete svou hmotnost. 

 
 
V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi (a eventuálně v moči), 
a také hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c). 
 
V  prvních  několika  týdnech  léčby  může  být  vyšší  riziko  výskytu  nízké  hladiny  cukru  v  krvi 
(hypoglykemie). Proto je nezbytné pečlivé lékařské sledování. 
 
K nízké hladině cukru v krvi (hypoglykemii) může dojít: 

pokud jíte hlavní jídla nepravidelně nebo je vynecháváte, 

pokud hladovíte, 

pokud trpíte podvýživou, 

pokud měníte svou dietu, 

pokud zvyšujete svou tělesnou činnost bez příslušného zvýšení příjmu cukrů, 

pokud požíváte alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel, 

pokud současně užíváte jiné léky nebo přírodní přípravky, 

pokud užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, 

pokud  trpíte  určitými  hormonálními  poruchami  (funkční  poruchy  štítné  žlázy,  podvěsku 
mozkového nebo kůry nadledvin), 

pokud máte závažně sníženou funkci ledvin nebo jater. 
 
Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, můžete mít následující příznaky: 
bolest  hlavy,  intenzivní  pocit  hladu,  nevolnost,  zvracení,  únava,  poruchy  spánku,  neklid,  agresivita, 
zhoršená  koncentrace, snížená  bdělost  a  zhoršená  reakční  doba,  deprese,  zmatenost,  poruchy  řeči  či 
zraku, třes, poruchy smyslového vnímání, závratě a pocit bezmoci. 
 
Mohou  se  též  vyskytnout  následující  známky  a  příznaky:  pocení,  vlhká  kůže,  úzkost,  rychlá  či 
nepravidelná srdeční frekvence, vysoký krevní tlak a náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat 
do přilehlých oblastí (angina pectoris). 
 
Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit značná zmatenost (delirium), může dojít 
k rozvoji křečí, ke ztrátě sebekontroly, k mělkému dýchání a zpomalení Vaší srdeční činnosti a můžete 
ztratit vědomí, což může vést ke kómatu (hluboký stav bezvědomí). Klinický obraz závažně snížené 
hladiny cukru v krvi se může podobat obrazu mrtvice. 
 
Ve  většině  případů  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi  velmi  rychle  zmizí,  když  požijete  některou 
formu cukru (např. tablety glukózy, kostkový cukr, sladký džus, oslazený čaj). 
Proto byste měl(a) mít vždy nějakou formu cukru sebou (tablety glukózy, kostky cukru). Pamatujte, že 
umělá sladidla nejsou účinná. Pokud požití cukru nepomůže, nebo pokud se příznaky opakují, obraťte 
se, prosím, na svého lékaře nebo nejbližší nemocnicí. 
 
Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu 
nebo  si  včas  neuvědomíte,  že  Vaše  hladina  cukru  v krvi  klesla.  To  může  nastat,  pokud  jste  starší 
pacient užívající určité léky (například léky působící na centrální nervovou soustavu a beta-blokátory). 
Může k tomu též dojít, pokud trpíte určitými poruchami vnitřní sekrece (například určitými poruchami 
funkce štítné žlázy a předního podvěsku mozkového nebo poruchou funkce nadledvin). 
 
Jste-li ve stresové (zátěžové) situaci (například nehoda, chirurgický zákrok, horečka atd.) může Vás 
Váš lékař přechodně převést na léčbu inzulinem. 
 
Příznaky  vysoké  hladiny  cukru  v krvi  (hyperglykemie)  se  mohou  objevit,  jestliže  gliklazid  doposud 
nedostatečně  snížil  hladinu  cukru  v  krvi,  jestliže  jste  nedodržel(a)  léčebný  plán  předepsaný  Vaším 
lékařem,  jestliže  užíváte  přípravky  s  třezalkou  tečkovanou  (Hypericum  perforatum)  (viz  bod  „Další 
léčivé  přípravky  a  přípravek  Glyclada“)  nebo  prožíváte  zvláštní  stresovou  situaci.  Příznaky  mohou 
zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou svědící kůži, kožní infekce a nižší výkonnost. 
Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka. 
 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může  dojít, je-li gliklazid 

 
předepsán  ve  stejnou  dobu  jako  přípravky,  které  patří  do  skupiny  antibiotik  nazývaných 
fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů. V tomto případě budete Vaším lékařem informováni 
o důležitosti sledování hladiny glukózy v krvi. 
 
Pokud  máte  v rodinné  anamnéze,  nebo  víte,  že  máte  dědičně  podmíněný  deficit  glukosa-6-
fosfátdehydrogenázy  (G6PD)  (anomálie  červených  krvinek),  může  se  objevit  pokles  hladiny 
hemoglobinu  a  porucha  červených  krvinek  (hemolytická  anémie).  Kontaktujte  svého  lékaře  před 
užitím tohoto léčivého přípravku. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku Glyclada se nedoporučuje u dětí v důsledku nedostatku údajů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glyclada 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek gliklazidu na snížení hladiny krevního cukru se může zesílit a mohou se vyskytnout příznaky 
nízké hladiny krevního cukru při užívání některého z následujících léků: 

jiné léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika, agonisté GLP-1 
receptoru nebo inzulin), 

antibiotika (například sulfonamidy, klarithromycin), 

léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání (beta-blokátory, inhibitory ACE 
jako je kaptopril nebo enalapril), 

léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol, flukonazol), 

léky k léčbě vředů žaludku či dvanáctníku (antagonisté H2 receptorů), 

léky k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy), 

léky proti bolesti nebo antirevmatika (ibuprofen, fenylbutazon), 

léky obsahující alkohol. 
 
Účinek gliklazidu na snížení hladiny glukosy v krvi může být oslabený a může se vyskytnout zvýšená 
hladina cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: 

lék k léčbě poruch centrální nervové soustavy (chlorpromazin), 

léky k potlačení zánětu (glukokortikoidy), 

léky k léčbě astmatu nebo používané během porodu (salbutamol, ritodrin a terbutalin, podávané 
injekčně), 

léky k léčbě onemocnění prsu, silného menstruačního krvácení a endometriózy (danazol), 

přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum). 
 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li přípravek, 
který patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony užíván ve stejnou dobu jako přípravek 
Glyclada, zejména u starších pacientů. 
 
Přípravek Glyclada může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (warfarin). 
 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv jiný léčivý přípravek. Nastupujete-li 
do nemocnice, sdělte lékaři, že užíváte přípravek Glyclada. 
 
Přípravek Glyclada s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Glyclada se může užívat s jídlem a nealkoholickými nápoji. 
Pití  alkoholu  se  nedoporučuje,  protože  může  nepředvídatelným  způsobem  změnit  kontrolu  Vašeho 
diabetu. 
 
Těhotenství a kojení 
Užívání  přípravku  Glyclada  se  nedoporučuje  v  průběhu  těhotenství.  Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte, 
domníváte se, že  můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře, může Vám 
předepsat vhodnější léčbu. 
Přípravek Glyclada nesmíte užívat, pokud kojíte. 

 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být zhoršena, pokud je Vaše hladina cukru v krvi 
příliš  nízká  (hypoglykemie)  nebo  příliš  vysoká  (hyperglykemie)  nebo  pokud  u  Vás  dojde  k rozvoji 
poruchy zraku v důsledku těchto stavů. Mějte na paměti, že byste mohl(a) ohrozit sebe nebo ostatní 
(například při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Zeptejte se, prosím, svého lékaře, zda můžete řídit 
vozidlo, jestliže: 

máte časté příhody nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), 

máte málo varovných příznaků nebo nemáte žádné varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi 
(hypoglykemie). 
 
Přípravek Glyclada obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Glyclada užívá 
 
Dávkování 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávku přípravku Glyclada určí lékař v závislosti na Vašich hladinách cukru v krvi a případně v moči. 
Změna  vnějších  faktorů  (například  snížení  tělesné  hmotnosti,  změna  životního  stylu,  stres)  nebo 
zlepšení hladiny cukru v krvi může vyžadovat změnu dávek gliklazidu. 
 
Doporučená dávka je 1/2 tablety až 2 tablety (maximálně 120 mg) jednou denně při snídani. To závisí 
na odpovědi na léčbu. 
 
Pokud  se  zahajuje  kombinovaná  léčba  přípravkem  Glyclada  s metforminem,  inhibitorem  alfa-
glukosidasy, thiazolidindionem, inhibitorem 4-dipeptidyl peptidázy, agonistou GLP-1 receptoru nebo 
inzulinem, určí Vám Váš lékař správnou dávku každého léku individuálně pro Vás. 
 
Jestliže si všimnete, že Vaše hladina cukru v krvi je vysoká, ačkoliv užíváte tento lék podle předpisu, 
měl(a) byste se obrátit na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Způsob podání 
Perorální podání (k vnitřnímu užití). 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Spolkněte polovinu tablety nebo tabletu (tablety) vcelku, nekousejte je, ani je nedrťte. 
Tabletu (tablety) zapijte sklenicí vody při snídani (nejlépe ve stejnou dobu každý den). 
Po užití tablety (tablet) se vždy musíte najíst. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glyclada, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  příliš  mnoho  tablet,  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocnici, 
oddělení  pohotovosti.  Známky  předávkování  jsou  příznaky  nízké  hladiny  krevního  cukru 
(hypoglykemie) popsané v bodě 2. Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek) 
nebo  slazených  nápojů  a  následně  vydatnou  svačinou  nebo  jídlem.  Pokud  je  pacient  v  bezvědomí, 
okamžitě informujte lékaře a volejte pohotovost. To samé se má provést, jestliže někdo, například dítě, 
užil přípravek neúmyslně. Pacientovi v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití. 
Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě akutního 
stavu zavolat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glyclada 
Je důležité užívat léčivý přípravek každý den ve stejnou dobu, protože pravidelná léčba je účinnější. 
Jestliže  jste  však  zapomněl(a)  užít  jednu  dávku  přípravku  Glyclada,  vezměte  si  další  dávku 
v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glyclada 
Předtím,  než  přestanete  tento  léčivý  přípravek  užívat,  se  musíte  poradit  se  svým  lékařem,  protože 
léčba  cukrovky  je  obvykle  celoživotní.  Přerušení  léčby  může  způsobit  vysoké  hladiny  cukru  v  krvi 
(hyperglykemii), která zvyšuje riziko rozvoje komplikací cukrovky. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na četnosti jejich výskytu. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
 
Nejčastějšími  pozorovanými  nežádoucími  účinky  jsou  hypoglykemie  (nízká  hladina  cukru  v krvi) 
(známky a příznaky jsou uvedeny v bodě „Upozornění a opatření“). 
Pokud  nejsou  tyto  příznaky  léčeny,  mohou  vést  k  ospalosti,  ztrátě  vědomí  nebo  možnému  kómatu. 
Pokud  je  příhoda  nízké  hladiny  krevního  cukru  závažná  nebo  dlouhotrvající,  dokonce  i  když  je 
dočasně zvládnuta užitím cukru, měl(a) byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
 
Poruchy trávení 
Bolest břicha, nevolnost, zvracení, porušené trávení, průjem a zácpa. Tyto účinky se snižují při použití 
přípravku Glyclada, tablet s řízeným uvolňováním, s jídlem, jak se doporučuje. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
 
Poruchy krve 
Snížení počtu krevních buněk (např. destičky, červené a bílé krvinky), které mohou vyvolat bledost, 
prodloužené  krvácení,  tvorbu  modřin,  bolest  v  krku  a  horečku.  Tyto  příznaky  obvykle  vymizí 
s přerušením léčby. 
 
Kožní onemocnění 
Byly  hlášeny  kožní  reakce,  jako  je  vyrážka,  zarudnutí,  svědění  a  kopřivka,  angioedém  (rychlý  otok 
tkání jako oční víčka, obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo, což může vést k dýchacím obtížím). Vyrážka 
se může rozvinout až v puchýře nebo v olupování kůže. Výjimečně byly hlášeny příznaky závažných 
hypersenzitivních  reakcí  (DRESS):  z  počátku  jako  příznaky  chřipky  a  vyrážka  na  obličeji,  poté 
rozšířená vyrážka s vysokou teplotou. 
 
Poruchy jater 
Ojediněle byly hlášeny případy abnormální funkce jater, která může způsobit zažloutnutí kůže a očí. 
Jestliže  se  u  Vás  objeví  tyto  příznaky,  vyhledejte  okamžitě  lékaře.  Příznaky  obecně  ustupují 
s přerušením léčby. Váš lékař rozhodne, zda máte léčbu přerušit. 
 
Poruchy oka 
Vaše vidění může být na krátkou dobu ovlivněno, zejména při zahájení léčby. Tento účinek je vyvolán 
změnami hladiny cukru v krvi. 
 
Stejně  jako  i  u  jiných  derivátů  sulfonylmočoviny  byly  velmi  vzácně  zaznamenány  následující 
nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 
Případy závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév, snížení hladiny 
sodíku  v  krvi  (hyponatrémie),  příznaky  poruchy  funkce jater (například  žloutenka),  které  ve  většině 
případů vymizí po vysazení těchto derivátů sulfonylmočoviny, avšak v ojedinělých případech mohou 

 
vést k selhání jater ohrožujícímu život. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Glyclada uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Glyclada obsahuje 

Léčivou látkou je gliklazid. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum 60 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  hypromelosa  2208/100,  monohydrát  laktosy,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý a magnesium-stearát (viz bod 2). 
 
Jak přípravek Glyclada vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety dlouhé 13 mm a široké 3,5 mm – 4,9 mm, s půlicí rýhou 
na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Přípravek  Glyclada  60  mg  je  dostupný  v krabičkách  po  14,  15,  28,  30,  56,  60,  84,  90,  120  nebo 
180 tabletách s řízeným uvolňováním v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
Bulharsko 
Gliclada 60 mg, Таблетка с изменено освобождаване 
Česká republika 
Glyclada 60 mg, Tablety s řízeným uvolňováním 
Dánsko 
Gliclazid Krka 60 mg, Tablet med modificeret udløsning 
Estonsko 
Gliclada 60 mg, Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 
Litva 
Gliclada 60 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės 
Lotyšsko 
Gliclada 60 mg, Ilgstošās darbības tablete 
Gliclada 
60 
mg 
Tabletten 
mit 
veränderter 
Německo 
Wirkstofffreisetzung 
Polsko 
Gliclada 
Rakousko 
Gliclada 
60 
mg 
Tabletten 
mit 
veränderter 
Wirkstofffreisetzung 
Rumunsko 
Glyclada 60 mg, Comprimate cu eliberare modificată 
Slovenská republika  
Gliclada 60 mg, Tableta s riadeným uvoľňovaním 
Velká Británie 
Nazdol MR 60 mg modified-release tablets 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.7.2016