Lék Atordapin 10MG/10MG

Kód SÚKL
0189459  
Název LP
Atordapin (10mg/10mg Tbl Flm 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
50
Síla
10MG/10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Amlodipini Besilas, Atorvastatinum Calcicum Trihydricum
ATC skupina
ATORVASTATIN A AMLODIPIN (C10BX03)

Složení

 1. Amlodipini Besilas – 13,88 MG
 2. Amlodipinum – 10 MG
 3. Atorvastatinum Calcicum Trihydricum – 10,85 MG
 4. Atorvastatinum – 10 MG
 5. Polysorbatum 80 – PL MG
 6. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 7. Calcii Carbonas – PL MG
 8. Hyprolosum – PL MG
 9. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 10. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
 11. Magnesii Stearas – PL MG
 12. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 13. Ceruleum Opadry II 85f110910 – PL MG

Příbalová informace

 
 
Sp. zn. sukls115469/2017, sukls115470/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Atordapin 5 mg/10 mg potahované tablety 
Atordapin 10 mg/10 mg potahované tablety 
amlodipinum/atorvastatinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Atordapin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atordapin užívat 
3. 
Jak se přípravek Atordapin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Atordapin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Atordapin a k čemu se používá 
 
Přípravek Atordapin se používá pro prevenci srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního 
infarktu)  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  (hypertenzí),  u  kterých  se  současně  vyskytují  další 
rizikové  faktory  vzniku  srdečně-cévních  onemocnění, jako je  kouření,  nadváha,  zvýšený  cholesterol 
v krvi,  přítomnost  onemocnění  srdce  u  blízkých  rodinných  příslušníků  nebo  cukrovka  (diabetes). 
Přítomnost výše uvedených rizikových faktorů ve spojení s vysokým krevním tlakem zvyšuje u těchto 
pacientů pravděpodobnost vzniku srdečně-cévní příhody. 
 
Přípravek  Atordapin  obsahuje  dvě  léčivé  látky,  amlodipin  (blokátor  vápníkového  kanálu) 
a atorvastatin (statin), a předepisuje se tehdy, když Váš lékař dojde k závěru, že je vhodné užívat obě 
léčivé  látky.  Amlodipin  slouží  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze)  a  atorvastatin  snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi. 
 
Vysoký krevní tlak (hypertenze) je stav, při kterém přetrvává po dlouhou dobu zvýšený krevní tlak, 
který  představuje  jeden  z  rizikových  faktorů  vzniku  srdečně-cévních  příhod  (např.  anginy  pectoris, 
srdečního infarktu, mozkové mrtvice). 
 
Cholesterol je přirozeně se vyskytující látka v lidském organismu, která je nezbytná pro normální růst. 
Pokud  se  ale  ve  Vaší  krvi  vyskytuje  cholesterolu  příliš  mnoho,  může  se  začít  ukládat  do  stěn  cév 
a zvyšovat  riziko  vzniku  krevních  sraženin  a  srdečně-cévních  příhod.  Tato  situace  představuje jednu 
z nejběžnějších příčin vzniku onemocnění srdce. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atordapin užívat 
 
Neužívejte přípravek Atordapin 

jestliže  jste  alergický(á)  na  amlodipin  nebo  na  atorvastatin  nebo  na  jakýkoli  jiný  blokátor 
vápníkového kanálu 

 
 

jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (seznam pomocných látek 
je uveden na konci této příbalové informace) 

pokud  v  současné  době  trpíte  onemocněním  jater  (pokud  jste  v  minulosti  prodělal(a) 
onemocnění jater, viz odstavec „Upozornění a opatření“ níže) 

pokud máte neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny 

pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte 

pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků:  ketokonazol,  itrakonazol  (léky  používané  k  léčbě 
infekčních  onemocnění  vyvolaných  houbami  –  plísněmi  nebo  kvasinkami),  telithromycin 
(antibiotická léčba) 

máte-li velmi nízký krevní tlak (hypotenze) 

máte-li zúžení srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, při kterém srdce 
není schopno zásobovat tělo krví) 

trpíte-li srdečním selháním po infarktu. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Atordapin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud trpíte onemocněním ledvin 

pokud máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza) 

pokud  jste  v  minulosti  trpěl(a)  opakovanými  bolestmi  svalů  nejasné  příčiny, jestliže je  u Vás 
nebo u některého příslušníka Vaší rodiny přítomno vrozené onemocnění svalů.  
Informujte 
svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 

pokud se u Vás v minulosti objevily svalové obtíže během léčby jinými léky snižujícími hladinu 
cholesterolu (lipidů) v krvi (např. ostatní statiny nebo léky ze skupiny fibrátů) 

pokud pravidelně konzumujete nadměrné množství alkoholu 

pokud jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater 

pokud je Vám více než 70 let 

jestliže  jste  prodělal(a)  cévní  mozkovou  příhodu  s  krvácením  do  mozku,  nebo  jako  důsledek 
prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé dutinky s tekutinou 

jestliže  užíváte  nebo  jste  v  posledních  7  dnech  užíval(a)  léčivý  přípravek  obsahující  kyselinu 
fusidovou  (k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace 
kyseliny  fusidové  a  přípravku  Atordapin  může  vést  k  závažným  svalovým  obtížím 
(rabdomyolýza). 
 
Než začnete přípravek Atordapin užívat, poraďte se se svým lékařem 

trpíte-li závažnou dechovou nedostatečností („respirační selhání“). 
 
Pokud  se Vás  některý  z  výše  uvedených  bodů týká,  Váš  lékař Vám  provede  vyšetření  krve  předtím, 
než  Vám  přípravek  Atordapin  předepíše,  případně  i  v  průběhu  léčby  tímto  přípravkem;  na  jejich 
základě  bude  moci  určit  riziko  nežádoucích  účinků  na  svaly.  Riziko  nežádoucích  účinků  na  svaly, 
např.  rabdomyolýzy,  je  zvýšeno  při  souběžném  užívání  určitých  léků  (viz  bod  2  „Další  léčivé 
přípravky a přípravek Atordapin“). 
 
V průběhu  léčby  tímto  přípravkem  Vás  bude  lékař  pečlivě  kontrolovat,  pokud  máte  cukrovku  nebo 
riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku Atordapin se u dětí a dospívajících nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Atordapin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé z těchto léků mohou ovlivňovat účinek přípravku 
Atordapin.  Toto  vzájemné  ovlivnění  může  způsobit  nižší  účinnost  jednoho  nebo  obou  léků.  Také  to 
může  zvýšit  riziko  nebo  závažnost  některých  nežádoucích  účinků,  včetně  významných  onemocnění 
svalů, nazývaných rabdomyolýza a myopatie (popsané v bodě 4). 

 
 
 

Některá  antibiotika,  např.  rifampicin,  nebo  „makrolidová  antibiotika“  např.  erythromycin, 
klarithromycin,  telithromycin,  kyselina  fusidová  nebo  některé  léky  používané  k  léčbě 
mykotických („plísňových“) infekcí, např. ketokonazol, itrakonazol 

Léky používané k úpravě hladin lipidů (tuků) v krvi: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol 

Léky používané k úpravě srdečního rytmu, např. amiodaron, diltiazem a verapamil 

Léky používané k léčbě nebo k prevenci záchvatů, např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, 
fosfenytoin, primidon 

Léky, které ovlivňují imunitní systém, např. cyklosporin a takrolimus 

Léky jako je ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinace tipranavir/ritonavir 
atd., nelfinavir, užívané v léčbě HIV 

Některé léky užívané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir 

Léky užívané v léčbě deprese, např. nefazodon a imipramin 

Léky užívané v léčbě psychických poruch, např. neuroleptika 

Léky užívané v léčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory 

Léky  užívané  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  např.  antagonisté  angiotenzinu  II,  ACE 
inhibitory, verapamil, diuretika (léky na odvodnění) 

Alfa-blokátory užívané v léčbě vysokého krevního tlaku a při onemocnění prostaty 

Jiné léky, o kterých je známo že se s přípravkem ovlivňují, zahrnují ezetimib (snižující hladinu 
cholesterolu),  warfarin  (snižující  krevní  srážlivost),  perorální  antikoncepce,  stiripentol 
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon 
(proti  bolesti),  kolchicin  (používaný  k  léčbě  dny),  antacida  (užívaná  při  potížích  se  zažíváním 
obsahující hořčík a hliník) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy 
C) 

Amifostin (užívaný při léčbě nádorových onemocnění) 

Sildenafil (lék na erektilní dysfunkci) 

Dantrolen a baklofen (léky uvolňující napětí ve svalech) 

Steroidy 

Cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce) 

Volně prodejné přípravky obsahující výtažky z třezalky tečkované 

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete 
muset  dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude 
bezpečné  v  léčbě  přípravkem  Atordapin  znovu  pokračovat.  Užívání  přípravku  Atordapin 
s kyselinou  fusidovou  může  vzácně  vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo  citlivosti  svalů 
(příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4. 
 
Přípravek  Atordapin  může  způsobit  další  snížení  krevního  tlaku,  pokud  již  používáte  na  snížení 
vysokého krevního tlaku jiné léky. 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek Atordapin s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Atordapin můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. 
 
Grapefruitový džus 
Denně  nepijte  více  než  jednu  až  dvě  sklenice  grapefruitového  džusu,  protože  velké  množství 
grapefruitového džusu může ovlivnit účinek přípravku Atordapin. 
 
Alkohol 
Během léčby přípravkem Atordapin se vyvarujte nadměrné konzumace alkoholu. Více informací viz 
bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atordapin užívat“. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte  přípravek  Atordapin,  pokud  jste  těhotná,  kojíte  nebo  plánujete  otěhotnět.  Ženy 
v reprodukčním věku musí během léčby přípravkem Atordapin nebo jiným léčivým přípravkem užívat 

 
 
vhodnou  antikoncepční  metodu.  Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete 
užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje, jestliže se u Vás vyskytnou po užívání tohoto 
přípravku závratě. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Atordapin užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá  počáteční  dávka  přípravku  Atordapin  pro  dospělé  je  jedna  tableta  5  mg/10  mg  1x  denně. 
Lékař Vám může zvýšit dávku na Atordapin 10 mg/10 mg, pokud je to nutné. 
 
Tablety přípravku Atordapin se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se podávají ústy a mohou být 
užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se však užívat tablety každý den ve 
stejnou dobu. 
 
Od  začátku  léčby  dodržujte  dietu  se  sníženým  obsahem  tuků  doporučenou  lékařem,  nekuřte 
a pravidelně cvičte. 
 
Pokud  získáte  pocit,  že  účinek  přípravku  Atordapin  je  příliš  silný  nebo  slabý,  poraďte  se  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento léčivý přípravek není doporučen pro děti a dospívající. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Atordapin, než jste měl(a) 
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více, než je Vaše obvyklá denní dávka), 
požádejte  svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční  zařízení  o  radu.  Nezapomeňte  si  s  sebou  vzít 
zbývající  množství  tablet  a  celý  obal  od  přípravku,  aby  lékaři  byli  schopni  snadno  rozpoznat  druh 
přípravku, který jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atordapin 
Pokud  jste  zapomněl(a)  užít  dávku  přípravku  Atordapin,  užijte  další  dávku  ve  stanovenou  dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atordapin 
Přípravek Atordapin užívejte tak dlouho, dokud Váš ošetřující lékař Vaši léčbu sám neukončí. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  kterýkoli  z  níže  uvedených  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  přestaňte 
přípravek Atordapin užívat a okamžitě vyhledejte lékaře: 

Otok obličeje, jazyka a průdušnice, které mohou vést k závažným dýchacím potížím. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakákoliv  nevysvětlitelná  svalová  slabost,  zvýšená  citlivost  nebo 
bolestivost svalů a zároveň se necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu (Velmi vzácně může 

 
 
tato kombinace účinků přejít do život ohrožujícího stavu nazývaného rabdomyolýza.). 
 
Velmi časté nežádoucí účinky, postihují více než 1 z 10 pacientů: 

otok  rukou, horních či dolních končetin, kloubů nebo chodidel. 
 
Časté nežádoucí účinky, postihují až 1 z 10 pacientů: 

alergické reakce 

bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), závratě, pocit únavy, ospalost 

nepravidelný srdeční rytmus, zarudnutí v obličeji 

palpitace (pocit bušení srdce), dýchavičnost 

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu 

nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, změna způsobu vyprazdňování stolice (průjem, zácpa, 
nadýmání) 

bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a stahy, bolesti zad, bolest končetin, svalová únava 

zvýšení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho 
krevního  cukru),  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinkinázy,  výsledky  krevních  testů  mohou 
naznačovat špatnou funkci jater 

poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), rozmazané vidění. 
 
Méně časté nežádoucí účinky, postihují až 1 ze 100 pacientů: 

hepatitida (zánět jater) 

rýma, ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně 
sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti 

poruchy spánku, noční můry, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, poruchy čití nervů 
(snížená citlivost) horních a dolních končetin, ztráta paměti 

zvonění nebo hučení v uších, mdloby, zvýšené pocení, nízký krevní tlak 

sucho v ústech, změny vnímáni chuti, zvracení, říhání 

ztráta vlasů, modřiny nebo malé skvrnky na kůži, ztráta pigmentace kůže, snížení citlivosti kůže 
na  dotek  nebo  bolest,  znecitlivění  nebo  brnění  prstů  nohou  i  rukou,  kožní  vyrážka,  kopřivka 
nebo svědění 

poruchy  močového  ústrojí  (nadměrná  potřeba  močení  v  noci  a  zvýšená  frekvence  močení), 
impotence, zvětšení prsou u mužů 

pocit tělesné nepohody, pankreatitida (zánět slinivky břišní vyvolávající bolesti žaludku), bolest, 
bolest krku, bolest na hrudi 

přítomnost bílých krvinek v moči 

abnormální srdeční rytmus 

kašel. 
 
Vzácné nežádoucí účinky, postihují až 1 z 1 000 pacientů:  

poruchy zraku 

nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin 

závažný  zánět  svalů,  velmi  silná  svalová  bolest  nebo  křeče,  které  mohou  velmi  vzácně  vést 
k rabdomyolýze (rozpad svalových buněk) 

snížení počtu krevních destiček 

poruchy funkce jater (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

závažné kožní alergické reakce, zarudnutí kůže, vyrážka s puchýři, olupování kůže, které může 
rychle zasáhnout celé tělo a může začít jako příznaky chřipky doprovázené vysokou horečkou 

otok hlubokých vrstev kůže, zahrnující otok rtů, očních víček a jazyka 

zánět nebo otok kosterních svalů, vyrážka s puchýři, náhlý závažný lokalizovaný otok kůže 

zánět šlach, poranění šlach 

zmatenost. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, postihují až 1 z 10 000 pacientů:  

alergické  reakce  –  příznaky  mohou  zahrnovat  sípání a  bolest  nebo tlak  na  hrudi,  otok  očních 
víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

 
 

snížení počtu bílých krvinek 

ztuhlost nebo napětí ve svalech 

srdeční infarkt, zánět malých cév, bolest žaludku (gastritida) 

zbytnění dásní 

ztráta sluchu, selhání jater 

fotosenzitivita (citlivost kůže na světlo). 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
 

sexuální dysfunkce 

deprese 

dýchací potíže zahrnující přetrvávající kašel a/nebo pocit krátkého dechu nebo horečku 

kombinace poruch, jako je ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti 

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude kontrolovat v průběhu léčby. 

svalová slabost, která přetrvává. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Atordapin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Atordapin obsahuje 

Léčivými látkami jsou amlodipin a atorvastatin. 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  amlodipinum  5  mg  (ve  formě  amlodipini  besilas) 
a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum). 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  amlodipinum  10  mg  (ve  formě  amlodipini  besilas) 
a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum). 

Dalšími složkami jsou: 
Jádro tablety 
polysorbát  80,  uhličitan  vápenatý,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  hyprolosa,  mikrokrystalická 

 
 
celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Potahová vrstva pro tablety 5 mg/10 mg 
hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), mastek a propylenglykol (E1520). 
Potahová vrstva pro tablety 10 mg/10 mg 
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastek a indigokarmín (E132). 
 
Jak přípravek Atordapin vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety přípravku Atordapin 5 mg/10 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety 
se zkosenými okraji, průměr 6 mm. Rozměr tablety: přibližně 6 mm. 
Potahované  tablety  přípravku  Atordapin  10  mg/10  mg  jsou  modré,  kulaté,  bikonvexní  potahované 
tablety se zkosenými okraji. Rozměr tablety: přibližně 6 mm. 
 
Tablety jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 potahovaných tabletách 
v blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
Estonsko, Slovinsko 
Amaloris  
Bulharsko,  Litva,  Lotyšsko,  Polsko,  Atordapin  
Rumunsko, Slovenská republika 
Španělsko 
Amlodipino/Atorvastatina Krka  
Portugalsko 
Amlodipina + Atorvastatina Krka 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 4. 2018