Lék Meaxin 100MG

Kód SÚKL
0189472  
Název LP
Meaxin (100mg Tbl Flm 90 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
90 I
Síla
100MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Imatinibi Mesilas
ATC skupina
IMATINIB (L01XE01)

Složení

 1. Imatinibi Mesilas – 119,5 MG
 2. Imatinibum – 100 MG
 3. Lactosum Monohydricum – PL MG
 4. Maydis Amylum – PL MG
 5. Hyprolosum – PL MG
 6. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 7. Crospovidonum Typus A – PL MG
 8. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 9. Magnesii Stearas – PL MG
 10. Album Opadry II 85f28751 – PL MG
 11. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 12. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG

Příbalová informace

 
Sp.zn. sukls398117/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Meaxin 100 mg potahované tablety 
Meaxin 400 mg potahované tablety 

imatinibum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Meaxin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meaxin užívat 
3. 
Jak se přípravek Meaxin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Meaxin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Meaxin a k čemu se používá 
 
Meaxin  je  lék  obsahující  léčivou  látku  imatinib.  Tento  lék  tlumí  růst  abnormálních  buněk  u  níže 
uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorů. 
 
Meaxin se užívá k léčbě dospělých a dětí s:
 
 

Chronickou myeloidní leukemií (CML).  Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. 
Bílé krvinky obvykle pomáhají organismu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie 
je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou 
růst nekontrolovaně. 
U  dospělých  pacientů  se  Meaxin  užívá  k léčbě  pozdní  fáze  chronické  myeloidní  leukemie  zvané 
„blastická krize“. U dětí a dospívajících se však používá ve všech stádiích onemocnění. 
 

Philadelphia  chromozom  pozitivní  akutní  lymfatickou  leukemií  (Ph-pozitivní  ALL)
Leukemie  je  nádorové  onemocnění  bílých  krvinek.  Tyto  bílé  krvinky  obvykle  pomáhají  tělu 
bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální 
bílé  krvinky  (nazvané  lymfoblasty)  začnou  růst  nekontrolovaně.  Meaxin  tlumí  růst  těchto 
buněk. 
 
Meaxin se také užívá k léčbě dospělých s: 
 

Myelodysplatickým/myeloproliferativním  onemocněním  (MDS/MPD).  Jde  o  onemocnění 
krve,  při  kterém  některé  bílé  krvinky  začnou  růst  nekontrolovaně.  Meaxin  tlumí  růst  těchto 
buněk u některého typu těchto onemocnění. 

Syndromem hypereozinofilie (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL). Jsou to 
krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně. 
Meaxin tlumí růst těchto buněk u některého typu těchto onemocnění. 

 

Dermatofibrosarkomem  protuberans  (DFSP).  DFSP  je  nádorové  onemocnění  pojivové 
tkáně, při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Meaxin tlumí růst těchto buněk. 
 
V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat zkratky. 
 
Imatinib, který je obsažený v přípravku Meaxin, je také registrovaný k léčbě jiných stavů, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže máte nějaké dotazy, jak Meaxin působí, nebo proč byl tento lék předepsán právě Vám, zeptejte 
se svého lékaře. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meaxin užívat 
 
Meaxin Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorového onemocnění 
krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů). 
 
Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací uvedených 
v této příbalové informaci. 
 
Neužívejte přípravek Meaxin: 

jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři, aniž byste Meaxin užíval(a)
 
Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á) ale nejste si tím jistý(á), požádejte lékaře o radu. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Meaxin se poraďte se svým lékařem: 

když máte nebo jste v minulosti měl(a) zdravotní potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem. 

jestliže užíváte levothyroxin z důvodu odstranění Vaší štítné žlázy. 

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte 
v současné době. Přípravek Meaxin může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých 
případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný 
výskyt známek této infekce. 
Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to lékaři před užíváním přípravku Meaxin. 
 
Pokud  začnete  velmi  rychle  přibývat  na  váze  během  léčby  přípravkem  Meaxin,  sdělte  to  ihned 
svému lékaři
. Meaxin může způsobit zadržování vody ve Vašem těle (závažnou retenci tekutin). 
Během  užívání  přípravku  Meaxin  bude  Váš  lékař  pravidelně  sledovat,  zda  lék  účinkuje.  Také  Vám 
budou pravidelně kontrolovány krevní obraz a tělesná hmotnost. 
 
Děti a dospívající 
Meaxin je také léčba pro děti s CML. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML mladších 
než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL jsou omezené a u dětí s MDS/MPD, 
DFSP a HES/CEL jsou velmi omezené. 
 
U některých dětí a dospívajících, kteří užívají přípravek Meaxin, se může projevit pomalejší tělesný 
růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Meaxin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu 
(jako je paracetamol), včetně léčivých rostlin (jako je třezalka tečkovaná). Některé léky, pokud jsou 
užívány  společně  s přípravkem  Meaxin,  mohou  účinek  přípravku  Meaxin  ovlivňovat.  Mohou  zvýšit 

 
nebo  naopak  snížit  účinnost  přípravku  Meaxin,  což  vede  buď  ke  zvýšení  jeho  nežádoucích  účinků, 
nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může Meaxin ovlivňovat i některé jiné léky. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Užívání přípravku Meaxin během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné, 
protože  může  poškodit  Vaše  dítě.  Váš  lékař  Vám  vysvětlí  možná  rizika  užívání  přípravku 
Meaxin během těhotenství. 

Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby účinná antikoncepce. 

Během léčby přípravkem Meaxin nekojte. 

Pacienti, kteří se obávají o svou fertilitu během užívání přípravku Meaxin, by se měli poradit se 
svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  tohoto  léku  můžete  pociťovat  závratě  nebo  ospalost  nebo  se  objeví  rozmazané  vidění. 
Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit 
dobře. 
 
Přípravek Meaxin obsahuje laktosu 
Jestliže  Vám  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s lékařem,  dříve  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Meaxin užívá 
 
Váš  lékař  Vám  předepsal  Meaxin,  protože  máte  závažné  onemocnění.  Meaxin  Vám  může  pomoci 
v boji proti tomuto stavu. 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Je  důležité 
pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám lékař nebo lékárník sdělí. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nepřerušujte užívání přípravku Meaxin, dokud Vám to Váš lékař neřekne. 
Pokud  nemůžete  užívat  lék  podle  pokynů  Vašeho  lékaře  nebo  si  myslíte,  že  ho  již  nepotřebujete, 
kontaktujte okamžitě svého lékaře. 
 
Kolik přípravku Meaxin máte užívat 
 
Použití u dospělých
 
Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Meaxin máte užívat. 
 
Jestliže jste léčen(a) pro CML: 
Podle stavu Vašeho onemocnění je obvyklá počáteční dávka 600 mg. 

600 mg užitých jako 6 tablet 100 mg jednou denně. 

600 mg užitých jako 1 tableta 400 mg a 2 tablety 100 mg jednou denně. 
 
Pro CML může lékař podle Vaší odpovědi na léčbu předepsat zvýšení nebo snížení dávky. Jestliže je 
Vaše  denní  dávka  800  mg  (8  tablet  přípravku  Meaxin  100  mg),  měl(a)  byste  užívat  4  tablety  ráno 
a 4 tablety večer. 
Pro CML může lékař podle Vaší odpovědi na léčbu předepsat zvýšení nebo snížení dávky. Jestliže je 
Vaše denní dávka 800  mg (2 tablety přípravku Meaxin 400 mg),  měl(a) byste užívat 1 tabletu ráno 
a 1 tabletu večer. 

 
 
Jestliže jste léčen(a) pro Ph-pozitivní ALL: 
Počáteční dávka je 600 mg užitá jako 6 tablet 100 mg jednou denně. 
Počáteční dávka je 600 mg užitá jako 1 tableta 400 mg a 2 tablety 100 mg jednou denně. 
 
Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD: 
Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 4 tablety 100 mg jednou denně. 
Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 1 tableta 400 mg jednou denně. 
 
Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL: 
Počáteční dávka 100 mg užitá jako jedna tableta 100 mg jednou denně. 
Podle Vaší odpovědi na léčbu může Váš lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg užité jako 4 tablety 
100 mg jednou denně. 
Podle Vaší odpovědi na léčbu může Váš lékař zvážit zvýšení dávky na 400  mg užité jako 1 tableta 
400 mg jednou denně. 
 
Jestliže jste léčen(a) pro DFSP: 
Dávka je 800 mg denně (8 tablet přípravku Meaxin 100 mg) užitá jako 4 tablety ráno a 4 tablety večer. 
Dávka  je  800  mg  denně  (2  tablety  přípravku  Meaxin  400  mg)  užitá  jako  1  tableta  ráno  a  1  tableta 
večer. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Lékař Vám řekne, kolik tablet přípravku Meaxin má být  podáno Vašemu dítěti. Množství podaného 
přípravku  Meaxin  závisí  na  zdravotním  stavu  Vašeho  dítěte,  na  jeho  tělesné  hmotnosti  a  výšce. 
Celková  podaná  denní  dávka  u  dětí  nesmí  překročit  dávku  800  mg  pro  CML  a  600  mg  pro  Ph-
pozitivní  ALL.  Léčba  může  být  Vašemu  dítěti  podávána  buď  jednou  denně,  nebo  může  být  dávka 
rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer). 
 
Kdy a jak užívat Meaxin 

Meaxin  užívejte  s  jídlem.  Můžete  tak  předejít  žaludečním  potížím  při  užívání  přípravku 
Meaxin. 

Tablety polykejte celé a zapijte je velkou sklenicí vody. 
 
Pokud  nejste  schopný(á)  tabletu  spolknout,  můžete  ji  rozpustit  ve  sklenici  neperlivé  vody  nebo 
jablečného džusu: 

Použijte přibližně 50 ml na každou 100 mg tabletu. 

Použijte přibližně 200 ml na každou 400 mg tabletu. 

Zamíchejte lžičkou, dokud se tablety úplně nerozpustí. 

Jakmile se tableta/tablety rozpustí, ihned nápoj vypijte. Stopy rozpuštěných tablet mohou ulpět 
na sklenici. 
 
Jak dlouho se Meaxin užívá 
Meaxin užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař sdělí. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Meaxin, než jste měl(a)
 
Jestliže  jste  nedopatřením  užil(a)  příliš  mnoho  tablet,  sdělte  to  ihned  svému  lékaři.  Můžete 
potřebovat lékařskou pomoc. Přineste balení léku sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meaxin
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si ten den vzpomenete. Pokud se však blíží 
doba další dávky, vynechejte zapomenutou dávku. 
Poté pokračujte v obvyklém rozvrhu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 

 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Ty jsou obvykle mírné až středně závažné. 
 
Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  závažné.  Informujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  se 
u Vás projeví. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) nebo časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 
až 1 z 10 lidí): 

Rychlý  přírůstek  tělesné  hmotnosti.  Meaxin  může  způsobit  zadržování  vody  v  těle  (závažná 
retence tekutin). 

Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolesti v krku nebo vřídky v ústech. Meaxin 
může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci. 

Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (bez Vašeho zavinění). 
 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 
až 1 z 1 000 lidí): 

Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (příznaky srdečních potíží). 

Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (příznaky plicních potíží). 

Točení hlavy, závratě nebo mdloby (příznaky nízkého krevního tlaku). 

Pocit  na  zvracení,  se  ztrátou  chuti  k  jídlu,  tmavě  zabarvená  moč,  žloutnutí  kůže  nebo  očního 
bělma (příznaky jaterních potíží). 

Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže, horečka, 
zčervenání nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá vyrážka (příznaky 
kožních potíží). 

Silné  bolesti  břicha,  krev  ve  zvratcích,  stolici  nebo  v  moči,  černá  stolice  (příznaky  potíží 
zažívacího traktu). 

Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (příznaky potíží ledvin). 

Pocit  nevolnosti  (nauzea)  s  průjmem  a  zvracením,  bolest  břicha  nebo  horečka  (příznaky 
střevních potíží). 

Silné bolesti hlavy, slabost nebo ochromení končetin nebo obličeje, potíže s mluvením, náhlá 
ztráta  vědomí  (příznaky  potíží  nervového  systému  jako  je  krvácení  nebo  otoky  uvnitř 
lebky/mozku). 

Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (příznaky malého množství červených krvinek). 

Bolesti očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí. 

Bolest v oblasti kyčlí nebo potíže při chůzi. 

Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (příznaky Raynaudova syndromu). 

Náhlé otoky a zčervenání kůže (příznaky kožní infekce zvané celulitida). 

Potíže se sluchem. 

Svalová  slabost  a  svalové  křeče  s  abnormálním  srdečním  rytmem  (příznaky  změn  hladiny 
draslíku v krvi). 

Podlitiny. 

Bolest žaludku s pocitem nevolnosti (nauzea). 

Svalové křeče s horečkou, rudohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou ochablostí (příznaky 
svalových potíží). 

Bolest  v oblasti  pánve  někdy  spojená  s  nevolností  a  zvracením,  s  neočekávaným  vaginálním 
(poševním) krvácením, pocit závrati, nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku (příznaky 
potíží Vašich vaječníků nebo dělohy). 

Nevolnost, zkrácený dech, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže 
spojené  s  neobvyklými  výsledky  laboratorních  testů  (např.  vysoká  hladina  draslíku,  kyseliny 
močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi). 
 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

 

Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, pocitu nevolnosti, horečky, vysokého počtu určitého typu 
bílých  krvinek  či  žlutá  barva  kůže  nebo  očí  (příznaky  žloutenky)  s  dušností, 
bolestí/nepříjemným pocitem na hrudi, výrazným snížením objemu  moči a pocitem  žízně atd. 
(příznaky alergické reakce spojené s léčbou). 

Chronické selhání ledvin. 

Recidiva  (reaktivace)  hepatitidy  B,  pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  toto  onemocnění  (infekce 
jater). 
 
Pokud se u Vás projeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, oznamte to okamžitě svému 
lékaři.
 
 
Jiné nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

Bolesti hlavy nebo pocit únavy. 

Pocit nevolnosti (nauzea), slabost (zvracení), průjem nebo porucha zažívání. 

Vyrážka. 

Svalové křeče nebo bolesti kloubů, svalů a kostí. 

Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči. 

Zvýšení tělesné hmotnosti. 
Jestliže Vás cokoliv z tohoto závažně postihne, sdělte to svému lékaři
 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu. 

Pocit závratě a slabosti. 

Potíže se spánkem (nespavost). 

Výtok  z  očí  se  svěděním,  zarudnutí  a  otoky  (zánět  spojivek),  zvýšená  produkce  slz  nebo 
rozmazané vidění. 

Krvácení z nosu. 

Bolesti nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa. 

Svědění. 

Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí. 

Znecitlivění rukou nebo nohou. 

Vřídky v ústech. 

Bolesti kloubů s otoky. 

Sucho v ústech, suchá pleť nebo suché oči. 

Snížená nebo zvýšená citlivost kůže. 

Návaly horka, zimnice nebo noční pocení. 
Jestliže Vás cokoliv z tohoto závažně postihne, sdělte to svému lékaři. 
 
Není známo
 (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění 
a pálení. 

Zpomalení růstu u dětí a dospívajících. 
Jestliže Vás cokoliv z tohoto závažně postihne, sdělte to svému lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 

 
5. 
Jak přípravek Meaxin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Meaxin obsahuje 

Léčivou látkou je imatinibum. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). 
Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas). 

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, 
mikrokrystalická  celulosa  (E460),  krospovidon  (typu  A),  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý 
a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 
3000, mastek, červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172) v potahové vrstvě. Viz 
bod 2 „Přípravek Meaxin obsahuje laktosu“. 
 
Jak přípravek Meaxin vypadá a co obsahuje toto balení 
Meaxin 100 mg: oranžovo-hnědé, kulaté (o průměru 11 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se 
zkosenými okraji a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Meaxin  400  mg:  oranžovo-hnědé,  oválné  (o  rozměrech  22  mm  x  9  mm),  bikonvexní  potahované 
tablety. 
 
Meaxin 100 mg: 
Meaxin  je  dostupný  v krabičkách  obsahujících  20,  30,  60,  90,  120  a  180  potahovaných  tablet 
v blistrech. 
 
Meaxin 400 mg: 
Meaxin je dostupný v krabičkách obsahujících 10, 30, 60 a 90 potahovaných tablet v blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Německo 
KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 3. 2018.