Lék Afternor 1,5MG

Kód SÚKL
0189497  
Název LP
Afternor (1,5mg Tbl Nob 1)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
1
Síla
1,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Levonorgestrelum Micronisatum
ATC skupina
LEVONORGESTREL (G03AD01)

Složení

  1. Levonorgestrelum Micronisatum – 1,5 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Poloxamerum 188 – PL MG
  5. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
Sp.zn.sukls25463/2015 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
AFTERNOR 1,5 mg 
 
tableta 
levonorgestrelum 
 
 

Tento přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu. Nicméně musíte   jej  užívat opatrně, aby 
Vám  co  nejvíce prospěl.
 
 
- ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků vyskytne v závažné míře,  nebo  p o k u d   s i  
v š i m n e t e   jakýchkoli  nežádoucích  účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek AFTERNOR a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AFTERNOR užívat 
3. Jak se přípravek AFTERNOR užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek AFTERNOR uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek AFTERNOR a k čemu se používá 
Přípravek  AFTERNOR  je  nouzová  antikoncepce,  kterou  lze  použít  do  72  hodin  (3  dnů)  po  nechráněném 
pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce. 
 
 
Jedná se o následující případy: 
 
  Při pohlavním styku nebyla použita žádná antikoncepce. 
  Antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném použití 
kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy pesaru či diafragmy, při chybně 
ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní 
orgány). 
 
Přípravek  AFTERNOR  obsahuje  syntetickou  léčivou  látku  podobnou  hormonu,  která  je  označována  jako 
levonorgestrel.  Zabraňuje  početí  asi  85%  očekávaných  těhotenství,  pokud  jej  použijete  do  72  hodin  po 
nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je tím účinnější, čím dříve po 
nechráněném pohlavním styku jej použijete. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne. 
Přípravek AFTERNOR působí pravděpodobně tak, že: 
 
 
zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku; 
 
zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo 
 
zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze. 
 
Přípravek  AFTERNOR může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud  jej užijete do 72 hodin po nechráněném 
pohlavním  styku.  Nepůsobí,  pokud  již  těhotná  jste.  Pokud  budete  mít  další  nechráněný  pohlavní  styk  po  užití 
přípravku  AFTERNOR  (i  když  se  tak  stane  během  téhož  menstruačního  cyklu),  tableta  neuplatní  svůj 
antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění. 

 
Tento  přípravek  je  výlučně  nouzovou  antikoncepcí,  nikoli  k  pravidelnému užívání  jelikož  je  méně účinný  než 
pravidelné antikoncepční tablety. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AFTERNOR  u ž í v a t  
Neužívejte přípravek AFTERNOR 
    jestliže jste alergická (hypersenzitivní) na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z  níže  uvedených  stavů,  poraďte  se  s  lékařem  dříve,  než  užijete  přípravek 
AFTERNOR  jako  nouzový  antikoncepční  přípravek,  protože  nouzová  antikoncepce  nemusí  být  pro  Vás  vhodná. 
Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce. 
 
  Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud  již 
těhotná  jste.  Jestliže  již  těhotná  jste,  přípravek  AFTERNOR  nemůže  těhotenství  ukončit.  Přípravek 
AFTERNOR není "potratová pilulka". 
 
Můžete být již těhotná, jestliže: 
 
  se  Vaše  menstruace  opozdila  o  více  než  5  dnů  nebo  jste  měla  neobvyklé  krvácení  v  době  očekávané 
menstruace; 
  jste  měla  nechráněný  pohlavní  styk  před  více  než  72  hodinami,  a  to  v  průběhu  téhož  menstruačního 
cyklu. 
 
Užití přípravku AFTERNOR se nedoporučuje, jestliže: 
 
 
máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které omezuje vstřebávání léku; 
 
máte závažnou poruchu jater; 
 
jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí někde mimo dělohu); 
 
v anamnéze máte salpingitidu (zánět vejcovodu). 
 
Předchozí  mimoděložní  těhotenství  nebo  předchozí  zánět  vejcovodu  zvyšují  riziko  dalšího  vzniku  mimoděložního 
těhotenství. 
U  všech  žen by měla  být nouzová antikoncepce  užita  co nejdříve po  nechráněném  pohlavním styku.  Existují  určité 
důkazy, že přípravek AFTERNOR může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné 
hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je přípravek AFTERNOR stále 
vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.  
Doporučujeme  vám,  abyste  své  dotazy  o  problémech  souvisejících  s  užíváním  nouzové  antikoncepce  probrala  s 
lékařem. 
 
Pokud máte obavy z pohlavně přenosných onemocnění 
 
Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se 
nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem. 
Tento  léčivý  přípravek  Vás  neochrání  před  nemocemi  přenosnými  pohlavním  stykem,  to  může  jen  kondom. 
Pokud  z  toho  máte  obavy,  požádejte  svého  lékaře,  zdravotní  sestru,  personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství 
nebo lékárníka o radu. 
Další léčivé přípravky a přípravek AFTERNOR 
Informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná 
budete užívat. 
Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku AFTERNOR, patří sem: 
 
 
barbituráty a další přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin); 
 
léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin); 
 
léčivé přípravky k léčbě HIV infekce (ritonavir); 
 
léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin); 

 
 
herbalia obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum); 
 
léčivý přípravek cyklosporin (užíván k potlačení imunitního systému). 
 
Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku AFTERNOR s lékařem 
nebo lékárníkem. 
Jak často můžete přípravek AFTERNOR užít 
 
Přípravek AFTERNOR užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud 
přípravek AFTERNOR použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více 
pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu). 
Přípravek  AFTERNOR  nefunguje  jako  pravidelné  metody  antikoncepce.  Váš  lékař,  zdravotní  sestra  nebo 
personál kliniky pro plánování rodičovství Vám mohou podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, 
které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění. 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než tento přípravek užijete. 
Těhotenství 
Neužívejte  tento  přípravek,  pokud  již  jste  těhotná.  Pokud  otěhotníte  i  po  užití  tohoto  léčivého  přípravku,  je 
důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek AFTERNOR mohl poškodit dítě, 
které  se  vyvíjí  v  děloze,  užijete-li  přípravek  AFTERNOR  tak,  jak  je  zde  uvedeno.  Lékař  nicméně  může  chtít 
překontrolovat,  zda  se  nejedná  o  mimoděložní  těhotenství  (kdy  se  dítě  vyvíjí  mimo  dělohu).  Toto  je  zvláště 
důležité, pokud se u Vás po užití přípravku AFTERNOR objeví silná bolest břicha nebo pokud se již u Vás dříve 
mimoděložní těhotenství vyskytlo, pokud jste prodělala operaci vejcovodů nebo zánětlivé onemocnění pánve. 
Kojení 
Velmi malé množství léčivé látky tohoto  přípravku se může objevit  v mateřském  mléce.  To není  pro kojence 
považováno  za škodlivé, ale máte-li obavy, můžete užít tabletu  ihned po kojení,  vyvarovat se kojení po užití 
levonorgestrelu, poté mléko odsávat následujících 6 hodin po užití přípravku  AFTERNOR  odsávačkou  a toto 
mléko  znehodnotit. Tímto  způsobem můžete snížit množství  léčivé látky, které  může  dítě požít s  mateřským 
mlékem. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by přípravek AFTERNOR ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud nicméně 
pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje. 
Přípravek AFTERNOR obsahuje laktózu 
V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktózy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku AFTERNOR 
obsahuje 43,3 mg laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým 
lékařem, než tento léčivý přípravek užijete. 
 
3. Jak se přípravek AFTERNOR užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů  svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
• 
Tabletu  užijte  co  nejdříve,  nejlépe  do  12  hodin,  ale  nejpozději  do  72  hodin  (3  dnů)  po 
nechráněném  pohlavním  styku.  Přípravek  AFTERNOR  můžete  užít  kdykoli  během 
menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být 
těhotná. Tabletu nežvýkejte, ale polkněte ji celou a zapijte vodou. S užitím tablety neotálejte. 
Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. 
• 
Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete 
pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu. 
 
Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR (i když jej budete mít během stejného 
menstruačního cyklu), tableta svůj antikoncepční účinek neuplatní a je zde opět riziko otěhotnění. 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí, je určeno pouze ženám, které již měly první menstruaci. Velmi 
omezené údaje jsou dostupné u žen mladších 16 let. 
 
  Pokud je Vám méně než 16 let, můžete tuto tabletu užít pouze na doporučení svého lékaře. 

 
Co dělat v případě zvracení 
V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu. 
Po užití přípravku AFTERNOR 
Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby 
příští menstruace použít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek AFTERNOR nebude 
do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat. 
 
Po užití přípravku AFTERNOR se asi za 3 týdny doporučuje navštívit ošetřujícího lékaře, aby se ujistil o účinku 
přípravku  AFTERNOR  fungoval.  Pokud  se  Vám  menstruace  zpozdí  o  více  než  5  dní  nebo  je  slabá  nebo 
neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře neprodleně. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je 
důležité, abyste navštívila svého lékaře. 
 
Váš  lékař  Vás  může  informovat  též  o  dlouhodobých  metodách  antikoncepce,  které  jsou  účinnější  v  zabránění 
otěhotnění. 
 
Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se 
v období bez tablet krvácení, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná. 
 
 
Další menstruační cyklus po užití přípravku AFTERNOR 
 
Po užití přípravku AFTERNOR bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně 
může to někdy být o několik dní dříve nebo později. Pokud se menstruace opozdí o více než 5 dní, nebo se v 
době  očekávané  menstruace  dostaví  "neobvyklé" krvácení  nebo  pokud  se  domníváte,  že  můžete  být  těhotná, 
zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem. 
Jestliže jste užila více přípravku AFTERNOR, než jste měla 
Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete 
zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro 
plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AFTERNOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Možné nežádoucí účinky jsou podle četnosti uvedeny níže: 
 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10): 
 
  nevolnost (nauzea). 
 
můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení. 
 
můžete mít bolest v podbřišku. 
 
únava. 
 
bolest hlavy. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10): 
 
 
zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část "Co dělat v případě zvracení". 
  menstruace  může  být  jiná;  většina  žen  má  normální  menstruaci  v  obvyklém  čase,  ale  některé  mají 
menstruaci  později  nebo  dříve  než  normálně;  můžete  mít  rovněž  nepravidelné  krvácení  nebo  špinění 
během  dalšího menstruačního  cyklu;  Pokud  se  menstruace  opozdí  o  více  než  5  dní, nebo  je  neobvykle 
slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře bez prodlení. 
 
po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem nebo závrať. 
 
Velmi vzácné účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10 000): 
 
 
vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest pánve, bolestivá menstruace. 

 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této  příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro 
kontrolu 
léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak přípravek AFTERNOR uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek  AFTERNOR  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek AFTERNOR obsahuje 
Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1500 mikrogramů (1,5 mg). 
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelózy 
a magnesium-stearát 
Jak přípravek AFTERNOR vypadá a co obsahuje toto balení 
Každé balení obsahuje dávku pro jedno podání - jednu kulatou, bílou tabletu o průměru přibližně 6 mm, na jedné 
straně s vyraženým „C“ a na druhé straně s vyraženým „1“ 
Držitel rozhodnutí o registraci 
GENERICON s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Laboratorios 
Leon 
Farma, 
S.A. 
Poligono Industrial Navatejera 
C/La 
Val ina 
s/n, 
24008-Navatejera,  León 
Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Nizozemsko 
Halyone 1500 microgram  tabletten 
Česká republika 
Afternor 1,5 mg 
Maďarsko 
Halyone 1500 mikrogramm  tabletta 
Polsko 
Halyone 
Slovenská republika 
Afternor 1,5 mg tablety 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.3.2015