Lék Voriconazole Teva 200MG

Kód SÚKL
0189634  
Název LP
Voriconazole Teva (200mg Tbl Flm 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Voriconazolum
ATC skupina
VORIKONAZOL (J02AC03)

Složení

  1. Voriconazolum – 200 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  4. Povidonum 25 – PL MG
  5. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Hypromellosum 2910/5 – PL MG
  8. Glycerolum – PL MG
  9. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls193085/2018 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Voriconazole Teva 200 mg 
 potahované tablety 
voriconazolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 
Co je přípravek Voriconazole Teva 200 mg a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voriconazole Teva 200 mg užívat  
3. 
Jak se přípravek Voriconazole Teva 200 mg užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky  
5. 
Jak přípravek Voriconazole Teva 200 mg uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace  
 
 
1. Co je přípravek Voriconazole Teva 200 mg a k čemu se používá  
 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg obsahuje léčivou látku vorikonazol. Vorikonazol je 
antimykotický lék. Působí tak, že usmrcuje houby (plísně) vyvolávající infekce nebo zastavuje jejich 
růst.  
 
Užívá se k léčbě pacientů (dospělých a dětí starších 2 let) s: 
• invazivní aspergilózou (typ houbové infekce vyvolané druhem Aspergillus sp.), 
• kandidémií (jiný typ houbové infekce vyvolané druhy Candida sp.) u pacientů bez 
neutropenie (pacienti, kteří nemají nízký počet bílých krvinek), 
• závažnými invazivními infekcemi vyvolanými Candida sp., rezistentními vůči flukonazolu 
(jiný antimykotický lék), 
• závažnými houbovými infekcemi vyvolanými Scedosporium sp. nebo Fusarium sp. (dva 
odlišné druhy hub). 
 
Přípravek  Voriconazole  Teva  200  mg  je  určen  pacientům  se  zhoršujícími  se,  potenciálně  život 
ohrožujícími houbovými infekcemi. 
 
Prevence plísňových infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu kostní dřeně. 
 
Tento léčivý přípravek se má užívat pouze pod dohledem lékaře. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voriconazole Teva 200 mg užívat  
 
Neužívejte přípravek Voriconazole Teva 200 mg: 
 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku vorikonazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  
 
Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, 
které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to platí i o lécích 
dostupných bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravcích. 
 
Během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg však nesmíte užívat tyto léky:  
-  terfenadin (používaný k léčbě alergie) 
-  astemizol (používaný k léčbě alergie) 
-  cisaprid (používaný při žaludečních potížích) 
-  pimozid (používaný k léčbě duševních poruch) 
-  chinidin (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 
-  rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy) 
-  efavirenz (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg denně a více. 
-  karbamazepin (používaný při epileptických záchvatech) 
-  fenobarbital (používaný při těžké nespavosti a záchvatech) 
-  námelové alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin; používané při migréně) 
-  sirolimus (používaný u transplantovaných pacientů) 
-  ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 2x denně 
-  třezalka tečkovaná (rostlinný lék)  
 
Upozornění a opatření 
 
 
Před užitím přípravku Voriconazole Teva 200 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou pokud: 
-  jste měl(a) alergickou reakci na jiné azoly. 
-  trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním jater. Pokud máte onemocnění jater, lékař Vám může 
předepsat nižší dávky přípravku Voriconazole Teva 200 mg. Během léčby přípravkem 
Voriconazole Teva 200 mg je třeba, aby ošetřující lékař sledoval Vaše jaterní funkce pomocí 
krevních testů. 
- pokud trpíte kardiomyopatií (onemocněním srdeční svaloviny), nepravidelným srdečním rytmem, 
pomalým srdečním rytmem nebo máte na EKG abnormalitu nazývanou „prodloužení QTc 
intervalu“. 
 
Během léčby byste se měl(a) zcela vyhýbat slunečnímu záření. Je důležité zakrýt kůži v místech 
vystavených slunci a používat ochranný opalovací krém s vysokým faktorem ochrany proti 
slunečnímu záření (SPF), protože se může objevit zvýšená citlivost kůže na sluneční UV paprsky. Tato 
opatření se rovněž vztahují na děti.  
 
Během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg okamžitě sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde 
k následujícím příhodám: 
•  popálení kůže při vystavení slunečnímu záření 
•  rozvoj těžké kožní vyrážky nebo puchýřů 
•  bolest kostí. 
 
 
Pokud u Vás dojde k rozvoji výše popsaných poruch kůže, Váš lékař Vám může doporučit návštěvu 
dermatologa, který rozhodne, zda je důležitá Vaše pravidelná kontrola. Existuje malá 
pravděpodobnost, že by se u Vás mohl při dlouhodobém užívání vorikonazolu rozvinout karcinom 
kůže. 
 
Váš lékař má sledovat funkci Vašich jater a ledvin pomocí krevních testů. 
 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg se nemá podávat dětem mladším než 2 roky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Voriconazole Teva 200 mg: 
 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky, pokud se užívají souběžně s přípravkem 
Voriconazole Teva 200 mg, mohou ovlivňovat to, jak přípravek Voriconazole Teva 200 mg působí, 
nebo přípravek Voriconazole Teva 200 mg může ovlivňovat účinek těchto léků.  
 
Informujte svého lékaře o tom, že užíváte následující přípravek, protože současné léčbě je třeba se 
vyvarovat, pokud je to možné:  
-  ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávce 100 mg 2x denně  
 
Jestliže již užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři, protože pokud to lze, je třeba 
zabránit souběžné léčbě s přípravkem Voriconazole Teva 200 mg či může vzniknout potřeba úpravy 
dávky vorikonazolu:  
-  rifabutin (používaný k léčbě tuberkulózy). Pokud jste rifabutinem již léčeni, bude nutné 
sledovat Váš krevní obraz a nežádoucí účinky rifabutinu. 
-  fenytoin (používaný k léčbě epilepsie) Pokud jste fenytoinem již léčeni, bude nutné 
sledovat koncentrace fenytoinu ve Vaší krvi během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg a 
může být upravena jeho dávka. 
 
Jestliže již užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři, protože může vzniknout 
potřeba úpravy dávky nebo pravidelného ověřování, zda tyto léky a/nebo přípravek Voriconazole Teva 
200 mg stále mají požadovaný účinek:  
-   warfarin a jiná antikoagulancia (např. fenprokumon, acenokumarol; používané ke snížení 
srážlivosti krve)  
-   cyklosporin (používaný u transplantovaných pacientů)  
-   takrolimus (používaný u transplantovaných pacientů)  
-   deriváty sulfonylurey (např. tolbutamid, glipizid a glyburid; používané při cukrovce (diabetu) ) 
-   statiny (např. atorvastatin, simvastatin; používané ke snížení hladiny cholesterolu)  
-   benzodiazepiny (např. midazolam, triazolam; používané při těžké nespavosti a stresu)   
-   omeprazol (používaný při léčbě žaludečních vředů)  
-   perorální antikoncepční přípravky (užíváte-li přípravek Voriconazole Teva 200 mg souběžně s 
perorálními antikoncepčními přípravky, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je nevolnost a 
menstruační poruchy)  
-   vinka alkaloidy (např. vinkristin a vinblastin; používané při léčbě nádorových onemocnění)  
-   indinavir a další inhibitory HIV proteáz (používané při léčbě HIV)  
-   nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (např. efavirenz, delavirdin a nevirapin; 
používané při léčbě HIV), (některé dávky efavirenzu nesmějí být užívány současně s přípravkem 
Voriconazole Teva 200 mg) 
-   methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu)  
-   alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě působící opioidy, jako je sufentanil (léky proti bolesti 
užívané při chirurgických zákrocích)  
-   oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy, jako je hydrokodon (užívaný při středně silné až 
silné bolesti)  
-   nesteroidní protizánětlivá léčiva (např. ibuprofen, diklofenak), (používané k léčbě bolesti a 
zánětu).  
-   flukonazol (užívaný při mykotických infekcích)  
-   everolimus (používaný k léčbě pokročilého karcinomu ledvin a u transplantovaných pacientů)  
 
 
Těhotenství a kojení 
 
 
Pokud neurčí Váš lékař jinak, nesmí se přípravek Voriconazole Teva 200 mg během těhotenství 
užívat. Ženy v plodném věku musí používat účinnou antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem 
Voriconazole Teva 200 mg otěhotníte, okamžitě vyhledejte svého lékaře.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
 
 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg může způsobit rozostřené vidění nebo nepříjemnou citlivost na 
světlo. V takovém případě neřiďte ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. Pokud u sebe 
zpozorujete tyto příznaky, sdělte to svému lékaři.  
 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg obsahuje laktózu 
 
 
 Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než 
začnete přípravek  Voriconazole Teva 200 mg  užívat.  
 
 
 
3. Jak se přípravek Voriconazole Teva 200 mg užívá  
 
 
Vždy užívejte přípravek Voriconazole Teva 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Váš lékař určí dávku podle vaší tělesné hmotnosti a druhu infekce. 
 
Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších pacientů) je následující:  
 
 
Tablety 
 
Pacienti s tělesnou hmotností 40  Pacienti s tělesnou hmotností 
kg a více 
nižší než 40 kg 
Dávka pro prvních 24 hodin 
400 mg každých 12 hodin 
200 mg každých 12 hodin 
(Nasycovací dávka) 
prvních 24 hodin 
prvních 24 hodin 
Dávka po prvních 24 
200 mg dvakrát denně 
100 mg dvakrát denně 
hodinách (Udržovací dávka) 
 
Tableta přípravku Voriconazole Teva200 mg je nedělitelná, v případě nutnosti úpravy dávkování je 
nutné použít přípravky jiných držitelů rozhodnutí o registraci.
 
 
Podle vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může denní dávku zvýšit na 300 mg 2x denně. 
Trpíte-li mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou, může Váš lékař rozhodnout o snížení dávky.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená dávka pro děti a dospívající je následující: 
 
 
Tablety 
Děti ve věku 2 až méně než 12  Dospívající ve věku 12 až 14 
let a dospívající ve věku 12 až 
let s tělesnou hmotností 50 kg 
14 let s tělesnou hmotností 
nebo vyšší, a všichni 
nižší než 50kg 
dospívající starší 14 let 
Dávka pro prvních 24 hodin  Vaše léčba bude zahájena 
400mg každých 12 hodin 
(Nasycovací dávka) 
podáním infuze 
během prvních 24 hodin 
Dávka po prvních 24 
9mg/kg 2x denně (maximální 
200 mg 2x denně 
hodinách 
dávka je 350 mg 2x denně) 
(Udržovací dávka) 
 
-  V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Váš lékař může zvýšit nebo snížit denní dávku. 
 
-  Tablety lze podávat pouze dětem, které jsou schopny je spolknout. 
 
Tablety užívejte nejméně jednu hodinu před jídlem nebo jednu hodinu po jídle. Tablety polykejte celé 
a zapíjejte je vodou.  
 
Jestliže Vy nebo Vaše dítě užíváte přípravek Voriconazole Teva k prevenci plísňových infekcí, může 
Váš lékař podávání přípravku Voriconazole Teva ukončit, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte 
rozvinou nežádoucí účinky související s léčbou. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Voriconazole Teva 200mg, než jste měl(a) 
Užijete-li více tablet, než je předepsáno (nebo užije-li tablety někdo jiný), vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc nebo jděte na oddělení pohotovosti nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku 
od přípravku Voriconazole Teva 200 mg. Může se u Vás vyskytnout zvýšená citlivost na světlo jako 
důsledek toho, že jste užil(a) více tablet, než jste měl(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voriconazole Teva 200 mg 
Je důležité užívat tablety pravidelně, ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, 
užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neberte si dvojitou dávku, abyste doplnil(a) 
zapomenutou dávku. 
 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Voriconazole Teva 200 mg 
Bylo prokázáno, že užívání všech dávek ve správnou dobu může významně zvýšit účinnost léku. Proto 
je důležité užívat přípravek Voriconazole Teva 200 mg tak, jak bylo předepsáno výše, dokud Váš 
lékař léčbu neukončí. 
 
Pokračujte s léčbou přípravkem Voriconazole Teva 200 mg, dokud ji neukončí sám lékař. Léčbu 
nepřerušujte, protože Vaše infekce by nemusela být vyléčena. Pacienti s oslabeným imunitním 
systémem nebo jedinci s těžkými infekcemi mohou potřebovat dlouhodobou léčbu, aby se infekce 
neopakovala.  
 
Pokud léčbu přípravkem Voriconazole Teva 200 mg ukončí Váš lékař, neměl(a) byste pociťovat žádné 
účinky. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry.  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se jakékoli nežádoucí účinky objeví, budou nejspíše minimální a přechodného rázu. Nicméně 
však některé mohou být závažné a vyžádat si lékařskou péči.  
 
Závažné nežádoucí účinky – Přestaňte užívat přípravek Voriconazole Teva 200 mg a okamžitě 
vyhledejte lékaře 
- Vyrážka 
- Žloutenka; změny jaterních funkcí prokazatelné v krevních testech  
- Zánět slinivky břišní 
 
Další nežádoucí účinky 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) : 
-  poruchy zraku (změny vidění, kam spadá rozmazané vidění, změněné vnímání barev, neobvyklá 
zraková nesnášenlivost světelných vjemů, barvoslepost, oční poruchy, kruhy kolem světelných 
objektů (tzv. halo), šeroslepost, pocit houpajícího se okolí, jiskry před očima, aura, snížená 
zraková ostrost, změny vnímání jasu, výpadky částí zorného pole, tečky před očima) 
-  horečka 
-  vyrážka 
-  nevolnost, zvracení, průjem 
-  bolest hlavy 
-  otoky končetin 
-  bolesti žaludku 
-  potíže s dýcháním 
-  zvýšená hladina jaterních enzymů 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
-  zánět dutin, zánět dásní, zimnice, slabost 
-  nízký počet, někdy závažně, některých typů červených krvinek (někdy ve spojitosti s imunitou) 
a/nebo bílých krvinek (někdy s horečkou), snížený počet buněk zvaných krevní destičky, které 
napomáhají srážení krve 

nízká hladina krevního cukru, nízká hladina draslíku v krvi, nízká hladina sodíku v krvi 
-  úzkost, deprese, zmatenost, neklid, nespavost, halucinace  

záchvaty, třes nebo nekontrolované pohyby svalů, brnění nebo neobvyklé pocity na kůži, zvýšené 
svalové napětí, ospalost, závratě 

krvácení v oku 

změny srdečního rytmu včetně velmi rychlého srdečního tepu, velmi pomalého srdečního tepu, 
mdloby 
-  nízký krevní tlak, zánět žil (který může být spojen s tvorbou krevních sraženin) 

akutní dýchací potíže, bolest na hrudi, otok obličeje (úst, rtů a kolem očí), hromadění tekutiny 
v plicích  

zácpa, porucha trávení, zánět rtů 

žloutenka, zánět jater a poškození jater  

kožní vyrážky, které mohou vést k silné tvorbě puchýřků a olupování kůže charakterizované 
plochou, červenou oblastí na kůži pokrytou malými slévajícími se hrbolky, zčervenání kůže 
-  svědění 
-  vypadávání vlasů 
-  bolest zad 
-  selhání ledvin, krev v moči, změny výsledků testů funkce ledvin  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
-  příznaky podobné chřipce, podráždění a zánět zažívacího traktu vedoucí k průjmu souvisejícímu s 
užíváním antibiotik, zánět lymfatických (mízních) cév,  
-  zánět pobřišnice (tenké tkáně, která vystýlá vnitřní stranu břišní dutiny a kryje břišní orgány),  
-  zvětšení lymfatických (mízních) uzlin (někdy bolestivé), selhání kostní dřeně, zvýšený počet 
eozinofilů  
-  alergická reakce nebo přehnaná imunitní reakce 
-  pokles funkce nadledvinek, nedostatečná činnost štítné žlázy 

neobvyklá funkce mozku, příznaky podobné Parkinsonově  nemoci, poškození nervů projevující 
se necitlivostí, bolestí, brněním nebo pálením rukou či chodidel 
-  potíže s rovnováhou či koordinací pohybů 
-  otok mozku 
-  dvojité vidění, závažné postižení očí zahrnující: bolest a zánět očí a očních víček, abnormální 
pohyb očí, poškození zrakového nervu vedoucí k postižení zraku, otok v místě slepé skvrny 
-  snížená citlivost na dotek 

poruchy chuti,  

potíže se sluchem, ušní šelest, závrať  

zánět určitých vnitřních orgánů - slinivky břišní a dvanáctníku, otok a zánět jazyka 
-  zvětšení jater, selhání jater, onemocnění žlučníku, žlučové kameny 
-  zánět kloubů, zánět žil pod kůží (který může být spojen s tvorbou krevní sraženiny) 

zánět ledvin, bílkoviny v moči, poškození ledvin  

velmi rychlý srdeční tep nebo vynechání srdečního tepu, někdy s nepravidelnými 
elektrickými impulzy 
-  neobvyklý záznam na EKG 

zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi 

alergické  kožní  reakce  (někdy  závažné)  zahrnující  život  ohrožující  stav  kůže  vedoucí  k  tvorbě 
bolestivých puchýřů a poranění kůže a sliznic, zejména v ústech, zánět kůže, kopřivku, popálení 
kůže nebo závažné kožní reakce po vystavení slunečnímu záření, zčervenání a podráždění kůže, 
červené  nebo  fialové  zabarvení  kůže,  které  může  být  způsobeno  sníženým  počtem  krevních 
destiček, ekzém  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

nadměrná činnost štítné žlázy  

zhoršení funkce mozku, které je závažnou komplikací jaterního onemocnění 

ztráta většiny vláken v očním nervu, zakalení rohovky, mimovolní pohyb očí 
-  bulózní fotosenzitivní reakce (tvorba puchýřů po slunečním ozáření) 
-  porucha, při níž imunitní systém organismu napadá část periferního nervového systému 

porucha se srdečním rytmem nebo s vedením impulzů (někdy život ohrožující) 
-  život ohrožující alergická reakce 
-  porucha srážlivosti krve 
-  alergické kožní reakce (někdy závažné), zahrnující rychlý vznik otoku (edému) kůže, podkožní 
tkáně, sliznice a podslizničních tkání, svědivá nebo bolestivá místa ztluštělé, červené kůže se 
stříbřitými šupinami, podráždění kůže a sliznic, život ohrožující stav kůže vedoucí k tomu, že se 
velké plochy pokožky (svrchní vrstvy kůže) oddělují od spodnějších kožních vrstev  
-  drobná suchá šupinatá místa na kůži, někdy ztluštělá a zrohovatělá 
 
Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu: 

pihy a pigmentové skvrny 
 
Další významné nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa, avšak měl(a) byste je ihned 
oznámit svému lékaři: 

-  rakovina kůže 
-  zánět tkáně obklopující kost (okostice) 
-  červené, šupinaté, kulaté fleky na kůži, které mohou být příznakem autoimunitního onemocnění 
zvaného kožní lupus erythematodes 
 
Protože je známo, že přípravek Voriconazole Teva 200 mg působí na játra a ledviny, je třeba, aby Váš 
lékař sledoval funkci Vašich jater a ledvin pomocí krevních testů. Informujte svého lékaře, pokud 
máte bolesti žaludku nebo stolici jiné konzistence.  
 
U pacientů léčených vorikonazolem po dlouhou dobu byly hlášeny případy rakoviny kůže. 
K popálení kůže nebo závažným kožním reakcím po vystavení světlu nebo slunečnímu záření došlo 
častěji u dětí. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte rozvinou kožní poruchy, může Vás lékař poslat k 
dermatologovi, který může po konzultaci rozhodnout, že je pro Vás či Vaše dítě důležité docházet na 
pravidelné kontroly. U dětí byly také častěji zjištěny zvýšené hladiny jaterních enzymů. 
 
Pokud některé z těchto nežádoucích účinků přetrvávají nebo působí obtíže, prosím sdělte to svému 
lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
 
 
 
 
 
5. Jak přípravek Voriconazole Teva 200 mg uchovávat 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento  přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
Co přípravek Voriconazole Teva 200 mg obsahuje 
Léčivou látkou je voriconazolum (vorikonazol). Jedna tableta obsahuje voriconazolum 200 mg.  
Pomocnými látky jsou:  monohydrát laktózy (viz bod 2 „Přípravek Voriconazole Teva 200 mg 
obsahuje laktózu„), sodná sůl kroskarmelózy, povidon K25, předbobtnalý kukuřičný škrob, 
magnesium-stearát, hypromelóza  2910/5, glycerol 85%, oxid titaničitý (E 171).  
 
Jak přípravek Voriconazole Teva 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg jsou bílé, podlouhlé potahované tablety (rozměry přibližně 17,2 
mm x 7,2 mm),  s vyraženým nápisem „V“ na jedné straně a  „200“ na druhé straně.  
 
Přípravek Voriconazole Teva 200 mg je dostupný v těchto velikostech balení: 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 
56, 98 a 100 potahovaných tabletách v PVC / Al blistrech-jako vícenásobné balení a jednodávkové 
balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
MERCKLE GMBH, Blaubeuren, Německo  
PLIVA HRVATSKA D.O.O., Záhřeb, Chorvatsko 
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, Debrecen, Maďarsko 
TEVA UK LIMITED, Eastbourne, East Sussex, Velká Británie 
TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Haarlem, Nizozemsko 
TEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, Španělsko 
TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O., Krakow, Polsko 
 
 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy 
 
Rakousko 
 
Voriconazol ratiopharm 200 mg Filmtabletten 
Belgie:  
            Voriconazole Teva 200 mg filmomhulde tabletten 
Česká republika:  
Voriconazole Teva 200 mg 
Dánsko: 
 
Voriconazole Teva 
Estonsko: 
 
Voriconazole Teva 200 mg 
Francie: 
 
Voriconazole Teva 200 mg, comprimé pelliculé 
Německo: 
 
Voriconazol-ratiopharm® 200 mg Filmtabletten 
Řecko:   
 
Voriconazole Teva 200 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
Maďarsko: 
 
Voriconazole Teva 200 mg filmtabletta 
Irsko:   
 
Voriconazole Teva 200mg Film-coated Tablets 
Itálie:   
 
VORICONAZOLO TEVA 
Litva:   
 
Voriconazole Teva 200 mg apvalkotās tabletes 
Lotyšsko: 
 
Voriconazole Teva 200 mg plėvele dengtos tabletės 
Lucembursko:   
Voriconazole Teva 200 mg comprimés pelliculés 
Malta:   
 
Voriconazole Teva 200mg Film-coated Tablets 
Nizozemsko:               Voriconazol 200 mg Teva, filmomhulde tabletten 
Polsko: 
 
Voriconazol Teva 
Portugalsko: 
 
Voriconazol Teva 
Rumunsko: 
 
Voriconazol Teva 200 mg comprimate filmate 
Španělsko: 
 
Voriconazol Teva 200 mg comprimidos recubieertos con película EFG 
Švédsko: 
 
Voriconazole Teva 
Velká Británie:               Voriconazole 200mg Film-coated Tablets 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 5. 2018