Lék Memantine Teva 20 MG Tablety Dispergovatelné V Ústech 20MG

Kód SÚKL
0190214  
Název LP
Memantine Teva 20 MG Tablety Dispergovatelné V Ústech (Por Tbl Dis 100x1x20mg)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta dispergovatelná v ústech
Velikost balení
100X1
Síla
20MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Memantini Hydrochloridum
ATC skupina
MEMANTIN (N06DX01)

Složení

  1. Memantini Hydrochloridum – 20 MG
  2. Memantinum – 16,62 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Mannitolum – PL MG
  5. Natrii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
  6. Aroma Menthae Piperitae – PL MG
  7. Aroma Mentholi Pulveratum – PL MG
  8. Saccharinum Natricum – PL MG
  9. Natrii Stearylis Fumaras – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls125880/2012 a sukls125881/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
Memantine Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech
Memantine Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

Memantini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.
Co je přípravek Memantine Teva a k čemu se používá 
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Memantine Teva užívat 
3.
Jak se přípravek Memantine Teva užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky 
5.
Jak přípravek Memantine Teva uchovávat 
6.
Obsah balení a další informace 
1. Co je přípravek Memantine Teva a k čemu se používá
Jak přípravek Memantine Teva účinkuje
Přípravek Memantine Teva patří do skupiny přípravků známých jako přípravky proti demenci. 
Ztráta  paměti  u  Alzheimerovy  choroby  nastává  vlivem  poruchy  přenosu  signálů  v  mozku. 
Mozek  obsahuje  tzv.  N-methyl-D-aspartátové  (NMDA)  receptory,  které  zprostředkovávají 
přenos  nervových  vzruchů  důležitých pro učení a paměť. Přípravek Memantine Teva patří do 
skupiny  přípravků  nazývaných antagonisté NMDA  receptorů.  Přípravek  Memantine  Teva
ovlivňuje tyto NMDA receptory a zlepšuje tak přenos nervových signálů a paměť. 
K čemu se přípravek Memantine Teva používá 
Přípravek  Memantine  Teva se  používá  k  léčbě  pacientů  se  středně  těžkou až  těžkou  formou 
Alzheimerovy choroby. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Memantine Teva užívat
Neužívejte přípravek Memantine Teva
-
jestliže  jste alergický(á) na memantin-hydrochlorid  nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  
Upozornění a opatření
Než začnete přípravek Memantine Teva užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
-
jestliže se u Vás v minulosti objevily epileptické záchvaty 
-
jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), nebo pokud trpíte 
městnavým srdečním selháním nebo neléčenou hypertenzí (vysoký krevní tlak) 
1
V těchto případech  má být léčba pečlivě sledována a Váš lékař bude přínos léčby přípravkem 
Memantine Teva pravidelně vyhodnocovat. 
Informujte  svého  lékaře,  jestliže  jste  v nedávné  době  změnil(a) nebo  se  chystáte  změnit  své 
stravovací  návyky (např.  z normální  stravy  na  přísně  vegetariánskou dietu) nebo  pokud  trpíte 
ledvinovou tubulární acidózou (stav, kdy se vlivem renální dysfunkce (snížená funkce ledvin) 
dostává do krevního oběhu nadměrné množství kysele reagujících látek) nebo závažnou infekcí 
močových cest. Lékař Vám může v takových případech upravit dávku.
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, Váš lékař bude činnost ledvin pečlivě sledovat, a pokud to 
bude nutné, upraví dávku memantinu.  
Je nutno vyhnout se současnému užívání těchto přípravků:
-
amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby),
-
ketamin (látka obvykle používaná jako anestetikum),
-
dextromethorfan (používaný k léčbě kašle) a
-
jiných antagonistů NMDA receptorů. 
Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 18 let se podávání přípravku Memantine Teva nedoporučuje. 
Další léčivé přípravky a přípravek Memantine Teva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek Memantine  Teva může  ovlivnit  účinky  zejména  dále  uvedených  léčivých  látek a 
jejich dávka pak může být Vaším lékařem upravena: 
-
amantadin, ketamin, dextromethorfan 
-
dantrolen, baklofen  
-
cimetidin, ranitidin, prokainamid, chinidin, chinin, nikotin  
-
hydrochlorothiazid (nebo jakákoli kombinace s hydrochlorothiazidem) 
-
anticholinergika (látky užívané k léčbě poruch hybnosti nebo křečí zažívacího ústrojí) 
-
antikonvulziva (látky užívané k předcházení záchvatů křečí a k jejich léčbě) 
-
barbituráty (látky užívané k navození spánku) 
-
dopaminergní agonisté (např. levodopa, bromokriptin) 
-
neuroleptika (látky užívané k léčbě duševních onemocnění) 
-
perorální antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve, užívané ústy)
V případě, že budete přijat(a) do  nemocnice, oznamte lékaři, že užíváte přípravek Memantine 
Teva.
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání memantinu v těhotenství se nedoporučuje.  
Ženy užívající přípravek Memantine Teva by neměly kojit. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Váš lékař rozhodne,  zda Vám  onemocnění umožňuje  bezpečné řízení  motorových  vozidel a 
obsluhu strojů.  Přípravek  Memantine  Teva může  změnit  schopnost  reakce  natolik,  že  řízení 
motorových vozidel a obsluha strojů nejsou vhodné. 
2
3.
Jak se přípravek Memantine Teva užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Dávkování
Doporučená  dávka  přípravku  Memantine  Teva pro  dospělé  a  starší  pacienty  je  20  mg  jednou 
denně.
Z  důvodů snížení  rizika  výskytu  nežádoucích  účinků  je  zapotřebí  této  dávky  dosáhnout 
postupně podle  následujícího postupu léčby.  Pro postupné  dosažení  této  dávky  jsou  dostupné 
tablety s různým obsahem léčivé látky.    
Přípravek není určen k zahájení léčby.
Na začátku léčby začnete užívat tabletu o obsahu 5 mg memantin-hydrochloridu jednou denně. 
Tato  dávka  se  zvyšuje  každý týden o  5  mg, dokud  není  dosažena  doporučená  (udržovací) 
dávka. Doporučená udržovací dávka je 20 mg jednou denně a je dosažena na začátku čtvrtého 
týdne užívání.
Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin 
Pokud  máte  poruchu funkce ledvin,  Váš  lékař  dávku  upraví podle  Vašeho  zdravotního  stavu. 
V tomto případě Vám lékař bude v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin. 
Způsob podání 
Přípravek  Memantine  Teva se  užívá  perorálně  (ústy)  jednou  denně.  K  dosažení  příznivého 
účinku léku byste jej měl(a)a užívat pravidelně každý den ve stejnou denní dobu.
Tableta dispergovatelná  v ústech  se  umístí  na  jazyk  a  před  spolknutím  se  nechá  rozpadnout, 
podle potřeby s vodou nebo bez vody.
Tablety dispergovatelné v ústech je možno užít společně s jídlem nebo nalačno. 
Délka léčby 
Pokračujte  v léčbě přípravkem Memantine Teva tak  dlouho,  dokud  je pro  Vás přínosem.  Váš 
lékař bude pravidelně vyhodnocovat léčbu. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Memantine Teva, než jste měl(a)
 Nadměrná  dávka  přípravku  Memantine  Teva Vám  obvykle  neublíží.  Mohou  se  u  Vás  ve 
zvýšené míře vyskytnout nežádoucí účinky uvedené v bodě 4 “Možné nežádoucí účinky“.  
 V případě výrazného předávkování přípravkem Memantine Teva vyhledejte lékaře nebo jej 
požádejte o radu, protože můžete potřebovat lékařskou péči. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Memantine Teva
 Pokud zjistíte,  že  jste  zapomněl(a) užít předepsanou  dávku přípravku  Memantine  Teva, 
počkejte a vezměte si následující dávku v obvyklou dobu.
 Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně těžké.
3
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
•  bolest  hlavy,  ospalost,  zácpa,  zvýšené  hodnoty  jaterních  testů,  závratě,  poruchy  rovnováhy, 
dušnost, vysoký krevní tlak a přecitlivělost na přípravek 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
• únava, mykotické (plísňové) infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční 
selhání a tvorba krevních sraženin v žilách (trombóza/tromboembolismus) 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 
• záchvaty křečí
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
• zánět slinivky břišní, zánět jater (hepatitida) a psychotické reakce 
Alzheimerova  choroba  bývá  sama  o  sobě  často  doprovázena  depresí,  sebevražednými 
představami a sebevraždou. Tyto případy byly hlášeny u pacientů léčených memantinem.
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. 
5. Jak přípravek Memantine Teva uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené na  krabičce  a  blistru za 
„Použit. do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky,  které  již  nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Memantine Teva obsahuje
Léčivou látkou je memantini hydrochloridum.
Memantine Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech
Jedna  tableta  dispergovatelná  v ústech  obsahuje memantini  hydrochloridum  10  mg,  což 
odpovídá 8,31 mg memantinu.
Memantine Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech
Jedna  tableta  dispergovatelná  v ústech  obsahuje  memantini  hydrochloridum  20  mg,  což 
odpovídá 16,62 mg memantinu.
Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická celulosa, mannitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu 
sodného,  aroma  máty  peprné  (obsahuje  maltodextrin  a  modifikovaný  kukuřičný  škrob), 
mentolové aroma (obsahuje arabskou  klovatinu), sodná sůl sacharinu  (E954), natrium-stearyl-
fumarát.
4
Jak přípravek Memantine Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Memantine Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech
Bílé kulaté bikonvexní tablety dispergovatelné v ústech o průměru 8 mm.
Memantine Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech
Bílé kulaté bikonvexní tablety dispergovatelné v ústech o průměru 12 mm.
Memantine Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech
Přípravek  je dostupný v těchto velikostech balení: 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 42x1, 50x1, 56x1, 
60x1,  84x1,  90x1,  98x1,  100x1,  112x1,  120x1,  150x1,  180x1,  200x1  tableta  dispergovatelná 
v ústech.
Memantine Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech
Přípravek  je dostupný v těchto velikostech balení: 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 42x1, 50x1, 56x1, 
60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1, 112x1, 120x1 tableta dispergovatelná v ústech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 1c, Praha 5, Česká republika
Výrobci
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.7.2013
5