Lék Spiriva 18MCG

Kód SÚKL
0191142  
Název LP
Spiriva (18mcg Plv Cps Dur 5x60 H)
Cesta podání
Inhalační podání (INH)
Léková forma
Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
Velikost balení
5X60 H
Síla
18MCG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Tiotropii Bromidum Monohydricum
ATC skupina
TIOTROPIUM-BROMID (R03BB04)

Složení

  1. Tiotropii Bromidum Monohydricum – 0,0225 MG
  2. Tiotropium – 0,018 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Lactosum Monohydricum Pulveratum – PL MG
  5. Macrogolum 3350 – PL MG
  6. Titanii Dioxidum – PL MG
  7. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
  8. Indigocarminum – PL MG
  9. Gelatina – 45,445 MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls264379/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Spiriva 18 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 
tiotropium 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Spiriva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva používat 
3. 
Jak se přípravek Spiriva používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Spiriva uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Spiriva a k čemu se používá 
 
Přípravek Spiriva pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN). CHOPN je chronické onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín CHOPN 
zahrnuje onemocnění chronickou bronchitidu a emfyzém. Protože je CHOPN chronické onemocnění, 
je třeba přípravek Spiriva používat každodenně, a ne jen když máte dýchací potíže nebo jiné příznaky 
CHOPN. 
 
Přípravek Spiriva je dlouhodobě působící bronchodilatační lék, který pomáhá rozšířit dýchací cesty,  
a tím usnadňuje proudění vzduchu do plic a z plic. Pravidelné používání přípravku Spiriva může také 
pomoci v případě trvající dušnosti, která souvisí s Vaším onemocněním, a pomůže minimalizovat 
dopady tohoto onemocnění na Váš každodenní život. Také Vám pomůže být déle aktivní. Každodenní 
používání přípravku Spiriva dále pomáhá při prevenci náhlých krátkodobých zhoršení Vašich 
příznaků CHOPN, které mohou trvat i několik dní. 
Účinek tohoto léku přetrvává 24 hodin, což umožňuje používat jej jen jednou denně. Pro dosažení 
správného dávkování přípravku Spiriva si přečtěte odstavec č. 3. Jak se přípravek Spiriva používá  
a návod k použití uvedený na druhé straně této příbalové informace. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva používat 
 
Nepoužívejte přípravek Spiriva  
 

jestliže jste alergický(á) na tiotropium, což je léčivá látka přípravku, nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

jestliže jste alergický(á) na atropin nebo jemu příbuzné látky, například ipratropium nebo 
oxitropium. 

 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Spiriva se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem
 
 

Oznamte  svému  lékaři,  jestliže  trpíte  zeleným  očním  zákalem  (glaukomem  s úzkým  úhlem), 
máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči. 

Pokud máte problémy s ledvinami, poraďte se se svým lékařem. 

Přípravek  Spiriva je  určen pro udržovací léčbu chronické obstrukční plicní nemoci, nemá být 
používán k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípání. 

Po použití přípravku Spiriva se mohou vyskytnout časné alergické reakce jako kožní vyrážka, 
otok, svědění, sípání nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře. 

Inhalačně  podávané  léky  jako Spiriva mohou ihned po inhalaci způsobit  pocit tísně  na hrudi, 
kašel, sípání nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby prášek z tobolek nevnikl do očí, což může vést 
k  vyvolání  nebo  ke  zhoršení  zeleného  očního  zákalu  (glaukomu  s úzkým  úhlem),  což  je  oční 
onemocnění. Příznaky akutního zeleného očního zákalu (glaukomu s úzkým úhlem) mohou být 
bolest nebo nepříjemný pocit v očích, rozmazané vidění, vizuální haló obklopující světla nebo 
duhové vidění ve spojení se zarudnutím očí. Tyto oční projevy mohou být doprovázeny bolestí 
hlavy,  pocitem  na  zvracení  nebo  zvracením.  Pokud  se  u  Vás  vyskytnou  příznaky  a  projevy 
zeleného očního zákalu (glaukomu s úzkým úhlem), máte užívání tiotropium-bromidu ukončit  
a okamžitě vyhledat pomoc lékaře, nejlépe očního specialisty. 

Sucho v ústech,  které  se  ve  spojitosti  s anticholinergní  léčbou  vyskytuje,  může  dlouhodobě 
přispívat ke vzniku zubního kazu. Proto, prosím, věnujte zvýšenou pozornost zubní hygieně. 

V případě, že jste prodělal(a) srdeční infarkt v posledních 6 měsících nebo se u Vás vyskytla 
jakákoli nestabilní nebo život ohrožující nepravidelná srdeční činnost nebo těžké srdeční 
selhání během posledního roku, prosím, informujte svého lékaře. Je to důležité, aby lékař 
rozhodl, zdali je přípravek Spiriva pro Vás vhodným lékem.  

Nepoužívejte přípravek Spiriva častěji než jednou denně. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Spiriva se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Spiriva
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže používáte nebo jste používal(a) podobné léky 
k léčbě Vaší plicní nemoci, jako je ipratropium nebo oxitropium. 
 
Nebyly hlášeny žádné specifické nežádoucí účinky při podávání přípravku Spiriva současně s jinými 
léky užívanými při léčbě CHOPN, jako jsou inhalačně podávané léky, např. salbutamol, 
methylxantiny, např. theofylin, a/nebo ústy a inhalačně podávané kortikosteroidy, např. prednisolon.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Nepoužívejte tento přípravek, pokud Vám nebyl Vaším lékařem přímo doporučen. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Výskyt závratí, rozmazaného vidění nebo bolesti hlavy může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Spiriva obsahuje monohydrát laktózy    
Pokud je přípravek používán dle doporučeného dávkování, jedna tobolka denně, jedna dávka obsahuje 
až 5,5 mg monohydrátu laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry nebo máte 

 
alergii na mléčné bílkoviny (které mohou být v malém množství v pomocné látce monohydrát laktózy 
přítomny), informujte lékaře před tím, než tento léčivý přípravek užijete.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Spiriva používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je inhalace obsahu 1 tobolky (18 mikrogramů tiotropia) jednou denně. 
Doporučenou dávku nepřekračujte. 
 
Přípravek Spiriva se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Snažte se používat lék každý den ve stejný čas. Je to důležité, protože Spiriva má účinnost 24 hodin. 
 
Tobolky jsou určeny pouze k inhalaci a nikoli k podání ústy. 
Tobolky nepolykejte. 
 
Inhalační pomůcka HandiHaler, do které vložíte tobolku Spiriva, tobolku proděraví a umožní 
vdechnutí v ní obsaženého prášku. 
 
Ujistěte se, zda HandiHaler máte a zda ho umíte správně používat. Návod k použití inhalátoru 
HandiHaler je uveden na druhé straně této příbalové informace. 
 
Ujistěte se, zda nevydechujete do inhalátoru HandiHaler. 
 
Pokud máte s používáním inhalátoru HandiHaler nějaké problémy, požádejte lékaře, zdravotní sestru 
nebo lékárníka, aby Vám předvedl, jak inhalátor funguje. 
 
HandiHaler jednou za měsíc vyčistěte. Návod k čištění inhalátoru HandiHaler je uveden na druhé 
straně této příbalové informace. 
 
Pokud používáte přípravek Spiriva, věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby Vám prášek nevnikl do očí. 
Pokud se Vám nějaký prášek do očí dostane, můžete mít rozmazané vidění, bolesti oka a/nebo 
zarudnutí očí. V tomto případě si oči okamžitě vymyjte teplou vodou. Pro další pomoc poté okamžitě 
vyhledejte lékaře. 
 
Pokud máte pocit, že se Vaše dýchání zhoršuje, oznamte to co nejdříve svému lékaři. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Spiriva, než jste měl(a) 
Pokud inhalujete více než jednu tobolku Spiriva denně, vyhledejte okamžitě lékaře. Může u Vás být 
zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa, problémy 
s vyprazdňováním moči, zrychlená srdeční činnost nebo rozmazané vidění. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Spiriva   
Jestliže jste zapomněl(a) použít svou denní dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, ale neužívejte dvě 
dávky současně nebo ve stejný den. Následující dávku pak užijte jako obvykle. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Spiriva   
Před tím, než přestanete přípravek Spiriva používat, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud 
s používáním přípravku Spiriva přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení příznaků a projevů CHOPN. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Níže popsané nežádoucí účinky se objevily u pacientů, kteří tento lék používali. Jsou rozděleny podle 
četnosti výskytu na časté, méně časté, vzácné a není známo. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
 

sucho v ústech, které je obvykle mírné 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
 
 

závrať 

bolest hlavy 

poruchy vnímání chuti 

rozmazané vidění 

nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní) 

zánět v hrdle (faryngitida) 

chrapot (dysfonie) 

kašel 

pálení žáhy (gastroesofageální reflux) 

zácpa 

plísňové infekce dutiny ústní a hrdla (orofaryngeální kandidóza) 

kožní vyrážka 

obtížné močení (zadržování moči) 

bolesti při močení (dysurie) 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
 
 

nespavost (insomnie) 

vidění světelného kruhu nebo barevných obrazů ve spojení se zarudnutím oka (zelený oční 
zákal) 

zvýšení nitroočního tlaku 

nepravidelný srdeční tep (supraventrikulární tachykardie) 

rychlejší tep srdce (tachykardie) 

vnímání srdeční činnosti (palpitace) 

pocit tísni na hrudi spojený s kašlem, sípáním nebo dušností bezprostředně po inhalaci 
(bronchospasmus) 

krvácení z nosu (epistaxe) 

zánět hrtanu (laryngitida) 

zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) 

střevní neprůchodnost nebo ztráta střevní peristaltiky (střevní obstrukce včetně paralytického 
ileu) 

zánět dásní (gingivitida) 

zánět jazyka (glositida) 

obtížné polykání (dysfagie) 

zánět dutiny ústní (stomatitida) 

pocit na zvracení 

přecitlivělost, včetně reakcí okamžité přecitlivělosti 

závažné alergické reakce, které vedou k otoku obličeje a hrdla (angioedém) 

kopřivka (urtikarie) 

svědění (pruritus) 

infekce močových cest 

 
 
Není známo (četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů): 
 

úbytek tělesné vody (dehydratace) 

zubní kazy 

závažná alergická reakce (anafylaktická reakce) 

infekce kůže nebo vředy na kůži 

suchá kůže 

otok kloubů 
 
Závažné nežádoucí účinky zahrnují alergické reakce, které vedou k otoku obličeje nebo hrdla 
(angioedém) nebo k jiným reakcím přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě). 
Mohou nastat samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce) po 
podání přípravku Spiriva. Podobně jako u jiných inhalovaných léků se u některých pacientů může 
bezprostředně po inhalaci dostavit nepředvídaný pocit tísně na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost 
(bronchospasmus). Pokud se objeví některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě se poraďte 
s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Spiriva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za 
„EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Pokud vyjmete z blistru první tobolku, musíte po dalších 9 dnů vyjímat jednu tobolku denně ze 
stejného blistru. 
Inhalátor HandiHaler zlikvidujte po 12 měsících od prvního použití. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Spiriva obsahuje 
 
Léčivou látkou je tiotropium. Jedna tobolka obsahuje tiotropium 18 mikrogramů (jako monohydrát 
tiotropium-bromidu).  
10 mikrogramů tiotropia je v průběhu inhalace uvolněno z náustku inhalátoru HandiHaler.  
Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (který může obsahovat malé množství mléčných bílkovin). 
 
Jak přípravek Spiriva vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Spiriva, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce, jsou světlezelené tvrdé tobolky obsahující prášek k inhalaci 
s kódem výrobku TI 01 a logem firmy vytištěným na tobolce. 
 
Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení: 
Balení obsahující 30 tobolek  
Balení obsahující 60 tobolek  
Balení obsahující 90 tobolek  
Balení obsahující 10 tobolek a 1 HandiHaler  
Balení obsahující 30 tobolek a 1 HandiHaler  
Nemocniční balení: Vícečetné balení obsahující 5 balení po 30 tobolkách a inhalátor HandiHaler 
Nemocniční balení: Vícečetné balení obsahující 5 balení po 60 tobolkách  
 
Dále je k dispozici balení obsahující 1 zdravotnický prostředek HandiHaler. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci pro přípravek Spiriva je: 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 
Výrobce přípravku Spiriva a inhalátoru HandiHaler je: 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
 

Rakousko, Lichtenštejnsko 
Spiriva 18 Microgramm Kapseln mit Inhalationspulver 
Belgie  
Spiriva – 18 mcg poudre pour inhalation en gélule 
Bulharsko 
СПИРИВА 18 микрограма прах за инхалация, твърди капсули 
Kypr 
Spiriva Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 18mcg 
Česká republika 
Spiriva, 18 µg prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 
Dánsko 
Spiriva, inhalationspulver i kapsler 18 mikrogram 
Estonsko 
SPIRIVA, Inhalatsioonipulber kõvakapslis 18mcg 
Finsko 
SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 
Francie 
SPIRIVA 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule 
Německo 
Spiriva 18 Microgramm Kapsel mit Inhalationspulver 
Řecko 
Spiriva Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο INHPD.CAP 18mcg/CAP 
Maďarsko 
Spiriva 18 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában 
Island 
Spiriva 18 míkrógrömm, innöndunarduft, hart hylki 
Irsko, Malta, Velká Británie  Spiriva 18 microgram inhalation powder, hard capsule 

 
Itálie 
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida 
Lotyšsko 
Spiriva 18 mikrogrami, inhalācijas pulveris cietās kapsulā 
Litva 
Spiriva 18 mikrogramų ikvepiamieji milteliai, (kietosios kapsulės) 
Lucembursko 
SPIRIVA GELULES 18 MCG 
Nizozemsko 
Spiriva 18 microgram, inhalatiepoeder in harde capsules 
Norsko 
SPIRIVA inhalasjonspulver, hard kapsel 18 mikrog 
Portugalsko 
SPIRIVA, PÓ PARA INALAÇÃO, CÁPSULA DURA 0,018 mg 
Rumunsko 
SPIRIVA 18 micrograme capsule cu pulbere de inhalat 
Slovenská republika 
Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule 
Slovinsko 
SPIRIVA 18 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde kapsule 
Španělsko 
SPIRIVA 18 microgramos, polvo para inhalación 
Švédsko 
Spiriva, inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrog 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 11. 2017
 
 
 
Boehringer Ingelheim (logo) 
 

 


HandiHaler, návod k použití: 
Vážený paciente, 
HandiHaler Vám umožní inhalaci léku obsaženého v tobolce přípravku Spiriva, který Vám lékař 
předepsal na Vaše dýchací potíže. 
 
Nezapomeňte pozorně dodržovat pokyny lékaře pro užívání přípravku 
SPIRIVA. 
Inhalátor HandiHaler je navržen speciálně pro přípravek SPIRIVA,  
a nesmíte jej proto používat k aplikaci jiných léků. HandiHaler je možno 
používat k aplikaci léku až po dobu jednoho roku. 
 
 
HandiHaler 

Horní kryt  

Náustek 

Spodní část 

Prorážecí tlačítko 

Centrální komůrka 
 
 
 
1.  Pro  otevření  horního  krytu  zmáčkněte  prorážecí  tlačítko  v plném 
rozsahu a opět pusťte. 
 
2. Odklopte úplně horní kryt povytažením směrem nahoru. Poté odklopte 
náustek povytažením směrem nahoru. 
 
 
3. Vyjměte jednu tobolku přípravku SPIRIVA z  blistru (jen 
bezprostředně před použitím, viz Manipulace s blistrem) a umístěte ji do 
centrální komůrky (5) tak, jak je znázorněno na obrázku. Nezáleží na tom, 
v jakém směru je tobolka v centrální komůrce umístěna. 
 
4. Uzavřete pevně náustek až do jeho zaklapnutí, horní kryt ponechte 
odklopený. 
 

 


 
5. Držte HandiHaler náustkem vzhůru a v plném rozsahu stiskněte pouze 
jednou prorážecí tlačítko směrem dovnitř, a poté jej uvolněte. Dojde 
k proděravění tobolky, a tím k uvolnění léku pro vdechnutí. 
 
6. Úplně vydechněte. Důležité: Nikdy nevydechujte do náustku. 
 
 
7. Vložte HandiHaler do úst tak, aby Vaše rty náustek pevně sevřely. 
Hlavu držte ve vzpřímené poloze, pomalu a hluboce se nadechněte, 
s dostatečnou silou tak, abyste slyšel(a) nebo cítil(a), jak tobolka uvnitř 
vibruje. Nadechněte se do pocitu maximálního naplnění plic, poté zadržte 
dech po dobu, kterou jste schopni bez potíží vydržet a současně vyjměte 
HandiHaler z úst. Začněte opět normálně dýchat. Opakujte ještě jednou 
kroky 6 a 7 čímž dojde k úplnému spotřebování obsahu tobolky. 
 
8. Znovu otevřete náustek, vyklopte použitou tobolku a vyhoďte ji. Před 
odložením inhalátoru HandiHaler přiklopte náustek a horní kryt. 
 
 
Čištění inhalátoru HandiHaler 
 
HandiHaler čistěte jednou za měsíc. Odklopte horní kryt a náustek. Poté 
otevřete spodní část nadzvednutím prorážecího tlačítka. K odstranění 
zbytků prášku vypláchněte celý inhalátor teplou vodou. Pečlivě 
HandiHaler vysušte otřením přebytku vody papírovým ručníkem a poté 
dosušte na vzduchu s odklopeným horním krytem a náustkem a 
s otevřenou spodní částí. HandiHaler vysychá 24 hodin, proto jej čistěte 
ihned po použití, aby byl připraven k použití pro následující dávku. Pokud 
 
je to nutné, vnější část náustku lze čistit navlhčenou (ne mokrou) 
tkaninou. 
 
Manipulace s blistrem 
 
A. Pomocí perforace uprostřed rozdělte blistr na dvě poloviny. 
 

 


B. Pomocí volné části postupně stahujte fólii (pouze bezprostředně před 
použitím) do odkrytí pouze jedné tobolky. 
Jestliže se nedopatřením dostane další tobolka do styku se vzduchem, 
zlikvidujte ji. 
 
C. Tobolku vyjměte. 
 
 
 
 
Tobolky přípravku SPIRIVA obsahují jen malé množství prášku, proto je tobolka pouze částečně 
naplněná. 
 
CE značka 
 
Výrobce inhalátoru HandiHaler je: 
 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 
10