Lék Tintaros 40MG

Kód SÚKL
0191213  
Název LP
Tintaros (40mg Tbl Flm 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30
Síla
40MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Rosuvastatinum Calcicum
ATC skupina
ROSUVASTATIN (C10AA07)

Složení

  1. Rosuvastatinum Calcicum – 41,6 MG
  2. Rosuvastatinum – 40 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum Granulatum – PL MG
  4. Lactosum Monohydricum Dispersione Desiccatum – PL MG
  5. Crospovidonum Typus A – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Flavum Opadry II 31k38097 – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls336610/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Tintaros 5 mg potahované tablety 
Tintaros 10 mg potahované tablety 
Tintaros 20 mg potahované tablety 
Tintaros 40 mg potahované tablety 

Rosuvastatinum  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Tintaros a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tintaros užívat 
3.  Jak se přípravek Tintaros užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tintaros uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je Tintaros a k čemu se používá 
 
Tintaros patří do skupiny léků, které se označují jako statiny. 
 
Lékař Vám předepsal Tintaros, protože
 

máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdečního infarktu nebo 
cévní mozkové příhody. Přípravek Tintaros se používá u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let 
věku k léčbě vysokého cholesterolu.  
Lékař Vám předepsal k užívání statin, protože změna dietních návyků a zvýšená tělesná aktivita 
nevedly k úpravě hladiny cholesterolu v krvi. V dietě a tělesné aktivitě máte pokračovat i v 
průběhu léčby přípravkem Tintaros. 
 
nebo 
 

máte přítomné jiné faktory, které zvyšují riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a 
podobných zdravotních komplikací. Srdeční infarkt, cévní mozková příhoda a jiné zdravotní 
komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. 
Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic v cévách. 
 
Proč je důležité užívat přípravek Tintaros 
Tintaros se používá k ovlivnění hladiny tukových látek v krvi nazývaných lipidy, přičemž nejznámější 
z nich je cholesterol. 
V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. "špatný" cholesterol (LDL-C) a "dobrý" cholesterol 
(HDL-C). 

Tintaros může snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.  
 
1/8 

Tintaros účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost 
odstraňovat tento cholesterol z krve. 
 
U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se 
neprojevuje žádnými příznaky. Pokud se však tento stav ponechá bez léčby, tukové částice se začnou 
ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení. 
 
Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se 
projeví jako srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Úpravou hladiny cholesterolu v krvi se může 
snížit riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. 
 
Tintaros užívejte pravidelně a to i tehdy, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou 
úroveň, protože působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k 
ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tintaros užívat 
 
Neužívejte Tintaros: 

 
jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  
 
jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Tintaros, 
přestaňte ho ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu 
léčby přípravkem Tintaros užívat vhodnou antikoncepci.  
 
jestliže máte onemocnění jater.  
 
jestliže máte vážnou poruchu ledvin.  
 
jestliže máte opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů.  
 
jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů. 
Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého 
lékaře. 
 
Nejvyšší dávku přípravku Tintaros, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech: 
 
jestliže máte středně těžké poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).  
 
jestliže máte poruchu štítné žlázy.  
 
jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových potíží v 
minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové potíže při dřívějším užívání jiných léků k léčbě 
vysoké hladiny cholesterolu.  
 
jestliže pijete pravidelně velké množství alkoholu.  
 
jestliže jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind).  
 
jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. 
Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého 
lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tintaros se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  
 
jestliže máte problémy s ledvinami.  
 
jestliže máte problémy s játry.  
 
jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových potíží u Vás 
nebo ve Vaší rodině nebo svalové potíže při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. 
Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se 
necítíte dobře nebo máte horečku. Informujte lékaře nebo lékárníka i v případě, že svalová slabost 
je trvalá. 
 
jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu 
fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace 
 
2/8 
kyseliny fusidové a přípravku Tintaros může vést k závažným svalovým obtížím 
(rhabdomyolýza). 
 
jestliže pijete pravidelně velké množství alkoholu.  
 
jestliže máte poruchu štítné žlázy.  
 
jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Přečtěte si prosím 
pečlivě tento leták, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.  
 
jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. ritonavir s lopinavirem a/nebo 
atazanavirem, přečtěte si prosím níže bod „Další léčivé přípravky a Tintaros“.  
 
jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou 
počáteční dávku přípravku Tintaros).  
 
jestliže máte těžké dechové selhání.  
 
jestliže jste asijského původu - Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind. Lékař 
musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Tintaros. 
 
Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti: 
 
Neužívejte Tintaros 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, 
než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Tintaros. 

 
Statiny mohou u malého počtu lidí poškodit játra. To lze zjistit jednoduchým vyšetřením, které 
hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět vyšetření krve (jaterní 
testy) před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Tintaros. 
 
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro 
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo 
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Děti a dospívající 

 
jestliže je pacient mladší než 6 let: Tintaros nemají užívat děti mladší než 6 let.  
 
jestliže je pacient mladší než 18 let: Tintaros 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající 
ve věku do 18 let.  
 
Další léčivé přípravky a Tintaros 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:  
  cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů) 
  warfarin nebo klopidogrel (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve) 
  fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu (např. 
ezetimib) 
  léky k léčbě poruch trávení (k neutralizaci kyselin v žaludku) 
  erythromycin (antibiotikum) 
  perorální antikoncepci (antikoncepční tablety) 
  hormonální substituční léčbu 
  ritonavir s lopinavirem, darunavirem, tipranavirem, atazanavirem nebo simeprevirem (k léčbě 
infekcí zahrnující HIV nebo infekční zánět jater typu C - viz bod „Upozornění a opatření")  
  dronedaron (antiarytmikum) 
  itrakonazol (antimykotikum). 
  Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, 
budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy 
bude bezpečné v léčbě přípravkem Tintaros znovu pokračovat. Užívání přípravku Tintaros 
s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů 
(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.  
 
 
3/8 
Účinek těchto léků se může měnit při současném podávání s přípravkem Tintaros a nebo tyto léky 
mohou měnit účinnost přípravku Tintaros. 
 
Přípravek Tintaros s jídlem a pitím 
Tintaros můžete užívat spolu s jídlem nebo nalačno. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte
 Tintaros, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem 
Tintaros, vysaďte okamžitě Tintaros a informujte lékaře. Pokud ženy v plodném věku užívají 
Tintaros, měly by zabránit otěhotnění používáním vhodné antikoncepce. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Většina lidí může v průběhu užívání přípravku Tintaros řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. U 
některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Jestliže máte závratě, poraďte se s Vaším 
lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
Tintaros obsahuje laktosu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 : „Obsah balení a další informace“. 
 
 
3.  Jak se přípravek Tintaros užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při užívání přípravku Tintaros byste měli dodržovat dietu s nízkým obsahem cholesterolu. 
 
Doporučená dávka pro dospělé
 
Pokud užíváte Tintaros ke snížení vysokého cholesterolu: 
Počáteční dávka 
Léčba přípravkem Tintaros musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg, a to i v případě, že jste dosud 
užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na: 
  hladině cholesterolu v krvi 
  Vašem riziku vzniku srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody 
  přítomnosti faktoru, který by mohl způsobit vyšší náchylnost k možným nežádoucím účinkům. 
 
Ověřte si u Vašeho lékaře nebo lékárníka, která počáteční dávka je pro Vás nejvhodnější. 
 
Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže: 
  jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec a Ind) 
  je Vám více než 70 let 
  máte středně těžké poškození funkce ledvin 
  existuje u Vás riziko vzniku bolesti svalů (myopatie). 
 
Zvyšování dávky a nejvyšší denní dávka 
Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku Tintaros má být přizpůsobena pro každého 
pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o jejím zvýšení 
na dvojnásobnou dávku 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám 
lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o jejím zvýšení na dvojnásobnou dávku 
20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. 
Nejvyšší denní dávka přípravku Tintaros je 40 mg. Tato dávka je určena pouze pro pacienty s vysokou 
 
4/8 
hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. U těchto 
pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg. 
 
Jestliže užíváte Tintaros ke snížení rizika srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a 
podobných komplikací 
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku 
v případě, že máte některý z výše uvedených rizikových faktorů. 
 
Použití u dětí a dospívajících ve věku 6 - 17 let 
Rozmezí dávek u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let je 5 až 20 mg jednou denně. Obvyklá 
počáteční dávka je 5 mg denně. Váš lékař může postupně dávku zvýšit, aby bylo dosaženo 
optimálního účinku. Maximální denní dávka je 10 nebo 20 mg pro děti od 6 do 17 let v závislosti na 
onemocnění, které se má léčit. Užívejte tuto dávku jednou denně. Dětem se nemá předepisovat 
Tintaros 40 mg. 
 
Jak se tablety užívají 
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.  
 
Tintaros užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne spolu s jídlem nebo 
mimo jídlo. 
Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu, což Vám pomůže zapamatovat si, že si ji máte vzít. 
 
Pravidelné kontroly cholesterolu 
Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité ke zjištění, zda bylo dosaženo žádoucích hladin 
cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.  
Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tintaros, než jste měl(a) 
Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. 
Jestliže půjdete do nemocnice nebo dostanete léky na jiné onemocnění, informujte zdravotnické 
pracovníky, že užíváte Tintaros. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tintaros 
Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tintaros 
Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Tintaros. Hladiny cholesterolu se mohou 
po přerušení léčby opět zvýšit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí 
během krátké doby. 
 
Přestaňte užívat Tintaros a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví tyto 
projevy alergické reakce: 
 
obtížné dýchání doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla  
 
otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit polykací potíže  
 
5/8 
 
silné svědění kůže s pupínky. 
 
Rovněž přestaňte užívat Tintaros a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat 
neobvyklé bolesti svalů
, které trvají déle, než byste čekal(a). Svalové příznaky jsou častější u dětí a 
dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemné 
svalové bolesti, které se vzácně mohou rozvinout až v potenciálně život ohrožující svalové poškození 
(rhabdomyolýza). 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
 
bolest hlavy 
 
bolest žaludku 
 
zácpa 
 
pocit na zvracení 
 
bolest svalů 
 
slabost 
 
závratě  
 
zvýšené množství bílkoviny v moči - obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu 
přípravkem Tintaros (pouze při užívání přípravku Tintaros 40 mg) 
 
cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
 
vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce 
 
zvýšené množství bílkoviny v moči - obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu 
přípravkem Tintaros (pouze při užívání přípravku Tintaros 5 mg, 10 mg a 20 mg). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 
 
těžké alergické reakce – projevují se jako otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, polykací a 
dýchací potíže, silné svědění kůže s pupínky. Pokud se domníváte, že máte alergickou reakci, 
přestaňte užívat Tintaros a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
poškození svalů - přestaňte užívat Tintaros a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte 
neobvyklou bolest svalů, která trvá déle, než jste čekal(a) 
 
silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní) 
 
zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi 
 
snížení počtu krevních destiček v krvi.  
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
 
 
žloutenka (zežloutnutí kůže a očí) 
 
hepatitis (zánět jater) 
 
stopy krve v moči 
 
poškození nervů na horních nebo dolních končetinách (projevující se jako pocit necitlivosti) 
 
bolesti kloubů 
 
ztráta paměti 
 
gynekomastie (zvětšení prsů u mužů). 
 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 
 
průjem (řídká stolice) 
 
Stevens-Johnson syndrom (závažné onemocnění kůže a sliznic s tvorbou puchýřů v okolí úst, očí 
a pohlavních orgánů) 
 
kašel 
 
dušnost 
 
edém (otok) 
 
poruchy spánku zahrnující nespavost a noční můry 
 
sexuální potíže 
 
deprese 
 
6/8 
 
potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku 
 
poranění šlach  
 
porucha nervů, která může způsobovat slabost, brnění nebo necitlivost (periferní neuropatie) 
 
svalová slabost, která je konstantní (imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Tintaros uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelné známky snížené jakosti.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Tintaros obsahuje 
 
Léčivou látkou je rosuvastatinum. 1 potahovaná tableta přípravku Tintaros obsahuje rosuvastatinum 
calcicum v množství, které odpovídá 5 mg, 10 mg, 20 mg nebo 40 mg rosuvastatinu. 
 
Dalšími složkami jsou
Jádro tablety 
granulovaná mikrokrystalická celulosa, 
monohydrát laktosy, 
krospovidon typ A, 
magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva tablety- Potahová soustava Opadry II K38097 žlutá složená z těchto pomocných 
látek: 
monohydrát laktosy, 
hypromelosa (E464) 
oxid titaničitý (E171), 
triacetin (E1518), 
hlinitý lak chinolinové žluti (E104) 
 
7/8 
 
Jak přípravek Tintaros vypadá a co obsahuje toto balení 
Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg je dodáván v blistrech obsahujících 7, 14, 28, 30, 56 a 98 
potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Tintaros 5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety nažloutlé barvy o průměru 6 mm s 
vyraženým „5" na jedné straně a „15“ na druhé straně. 
Tintaros 10 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety nažloutlé barvy o průměru 7 mm s 
vyraženým „10" na jedné straně a „15“ na druhé straně. 
Tintaros 20 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety nažloutlé barvy o průměru 9 mm s 
vyraženým „20" na jedné straně a „15“ na druhé straně. 
Tintaros 40 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety nažloutlé barvy o průměru 10 mm s 
vyraženým „40" na jedné straně a „15“ na druhé straně. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Actavis Group PTC ehf. 
Reykjavikurvegur 76-78 
 220 Hafnarfjördur 
 Island 
 
Výrobce 
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,  
95-200 Pabianice 
Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
 
Bulharsko: 
 
Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg филмирани таблетки  
Česká republika: 
Tintaros  
Rumunsko: 
 
Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg comprimate filmate 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2018 
 
8/8