Lék Tantum Verde Mint 3MG

Kód SÚKL
0191275  
Název LP
Tantum Verde Mint (3mg Pas 40)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Pastilka
Velikost balení
40
Síla
3MG
Typ balení
Krabička
Účinné látky
Benzydamini Hydrochloridum
ATC skupina
BENZYDAMIN (R02AX03)

Složení

  1. Benzydamini Hydrochloridum – 3 MG
  2. Isomaltum – PL GM
  3. Levomentholum – PL MG
  4. Aspartamum – PL MG
  5. Acidum Citricum – PL MG
  6. Aroma Menthae Piperitae – PL MG
  7. Aroma Citri – PL MG
  8. Flavum Quinolini – PL MG
  9. Indigocarminum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls251342/2016 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
TANTUM VERDE MINT 
TANTUM VERDE LEMON 
Benzydamini hydrochloridum 
Pastilky 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Tantum  Verde  Mint  nebo  Tantum  Verde 
Lemon užívat 
3.  Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá 
 
Tantum  Verde  Mint  a  Tantum  Verde  Lemon  jsou  pastilky  určené  k pozvolnému  rozpuštění  v ústech. 
Léčivá  látka  benzydamin-hydrochlorid  má  výrazné  protizánětlivé  a  bolest  tlumící  účinky.  Po  podání 
přípravku  přímo  na  zanícenou  tkáň  se  dostaví  účinek  za  krátkou  dobu  a  potíže  ustoupí.  Pastilky  jsou 
účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. 
 
Pastilky  jsou  určeny  k  léčbě  zánětů  a  otoků  v  dutině  ústní  a  hltanu,  při  zánětech  dásní,  paradentóze, 
zánětech mandlí, aftách apod. 
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. 
Přípravek smí užívat dospělí, dospívající a děti od 6 let. 
Pastilky neobsahují cukr, jsou tedy vhodné i pro pacienty s cukrovkou. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde 
Lemon užívat 
 
Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon 
-  jestliže  jste  alergický/á  na  benzydamin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další   složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 

Strana 1 (ce
  lkem 4) 
Před  užitím  přípravku  Tantum  Verde  Mint  a  Tantum  Verde  Lemon  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
Pokud trpíte bronchiálním astmatem, může se u Vás vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek). 
Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Podávání  benzydaminu  se  nedoporučuje  u  pacientů  s přecitlivělostí  na  kyselinu  salicylovou  nebo  jiná 
NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky). 
Pokud  se  symptomy  onemocnění  zhorší,  nebo  se nezlepší  během  3  dnů,  nebo se  objeví  horečka  či jiné 
příznaky, pacient se musí dle vhodnosti poradit se svým lékařem nebo zubařem. 
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině 
ústní a krku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Údaje o účinku benzydaminu 
na plodnost nejsou dostupné. 
Přípravek by neměl být užíván v období těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam a isomalt. 
Aspartam (E 951) je zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech. Pastilky nepolykejte ani nekousejte. 
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 3 krát denně. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Celková doba léčby by neměla přesáhnout 7 dnů. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a 
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Příznaky předávkování 
mohou zahrnovat zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes, zvracení, poruchy 
spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy). 
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

Strana 2 (ce
  lkem 4) 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele ze 100): 
-  fotosenzitivita (citlivost na světlo) 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
-  pálení v ústech nebo sucho v ústech 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele z 10 000): 
-  laryngospasmus  (křečovité  uzavření  hrtanu,  které  vede  k  nedostatečnému  přísunu  vzduchu  do 
plic) 
-  angioedém (otok vznikající na různých místech organismu) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  snížení citlivosti v ústech 
-  alergická reakce (přecitlivělost) 
-   
-  závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, 
bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok 
obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující 
 
Místní nežádoucí účinky jsou obvykle jen přechodného charakteru a samovolně odezní. Pouze vzácně je 
zapotřebí  je  léčit.  Mezi  účinky  benzydaminu  patří  i  účinek  místně  znecitlivující,  který  je  může  někdy 
doprovázet. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 

Strana 3 (ce
  lkem 4) 
Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum  Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 
mg. 
 
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam,  levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma 
máty peprné, chinolinová žluť, indigokarmín. 
 
Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 
mg. 
 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  isomalt,  aspartam,  monohydrát  kyseliny  citronové,  citronové  aroma,  aroma 
máty peprné, chinolinová žluť, indigokarmín. 
 
Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení
 
Tantum  Verde  Mint  je  ve  tvaru  zelených  hranatých  pastilek  a  Tantum  Verde  Lemon  je  ve  tvaru 
žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno 
v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie 
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2016 
 
Strana 4 (ce
  lkem 4)