Lék Arimidex 1MG

Kód SÚKL
0191319  
Název LP
Arimidex (1mg Tbl Flm 84)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
84
Síla
1MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Anastrozolum
ATC skupina
ANASTROZOL (L02BG03)

Složení

  1. Anastrozolum – 1 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Povidonum K 29-32 – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Hypromellosum – PL MG
  7. Macrogolum 300 – PL MG
  8. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls221371/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Arimidex 1 mg potahované tablety 
 
anastrozolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Arimidex a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arimidex užívat 
3. 
Jak se přípravek Arimidex užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Arimidex uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Arimidex a k čemu se používá 
 
Arimidex obsahuje léčivou látku anastrozol. Arimidex patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
(blokátory) aromatázy. Arimidex se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopauze). 
 
Arimidex působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle. 
Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako 
„aromatáza“. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arimidex užívat 
 
Neužívejte přípravek Arimidex 

jestliže jste alergická na anastrozol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 
 
Neužívejte Arimidex, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty se obraťte na 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Arimidex se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod). 

jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod „Další 
léčivé přípravky a přípravek Arimidex“.) 

jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza). 

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami. 
 
1/5 
Pokud si nejste jistá, zda se některé z omezení vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem ještě před zahájením léčby přípravkem Arimidex. 
 
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Arimidex. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Arimidex 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu 
včetně rostlinných léčiv. Arimidex může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit 
účinek přípravku Arimidex. 
 
Neužívejte Arimidex, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků: 

Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazebných 
míst pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou 
blokovat účinek přípravku Arimidex. 

Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě 
chybějících vlastních hormonů). 
Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky: 

Léky známé jako analogy „LHRH“. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin, 
leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských 
(gynekologických) problémů a problémů s plodností. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte Arimidex, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Arimidex pokud otěhotníte a 
informujte svého lékaře. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Arimidex pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Arimidex občasnou slabost nebo ospalost. Pokud je to 
i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Arimidex obsahuje laktosu 
Arimidex obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Arimidex užívá 
 
Vždy užívejte Arimidex přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. 

Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu. 

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. 

Arimidex můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle. 
 
Užívejte Arimidex tak dlouho, jak Vám předepsal lékař nebo lékárník. Jedná se o dlouhodobou léčbu, 
a tak můžete užívat Arimidex po dobu několika roků. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Arimidex se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Arimidex, než jste měla 

Jestliže jste užila více přípravku Arimidex než bylo předepsáno, poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Arimidex 
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou. 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestala užívat Arimidex 
Nepřestávejte užívat Arimidex, pokud tak nerozhodne lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat Arimidex a vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví 
následující závažné, ale velmi vzácné nežádoucí účinky: 

• 
Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako 
Stevens-Johnsonův syndrom. 
• 
Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím 
s dýcháním a polykáním známé jako angioedém. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů) 

Bolest hlavy. 

Návaly horka. 

Nevolnost (nauzea). 

Kožní vyrážka. 

Bolest nebo ztuhlost kloubů. 

Zánět kloubů (artritida). 

Pocit slabosti. 

Řídnutí kostí (osteoporóza). 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů) 

Ztráta chuti k jídlu. 

Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat 
při kontrolním vyšetření krve. 

Pocit ospalosti. 

Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí). 

Lechtání, brnění nebo necitlivost kůže, ztráta chuti. 

Průjem. 

Zvracení. 

Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater. 

Řídnutí vlasů (alopecie). 

Alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk. 

Bolest v kostech. 

Sucho v pochvě. 

Krvácení z dělohy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle, 
poraďte se s lékařem. 

Bolest svalů. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 1000 pacientů) 

Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin). 

Zánět jater (hepatitida). 


Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce. 

Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu). 

Zvýšené množství vápníku ve Vaší krvi. Pokud budete mít pocit na zvracení, budete zvracet a 
budete mít žízeň, máte se poradit se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, neboť 
může být potřebné vyšetření Vaší krve. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 10 000 pacientů) 

Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři. 

Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce). 

Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se 
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schönleinova purpura“. 
 
Vliv na Vaše kosti 
Arimidex snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke 
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin 
se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s  doporučenými postupy ke snížení tohoto 
rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostech léčby. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Arimidex uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 oC. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tablety uchovávejte na bezpečném místě, kde 
je děti nemohou vidět a mimo jejich dosah. Tablety mohou dětem ublížit. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tablety ukládejte vždy do původní krabičky. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Arimidex obsahuje 
 

Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. 


Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, povidon (K29-32), sodná sůl 
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 300, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek Arimidex vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti přibližně 6,1 mm označené „A“ na jedné straně 
a „Adx1“ na druhé straně. 
 
Arimidex je dostupný v blistrech po 20, 28, 30, 84, 98, 100 a 300 potahovaných tabletách v jednom 
balení. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca UK Limited 
1 Francis Crick Avenue 
Cambridge Biomedical Campus 
Cambridge CB2 0AA 
Velká Británie 
 
Výrobci 
 
AstraZeneca UK Ltd. 
Silk Road Business Park 
Macclesfield 
Cheshire SK10 2NA 
Velká Británie 
 
AstraZeneca 
Parc Industriel Pompelle 
Chemin de Vrilly 
Box 1050 
51689 Reims Cedex 
Francie 
 
AstraZeneca GmbH 
Tinsdaler Weg 183 
D-22880 Wedel 
Německo 
 
AndersonBrecon (UK) Ltd 
Forest Road 
Hay-on-Wye 
Herefordshire 
HR3 5EH 
Velká Británie 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Arimidex (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) 
Arimidex 1mg filmsko obložene tablete (Slovinsko) 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 12. 2017 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká 
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz