Lék Sortis 10MG

Kód SÚKL
0191778  
Název LP
Sortis (10mg Tbl Flm 50 H)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
50 H
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Atorvastatinum Calcicum Trihydricum
ATC skupina
ATORVASTATIN (C10AA05)

Složení

 1. Atorvastatinum Calcicum Trihydricum – 10,85 MG
 2. Atorvastatinum – 10 MG
 3. Calcii Carbonas – PL MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Lactosum Monohydricum – PL MG
 6. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 7. Polysorbatum 80 – PL MG
 8. Hyprolosum – PL MG
 9. Magnesii Stearas – PL MG
 10. Album Opadry Ys-1-7040 – PL MG
 11. Simeticoni Emulsio – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls343710/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
SORTIS 10 mg potahované tablety 
SORTIS 20 mg potahované tablety 
SORTIS 40 mg 
potahované tablety  
SORTIS 80 mg 
potahované tablety  
atorvastatinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek SORTIS a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORTIS užívat 
3. 
Jak se přípravek SORTIS užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek SORTIS uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek SORTIS a k čemu se používá 
 
SORTIS  patří  do  skupiny  léků  známých  jako  statiny,  což  jsou  léky,  které  upravují  hladinu  lipidů 
(tuků) v těle. 
 
SORTIS  se  užívá  ke  snížení  hladiny  krevních  tuků  -  cholesterolu  a  triglyceridů  v  případě,  že  jiná 
opatření  jako  změna  dietního  režimu  a  způsobu  života  (tělesné  cvičení,  snížení  tělesné  hmotnosti) 
nebyla dostatečně účinná. Přípravek SORTIS se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce 
dokonce  i  tehdy,  máte-li  hladiny  cholesterolu  na  normálních  hodnotách.  Ve  standardní 
nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORTIS užívat 
 
Neužívejte přípravek SORTIS: 
 
jestliže  jste  alergický(á)  na  atorvastatin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
 
jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra 
 
jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů 
 
jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci 
 
jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete 
 
jestliže kojíte. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku SORTIS se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání 

jestliže  užíváte  nebo  jste  v posledních  7 dnech  užíval(a)  léčivý  přípravek  obsahující  kyselinu 

 
fusidovou  (k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace 
kyseliny  fusidové  a přípravku  SORTIS  může  vést  k závažným  svalovým  obtížím 
(rabdomyolýza) 

jestliže  jste  prodělal(a)  cévní  mozkovou  příhodu  s krvácením  do  mozku,  jako  důsledek 
prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou  

jestliže máte problémy s ledvinami 

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus) 

jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší 
rodině dědičné svalové onemocnění 

jestliže jste již dříve měl(a) svalové problémy při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi 
(např. jinými statiny nebo fibráty) 

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu 

jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění 

jste-li starší 70 let.  
 
Jestliže  se  Vás  některý  z uvedených  důvodů  týká,  lékař  Vám  provede  krevní  testy  před  zahájením 
léčby  a  pravděpodobně  i  během  léčby  přípravkem  SORTIS,  aby  předpověděl  možnost  rizika 
nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se 
zvyšuje,  pokud  jsou  některé  léky  užívány  ve  stejnou  dobu  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky  
a přípravek SORTIS“). 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko 
pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo 
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek SORTIS 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Některé  léčivé  přípravky  mohou  ovlivňovat  účinek 
přípravku SORTIS nebo může být jejich účinek přípravkem SORTIS ovlivněn. Tento typ vzájemného 
ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit 
riziko  nebo  závažnost  nežádoucích  účinků,  včetně  závažného  zhoršení  svalové  kondice  známé  jako 
rabdomyolýza popsaná v bodě 4: 
 
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin 
 
Určitá  antibiotika  nebo  antimykotika,  např.  erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin, 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová 
 
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol 
 
Některé  blokátory  vápníkového  kanálu  používané  při  angině  pectoris  nebo  vysokém  krevním 
tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, 
amiodaron 
 
Léky  užívané  při  léčbě  HIV,  např.  ritonavir,  lopinavir,  atazanavir,  indinavir,  darunavir, 
kombinace tipranaviru/ritonaviru apod. 
 
Některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir 
 
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku SORTIS zahrnující ezetimib 
(snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepci, stiripentol 
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon 
(proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny), antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující 
hořčík a hliník) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C) 
 
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná 
 
Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete 
muset  dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude 
bezpečné v léčbě přípravkem SORTIS znovu pokračovat. Užívání přípravku SORTIS společně 
s kyselinou  fusidovou  může  vzácně  vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo  citlivosti  svalů 
(příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více Informací o rabdomyolýze viz bod 4. 
 

 
Přípravek SORTIS s jídlem a pitím 
Viz bod 3 Jak se přípravek SORTIS užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující: 
 
Grapefruitová šťáva 
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství 
mohou měnit účinek přípravku SORTIS. 
 
Alkohol 
Vyhněte  se  konzumování  příliš  velkého  množství  alkoholu  během  užívání  přípravku.  Další 
podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a opatření“. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek SORTIS neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete. 
Přípravek  SORTIS  neužívejte,  jste-li  v reprodukčním  věku  a  nepoužíváte  spolehlivé  antikoncepční 
prostředky. 
Přípravek SORTIS neužívejte, pokud kojíte. 
Bezpečnost  přípravku  SORTIS  během  těhotenství  a  kojení  nebyla  zatím  prokázána.  Poraďte  se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a  obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, 
jestliže  přípravek  ovlivňuje  Vaši  schopnost  řídit.  Neobsluhujte  žádné  přístroje nebo  stroje,  pokud je 
Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem. 
 
Přípravek SORTIS obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek SORTIS užívá 
 
Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat 
také během léčby přípravkem SORTIS. 
 
Obvyklá  počáteční  dávka  přípravku  SORTIS  je  10  mg  1x  denně  u  dospělých  a  dětí  ve  věku  10  let  
a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval(a) dostatečné množství. Váš 
lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku SORTIS je 
80 mg 1x denně. 
 
Tablety  přípravku  SORTIS  se  polykají  celé,  zapíjejí  se  vodou  a  mohou  být  užívány  kdykoliv 
v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Délku trvání léčby přípravkem SORTIS stanoví Váš lékař. 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku SORTIS je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SORTIS, než jste měl(a) 
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), 
vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SORTIS 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  vezměte  si  další  dávku  v obvyklou  dobu.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SORTIS 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku  nebo  si  přejete  léčbu  ukončit, 
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Pokud  u  sebe  zpozorujete  kterýkoliv  z následujících  závažných  nežádoucích  účinků,  přestaňte 
užívat  tablety  a  obraťte  se  neprodleně  na  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší  nemocnici 
s pohotovostní službou. 
 
Vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000 

Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který  může  způsobit velké 
obtíže při dýchání.  

Závažný  stav  s olupováním  a  otokem  kůže,  se  vznikem  puchýřů  na  kůži,  v ústech,  na  očích  
a  genitáliích,  horečka.  Kožní  vyrážka  s růžovočervenými  skvrnami  zvláště  na  dlaních  nebo 
ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů. 

Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte 
vysokou  horečku;  toto  může  být  způsobeno  neobvyklým  rozpadem  svalových  buněk 
(rabdomyolýzou). Neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete 
atorvastatin užívat; může jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin.  
 
Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000 

jestliže  zaznamenáte  problémy  s neočekávaným  nebo  neobvyklým  krvácením  nebo  zvýšenou 
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve. 
 
Další možné nežádoucí účinky přípravku SORTIS 
 
Časté: mohou postihovat až 1 pacienta z 10 

zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu,  

alergické reakce,  

zvýšení  hladiny  cukru  v krvi  (pokud  máte  cukrovku,  pokračujte  v pečlivém  sledování  hladin 
cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi, 

bolest hlavy,  

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem, 

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,  

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.  
 
Méně časté: mohou postihovat až 1 pacienta ze 100 
 
anorexie  (ztráta  chuti  k  jídlu),  nárůst  tělesné  hmotnosti,  snížení  hladiny  cukru  v krvi  (pokud 
máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), 
 
noční můry, nespavost, 
 
závrať,  pocit  necitlivosti  nebo  mravenčení  v prstech  na  rukou  a  nohou,  snížená  citlivost 
na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti, 
 
rozmazané vidění, 
 
zvonění v uších a/nebo v hlavě, 
 
zvracení,  říhání,  bolest  horní  i  dolní  části  břicha,  pankreatitida  (zánět  slinivky  vyvolávající 
bolesti žaludku), 
 
hepatitida (zánět jater), 
 
vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů, 
 
bolest krku, svalová únava,  
 
únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka, 
 
přítomnost bílých krvinek v moči. 

 
 
Vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000 
 
poruchy zraku,  
 
neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,  
 
cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí), 
 
poranění šlach. 
 
Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000 

alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok 
očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps, 

ztráta sluchu, 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů). 
 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit: 

svalová slabost, která přetrvává. 
 
Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů: 

Sexuální potíže 

Deprese 

Dechové potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka 

Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek SORTIS uchovávat 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  nebo  lahvičce  a  na 
krabičce za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek
 SORTIS obsahuje 
 

Léčivou látkou je atorvastatinum.  

 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atorvastatinum  10 mg  (ve  formě  atorvastatinum  calcicum 
trihydricum). 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atorvastatinum  20 mg  (ve  formě  atorvastatinum  calcicum 
trihydricum). 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atorvastatinum  40 mg  (ve  formě  atorvastatinum  calcicum 
trihydricum). 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atorvastatinum  80 mg  (ve  formě  atorvastatinum  calcicum 
trihydricum). 

Pomocnými látkami jsou: uhličitan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, 
sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, hyprolosa, magnesium – stearát. 
 
Potahová  vrstva  tablety  přípravku  SORTIS  obsahuje:  potahovou  soustavu  Opadry  YS-1-7040  bílou 
(hypromelosa, makrogol 8000, oxid titaničitý, mastek), simetikonovou emulzi (simetikon, emulgátory 
na bázi stearátu (polyethylenglykol sorbitantristearát, polyethoxylát stearát, glyceridy), zahušťovadla 
(methylcelulosa, xanthanová guma), kyselina benzoová, kyselina sorbová a kyselina sírová). 
 
Jak přípravek SORTIS vypadá a co obsahuje toto balení 
SORTIS 10 mg: bílé kulaté potahované tablety, průměr 5,6 mm, na jedné straně vyraženo “ATV“, na 
druhé straně vyraženo „10“. 
SORTIS 20 mg: bílé kulaté potahované tablety, průměr 7,1 mm, na jedné straně vyraženo “ATV“, na 
druhé straně vyraženo „20“. 
SORTIS 40 mg: bílé kulaté potahované tablety, průměr 9,5 mm, na jedné straně vyraženo “ATV“, na 
druhé straně vyraženo „40“. 
SORTIS 80 mg: bílé kulaté potahované tablety, průměr 11,9 mm, na jedné straně vyraženo “ATV“, na 
druhé straně vyraženo „80“. 
 
Blistr: PA/Al/PVC/Al blistr 
Lahvička: HDPE lahvička s vysoušedlem a dětským bezpečnostním uzávěrem  
 
Přípravek SORTIS je dostupný v blistrech o obsahu 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 
potahovaných tablet, nemocničním balení o obsahu 50, 84, 100, 200 (10 x 20) a 500 nebo lahvičkách  
o obsahu 90 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79009 Freiburg, 
Německo 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 3. 2018