Lék Warfarin Pmcs 2MG

Kód SÚKL
0192339  
Název LP
Warfarin Pmcs (2mg Tbl Nob 50 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50 I
Síla
2MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Warfarinum Natricum Clathratum
ATC skupina
WARFARIN (B01AA03)

Složení

  1. Warfarinum Natricum Clathratum – 2,17 MG
  2. Warfarinum Natricum – 2 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum Granulatum – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls191806/2018 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Warfarin PMCS 2 mg tablety 
Warfarin PMCS 5 mg tablety
 
warfarinum natricum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Warfarin PMCS a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin PMCS užívat 
3.  Jak se Warfarin PMCS užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Warfarin PMCS uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Warfarin PMCS a k čemu se používá 
 
Warfarin  PMCS  se  používá  k prevenci  a  léčbě  tromboembolismu  a  komplikací  s ním  spojených. 
Warfarin PMCS snižuje náchylnost krve k tvorbě sraženin. 
Váš lékař Vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto 
přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: 
-  prevenci  a  léčbě  hluboké  žilní  trombózy  dolních  končetin  (sraženiny  v žilách  dolních  končetin) 
a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách), 
-  prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie), 
-  prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu, 
-  prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin PMCS užívat 
 
Neužívejte Warfarin PMCS 
-  jestliže jste alergický(á) na warfarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 
-  jestliže  trpíte  krvácivými  stavy  (hemofilií,  von  Willebrandovou  nemocí,  nedostatkem  krevních 
destiček [trombocytopenií] nebo poruchou funkce krevních destiček), 
-  jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou, 
-  jestliže trpíte neléčenou hypertenzí, 
-  jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení, 
-  jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů, 
-  jestliže  jste  v nedávné  době  prodělal(a)  operaci  centrálního  nervového  systému  nebo  očí  nebo 
máte-li takovou operaci prodělat v blízké době, 
-  jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku, 
-  jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá 
stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči). 
1/5 
 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Warfarin PMCS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, 
-  jestliže trpíte hyper- nebo hypotyreózou, 
-  jestliže  trpíte srdeční  nedostatečností spojenou  s náhlými  exacerbacemi  (epizody  zvyšující  edém 
a zkrácení dechu), 
-  jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti, než jsou uvedená výše, nebo hepatitidou, 
-  jestliže trpíte nedostatečností ledvin, 
-  jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok. 
 
Další léčivé přípravky a Warfarin PMCS 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Léky 
Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin PMCS, a to buď jejím zvýšením, nebo snížením. 
Bez  předchozí  konzultace  s lékařem  se  nesmí  zahajovat  užívání  nových  léků  ani  vysazovat  dříve 
předepsaný  lék.  Všechny  změny  v souběžném  užívání  léků  mohou  změnit  rovnováhu  perorálních 
antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve). 
V případě  potřeby  užití  analgetik  kontaktujte  svého  lékaře.  Většina  analgetik  dostupných  bez 
lékařského  předpisu  se  nesmí  užívat  současně  s přípravkem  Warfarin  PMCS.  Avšak  pro  dočasnou 
úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol. 
Glukosamin (k léčbě osteoartrózy) může zvýšit účinek Warfarinu PMCS. 
 
Rostlinné léčivé přípravky a přírodní produkty 
Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením 
jejich  užívání  poradit  s lékařem.  Ginko  (Ginkgo  biloba),  česnek  (Allium  sativum),  andělika  čínská 
(Angelica  sinensis),  papája  (Carica  papaya)  nebo  šalvěj  (Salvia  miltiorrhiza)  mohou  zvýšit  účinek 
přípravku Warfarin PMCS. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou 
naopak jeho účinek snižovat. Proto během léčby přípravkem Warfarin  PMCS nesmíte užívání těchto 
rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem. 
 
Warfarin PMCS s jídlem a pitím 
Příjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin PMCS. Z tohoto důvodu by měl být 
Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Je třeba se 
vyvarovat  náhlých  změn  životosprávy.  Nejbohatšími zdroji  vitaminu K jsou  zelená  zelenina,  listová 
zelenina  a  byliny.  Některé  z nich  jsou  uvedeny  níže.  Není  nutné  se  těmto  potravinám  vyhýbat,  ale 
jejich  množství  v denní  stravě  má  být  co  nejvíce  vyvážené:  amarantové  listy,  avokádo,  brokolice, 
růžičková  kapusta,  zelí,  řepkový  olej,  lístky  čajotu,  pažitka,  koriandr,  slupky  okurek  (avšak  nikoli 
loupané  okurky),  čekanka,  kapusta,  kiwi,  hlávkový  salát,  mátové  listy,  nať  hořčice,  olivový  olej, 
petržel, hrášek, pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoli 
však čaj), lístky vodnice (tuřín) nebo řeřicha. 
Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu, a proto je 
třeba se vyhnout souběžnému použití. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Váš  lékař  rozhodne  o užívání  přípravku  Warfarin  PMCS  během  těhotenství.  Plánujete-li  těhotenství 
nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin PMCS, kontaktujte svého lékaře, jelikož užívání 
tohoto přípravku během těhotenství může být pro plod škodlivé. 
Warfarin  sodný  se  nevylučuje  do  mateřského  mléka,  tudíž  se  během  léčby  přípravkem  Warfarin 
PMCS může pokračovat v kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žádné účinky. 
2/5 
 
Warfarin PMCS obsahuje laktosu 
Pokud Vám lékař  sdělil, že nesnášíte  některé cukry,  poraďte se se svým lékařem, než  začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Warfarin PMCS 5 mg tablety obsahuje azobarvivo (hlinitý lak azorubinu) 
Azobarviva mohou způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 
Jak se Warfarin PMCS užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o své léčbě 
přípravkem Warfarin PMCS. 
Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření. Dávkování je individuální, upravené pro Vás, dávky se 
mohou den ode dne lišit. Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby 
perorálními  antikoagulancii.  V této  průkazce  naleznete  účel  Vaší  antikoagulační  léčby,  cílový 
antikoagulační  účinek  (např.  INR  2,0  až  3,0  nebo  INR  2,5  až  3,5)  a  termín  následující  laboratorní 
kontroly.  Je  naprosto  nezbytné  dodržovat  instrukce  pro  dávkování  a  docházet  pravidelně  na 
laboratorní kontroly. 
 
Důležité! 
Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin PMCS zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost 
k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve 
nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být projevy 
nadměrného účinku warfarinu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin PMCS, než jste měl(a) 
Jestliže užijete Vy nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin PMCS, poraďte se se svým 
lékařem, který Vám sdělí další instrukce. Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc podat 
živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin PMCS 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  jednu  dávku  a  uvědomíte  si  to  během  12  hodin,  můžete  si  vzít 
zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte, jak jste zvyklý(á). Pokud od doby, kdy jste měl(a) užít 
lék,  uběhla  delší  doba  než  12  hodin,  neberte  si  zapomenutou  dávku.  Nezapomeňte  si  poznamenat 
zapomenutou  dávku  do  své  průkazky  o sledování  léčby.  Zapomenete-li  užít  více  než  jednu  dávku, 
kontaktujte svého lékaře, který Vám určí další dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin PMCS 
Jestliže  je  léčba  přípravkem  Warfarin  PMCS  ukončena,  může  antikoagulační  účinek  přetrvávat  po 
dobu 2–5 dnů. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  zaznamenáte  kterýkoli  z následujících  nežádoucích  účinků,  ihned  o tom  informujte  svého 
lékaře: 
3/5 
-  bolestivá  kožní  vyrážka.  Ve  vzácných  případech  může  warfarin  způsobit  závažná  kožní 
onemocnění, včetně onemocnění zvaného kalcifylaxe, které může začít bolestivou kožní vyrážkou, 
ale  může  vést  i  k dalším  vážným  komplikacím.  Tento  nežádoucí  účinek  se  častěji  vyskytuje 
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. 
 
Další nežádoucí účinky: 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
-  krvácení.  Slabé  krvácení  (z nosu  nebo  z dásní,  nebo  tvoření  podlitin)  jsou  nejobvyklejšími 
formami krvácení. 
 
Méně časté
 (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  krev  v moči,  černá  nebo  krvavá  stolice,  silnější  nebo  delší  menstruační  krvácení,  nebo  jiné 
krvácení. Objeví-li se neobvyklé krvácení, je třeba sdělit to lékaři nebo se poradit s lékařem. 
 
Velmi vzácné
 (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
-  reakce  z přecitlivělosti  projevující  se  obvykle  kožní  vyrážkou,  reverzibilním  zvýšením  hladin 
jaterního enzymu, bolest žlučníku, vznik vaskulitidy, reverzibilní ztráta vlasů, priapismus (obvykle 
na začátku léčby), syndrom purpurových prstů (načervenalé bolestivé kožní léze na prstech nohou 
a chodidlech). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak Warfarin PMCS uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  blistr  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co Warfarin PMCS obsahuje 
Léčivou látkou je warfarinum natricum (jako warfarinum natricum clathratum). 
Warfarin PMCS 2 mg tablety: jedna tableta obsahuje warfarinum natricum 2,00 mg (jako warfarinum 
natricum clathratum 2,17 mg). 
Warfarin PMCS 5 mg tablety: jedna tableta obsahuje warfarinum natricum 5,00 mg (jako warfarinum 
natricum clathratum 5,40 mg). 
Dalšími složkami jsou: 
Warfarin  PMCS  2 mg  tablety:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  granulovaná  mikrokrystalická 
celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Warfarin  PMCS  5 mg  tablety:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  granulovaná  mikrokrystalická 
celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hlinitý lak azorubinu. 
 
Jak Warfarin PMCS vypadá a co obsahuje toto balení 
4/5 
Warfarin PMCS 2 mg tablety: bikonvexní, téměř bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Warfarin PMCS 5 mg tablety: bikonvexní, světle růžové tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 50 nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 4. 2018 
 
5/5