Lék Nasonex 50MCG/DÁV

Kód SÚKL
0192522  
Název LP
Nasonex (50mcg/dáv Nas Spr Sus 3x140dáv)
Cesta podání
Nosní podání (NAS)
Léková forma
Nosní sprej, suspenze
Velikost balení
3X140DÁV
Síla
50MCG/DÁV
Typ balení
Dávkovací ventil
Účinné látky
Mometasoni Furoas Monohydricus
ATC skupina
MOMETASON (R01AD09)

Složení

  1. Mometasoni Furoas Monohydricus – 0,5167 MG
  2. Mometasoni Furoas – 0,5 MG
  3. Cellulosum Dispersum RC 591 – PL MG
  4. Glycerolum – PL MG
  5. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
  6. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
  7. Polysorbatum 80 – PL MG
  8. Benzalkonii Chloridum – PL MG
  9. Aqua Purificata – 1 GM

Příbalová informace

 
 

Sp.zn.sukls195886/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Nasonex 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze 
Mometasoni furoas 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Nasonex a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasonex používat 
3. 
Jak se přípravek Nasonex používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Nasonex uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Nasonex a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Nasonex? 
Nasonex nosní sprej obsahuje mometason-furoát, který patří do skupiny léků nazývaných 
kortikosteroidy. Když se mometason-furoát stříkne do nosu, může napomoci ke zmírnění zánětu 
(otoku a podráždění v nose), kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu. 
 
K čemu se Nasonex používá? 
Senná rýma a celoroční rýma 
Nasonex se používá k léčbě příznaků senné rýmy (někdy nazývané sezónní alergická rýma) a celoroční 
rýmy u dospělých a dětí ve věku 3 let a starších. 
 
Senná rýma, která vzniká v určitých obdobích roku, je alergickou reakcí na vdechované pyly 
ze stromů, trav a plevelů, dále také na spory plísní a hub. Celoroční rýma přetrvává po dobu celého 
roku a její příznaky mohou být vyvolávány přecitlivělostí na nejrůznější podněty, včetně domácího 
prachu, zvířecí srsti (nebo částeček opadávajících z kůže domácích zvířat), peří a některých druhů 
potravin. Nasonex zmírňuje otok sliznice v nose a její podráždění a vede tak k ústupu kýchání, svědění 
a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu, které jsou způsobeny sennou rýmou nebo celoroční rýmou. 
 
Nosní polypy 
Nasonex se používá k léčbě nosních polypů u dospělých ve věku 18 let a starších. 
 
Nosní polypy jsou drobná vyklenutí nosní sliznice, obyčejně postihující obě nosní dírky. Nasonex 
zmenšuje zánět v nose, způsobuje postupné zmenšování polypů, čímž zmírňuje pocit ucpaného nosu, 
což může mít vliv na dýchání nosem. 
 
 

2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasonex používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nasonex 

• 
jestliže jste alergický(á) (přecitlivélý(á)) na mometason-furoát nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
• 
jestliže trpíte neléčeným nosním onemocněním infekčního původu. Použití přípravku Nasonex 
v průběhu neléčené infekce v nose, jako je opar, může tuto infekci zhoršit. V takových 
případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do doby, kdy infekce odezní. 
• 
jestliže jste v nedávné době prodělal(a) jakoukoli nosní operaci nebo úraz nosu. V takových 
případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do úplného zhojení rány. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nasonex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
• 
jestliže máte nebo jste v minulosti měli tuberkulózu. 
• 
jestliže trpíte jakoukoli jinou infekční chorobou. 
• 
jestliže užíváte jakékoli jiné léky ze skupiny kortikosteroidů, ať už ústy nebo injekcí. 
• 
jestliže trpíte cystickou fibrózou. 
 
Během užívání přípravku Nasonex informujte svého lékaře 
• 
pokud Váš imunitní systém nefunguje dobře (pokud máte potíže se zvládáním infekcí) 
a dostal(a) jste se do styku s někým, kdo má spalničky nebo plané neštovice. Měl(a) byste se 
vyhýbat styku s osobami, které tyto infekce mají. 
• 
pokud máte infekci v nose nebo v hrdle. 
• 
pokud užíváte tento lék několik měsíců nebo déle. 
• 
pokud trpíte přetrvávajícím podrážděním nosu nebo hrdla. 
 
Při dlouhodobém používání kortikosteroidních nosních sprejů ve vysokých dávkách se mohou objevit 
nežádoucí účinky v důsledku toho, že se lék vstřebává do těla. 
 
Pokud Vás svědí oči nebo pokud je máte podrážděné, může Vám lékař doporučit, abyste spolu 
s přípravkem Nasonex používal(a) další léčbu. 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti 
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek mohou kortikosteroidní nosní spreje vyvolat jisté 
nežádoucí účinky, jako je snížení rychlosti růstu u dětí. 
 
Doporučuje se, aby se u dětí dlouhodobě léčených nosními kortikosteroidy pravidelně sledovala jejich 
výška, a pokud se zjistí nějaké změny, je nutno o nich uvědomit jejich lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Nasonex 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Pokud užíváte z důvodu alergie některé další léky typu kortikosteroidů perorálně nebo injekčně, může 
Vám lékař doporučit po dobu užívání přípravku Nasonex jejich podávání přerušit. U některých 
pacientů se mohou po ukončení aplikace kortikosteroidů podávaných perorálně nebo injekčně projevit 
určité nežádoucí účinky, jako jsou např. bolest kloubů či svalů, slabost a deprese. Někdy se též mohou 
projevit další alergické reakce, jako např. svědění a slzení očí nebo zarudlá a svědící místa na kůži. 
Pokud podobné obtíže zaznamenáte, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře. 
 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Nasonex, a pokud tyto léky používáte (včetně 
některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě 
sledovat. 
 

Těhotenství a kojení 
O používání přípravku Nasonex u těhotných žen nejsou žádné nebo jen omezené informace. Není 
známo, zda se mometason-furoát dostává do mateřského mléka. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
O vlivu přípravku Nasonex na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou žádné informace. 
 
Přípravek Nasonex obsahuje benzalkonium-chlorid 
Přípravek Nasonex obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění nosu. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Nasonex používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte větší dávky, ani si lék neaplikujte častěji nebo po delší 
dobu, než Vám lékař předepsal. 
 
Léčba senné a celoroční rýmy 
 
Použití u dospělých a dětí starších 12 let
 
 
Obvyklá dávka je dva střiky do každé nosní dírky jednou denně. 
 
• 
Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař doporučit snížení dávky. 
• 
Pokud se nezačnete cítit lépe, je třeba navštívit lékaře a ten pak může doporučit zvýšení dávky; 
maximální denní dávka je čtyři střiky do každé nosní dírky denně. 
 
Použití u dětí ve věku 3 až 11 let 
 
Obvyklá dávka je jeden střik do každé nosní dírky jednou denně. 
 
U některých pacientů užíváním přípravku Nasonex dojde ke zmírnění příznaků do 12  hodin po 
aplikaci první dávky přípravku Nasonex; nicméně úplný přínos léčby nemusí být v  prvních dvou 
dnech viditelný. Proto byste měli pokračovat v  pravidelném používání k  dosažení úplného přínosu 
léčby. 
 
Pokud Vy nebo Vaše dítě velmi trpíte sennou rýmou, může Vám lékař předepsat užívání přípravku 
Nasonex několik dní před začátkem pylové sezóny, protože to pomůže zabránit vzniku příznaků senné 
rýmy. 
 
Nosní polypy 
 
Použití u dospělých starších 18 let 
 
Obvyklá počáteční dávka je dva střiky do každé nosní dírky jednou denně. 
 
• 
Není-li po 5 až 6 týdnech dosaženo kontroly příznaků, lze dávku zvýšit na denní dávku dva 
střiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může 
Vám lékař doporučit snížení dávky. 
• 
Není-li po 5 až 6 týdnech podávání dvakrát denně dosaženo zlepšení, měl(a) byste navštívit 
svého lékaře. 
 
Příprava nosního spreje k použití 
 
Nosní sprej Nasonex je vybaven prachotěsným krytem, který chrání trysku dávkovače a udržuje ji 
v čistotě. Nezapomeňte před každým užitím dávkovače tento kryt sejmout a po použití jej opět nasadit 
zpět. 
 
Pokud používáte sprej poprvé, je nutno jej uvést do chodu 10 stisky, dokud z něj nevychází jemně 
rozptýlený sprej: 
1.  
Lahvičku jemně protřepte. 
2.  
Umístěte palec na dno lahvičky, ukazováčkem a prostředníkem sevřete trysku. Nosní aplikátor 
nepropichujte
3.  
Namiřte trysku směrem od sebe a poté ukazováčkem a prostředníkem 10krát stiskněte trysku, 
dokud se nevytvoří jemně rozptýlený sprej. 
Pokud jste sprej nepoužívali po dobu 14 dnů nebo déle, je nutno jej uvést do chodu 2 stisky, dokud 
z něj nevychází jemně rozptýlený sprej. 
 
Jak nosní sprej používat 
 
1. 
Lahvičku nejprve jemně protřepte a sejměte prachotěsný kryt (obrázek 1). 
2. 
Zlehka se vysmrkejte. 
3. 
Stiskněte prstem jednu nosní dírku a zasuňte trysku dávkovače do druhé dírky, jak ukazuje 
obrázek 2. 
Předkloňte mírně hlavu, dávkovač držte ve svislé poloze tryskou vzhůru. 
4. 
Začněte se pomalu nadechovat nosem a současně JEDENKRÁT stiskněte dávkovač tak, abyste 
mohli vdechnout jemně rozptýlený sprej. 
5. 
Vydechněte ústy. Poté opakujte krok 4 pro vdechnutí druhé dávky (střiku) do stejné nosní dírky, 
pokud se tak má učinit. 
6. 
Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy. 
7. 
Opakujte kroky 3 až 6 u druhé nosní dírky (obrázek 3). 
 
Po použití spreje pečlivě otřete trysku čistým kapesníkem nebo buničinou a nasaďte na ni prachotěsný 
kryt. 
 
 
 
Čištění nosního spreje 
 
• 
Je důležité nosní sprej pravidelně čistit, jinak by mohla být porušena jeho funkce. 
• 
Sejměte prachotěsný kryt a opatrně vyjměte trysku. 
• 
Prachotěsný kryt i trysku omyjte v teplé vodě a poté je propláchněte proudem vody. 
• 
Nesnažte se nosní aplikátor vyčistit zasouváním špendlíku či jiného ostrého předmětu, 
jelikož by mohlo dojít k jeho poškození a nemusel by dávkovat správné množství léku.
 
• 
Nechte prachotěsný kryt a trysku na teplém místě uschnout. 
• 
Trysku nasaďte zpátky na lahvičku a nasaďte prachotěsný kryt. 
• 
Před prvním použitím po každém čištění je nutno dávkovač znovu uvést do chodu 2 stisky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasonex, než jste měl(a) 
 
Jestliže omylem užijete větší dávku, než Vám byla předepsána, informujte o tom svého lékaře. 

 
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání kortikosteroidů může vzácně ovlivnit produkci některých 
hormonů, což může u dětí ovlivnit růst a vývoj. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasonex 
 
Pokud zapomenete užít dávku léku ve správném čase, aplikujte ji, jakmile si vzpomenete, a poté se 
vraťte k předchozímu pravidelnému dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Nasonex 
 
U některých pacientů dochází ke zmírnění příznaků již za 12 hodin po aplikaci první dávky; plného 
efektu léčby se však dosahuje až během dvou dnů. Je velmi důležité, abyste lék aplikoval(a) 
pravidelně. Neukončujte sami léčbu ani tehdy, cítíte-li se subjektivně lépe, pokud o tom nerozhodne 
Váš lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Bezprostředně po aplikaci tohoto přípravku se mohou projevit okamžité 
hypersenzitivní (alergické) reakce. Tyto nežádoucí reakce mohou být závažné. Přípravek Nasonex 
musíte přestat užívat a musí Vám být poskytnuta okamžitá lékařská péče, pokud se objeví příznaky 
jako: 
• 
otok obličeje, jazyka nebo hltanu 
• 
potíže s polykáním 
• 
kopřivka 
• 
sípání nebo potíže s dýcháním. 
 
Jsou-li nosní spreje s kortikosteroidy používány ve vysokých dávkách po delší čas, mohou se 
vyskytnout nežádoucí účinky z důvodu absorpce látky v těle. 
 
Další nežádoucí účinky 
Většina pacientů netrpí při používání nosního spreje žádnými nežádoucími účinky. Nicméně některé 
léčené osoby mohou po aplikaci přípravku Nasonex či jiných kortikosteroidních nosních přípravků 
zjistit, že je postihly následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
• 
bolest hlavy 
• 
kýchání 
• 
krvácení z nosu (objevilo se velmi často [může postihnout více než 1 z 10 lidí] u lidí s nosními 
polypy, kteří užívali přípravek Nasonex v dávce dva střiky do každé nosní dírky dvakrát denně) 
• 
bolest v nose či hrdle 
• 
vředy v nose 
• 
infekce dýchacích cest 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
• 
zvýšení nitroočního tlaku (glaukom) a/nebo šedý zákal (katarakta) způsobující poruchy zraku 
• 
poškození přepážky v nose, která odděluje nosní dírky 
• 
změny vnímání chutí a pachů 
• 
potíže s dýcháním a/nebo sípání 
• 
rozmazané vidění 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Nasonex uchovávat 
 
• 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
• 
Neuchovávejte při teplotě nad 25 ºC. Chraňte před mrazem. 
• 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
• 
Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití. Mějte vždy otevřenou pouze jednu lahvičku. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nasonex obsahuje 
 
• 
Léčivou látkou je mometason-furoát. Při každém stlačení dávkovače je aplikována dávka 
mometasoni-furoas 50 mikrogramů, ve formě monohydrátu. 
• 
Pomocnými látkami jsou disperzibilní celulóza, glycerol, natrium-citrát, monohydrát kyseliny 
citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Nasonex vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Nasonex je nosní sprej, suspenze. 
Jedna lahvička přípravku obsahuje 60 nebo 140 dávek. 
Lahvičky obsahující 60 dávek jsou dodávány jako jednotlivá balení. 
Lahvičky obsahující 140 dávek jsou dodávány v balení po 1, 2 nebo 3 lahvičkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
Nizozemsko 
 

Výrobce: 
Schering-Plough Labo N.V. 
Industriepark 30, 2220  
Heist-op-den-Berg 
Belgie 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: Nasonex aquosum – Nasenspray 
Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, 
Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie: 
Nasonex 
Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika: NASONEX 
Lotyšsko: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols,suspensija 
Portugalsko: Nasomet 
Španělsko: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 12. 2017.