Lék Orlistat Teva 60MG

Kód SÚKL
0192701  
Název LP
Orlistat Teva (60mg Cps Dur 120 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
120 I
Síla
60MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Orlistatum
ATC skupina
ORLISTAT (A08AB01)

Složení

  1. Orlistatum – 60 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  6. Gelatina – PL MG
  7. Titanii Dioxidum – PL MG
  8. Indigocarminum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls239423/2015 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
Orlistat Teva 60 mg, tvrdé tobolky 
orlistatum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 
  Pokud jste během 12 týdnů užívání přípravku Orlistat Teva 60 mg nezhubl(a), musíte se poradit s lékařem 
nebo lékárníkem. Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je Orlistat Teva 60 mg a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat  
3. Jak se Orlistat Teva 60 mg užívá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak Orlistat Teva 60 mg uchovávat  
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Orlistat Teva 60 mg a k čemu se používá 
 
Orlistat Teva 60 mg je přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou 
a mají body mass index (BMI) 28 nebo více. Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci 
s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků.  
Pomocí BMI zjistíte, zda máte normální tělesnou hmotnost vzhledem ke své výšce nebo zda trpíte nadváhou. 
V tabulce vyhledejte svoji výšku. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než odpovídá Vaší výšce, přípravek 
Orlistat Teva 60 mg neužívejte. 
 
Výška 

Hmotnost 
1,50 m 
63 kg 
1,55 m 
67,25 kg 
1,60 m 
71,75 kg 
1,65 m 
76,25 kg 
1,70 m 
81 kg 
1,75 m 
85,75 kg 
1,80 m 
90,75 kg 
1,85 m 
95,75 kg 
1,90 m 
101 kg 
 
Riziko nadváhy 
Nadváha  u  Vás  zvyšuje  riziko  závažných  zdravotních  problémů  jako  je  diabetes  (cukrovka)  a  srdeční 
onemocnění. Při těchto stavech se však nemusíte cítit špatně. Měl(a) byste proto pro jistotu vyhledat svého 
lékaře a nechat si udělat celkové vyšetření.  
 
Jak Orlistat Teva 60 mg účinkuje 
Léčivá látka obsažená v Orlistatu Teva 60 mg je navrhnuta tak, aby zasáhla tuky ve Vašem trávicím systému. 
Zabrání  vstřebání  přibližně  čtvrtiny  tuků  přijatých  potravou.  Tyto  tuky  projdou  Vaším  tělem  a  vyloučí  se 
stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Pro zvládnutí těchto účinků 

je důležité, abyste dodržoval(a) dietu se sníženým obsahem tuků. Pokud tomu tak bude, účinek tobolek Vám 
bude pomáhat zhubnout více, než kdybyste držel(a) pouze samotnou dietu. Ke každým dvěma kilogramům, 
které zhubnete díky dietě, Vám Orlistat Teva 60 mg pomůže snížit váhu ještě o další kilogram. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat 
 
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg 

  jestliže jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
  jestliže jste těhotná nebo kojíte 
  jestliže užíváte cyklosporin, který se podává po transplantaci orgánů nebo k léčbě revmatoidní artritidy 
a některých závažných kožních onemocnění 
  jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky na ředění krve 
   
  jestliže trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluče z jater) 
  pokud  máte  problémy  se  vstřebáváním  potravy  (chronický  malabsorpční  syndrom),  které  Vám 
diagnostikoval lékař. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Orlistat Teva 60 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  Pokud máte diabetes (cukrovku). Poraďte se se svým lékařem, který možná bude muset upravit dávku 
Vašich antidiabetik. 
  Pokud  máte  onemocnění  ledvin.  Poraďte  se  s lékařem  předtím,  než  začnete  Orlistat  Teva  60  mg 
užívat.  Užívání  orlistatu  může  být  u  pacientů  s chronickým  onemocněním  ledvin  spojeno  s tvorbou 
ledvinových kamenů.  
 
Děti a dospívající 
Tento přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 18 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Orlistat Teva 60 mg 
Orlistat Teva 60 mg může ovlivnit účinek léků, které máte užívat. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg s těmito léky: 
  cyklosporinem:  cyklosporin  se  používá  po  transplantaci  orgánů  nebo  k  léčbě  těžké  revmatoidní 
artritidy a některých závažných kožních onemocnění 
  warfarinem nebo jinými přípravky na ředění krve. 
 
 
Perorální antikoncepce a Orlistat Teva 60 mg 
Pokud  trpíte  těžkým  průjmem,  mohou  být  antikoncepční  pilulky  méně  účinné.  Pokud  máte  těžký  průjem, 
měla byste používat ještě další metodu k zabránění početí.  
 
Multivitamíny a Orlistat Teva 60 mg 
Měl(a) byste užívat multivitamínový přípravek každý den. Orlistat Teva 60 mg totiž může snižovat hladiny 
některých  vstřebávaných  vitamínů.  Multivitamínový  přípravek  by  měl  obsahovat  vitamíny  A,  D,  E  a  K. 
Multivitamíny byste měl(a) užívat před spaním, v době, kdy neužíváte Orlistat Teva, aby se zajistilo, že se 
vitamíny vstřebají. 
 
Před zahájením léčby přípravkem Orlistat Teva 60 mg se poraďte s lékařem, pokud užíváte 
  amiodaron, užívaný na problémy se srdečním rytmem; 
  akarbózu  (antidiabetikum,  které  se  používá  k léčbě  cukrovky  2.  typu).  U  osob,  které  užívají 
akarbózu, se Orlistat Teva 60 mg nedoporučuje; 
  léky na štítnou žlázu (levothyroxin), protože může být nezbytné upravit dávky přípravků a užívat je 
v rozdílnou denní dobu; 
2/8 
  léky na epilepsii, protože byste měl(a) jakékoliv změny ve frekvenci nebo intenzitě křečí konzultovat 
se svým lékařem; 
  léky k léčbě HIV. Pokud užíváte léky k léčbě HIV, je důležité, abyste se před užíváním přípravku 
Orlistat Teva poradil(a) se svým lékařem; 
  léky k léčbě deprese, psychiatrických poruch nebo úzkostí 
 
Poraďte se se svým lékařem, pokud zároveň s Orlistatem Teva 60 mg užíváte 
  léky na vysoký krevní tlak, protože může být nezbytné upravit dávkování; 
  léky na vysoký cholesterol, protože může být nezbytné upravit dávkování. 
 
Orlistat Teva 60 mg s jídlem a pitím 
Orlistat  Teva  60  mg  by  se  měl  užívat  v kombinaci  s nízkokalorickou  dietou  se  sníženým  obsahem  tuků. 
Snažte  se  zahájit  tuto  dietu  před  začátkem  léčby.  Informace  o  tom,  jak  stanovit  množství  kalorií  a  tuků 
v dietě, viz Další užitečné informace v bodě 6. 
Přípravek  Orlistat  Teva  60  mg  má  být  užit  těsně  před,  v průběhu,  nebo  nejpozději  jednu  hodinu  po  jídle. 
Tobolky mají být spolknuty a zapity vodou. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. 
Pokud jídlo vynecháte, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte.  Orlistat Teva 60 mg účinkuje 
pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk. 
Pokud jíte vysokotučná jídla, neužívejte více přípravku, než je doporučená dávka. Užívání tobolek s jídlem 
obsahujícím hodně tuků může zvýšit riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). Během 
užívání přípravku Orlistat Teva 60 mg se důsledně snažte vyhnout jakémukoli vysokotučnému jídlu.  
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by Orlistat Teva ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
 
 
3. 

Jak se Orlistat Teva 60 mg užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Příprava na snížení tělesné hmotnosti 
1. Zvolte si datum, kdy začnete 
Zvolte  si  už  předem  den,  kdy  začnete  tobolky  užívat.  Před  zahájením  užívání  tobolek  začněte 
s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků a nechejte Vašemu organismu několik dní, aby si zvykl 
na nové stravovací návyky. Záznamy o tom, co jste snědl(a) si zapisujte do dietního deníku. Dietní deníky 
jsou účinné, protože Vás upozorní na to, co jste snědl(a), kolik toho bylo a mohou být základem pro změnu 
jídelníčku. 
 
2. Určete si, kolik chcete zhubnout 
Přemýšlejte  o  tom,  kolik  byste  chtěl(a)  vážit  a  stanovte  si  cílovou  tělesnou  hmotnost.  Reálným  cílem  je 
zhubnout mezi 5 a 10 % z Vaší původní hmotnosti. Váhový úbytek může během týdnů kolísat. Měl(a) byste 
se snažit docílit postupného stabilního váhového úbytku kolem 0,5 kg týdně. 
 
3. Stanovte si množství kalorií a tuků 
Aby se Vám lépe hublo, potřebujete mít stanoveny dvě denní cílové hodnoty – jednu pro kalorie a druhou 
pro tuky. Další rady viz Další užitečné informace v bodě 6. 
 
Užívání přípravku Orlistat Teva 60 mg 
Dospělí starší 18 let 

  Užívejte jednu tobolku třikrát denně. 
3/8 
  Užívejte Orlistat Teva 60 mg těsně před, v průběhu, nebo nejpozději jednu hodinu po jídle. Obvykle 
to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Ujistěte se, že tato tři jídla jsou vyvážená, 
nízkokalorická a se sníženým obsahem tuků. 
  Pokud  vynecháte jídlo,  nebo jídlo  neobsahuje  žádný  tuk,  tobolku  neužívejte.  Orlistat Teva  60  mg 
účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk. 
  Spolkněte celou tobolku a zapijte ji vodou. 
  Neužívejte více než tři tobolky denně. 
  Jezte  nízkotučná  jídla,  abyste  snížil(a)  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků  léčby  souvisejících  se 
stravou (viz bod 4). 
  Snažte  se  být  fyzicky  aktivnější  dříve,  než  začnete  užívat  tobolky.  Fyzická  aktivita  je  důležitou 
součástí  programu  na  snížení  tělesné  hmotnosti.  Pokud  jste  předtím  necvičil(a),  měl(a)  byste  se 
poradit se svým lékařem. 
  Pokračujte v aktivitách během užívání Orlistatu Teva 60 mg a i poté, co s jeho užíváním skončíte. 
 
Jak dlouho by se měl přípravek Orlistat Teva 60 mg užívat? 

  Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se neměl užívat déle než šest měsíců. 
  Pokud  nezhubnete  během  12  týdnů  užívání  přípravku  Orlistat  Teva  60  mg,  poraďte  se  s  lékařem 
nebo lékárníkem. 
Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat 
  Úspěšné  zhubnutí  nespočívá  ve  změně  jídelníčku  na  krátkou  dobu  a  pak  v návratu  ke  starým 
návykům.  Lidé,  kteří  zhubli  a  váhový  úbytek  si  udrželi,  museli  změnit  životní  styl,  včetně  změn 
týkajících se toho, co jedí a jak jsou aktivní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Orlistat Teva 60 mg, než jste měl(a) 
Neužívejte více než tři tobolky denně. 
  Pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek, kontaktujte co nejdříve lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Orlistat Teva 60 mg 
Pokud zapomenete užít tobolku: 
  Jestliže  od  Vašeho  posledního  jídla  uplynula  méně  než  jedna  hodina,  vezměte  si  zapomenutou 
tobolku. 
  Jestliže  od  Vašeho  posledního  jídla  uplynula  více  než  jedna  hodinu,  neužívejte  zapomenutou 
tobolku. Počkejte a užijte další tobolku s příštím hlavním jídlem jako obvykle.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Nejčastější nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Orlistat Teva 60 mg (například větry s nebo bez 
olejovitého špinění, náhlé nebo častější nucení na stolici a měkká stolice) jsou způsobeny tím, jak přípravek 
účinkuje.  Tyto  účinky  léčby  související  se  stravou  zvládnete  lépe,  pokud  budete  jíst  jídla  se  sníženým 
obsahem tuků.  
 
Závažné nežádoucí účinky (není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují) 
Závažné alergické reakce 

  známky  závažné  alergické  reakce  zahrnují:  závažné  obtíže  s dýcháním,  pocení,  vyrážku,  svědění, 
otok obličeje, rychlou srdeční akci a kolaps. 
  Přestaňte užívat tobolky. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Další závažné nežádoucí účinky 

  krvácení z konečníku (rekta) 
  divertikulitida (zánět tlustého střeva). Příznaky mohou zahrnovat bolest v podbřišku, zvláště na levé 
straně, případně s horečkou a zácpou 
4/8 
  pankreatitida  (zánět  slinivky  břišní).  Příznaky  mohou  zahrnovat  silnou  bolest  břicha,  která  někdy 
vystřeluje směrem do zad, případně s horečkou, nevolností a zvracením. 
  puchýře na kůži (včetně praskajících puchýřů) 
  silná bolest žaludku způsobená žlučovými kameny 
  hepatitida  (zánět  jater).  K  příznakům  patří  žluté  zbarvení  kůže  a  očí,  svědění,  tmavá  barva  moči, 
bolest v oblasti žaludku a citlivost v oblasti jater (bolest pod přední stranou hrudního koše vpravo), 
v některých případech ztráta chuti k jídlu. 
  oxalátová  nefropatie  (nahromadění  šťavelanu  vápenatého,  které  může  vést  k tvorbě  ledvinových 
kamenů). Viz bod 2, Upozornění a opatření. 
  Přestaňte  užívat  tobolky.  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z výše  uvedených  účinků,  poraďte  se  s 
lékařem. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 
  větry (plynatost) s nebo bez vyprazdňování/olejovitého špinění 
  náhlé nucení na stolici 
  mastná nebo olejovitá stolice 
  olejovité vyprazdňování 
  měkká stolice. 
  Řekněte  svému  lékaři,  pokud  je  některý  z těchto  nežádoucích  účinků  závažný  nebo  Vám  způsobuje 
obtíže. 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
  bolest žaludku (břicha) 
  inkontinence (únik stolice) 
  tekutá/vodnatá stolice 
  častější vyměšování 
  úzkost. 
  Řekněte  svému  lékaři,  pokud  je  některý  z těchto  nežádoucích  účinků  závažný  nebo  Vám  způsobuje 
obtíže. 
 
Účinky na krevní testy (není známo, jak často se tyto účinky vyskytují) 
  zvýšení hladin některých jaterních enzymů 
  účinky  na  krevní  srážlivost  u  osob  užívajících  warfarin  nebo  jiné  přípravky  na  ředění  krve 
(antikoagulancia). 
  Pokud máte podstoupit vyšetření krve, řekněte lékaři, že užíváte Orlistat Teva 60 mg. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Naučte se, jak zvládat účinky léčby související se stravou  
Nejčastější  nežádoucí  účinky  vznikají  díky  mechanismu,  jakým  tobolky  účinkují  a  jsou  důsledkem  tuků, 
které procházejí Vaším tělem. Tyto účinky typicky vznikají během prvních několika týdnů užívání tobolek 
před tím, než se naučíte, jaké má být maximální množství tuků ve Vaší dietě. Tyto účinky léčby související 
se stravou pro Vás mohou být signálem, že jste snědl(a) více tuků, než jste měl(a). 
 
Můžete  se  naučit  minimalizovat  dopad  účinků  léčby  souvisejících  se  stravou  dodržováním  následujících 
základních pokynů: 
  Začněte držet dietu s nízkým obsahem tuků několik dní nebo i týden předtím, než zahájíte užívání 
tobolek. 
5/8 
  Zjistěte si více o tom, kolik tuků obvykle obsahují Vaše oblíbená jídla a o velikosti Vašich porcí. 
Tím, že se seznámíte s velikostí porcí, snížíte pravděpodobnost, že náhodně překročíte Vaši cílovou 
hodnotu tuků. 
  Rozdělte  si  Vaši  povolenou  dávku  tuku  rovnoměrně  do  všech  jídel  během  dne.  „Nešetřete“  si 
povolené  množství  tuků  a  kalorií,  abyste  si  je  pak  jednorázově  dopřáli  na  jídlo  nebo  moučník 
s vysokým  obsahem  tuků,  jak  jste  to  možná  dělal(a)  v jiných  programech  na  snížení  tělesné 
hmotnosti. 
  Většina  uživatelů,  u  nichž  se  tyto  účinky  objevily,  zjistila,  že  je  mohou  zvládnout  a  regulovat 
úpravou diety. 
Nebuďte znepokojeni, když nemáte žádný z těchto problémů. Neznamená to, že tobolky nepůsobí. 
 
 
5. 
Jak Orlistat Teva 60 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  data  použitelnosti  uvedeném  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tobolky v lahvičkách by měly být spotřebovány během 6 měsíců po prvním otevření lahvičky. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Orlistat Teva 60 mg obsahuje 

  Léčivou látkou je orlistatum (orlistat). Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 60 mg. 
  Pomocnými látkami jsou: 
náplň tobolky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát 
 
obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
 
Jak Orlistat Teva 60 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Orlistat Teva 60 mg jsou tobolky s víčkem i tělem světle modré barvy. 
Orlistat Teva 60 mg se dodává v baleních po 42, 60, 84, 90 a 120 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce 
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 
19 Pelplińska Street,  
83-200 Starogard Gdański 
Polsko 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle-Strasse 3 
89143 Blaubeuren 
Německo  
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika: 
Orlistat Teva 60mg 
6/8 
Belgie:  
 
Orlistat Teva 60 mg harde capsules 
Německo: 
 
Orlistat-ratiopharm 60 mg Hartkapseln 
Portugalsko:   
Orlistato ratiopharm 
Velká Británie:  
Orlistat 60 mg capsules, hard 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.2.2016 
 
 
7/8 
DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE 
 
Rizika nadváhy 
Nadváha ovlivňuje Vaše zdraví a zvyšuje u Vás riziko rozvoje závažných zdravotních problémů, jako jsou: 
•  Vysoký krevní tlak 
•  Diabetes (cukrovka) 
•  Srdeční onemocnění 
•  Mozková mrtvice 
•  Určité typy nádorů 
•  Osteoartróza 
Promluvte si s lékařem o rizicích rozvoje těchto onemocnění. 
 
Význam snižování tělesné hmotnosti 
Hubnutí a udržování váhového úbytku, např. zlepšením Vaší stravy a zvýšením fyzické aktivity, Vám může 
pomoci snížit riziko závažných zdravotních problémů a zlepšit Váš zdravotní stav. 
 
Užitečné rady týkající se diety a Vaší cílové hodnoty kalorií a tuků během užívání přípravku Orlistat 
Teva 60 mg 
Orlistat Teva 60 mg se má užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Tobolky 
účinkují tak, že zabraňují vstřebání části tuků. Můžete však stále jíst jídla ze všech hlavních skupin potravin. 
 
Ačkoliv  byste  se  měl(a)  zaměřit  na  obsah  kalorií  a  tuků  ve  Vaší  stravě,  je  důležité,  aby  Vaše  dieta  byla 
vyvážená. Měl(a) byste si vybírat jídla, která obsahují rozličné živiny a naučit se jíst dlouhodobě zdravě. 
 
Pochopení  významu cílových hodnot kalorií a tuků 
Prostřednictvím kalorií se měří energie, kterou potřebuje Vaše tělo. Někdy se označují jako kilokalorie nebo 
kcal. Energie může být rovněž měřena v kilojoulech, které také můžete najít na potravinových etiketách. 
•  Cílová hodnota kalorií je maximální množství kalorií, které každý den přijmete potravou. Prohlédněte si 
tabulku níže v této sekci. 
•  Vaše  cílová  hodnota  tuků  v gramech  je  maximální  množství  tuků  v gramech,  které  přijmete  v každém 
jídle. Tabulka cílové hodnoty tuků v gramech následuje níže za tabulkou cílové hodnoty kalorií. 
•  Kontrola cílové hodnoty tuků je zásadní s ohledem na mechanismus účinku tobolek. Užívání  přípravku 
Orlistat  Teva  60  mg  znamená,  že  Vaším  tělem  projde  více  tuků  a  může  proto  být  pro  něj  namáhavé, 
pokud budete jíst tolik tuků, co dříve. Pokud tedy budete dodržovat Vaši cílovou hodnotu tuků, zvýšíte 
váhový úbytek a zároveň minimalizujete riziko účinků léčby souvisejících se stravou. 
•  Měl(a) byste dosáhnout postupného stabilního úbytku tělesné hmotnosti. Ideální je úbytek kolem 0,5 kg 
týdně. 
 
Jak určíte Vaši cílovou hodnotu kalorií 
Následující tabulka je vypracována tak, aby byl Váš kalorický příjem přibližně o 500 kalorií na den nižší, než 
potřebuje  Vaše  tělo  k udržení  současné  tělesné  hmotnosti.  Příjem  je  ve  výsledku  nižší  o  3500  kalorií  na 
týden, což je přibližně množství kalorií obsažené v 0,5 kg tuku. 
 
Vaše cílová hodnota kalorií Vám umožní hubnout postupně a stabilně okolo 0,5 kg týdně aniž byste měl(a) 
pocity frustrace nebo deprivace. 
 
Příjem potravy s obsahem méně než 1200 kalorií denně se nedoporučuje. 
 
Abyste mohl(a) stanovit Vaši cílovou hodnotu kalorií, potřebujete znát úroveň Vaší fyzické aktivity. Čím jste 
aktivnější, tím vyšší bude Vaše cílová hodnota kalorií. 
•  „Nízká aktivita“ znamená, že denně vykonáváte pouze minimálně nebo vůbec aktivity jako je např. 
chůze, chůze do schodů, práce na zahradě nebo jiné běžné fyzické aktivity. 
•  „Střední  aktivita“  znamená,  že  během  fyzické  aktivity  spálíte  denně  přibližně  150  kalorií.  Tomu 
odpovídá například chůze na vzdálenost tři kilometry (2 míle), práce na zahradě po 30 až 45 minut 
nebo uběhnutí dvou kilometrů (1,25 míle) během 15 minut.  
Vyberte  si  úroveň,  která  nejvíce  odpovídá  Vašemu  běžnému  dni.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  kam  se 
máte zařadit, zvolte úroveň „nízká aktivita“. 
8/8 
 
 
Ženy 
 
Nízká aktivita 

méně než 68,1 kg 
1200 kalorií 
68,1 kg až 74,7 kg 
1400 kalorií 
74,8 kg až 83,9 kg 
1600 kalorií 
84,0 kg a více 
1800 kalorií 
Střední aktivita 
méně než 61.2 kg 
1400 kalorií 
 
61,3 kg až 65,7 kg 
1600 kalorií 
65,8 kg a více 
1800 kalorií 
 
Muži 
 
Nízká aktivita 

méně než 65,7 kg 
1400 kalorií 
65,8 kg až 70,2 kg 
1600 kalorií  
70,3 kg a více 
1800 kalorií 
Střední aktivita 
59,0 kg a více 
1800 kalorií 
 
Jak určit Vaši cílovou hodnotu tuků 
Následující  tabulka  ukazuje,  jak  určit  Vaši  cílovou  hodnotu  tuků  na  základě  povoleného  denního  příjmu 
kalorií. Měl(a) byste si naplánovat tři jídla denně. Pokud máte například cílovou hodnotu 1400 kalorií denně, 
může  jedno  jídlo  obsahovat  maximálně  15  g  tuků.  Abyste  dodržel(a)  Váš  povolený  denní  příjem  tuků, 
neměly by svačiny obsahovat více než 3 g tuku. 
 
Množství kalorií, které denně 
Maximální povolené množství 
Maximální denní povolené 
můžete přijmout potravou 
tuků v jednom jídle 
množství tuků ve svačinách 
1200 
12 g 
3 g 
1400 
15 g 
3 g 
1600 
17 g 
3 g 
1800 
19 g 
3 g 
 
Zapamatujte si: 
•  Držte se realistických cílových hodnot kalorií a tuků – je to dobrá cesta, jak si udržet váhový úbytek 
po dlouhou dobu. 
•  Zapisujte si, co sníte, včetně kalorické hodnoty a obsahu tuků do dietního diáře 
•  Snažte se být více fyzicky aktivní před tím, než začnete užívat tobolky. Fyzická aktivita je důležitou 
součástí  programu  na  snížení  tělesné  hmotnosti.  Pokud  jste  předtím  necvičil(a),  měl(a)  byste  se 
poradit se svým lékařem. 
•  Pokračujte v aktivitách během užívání Orlistat Teva 60 mg a i poté, co s jeho užíváním skončíte. 
 
Program  na  snížení  tělesné  hmotnosti  pomocí  přípravku  Orlistat  Teva  60  mg  kombinuje  užívání  tobolek 
s dietním plánem a širokou škálu prostředků, které Vám pomohou pochopit, jak dodržovat nízkokalorickou 
dietu se sníženým obsahem tuků a s pokyny, abyste se stal(a) více aktivní. 
 
 
 
 
 
9/8