Lék Solifenacin Sandoz 10MG

Kód SÚKL
0192744  
Název LP
Solifenacin Sandoz (10mg Tbl Flm 30 Iii)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30 III
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Solifenacini Succinas
ATC skupina
SOLIFENACIN (G04BD08)

Složení

  1. Solifenacini Succinas – 10 MG
  2. Solifenacinum – 7,5 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Roseum Instacoat Universal Icg-u-10308 – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls189075/2017 
a k sp.zn.sukls151250/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Solifenacin Sandoz 5 mg 
Solifenacin Sandoz 10 mg 
potahované tablety 
 
solifenacini succinas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
–  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
–  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry.  
–  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to  
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  
–  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Solifenacin Sandoz a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solifenacin Sandoz užívat  
3. 
Jak se přípravek Solifenacin Sandoz užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky  
5. 
Jak přípravek Solifenacin Sandoz uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
 
1. 
Co je přípravek Solifenacin Sandoz a k čemu se používá 
 
Účinná látka přípravku Solifenacin Sandoz patří do skupiny látek zvaných anticholinergika. Tyto 
látky snižují zvýšenou aktivitu močového měchýře. V důsledku toho vydržíte déle, aniž byste 
musel(a) jít na toaletu a množství moče, které je Váš měchýř schopen pojmout, se zvyšuje. 
 
Přípravek Solifenacin Sandoz je určen k léčbě příznaků zvýšené aktivity močového měchýře. Těmito 
příznaky jsou: silná, náhlá nutnost spěchat na toaletu bez předchozího varování, velmi časté močení 
nebo případy pomočení, když se nemůžete včas dostat na toaletu. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solifenacin Sandoz užívat  
 
Neužívejte přípravek Solifenacin Sandoz 
–  jestliže jste alergický(á) na solifenacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 
–  jestliže máte problémy s hromaděním moči v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování 
(retence moči) 
–  jestliže trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně střevní choroby nazývané 
toxický megakolon, při které dochází k akutnímu rozšíření střeva, jedná se o komplikaci ulcerózní 
kolitidy)  

–  jestliže trpíte svalovým onemocněním nazývaným myasthenia gravis, které může způsobit 
extrémní svalovou slabost  
–  jestliže trpíte vysokým nitroočním tlakem s postupnou ztrátou vidění (glaukom)  
–  jestliže podstupujete dialýzu ledvin  
–  jestliže trpíte závažnou jaterní chorobou 
–  jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně závažnou chorobou jater a současně užíváte 
léky, které by mohly zpomalovat odstraňování přípravku Solifenacin Sandoz z Vašeho těla (např. 
ketokonazol). Váš lékař nebo lékárník Vás v takovém případě upozorní.  
 
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře 
dříve, než začnete přípravek Solifenacin Sandoz užívat. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Solifenacin Sandoz se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solifenacin Sandoz je zapotřebí: 
–  jestliže máte potíže s vyprazdňováním močového měchýře (obstrukce močového měchýře) nebo 
máte problémy s močením (např. slabý proud moči). V takovém případě je riziko hromadění moče 
v měchýři mnohem vyšší.  
–  jestliže máte nějakou překážku v trávicím traktu (zácpa)  
–  jestliže se u Vás vyskytuje riziko snížené aktivity trávicího traktu (pohyb žaludku a střev). Váš 
lékař Vás v takovém případě upozorní.  
–  jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin  
–  jestliže trpíte středně závažnou chorobou jater  
–  jestliže trpíte brániční kýlou (hiátová hernie) nebo máte problémy s pálením žáhy  
–  jestliže trpíte poruchou nervového systému nazývanou autonomní neuropatie. 
 
 
Váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Solifenacin Sandoz vyloučit jiné příčiny častého 
močení, např. srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Pokud máte infekci močových cest, Váš lékař 
Vám předepíše antibiotikum (lék proti bakteriální infekci). 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Solifenacin Sandoz není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Solifenacin Sandoz 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a). 
 
Je zvláště důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte: 
–  jiné anticholinergní přípravky, jelikož účinek i nežádoucí účinky obou přípravků se mohou zvýšit. 
Zeptejte se, prosím, svého lékaře, zda přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 
–  cholinergika, která mohou snižovat účinek přípravku Solifenacin Sandoz. Zeptejte se, prosím, 
svého lékaře, zda přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 
–  přípravky, jako například metoklopramid a cisaprid, které stimulují pohyb trávicího traktu. 
Přípravek Solifenacin Sandoz může snižovat jejich účinek.  
–  přípravky, jako například ketokonazol, itrakonazol (přípravky používané při léčbě plísňových 
onemocnění), ritonavir, nelfinavir (přípravky používané při léčbě infekcí HIV) a verapamil, 
diltiazem (přípravky používané při léčbě vysokého tlaku a srdečních onemocnění). Tyto přípravky 
zpomalují vylučování přípravku Solifenacin Sandoz z těla.  
–  přípravky, jako například rifampicin (přípravek používaný při léčbě tuberkulózy a jiných 
bakteriálních infekcí) a fenytoin, karbamazepin (přípravky používané při léčbě epilepsie). Tyto 
přípravky mohou urychlovat vylučování přípravku Solifenacin Sandoz z těla.  
–  přípravky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (esofagitida). 
Zeptejte se, prosím, svého lékaře, zda přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 

 
Přípravek Solifenacin Sandoz s jídlem a pitím 
Přípravek Solifenacin Sandoz můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak Vám to vyhovuje. 
 
Těhotenství a kojení
 
Pokud Váš lékař není přesvědčen, že je to nezbytné, neměla byste v těhotenství solifenacin sukcinát 
užívat. Užívání přípravku Solifenacin Sandoz v období kojení je třeba se vyhnout, protože solifenacin 
může přestupovat do mateřského mléka. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Solifenacin Sandoz může způsobit rozmazané vidění a někdy i ospalost a únavu. Pokud se  
u Vás projevují tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje  
a stroje. 
 
Přípravek Solifenacin Sandoz obsahuje mléčný cukr (laktosu) 
Přípravek Solifenacin Sandoz obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Solifenacin Sandoz užívá 
 
Pokyny pro správné užívání 
Vždy užívejte přípravek Solifenacin Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tabletu polykejte celou a zapijte ji tekutinou, např. sklenicí vody. Přípravek můžete užívat spolu  
s jídlem nebo bez něj, jak Vám to vyhovuje. Tablety nedrťte. 
 
Dávkování 
Obvyklá dávka je 5 mg na den, pokud však lékař neurčil dávku 10 mg na den. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Solifenacin Sandoz není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Solifenacin Sandoz, než jste měl(a): 
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Solifenacin Sandoz nebo došlo k náhodnému požití 
přípravku Solifenacin Sandoz dítětem, okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolesti hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a rozmazané 
vidění, vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), výrazné vzrušení, křeče (konvulze), potíže  
s dýcháním, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie), hromadění moči v močovém měchýři (retence 
moči) a rozšíření zornic (mydriáza). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Solifenacin Sandoz 
Pokud jste si zapomněl(a) vzít dávku v obvyklou dobu, užijte ji co nejdříve, ale ne pokud už je čas na 
další dávku. Neužívejte více než jednu dávku denně. Pokud jste na pochybách, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Solifenacin Sandoz 
Pokud léčbu přípravkem Solifenacin Sandoz ukončíte, Vaše příznaky zvýšené aktivity močového 
měchýře se mohou vrátit nebo zhoršit. Než léčbu přerušíte, poraďte se vždy se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Solifenacin Sandoz nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytl alergický záchvat (příznaky mohou zahrnovat otok hrdla, obličeje, rtů a úst, 
potíže s dýcháním nebo polykáním) nebo závažné kožní reakce (jako tvorba puchýřků nebo olupování 
kůže), musíte okamžitě informovat lékaře nebo lékárníka.  
 
U některých pacientů, kteří užívají solifenacin-sukcinát, byl hlášen výskyt angioedému (kožní alergie, 
která způsobuje otoky tkáně těsně pod povrchem kůže), s blokováním dýchacích cest (obtíže  
s dýcháním). Pokud dojde k výskytu angioedému, podávání přípravku Solifenacin Sandoz má být 
okamžitě ukončeno a má být zavedena příslušná léčba a/nebo jiná opatření.  
 
Přípravek Solifenacin Sandoz může způsobit následující další nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
–  sucho v ústech.  
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
–  rozmazané vidění  
–  zácpa, nevolnost, trávicí obtíže jako je pocit plnosti, bolest břicha, říhání, pálení žáhy (dyspepsie). 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
–  infekce močových cest, zánět močového měchýře  
–  ospalost  
–  změny chuťového vnímání (dysgeuzie)  
–  suché, podrážděné oči  
–  sucho v nose  
–  reflux žaludeční kyseliny do jícnu (gastroezofageální reflux)  
–  sucho v krku  
–  suchá kůže  
–  obtížné močení  
–  únava  
–  hromadění tekutin v dolních končetinách (otok).  
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 
–  závrať, bolesti hlavy 
–  zvracení 
–  svědění, vyrážka 
–  hromadění velkého množství tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce)  
–  hromadění moči v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování (retence moči).  
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob) 
–  halucinace, zmatenost  
–  kožní alergie 
–  kopřivka 
–  angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka anebo hrdla, způsobující potíže s dýcháním a polykáním). 
 Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)  
  anafylaktická reakce 
  snížená chuť k jídlu  
  vysoký obsah draslíku v krvi, který může způsobit nepravidelný srdeční rytmus  
  zvýšený nitrooční tlak (glaukom) 

  změny v elektrické aktivitě srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost (Torsade de Pointes), pocit 
bušení srdce, zrychlený srdeční tep  
  poruchy hlasu  
  poruchy funkce jater  
  abnormální výsledky jaterních testů 
  ochablost svalů  
  poruchy ledvin  
  kožní vyrážka s odlupující se kůží 
  nepříjemné pocity v břiše 
  neprůchodnost střev 
  delirium (porucha vědomí). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Solifenacin Sandoz uchovávat 
 
PVC/PVDC-Al blistry a OPA/Al/PVC/Al blistry: 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
PVC/ACLAR-Al blistry:  
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek poškození.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Solifenacin Sandoz obsahuje 
 
Léčivou látkou je solifenacini succinas.  
 
Solifenacin Sandoz 5 mg: Potahovaná tableta obsahuje solifenacini succinas 5 mg. 
Solifenacin Sandoz 10 mg: Potahovaná tableta obsahuje solifenacini succinas 10 mg. 
 
Další složky: 
Jádro tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, hypromelosa 6 (E464), magnesium-stearát 
(E572) 

Potahová vrstva tablety:  
Solifenacin Sandoz 5 mg: hypromelosa (E464), makrogol 8000, mastek (E553b), oxid titaničitý 
(E171) a žlutý oxid železitý (E172)  
Solifenacin Sandoz 10 mg: hypromelosa (E464), makrogol 8000, mastek (E553b), oxid titaničitý 
(E171) a červený oxid železitý (E172) 
 
Jak přípravek Solifenacin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Solifenacin Sandoz 5 mg jsou kulaté světle žluté potahované tablety s vyraženým označením „390“ na 
jedné straně tablety. 
Solifenacin Sandoz 10 mg jsou kulaté světle růžové potahované tablety s vyraženým označením „391“ 
na jedné straně tablety. 
Solifenacin Sandoz 5 mg a 10 mg potahované tablety jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 
10, 30 nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
 
Výrobce: 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova 57 
1526 Ljubljana 
Slovinsko 
 
S. C. Zentiva S.A. 
B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3 
032266 Bukurešť 
Rumunsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
 
Bulharsko   
 
Солифенацин Сандоз 5 mg филмирани таблетки 
Česká republika   
Solifenacin Sandoz 5 mg  
Slovensko   
 
Solifenacin Sandoz 5 mg  
Slovinsko   
 
Solifenacin Lek5 mg filmsko obložene tablete  
 
Česká republika   
Solifenacin Sandoz 10 mg  
Slovensko   
 
Solifenacin Sandoz 10 mg  
Slovinsko   
 
Solifenacin Lek10 mg filmsko obložene tablete 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována2. 8. 2017