Lék Arnette 0,15MG/0,03MG

Kód SÚKL
0192766  
Název LP
Arnette (0,15mg/0,03mg Tbl Nob 3x21)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
3X21
Síla
0,15MG/0,03MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Desogestrelum, Ethinylestradiolum
ATC skupina
DESOGESTREL A ETHINYLESTRADIOL (G03AA09)

Složení

  1. Desogestrelum – 0,15 MG
  2. Ethinylestradiolum – 0,03 MG
  3. Lactosum – PL MG
  4. Solani Amylum – PL MG
  5. Vitaminum E – PL MG
  6. Povidonum – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Acidum Stearicum – PL MG

Příbalová informace

Sp. zn. sukls118021/2013 
a k sp. zn. sukls57835/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg 
tablety 
 
Desogestrelum/ethinylestradiolum 
 
Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 
• Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně. 
• Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při znovuzahájení 
kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 
• Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz 
bod 2 „Krevní sraženiny“). 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
•  
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
•  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  

Co je přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg a k čemu se používá 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg užívat 
3.  
Jak se přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg užívá 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
5.  
Jak přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg uchovávat  
6.  
Obsah balení a další informace 
 
1.  
Co je přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg a k čemu se používá 
 
Přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  je  kombinovaná  perorální  antikoncepce,  označovaná  také  jako 
pilulka.  Každá  tableta  obsahuje  malé  množství  dvou  typů  ženských  hormonů,  jmenovitě  progestogen 
(desogestrel) a estrogen (ethinylestradiol).  
 
 
Tyto látky pomáhají zabránit tomu, abyste otěhotněla, tak jako by vaše přirozené hormony zabránily tomu, 
abyste otěhotněla, když už jste těhotná. 
Kombinovaná antikoncepční pilulka vás chrání před otěhotněním třemi způsoby. Tyto hormony: 
1.  
zastavují uvolňování vajíčka z vaječníku každý měsíc (ovulace), 
2.  
zahušťují slizniční hlen (v krčku dělohy, čímž znesnadňují dosažení vajíčka spermiemi), 
3.  
mění sliznici dělohy, čímž způsobují menší pravděpodobnost, že oplodněné vajíčko přijme. 
 
 
1/16 
 
2. 
 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg užívat 
 
 
 
Obecné poznámky 
Předtím, než začnete užívat Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg měla byste si přečíst informace o krevních 
sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 
„Krevní sraženiny“. 
Předtím,  než  začnete  užívat  přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  se Vás  lékař  zeptá  na  některé 
otázky  ohledně  Vaší  osobní  zdravotní  anamnézy  a  anamnézy  Vašich  nejbližších  příbuzných. 
Lékař také změří váš krevní tlak a dle Vaší osobní situace může také provést některé další testy. 
 
V těchto informacích je popsáno několik situací, kdy byste měla přestat užívat přípravek Arnette 
0,15  mg/  0,03  mg  nebo  kdy  může  být  spolehlivost  pilulky  snížena.  V takových  situacích  byste 
neměla mít pohlavní styk nebo byste měla používat další nehormonální antikoncepční prostředky 
(například  kondom  nebo  jinou  bariérovou  metodu). Nepoužívejte  metody  neplodných  dní  nebo 
změn  teploty.  Tyto  metody  mohou  být  nespolehlivé,  protože  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  mění 
měsíční změny tělesné teploty a cervikálního hlenu. 
 
Přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg,  podobně  jako  jiné  hormonální  antikoncepční 
prostředky,  nechrání  před  infekcí  HIV  (AIDS)  nebo  jakoukoliv  jinou sexuálně  přenosnou 
chorobou. 
 
 
 
Neužívejte přípravek
 Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg: 
 
Neměla byste užívat Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte 
níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 
metoda by pro Vás byla vhodná.  
 
• pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, 
DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;  
 
• pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, 
deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;  
 
• pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “);  
 
• pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;  
 
• pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi 
a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA – 
dočasné příznaky cévní mozkové příhody]);  
 
• pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako 
je:  
 
– těžký diabetes s poškozením krevních cév;  
 
– velmi vysoký krevní tlak;  
 
– velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);  
 
 
 
– onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;  
 
 
 
• pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.  
2/16 
 
   
  • pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis), 
  • pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a funkce jater není stále normální, 
  • pokud máte (nebo jste měla) nádor jater, 
  •  pokud  máte  (nebo  jste  měla)  nebo  u  Vás  existuje  podezření  na  rakovinu  prsu  nebo  rakovinu 
pohlavních orgánů, 
  • pokud trpíte abnormálním růstem děložní sliznice (hyperplazie endometria)  
  • pokud máte jakékoliv nevysvětlitelné krvácení z vagíny, 
  • pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
 
 
Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  
Než začnete přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V  určitých  situacích  musíte  dbát  zvláštní  opatrnosti  při  používání  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg 
nebo jiné kombinované pilulky a lékař Vás bude muset pravidelně vyšetřovat.  
 
 
Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?  
Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc  
- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v 
noze  (tj.  hluboká  žilní  trombóza),  krevní  sraženinu  v  plících  (tj.  plicní  embolie),  srdeční  záchvat  nebo 
cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženina“ (trombóza)) níže.  
 
Pro  popis  příznaků  těchto  závažných  nežádoucích  účinků  si  prosím  přečtěte  „Jak  rozpoznat  krevní 
sraženinu“. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.  
Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg, měla byste také 
informovat svého lékaře. 
 
 
• pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);  
• pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný 
systém);  
• pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);  
• pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);  
•  pokud  máte  zvýšené  hladiny  tuku  v  krvi  (hypertriglyceridémie)  nebo  pozitivní  rodinnou  anamnézu 
tohoto  onemocnění.  Hypertriglyceridémie  souvisí  se  zvýšeným  rizikem  rozvoje  pankreatitidy  (zánět 
slinivky břišní);  
• pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);  
• pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře, jak 
brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg;  
• pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);  
• pokud máte křečové žíly.  
• pokud má nebo měla Vaše blízká příbuzná rakovinu prsu, 
• pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku, 
• pokud máte diabetes, 
• pokud trpíte depresí, 
• pokud máte epilepsii (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg“), 
3/16 
 
•  pokud  máte  chorobu,  která  se  poprvé  objevila  v těhotenství  nebo  předchozím  použití  pohlavních 
hormonů (například ztráta sluchu, krevní onemocnění označované jako porfyrie, kožní vyrážka s puchýřky 
během  těhotenství  (gestační  herpes),  nervové  onemocnění,  při  němž  dochází  k náhlým  pohybům  těla 
(Sydenhamova chorea)),  
• pokud máte nebo jste někdy měla chloasma (změna barvy kůže, zejména na tváři nebo krku, známá jako 
„těhotenské skvrny“); pokud ano, vyhýbejte se přímému slunečnímu záření nebo ultrafialovému záření, 
• pokud trpíte hereditárním angioedémem, mohou přípravky obsahující estrogeny indukovat nebo zhoršit 
příznaky.  Měla  byste  okamžitě  navštívit  svého  lékaře,  pokud  se  u  vás  vyskytují  příznaky  angioedému, 
jako  je  otok  tváře,  jazyka  anebo  hltanu  anebo  potíže  s polykáním  nebo  kopřivka  spolu  s potížemi 
s dýcháním.   
 
KREVNÍ SRAŽENINY 
Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg zvyšuje Vaše 
riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  porovnání  s  jejím  neužíváním.  Ve  vzácných  případech  může  krevní 
sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.  
Krevní sraženiny se mohou vyvinout  

 v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);  

 v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).  
 
Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky 
nebo velmi vzácně mohou být fatální.  
Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Arnette 
0,15 mg/ 0,03 mg je malé.
 
 
 
JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 
Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků 
 
Máte některé z těchto známek? 
Čím pravděpodobně trpíte? 
 
Hluboká žilní trombóza 
• otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 
 
zvláště doprovázený:  
• bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována 
pouze vstoje nebo při chůzi  
• zvýšenou teplotou postižené nohy  
• změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání 
nebo zmodrání  
 
 
Plicní embolie  
• náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 
 
dýchání  
• náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit 
vykašlávání krve  
• ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém 
dýchání  
• těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem  
• rychlý nebo nepravidelný srdeční tep  
• těžká bolest žaludku  
 
Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože 
některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, 
4/16 
 
mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je 
infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).   
Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:  
Trombóza retinální žíly (krevní 
• okamžitá ztráta zraku nebo  
sraženina v oku)  
• bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 
 
zraku  
 
 
Srdeční záchvat  
• bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže  
 
• pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod 
hrudní kostí  
• plnost, porucha trávení nebo pocit dušení  
• nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 
čelisti, hrdla, paže a břicha  
• pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě  
• extrémní slabost, úzkost nebo dušnost  
• rychlý nebo nepravidelný srdeční tep  
 
 
Cévní mozková příhoda  
• náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, 
 
zvláště na jedné straně těla  
 
 
• náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním  
• náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích  
• náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 
koordinace  
• náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé 
příčiny  
• ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu  
 
Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s 
téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste 
vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít 
riziko další cévní mozkové příhody.   
 
Krevní sraženiny blokující jiné cévy  
• otok a lehké zmodrání končetiny  
 
• těžká bolest žaludku (akutní břicho)  
 
 
KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE  
Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?  
•  Používání  kombinované hormonální  antikoncepce  souviselo  se  zvýšeným  rizikem  krevních  sraženin  v 
žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním 
roce používání kombinované hormonální antikoncepce.  
• Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu 
(DVT).  
• Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.  
• Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální 
žíly).  
 
Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 
5/16 
 
Riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  žíle  je  nejvyšší  v  prvním  roce  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce.  Riziko  může  být  také  vyšší,  pokud  znovu  zahájíte  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.  
Po  prvním  roce  se  riziko  zmenšuje,  ale  je  vždy  mírně  vyšší,  než  kdybyste  neužívala  kombinovanou 
hormonální antikoncepci.  
Když  ukončíte  užívání  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  vrátí  se  Vaše  riziko  krevní  sraženiny  k 
normální úrovni během několika týdnů. 
 
Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?  
Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou 
používáte.  
Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 
mg je malé. 
 
 
- Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z 
nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.  
-  Z  10  000  žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující  levonorgestrel, 
norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.  
-  Z  10  000  žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující  desogestrel,  jako  je 
přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.  
-  Riziko,  že  se  u  vás  vyvine  krevní  sraženina,  se  liší  podle  vaší  lékařské  anamnézy  (viz  níže  „Faktory, 
které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).  
 
 
Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok 
 
Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou 
Asi 2 z 10 000 žen  
hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné 
 
 
Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku 
Asi 5-7 z 10 000 žen 
obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát   
Ženy, které užívají přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 
 
Asi 9-12 z 10 000 žen  
mg 
 
 
 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle  
Riziko  krevní  sraženiny  u  přípravku Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  je  malé,  ale  některá  onemocnění  riziko 
zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud:  
• máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);  
• někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém 
věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve;  
• potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte 
nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg přerušit na několik týdnů před 
operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 
0,03 mg zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;  
• jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);  
• jste porodila před méně než několika týdny.  
 
Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.  
Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte 
některé z dalších uvedených faktorů.  
6/16 
 
Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste 
jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg ukončit.  
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg 
například  se  u  přímého  příbuzného  vyskytne  trombóza  z  neznámého  důvodu  nebo  pokud  se  zvýší Vaše 
tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 
 
KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ  
Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?  
Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například 
způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 
 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně  
Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku 
Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg je velmi malé, ale může se zvyšovat:  
• se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);  
• pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Arnette 0,15 mg/ 
0,03 mg je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 
let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;  
• pokud máte nadváhu;  
• pokud máte vysoký krevní tlak;  
• pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let 
věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody;  
• pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo 
triglyceridy);  
• pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;  
• pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);  
• pokud máte diabetes.  
Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko 
rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.  
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg 
například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se 
zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 
 
 
Pilulka a rakovina 
 
Rakovina prsu byla pozorována mírně častěji u žen užívajících kombinované pilulky, ale není známo, zda 
je to způsobeno léčbou. Například je možné, že více nádorů je zjištěno u žen, které užívají kombinovanou 
pilulku,  protože jsou  vyšetřovány  lékařem  častěji.  Výskyt  nádorů prsu  se  postupně  snižuje  po  ukončení 
užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce.  Je  důležité  pravidelně  kontrolovat  vaše  prsy,  a  pokud 
nahmatáte jakoukoliv bulku, měla byste se obrátit na svého lékaře. 
 
U žen užívajících pilulku delší dobu je vyšší frekvence výskytu rakoviny děložního hrdla. Nejdůležitějším 
rizikovým faktorem tohoto onemocnění je existující infekce určitým virem (HPV). Zvýšené riziko může 
být také spojeno se sexuálním chováním (např. časté střídání partnerů) a dalšími faktory. 
 
Ve  vzácných  případech  byly  u  uživatelek  pilulky  hlášené  benigní  nádory  jater  a  dokonce  ve  vzácných 
případech maligní nádory jater. Kontaktujte svého lékaře, pokud máte neobvykle těžké bolesti břicha. 
 
Krvácení mezi menstruacemi 
 
7/16 
 
Během  prvních  několika  měsíců,  kdy  užíváte  přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg,  se  u  Vás  může 
vyskytnout neočekávané krvácení (krvácení mimo menstruaci). Pokud toto krvácení trvá déle než několik 
měsíců, nebo pokud vznikne po několika měsících, musí Váš lékař zjistit příčinu. 
 
Co musíte udělat, pokud se v týdnu bez užívání tablet neobjeví žádné krvácení 
 
Pokud jste užívala všechny tablety správně, nezvracela jste nebo jste neměla těžký průjem a neužívala jste 
žádné další léky, je vysoce nepravděpodobné, že byste byla těhotná. 
Pokud se očekávané krvácení neobjeví dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Kontaktujte okamžitě svého 
lékaře. Nezahajujte použití dalšího blistru, pokud si nejste jistá, že nejste těhotná. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  
 
 
Vždy  řekněte  svému  lékaři,  které  léky  nebo  bylinné  přípravky  již  užíváte.  Také  informujte 
jakéhokoliv jiného lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje jiný lék (nebo lékárníka), 
že  užíváte  přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg.  Oni  Vám  sdělí,  zda  musíte  použít  další 
antikoncepční opatření (například kondomy), a pokud ano, po jak dlouhou dobu. 
 
 
•  Některé  léky  mohou  způsobit,  že  bude  přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  méně  účinný  v prevenci 
těhotenství nebo že může způsobit neočekávané krvácení. Patří k nim:  
 
  léky používané k léčbě  
  epilepsie  (např.  primidon,  hydantoiny,  barbituráty,  karbamazepin,  oxkarbamazepin,  topiramát, 
felbamát),  
  tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin),  
  infekce HIV (ritonavir, nevirapin, efavirenz) nebo jiné infekce (antibiotika, jako je griseofulvin, 
ampicilin, tetracyklin), 
  vysokého krevního tlaku v krevních cévách v plicích (bosentan), 
  nadměrné ospalosti/narkolepsie (modafinil) 
  bylinné přípravky z třezalky tečkované. 
 
 
• Přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg může ovlivnit účinek jiných léků, například: 
  léků obsahujících cyklosporin,   
  antiepileptika lamotriginu (to by mohlo způsobit zvýšení frekvence záchvatů). 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg s jídlem a pitím  
 
Přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg je možné užívat s nebo bez jídla a dle potřeby s malým množstvím 
vody. 
 
Laboratorní vyšetření: 
 
Pokud  potřebujete  krevní  test,  řekněte  svému  lékaři  nebo  laboratornímu  personálu,  že  užíváte  pilulku, 
protože hormonální antikoncepce může ovlivňovat výsledky některých testů. 
 
8/16 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Neužívejte  přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg,  pokud  jste  těhotná.  Pokud  otěhotníte  během  užívání 
tohoto  přípravku,  přestaňte  tablety  užívat  a  kontaktujte  svého  lékaře.  Pokud  chcete  otěhotnět,  můžete 
kdykoliv pilulky přestat užívat. 
 
Kojení 
Použití  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  není  obecně  doporučeno,  pokud  žena  kojí.  Pokud  chcete 
užívat pilulku během kojení, měla byste kontaktovat svého lékaře. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Neexistují  žádné  informace,  které  by  naznačovaly,  že  použití  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg 
ovlivňuje řízení dopravních prostředků nebo použití strojů. 
 
Přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg obsahuje laktózu. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete 
užívat tento lék. 
 
3. 

Jak se přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg užívá  
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užijte  jednu  tabletu  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  každý  den,  a  případně  ji  zapijte  malým 
množstvím vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, ale měla byste je užívat každý den zhruba 
ve stejnou dobu. 
 
Blistr  obsahuje  21  tablet.  Vedle  každé  tablety  je  vytisknut  den  v týdnu,  kdy  by  se  měla  užít.  Pokud 
například  začnete  ve  středu,  užijte  tabletu,  vedle  níž  je  napsáno  „St“.  Postupujte  dle  směru  šipky  na 
blistru, dokud neužijete všech 21 tablet.  
 
Potom neužívejte žádné tablety po dobu 7 dnů. V průběhu těchto 7 dní bez tablety (jinak označovaných 
jako týden bez užívání nebo týden vynechání) by mělo dojít ke krvácení. Toto tzv. krvácení z vysazení se 
objevuje obvykle 2. nebo 3. den v týdnu vynechání. 
 
8. den po poslední tabletě přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  (tzn. po 7denním vynechání) byste měla 
zahájit užívání následujícího blistru, bez ohledu na to, zda Vaše krvácení ustalo nebo ne. To znamená, že 
byste měla zahájit užívání každého blistru stejný den v týdnu a že krvácení z vysazení by se mělo objevit 
ve stejný den každého měsíce. 
 
Pokud užíváte přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg tímto způsobem, jste také chráněna před těhotenstvím 
během 7 dnů, kdy tabletu neužíváte. 
 
Kdy můžete začít užívat první blistr? 
 
Pokud jste v předchozím měsíci neužívala hormonální antikoncepci 
Začněte užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg první den cyklu (to je první den vaší menstruace). 
Pokud začnete užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg v první den vaší menstruace, budete okamžitě 
9/16 
 
chráněna před těhotenstvím. Také můžete začít 2. až 5. den cyklu, ale potom musíte užívat další ochranná 
opatření (například kondom) po dobu prvních 7 dnů. 
 
Přechod z kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinovaného antikoncepčního vaginálního 
kroužku či náplasti  
S užíváním přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg musíte začít nejlépe v den následujícím po dni, kdy 
užijete poslední aktivní tabletu (poslední tableta obsahující účinnou látku) předcházejícího 
antikoncepčního přípravku, ale nejpozději v den, který následuje po dni bez užívání vaší předchozí pilulky 
(nebo po poslední neaktivní tabletě vaší předchozí pilulky). Pokud provádíte změnu z kombinovaného 
antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte dle doporučení svého lékaře. 
 
Přechod z metody založené pouze na progesteronu (progesteronová pilulka, injekce, implantát nebo 
nitroděložní tělísko uvolňující progesteron
 
Z progesteronové pilulky můžete přejít kdykoliv (z implantátu nebo nitroděložního systému v den jeho 
vyjmutí, z injekčních přípravků v den, kdy by se podávala další injekce), ale ve všech těchto případech 
byste měla používat další ochranná opatření (například kondom) po dobu prvních 7 dnů užívání tablety. 
 
Po potratu 
Postupujte dle pokynů svého lékaře. 
 
Po porodu dítěte 
Po porodu můžete začít užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg za 21 až 28 dnů. Pokud začnete 
později než 28. den, musíte během prvních sedmi dnů použití přípravku Arnette 0,15 mg/0,03 mg používat 
tzv. bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk před (opětovným) 
zahájením užíváním přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg, musíte si být nejprve jistá, že nejste těhotná 
nebo musíte počkat do další menstruace. 
 
 
Pokud kojíte a chcete zahájit (opětovné) podávání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg po porodu. 
Přečtěte si odstavec „Kojení“. 
 
Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jistá, kdy máte zahájit užívání. 
 
 
Jestliže jste užila více přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg
 než jste měla 
 
Neexistují žádné zprávy o závažných nežádoucích účincích užívání příliš mnoha tablet přípravku Arnette 
0,15 mg/ 0,03 mg. Pokud užijete několik tablet najednou, můžete trpět nevolností nebo zvracením. Mladé 
dívky mohou mít krvácení z vagíny. Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 
mg nebo pokud zjistíte, že Vaše dítě užilo více tablet, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  
 
•   Pokud  se  s užitím  tablety  opozdíte  o  méně  než  12  hodin,  ochrana  před  těhotenstvím  není  snížena. 
Užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu užijte znovu v obvyklou dobu. 
•   Pokud se s užitím tablety opozdíte o více než 12 hodin, ochrana před těhotenstvím může být snížena. 
Čím vyšší počet zapomenutých tablet, tím vyšší je riziko otěhotnění. 
 
Riziko nekompletní ochrany před otěhotněním je nejvyšší, pokud zapomenete tabletu na začátku 
nebo na konci blistru. Proto byste měla dodržovat následující pravidla (viz níže uvedený diagram): 
 
10/16 
 
• Více než jedna tableta zapomenutá v tomto blistru 
Kontaktujte svého lékaře. 
 
• Jedna tableta zapomenutá v 1. týdnu  
Užijte zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít 
dvě tablety ve stejnou dobu. Tablety dále užívejte v obvyklou dobu a užívejte zvláštní opatření po dobu 
dalších  7  dnů,  například  kondom.  Pokud  jste  měla  pohlavní  styk  v týdnu  před  zapomenutím  tablety, 
můžete být těhotná. V takovém případě kontaktujte svého lékaře. 
 
• Jedna tableta zapomenutá v 2. týdnu  
Užijte zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít 
dvě tablety ve stejnou dobu. Pokračujte v užívání tablet v obvyklém čase. Ochrana před otěhotněním není 
snížená a nemusíte užívat zvláštních opatření. 
 
• Jedna tableta zapomenutá v 3. týdnu  
Můžete si zvolit mezi dvěma možnostmi: 
1.  Užijte  zapomenutou  tabletu  co  nejdříve,  jakmile  si  vzpomenete,  i  když  by  to  znamenalo,  že  musíte 
užít  dvě  tablety  ve  stejnou  dobu.  Pokračujte  v užívání  tablet  v obvyklém  čase.  Místo  intervalu  bez 
tablety zahajte užívání dalšího blistru. 
 
Velmi  pravděpodobně  budete  menstruovat  na  konci  druhého  blistru,  ale  můžete  mít  i  špinění  nebo 
menstruaci podobné krvácení během užívání druhého blistru. 
 
2.  Také  můžete  ukončit  užívání  tablet  z  blistru  a  přejít  rovnou  na  7denní  období  bez  tablety 
(zaznamenejte si den, kdy jste zapomněla tabletu užít). Pokud chcete zahájit užívání z nového blistru 
ve vašem obvyklém dni zahájení, zkraťte období bez léčby na méně než 7 dnů
 
Pokud  budete  postupovat  podle  jednoho  z  těchto  dvou  doporučení,  budete  nadále  chráněna  před 
otěhotněním. 
 
•  Pokud  jste  zapomněla  jakoukoliv  tabletu  v blistru  a  nedojde  u  Vás  ke  krvácení  v prvním  období  bez 
tablety,  může  to  znamenat,  že  jste  těhotná.  Kontaktujte  svého  lékaře  před  zahájením  užívání  tablet  z 
dalšího blistru. 
 
 
Několik tablet       
Požádejte svého lékaře o radu. 
zapom  enutých v 1 
blistru.  
 
 

ano 
11/16 
 
Měla pohlavní styk v týdnu předcházejícímu týdnu, kdy 
v 1. týdnu 
zapomněla? 
ne 
-  Užijte zapomenutou tabletu. 
-  Užívejte bariérovou metodu (kondomy) po následujících 
7 dnů, 
-  a dokončete užívání tablet z blistru. 
Zapomenutá pouze 1 
-  Užijte zapomenutou tabletu a  
tableta (užitá po více 
ve 2. týdnu 
-  dokončete užívání tablet z blistru. 
než 12 hodinách). 
 
 
 
 
 
-  Užijte zapomenutou tabletu a  
 
-  dokončete užívání tablet z blistru.  
 
-  Místo týdne vynechání 
 
 
-  přejděte rovnou na další blistr. 
 
 
 
ve 3. týdnu 
nebo 
 
 
 
-  Okamžitě ukončete užívání tablet z blistru. 
 
 
-  Začněte týden vynechání (ne déle než 7 dnů, včetně 
 
zapomenuté tablety), 
 
-  A poté přejděte na další blistr. 
 
 
 
Co dělat v případě zvracení nebo těžkého průjmu 
 
Pokud  zvracíte  během  3  až  4  hodin  od  užití  tablety  nebo  se  vyskytne  těžký  průjem,  existuje  riziko,  že 
účinná látka v pilulce nebude zcela vstřebána do vašeho těla. Situace je téměř shodná jako při zapomenutí 
tablety. Po zvracení nebo průjmu užijte co nejdříve jinou tabletu ze zásobního blistru. Pokud je to možné, 
užijte ji během 12 hodin od doby, kdy normálně užíváte svou pilulku. Pokud to není možné nebo již 12 
hodin  uplynulo,  měla  byste  postupovat  dle  doporučení  uvedeného  v části  „Jestliže  jste  zapomněla  užít 
přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg“. 
 
 
Oddálení menstruačního krvácení: co musíte vědět 
 
12/16 
 
I když to není doporučeno, můžete oddálit pravidelné krvácení tím, že pokračujete přímo novým blistrem 
přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  namísto  období  bez  tablety  až  do  jeho  dobrání.  Může  se  u  Vás 
vyskytnout  mírné  nebo  menstruaci  podobné  krvácení  při  užívání  tohoto  druhého  blistru.  Po  obvyklém 
období bez tablety o délce 7 dnů pokračujte dalším blistrem. 
 
Měla byste požádat svého lékaře o radu předtím, než se rozhodnete oddálit své menstruační krvácení. 
 
Změna prvního dne vaší menstruace: co musíte vědět 
 
Pokud užijete tablety dle pokynů, potom začne menstruační krvácení v týdnu bez užívání tablety. Pokud 
chcete tento den změnit, snižte počet dnů bez tablety (ale nikdy je nezvyšujte – 7 je maximum). Například, 
pokud  vaše  období  bez  tablety  normálně  začíná  v pátek  a  vy  chcete  provést  změnu  na  úterý  (o  3  dny 
dříve), musíte začít s novým blistrem o 3 dny dříve než obvykle. Pokud však příliš zkrátíte interval bez 
tablety (například na 3 dny nebo méně), nemusí se u vás v těchto dnech vyskytnout žádné krvácení. Může 
se u vás vyskytnout pouze mírné nebo menstruaci podobné krvácení. 
 
Pokud si nejste jistá, co máte dělat, poraďte se se svým lékařem. 
 
 
Pokud chcete přestat užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  
 
 
Přípravek  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg    můžete  přestat  užívat,  kdykoliv  budete  chtít.  Pokud  nechcete 
otěhotnět,  požádejte  svého  lékaře  o  radu  týkající  se  spolehlivých  metod  kontroly  početí.  Pokud  chcete 
otěhotnět, přestaňte užívat přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg a počkejte na menstruaci před pokusem o 
otěhotnění. Budete schopna vypočítat očekávané datum porodu snadněji. 
 
Dospívající 
Nejsou dostupné žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících do 18 let. 
 
Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Závažné reakce 
Závažnější  reakce  spojené  s užíváním  kombinované  hormonální  antikoncepční  pilulky  jsou  uvedeny 
podrobně  v bodě  2   části  „Krevní  sraženiny“  a  „Pilulka  a  rakovina“.  Přečtete  si  prosím  tyto  odstavce 
pozorně, a pokud máte jakékoliv otázky, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne jakýkoli  nežádoucí  účinek, zvláště  pokud je  závažný  a  trvalý,  nebo  pokud  se 
vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku 
Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  informujte prosím svého lékaře.  
Zvýšené  riziko  krevních  sraženin  v  žilách  (žilní  tromboembolismus  (VTE))  nebo  krevní  sraženiny  v 
tepnách  (arteriální  tromboembolismus,  (ATE))  je  přítomné  u  všech  žen,  které  používají  kombinovanou 
hormonální  antikoncepci.  Pro  podrobnější  údaje  o  různých  rizicích  v  důsledku  používání  kombinované 
13/16 
 
hormonální  antikoncepce  si  přečtěte  bod  2  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek 
Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  užívat“. 
 
 
 
Následující závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u žen, které užívaly pilulku:  Crohnova choroba nebo 
ulcerózní  kolitida  (chronické  zánětlivé  střevní  onemocnění),  systémový  lupus  erytematodes  (SLE, 
onemocnění  pojivové  tkáně),  epilepsie,  vyrážka  známá  jako  gestační  herpes,  chorea  (porucha  pohybu), 
krevní  onemocnění  označované  jako  hemolyticko-uremický  syndrom  -  HUS  (onemocnění,  kdy  krevní 
sraženiny  způsobují  selhání  ledvin),  hnědé  skvrny  na  obličeji  a  těle  (chloasma),  poruchy  pohybu 
označované jako Syndenhamova chorea, zežloutnutí kůže, gynekologické poruchy (endometrióza, děložní 
myom). 
 
Další nežádoucí účinky 
Následující  nežádoucí  účinky  byly  hlášené  u  žen  užívajících  pilulku,  které  se  mohou  objevit  v  prvních 
několika měsících po zahájení podávání přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg, ale obvykle ustanou, jakmile 
si vaše tělo na pilulku zvykne. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (může být postižena více než 1 z 10 
uživatelek) jsou nepravidelné krvácení a zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10):  
depresivní  nálada,  změny  nálady,  bolest  hlavy,  nevolnost,  bolest  břicha,  citlivost  prsů,  bolest  prsů, 
nepravidelné krvácení, zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 uživatelku ze 100):  
žádné  nebo  snížené  krvácení,  krvácení  mezi  očekávanými  periodami,  zvětšení  prsů,  snížená  sexuální 
touha, nervozita, migréna, závrať, zvracení,  průjem, akné, vyrážka, kopřivka (urticaria), retence tekutin, 
vysoký krevní tlak. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 uživatelku z 1000):  
vaginální kandidóza (mykotická infekce), porucha sluchu (otoskleróza), , přecitlivělost, zvýšená sexuální 
touha, podráždění očí v důsledku kontaktních čoček, škodlivé sraženiny v žíle nebo v tepně, například: v 
noze  nebo  chodidle  (tj.  hluboká  žilní  trombóza),  v  plících  (tj.  plicní  embolie),  srdeční  záchvat,  cévní 
mozková  příhoda,  příznaky  malé  cévní  mozkové  příhody  nebo  dočasné  cévní  mozkové  příhody  známé 
jako tranzitorní ischemická ataka (TIA), krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 
Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují 
riziko  (pro  více  informací  o  podmínkách,  které  zvyšují  riziko  krevních  sraženin,  a  o  příznacích  krevní 
sraženiny  viz  bod  2),  ztráta  vlasů  (alopecie),  svědění,  kožní  poruchy  (erythema  nodosum  –  kožní 
onemocnění  související  s  bolestí  kloubů,  horečkou,  přecitlivělostí  nebo  infekcemi;  charakterizované 
malými bolestivými růžovými až modrými uzlíky pod kůží a na holeních, které mají tendenci k recidivě; 
erythema  multiforme  –  kožní  onemocnění  charakterizované  tuhými  vyvýšenými  skvrnami  na  kůži  nebo 
puchýřky  s  tekutinou  a  zarudnutí  nebo  změna  barvy  kůže  často  v  koncentrických  zónách  okolo  lézí), 
vaginální výtok, výtok z prsů, snížení tělesné hmotnosti. 
 
 
Před provedením jakýchkoliv krevních testů 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  laboratorní  personál,  že  užíváte  pilulku,  protože  perorální  antikoncepce 
může ovlivňovat výsledky některých testů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
14/16 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. 
Jak přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg uchovávat 
  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 
a světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg
 obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou desogestrel a ethinylestradiol. 
Dalšími složkami jsou: 
vitamin  E,  bramborový  škrob,  povidon  (E1201),  kyselina  stearová  (E570),  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý (E551) a laktóza. 
 
Jak přípravek Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Každá  tableta  je  kulatá,  bílá  až  téměř  bílá  nepotahovaná  bikonvexní,  průměr  5  mm,  na  jedné  straně 
vyraženo “142”, druhá strana hladká 
 
Každý blistr přípravku Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg obsahuje 21 tablet. 
 
Každá  krabička  přípravku  Arnette  0,15  mg/  0,03  mg  obsahuje  1,  3,  6  nebo  13  blistrů  po  21  tabletách. 
Každý blistr je uložen v třívrstvém sáčku, který může obsahovat i 2 g vysoušedla.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika 
 
 
Výrobci 
Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319 Pinner Road, 
North Harrow, Middlesex 
HA1 4HF, 
15/16 
 
Velká Británie 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle-Str.3 
89143 Blaubeuren 
Německo 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika:  Arnette 0,15 mg/ 0,03 mg  
Německo: Famina-ratiopharm 30 
Španělsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Famy 150/30 mcg Comprimido 
Itálie: Deniselle 150/30 microgrammi compresse   
Nizozemsko: Ethinylestradiol/Desogestrel 0,03/0,15 mg Teva, tabletten  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 24.9.2014 
 
16/16