Lék Desogestrel Stada 0,075MG

Kód SÚKL
0192777  
Název LP
Desogestrel Stada (0,075mg Tbl Nob 6x28 Kal II)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
6X28 KAL II
Síla
0,075MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Desogestrelum Micronisatum
ATC skupina
DESOGESTREL (G03AC09)

Složení

  1. Desogestrelum Micronisatum – 0,075 MG
  2. Lactosum – PL MG
  3. Solani Amylum – PL MG
  4. Tocoferolum Alfa – PL MG
  5. Povidonum – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  7. Acidum Stearicum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls209505/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 
 
DESOGESTREL STADA 0,075 mg  tablety 
desogestrelum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo   
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1.          Co je  přípravek Desogestrel Stada a k čemu se používá 
 
2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desogestrel Stada užívat 
 
3.          Jak se přípravek Desogestrel Stada užívá 
 
4.           Možné nežádoucí účinky 
 
5.          Jak přípravek Desogestrel Stada uchovávat 
 
6.          Obsah balení a další informace 
 
 
 
1.          Co je přípravek Desogestrel Stada a k čemu se používá  
 
Přípravek Desogestrel Stada se užívá k zabránění otěhotnění.  
Desogestrel Stada obsahuje malé množství jednoho druhu ženského pohlavního hormonu, gestagenu 
desogestrelu. Proto se o přípravku Desogestrel Stada hovoří jako o čistě gestagenní pilulce (POP = 
progesteron only pill). Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky vedle 
gestagenu ještě hormon estrogen. 
 
Většina čistě gestagenních pilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale 
ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek.  
Přípravek Desogestrel Stada na rozdíl od většiny čistě gestagenních pilulek obsahuje dávku, která je ve 
většině  případů  dostatečná  k  tomu,  aby  zabránila  dozrání  vajíčka.  V  důsledku  toho  má  přípravek 
Desogestrel Stada vysokou kontracepční účinnost.  
  
Na  rozdíl  od  kombinovaných  pilulek  mohou  přípravek  Desogestrel  Stada  užívat  i  ženy  s 
nesnášenlivostí estrogenů a ženy, které kojí. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Desogestrel 
Stada  může  docházet  k  vaginálnímu  krvácení  v  nepravidelných  intervalech.  Je  ale  také  možné,  že 
nebudete mít vůbec žádné krvácení. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desogestrel Stada užívat  
 
Přípravek  Desogestrel  Stada,  stejně  jako  ostatní  hormonální  antikonceptiva,  Vás  nechrání  před 
infekcí způsobenou HIV (AIDS) nebo jinými pohlavně přenosnými nemocemi. 
 
 
1/8 
 
 
Neužívejte přípravek Desogestrel Stada 
 
  Pokud  jste  alergická  na  desogestrel  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
 Pokud  máte trombózu. Při  trombóze vzniká v krevní cévě krevní sraženina, která  může tuto 
cévu  zcela  uzavřít  [např.  v  dolní  končetině  (hluboká  žilní  trombóza);  v  plicích  (plicní 
embolie)]. 
 
  Pokud  máte  nebo  jste  v minulosti  měla  žloutenku  (zežloutnutí  kůže)  nebo  závažné 
onemocnění jater a jaterní funkce se dosud neupravily (nevrátily k normě). 
 
 Pokud máte nebo je podezření na rakovinný nádor, který je citlivý na pohlavní steroidy, jako 
jsou například některé druhy nádorů prsu. 
 
  Pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 
 
 
 
Pokud  se  u Vás  kterékoli z těchto  uvedených  stavů vyskytuje,  poraďte  se  se  svým  lékařem  před 
užitím přípravku Desogestrel Stada. Váš lékař Vám může doporučit použití nehormonální metody 
kontracepce. 
Poraďte  se  neprodleně  s lékařem,  objeví-li se  u Vás  během  užívání  přípravku  Desogestrel  Stada 
kterékoli onemocnění nebo obtíže uvedené výše poprvé. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Desogestrel Stada se poraďte se svým lékařem, jestliže  
  máte nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu 
  máte  zhoubný  nádor  jater,  neboť  nelze  vyloučit,  že  tento  přípravek  nebude  mít  na 
onemocnění nežádoucí vliv 
  máte nebo jste v minulosti měla žilní trombózu 
  máte diabetes mellitus (cukrovku) 
  máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada“) 
  máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada“) 
  máte vysoký krevní tlak 
  máte  nebo  jste  měla  chloazma  (nažloutle  hnědé  pigmentové  skvrny  na  kůži,  zvláště  v 
obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření 
 
 
  Pokud máte některé z výše uvedených onemocnění, může být nutné, aby Vás během užívání přípravku 
Desogestrel Stada lékař pečlivě sledoval. Váš lékař Vám může vysvětlit, co máte dělat. 
 
 
Rakovina prsu 
 
Pravidelně  svá  prsa  kontrolujte  a  pokud  ucítíte  ve  svých  prsech  nějakou  bulku,  kontaktujte  co 
nejdříve svého lékaře. 
 
U  žen  užívajících  kombinované  antikoncepční  tablety  je  o  něco  častěji  diagnostikována  rakovina 
prsu  než  u  žen  stejného  věku,  které  antikoncepční  tablety  neužívají.  Po  ukončení  užívání 
antikoncepčních tablet se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání antikoncepčních tablet 
je riziko stejné jako u žen, které antikoncepční tablety nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen mladších 
40  let  je  vzácná,  ale  riziko  se  zvyšuje  s  přibývajícím  věkem.  Proto  je  u  žen  užívajících 
antikoncepční  tablety  ve  vyšším  věku  nárůst  diagnostikovaných  případů  rakoviny  prsu  vyšší.  Na 
délce užívání kombinovaných antikoncepčních tablet záleží již méně. 
 
 
U každých 10 000  žen, které  antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5  let, ale přestaly je  užívat 
před  dovršením  20  let  věku,  bývá  po  dobu  10  let  od  ukončení  užívání  výskyt  rakoviny  prsu 
 
2/8 
zvýšen o necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině.  
Podobně u  každých 10  000  žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, 
ale přestaly  je  užívat  před  dovršením  30  let  věku,  bývá  výskyt  rakoviny  prsu  zvýšen  o  5  případů 
navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům.  
U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly 
je užívat před dovršením 40 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 
160 jinak diagnostikovaným případům. 
 
Riziko  rakoviny  prsu  u  uživatelek  antikoncepčních  tablet  obsahujících  pouze  progestogen  jako  je 
přípravek  Desogestrel Stada  se  zdá  být  stejné  jako  u  žen,  které  užívají  antikoncepční  tablety, 
ale důkaz je méně přesvědčivý. 
 
Zdá  se,  že  rakovina  prsu  diagnostikovaná  u  žen  užívajících  antikoncepční tablety je méně často  v 
pokročilém stádiu než rakovina prsu  u  žen, které antikoncepční tablety neužívají.  
 
Není  známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu způsoben užíváním antikoncepčních tablet. 
Důvodem  může  být  i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen 
dříve. 
 
 
Trombóza 
 
Okamžitě  vyhledejte  svého  lékaře,  pokud  si  všimnete  možných  příznaků  trombózy  (viz  také 
„Pravidelné prohlídky“). 
 
Trombóza  je  vytvoření  krevní  sraženiny,  která  může  ucpat  cévu.  K  trombóze  někdy  dochází  v 
hlubokých  žilách  na  nohou  (hluboká  žilní  trombóza).  Uvolní-li  se  krevní  sraženina  z  místa  svého 
vzniku  v  žíle,  může  se  dostat  do  plicních  tepen  a  některou  z  nich  ucpat,  tím  vyvolá  tzv.  „plicní 
embolii“. Její následky mohou mít za následek úmrtí.  
Hluboká  žilní  trombóza  se  vyskytuje  vzácně.  Může  k  ní  dojít  bez  ohledu  na  to,  zda  antikoncepční 
tablety užíváte, či nikoli. Může rovněž vzniknout během těhotenství. 
 
Riziko  je  vyšší  u  žen  užívajících  antikoncepční  tablety  než u těch, které je neužívají. Předpokládá 
se,  že riziko  při  užívání  antikoncepčních  tablet  obsahujících  pouze  progestogen,  jako  je  přípravek 
Desogestrel  Stada,  je  nižší  než  u  pilulek  obsahujících  i  estrogeny  (kombinované  antikoncepční 
tablety). 
 
Děti a dospívající 
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užívala nebo které možná budete užívat. 
 
Některé léky mohou správnou funkci antikoncepční tablety narušit. Týká se to léků pro léčbu 
 
   epilepsie  (např.      primidon,      fenytoin,          karbamazepin,      oxkarbazepin,      felbamát      a 
fenobarbital) 
  tuberkulózy (např. rifampicin) 
  infekce  HIV  (např.  ritonavir)  nebo  jiných  infekčních  onemocnění 
(např. griseofulvin) 
  žaludeční nevolnosti (živočišné/černé uhlí) 
  depresivní nálady (bylinné přípravky s třezalkou tečkovanou) 
 
 
 
  Lékař Vám sdělí, zda a po jak dlouhou dobu máte používat další antikoncepční opatření.  
 
Přípravek  Desogestrel  Stada  může  mít  také  naopak  vliv  na  účinek  jiných  léků  a  může  způsobit 
zvýšení jejich účinku (např. léky obsahující cyklosporin) nebo snížení jejich účinku.  
 
3/8 
 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Desogestrel Stada neužívejte, pokud jste nebo můžete být těhotná.  
 
Kojení 
  Přípravek  Desogestrel Stada  lze  v období kojení užívat. Přípravek  Desogestrel Stada neovlivňuje 
tvorbu  mateřského  mléka  nebo  jeho  kvalitu.  Nicméně,  malé  množství  účinné  látky  přípravku 
Desogestrel Stada  přechází do mateřského mléka.  
Zdraví  dětí  kojených  po  dobu  7  měsíců,  jejichž  matky  užívaly  jiné  přípravky  obsahující 
desogestrel, bylo sledováno až do jejich věku 2,5 let. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl pozorován. 
 
Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Desogestrel Stada, poraďte se se svým lékařem. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Desogestrel Stada na pozornost a soustředění. 
 
 
Přípravek Desogestrel Stada obsahuje laktosu 
 
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
Pravidelné prohlídky 
 
Při  užívání  přípravku  Desogestrel Stada  Vás  bude  lékař  zvát  na  pravidelné  prohlídky.  Četnost  a 
povaha  těchto prohlídek bude obecně záviset na Vašem zdravotním stavu. 
 
 
 
Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže: 
 
  máte  silnou bolest nebo  otok  dolní  končetiny;    bolest  na  hrudi  neznámého původu,  dušnost, 
neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu); 
  se u Vás dostaví náhlá silná bolest žaludku nebo zežloutnete (může znamenat jaterní potíže); 
  jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu); 
  se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost 
mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní); 
  má  být  omezena  Vaše  pohyblivost  nebo  máte  podstoupit  operaci  (poraďte  se  se  svým 
lékařem nejméně 4 týdny předem); 
  máte neobvyklé, silné vaginální (poševní) krvácení
  máte podezření, že byste mohla být těhotná. 
 
  
 
3. 
 Jak se přípravek Desogestrel Stada užívá 
 
 
Kdy a jak se tablety užívají? 
Jeden blistr přípravku Desogestrel Stada obsahuje 28 tablet. 
Na  přední  straně  blistru  jsou  mezi  tabletami  vytištěny  šipky.  Když  blistr  otočíte  a  podíváte  se  na 
zadní stranu, uvidíte dny v týdnu vytištěné na fólii.  Každý den odpovídá jedné tabletě.   Pokaždé, 
 
4/8 
když  načnete  nový  blistr  přípravku  Desogestrel  Stada,  začněte  si  brát  tablety  z  horní  řady. 
Nezačínejte  libovolnou  tabletou.  Pokud  například  začínáte  s  užíváním  tablet  ve  středu,  musíte si 
vzít tabletu z horní řady označenou (vzadu) zkratkou Stř (středa).  
Pokračujte  v  užívání  jedné  tablety  denně,  vždy  ve  směru  šipek,  dokud  není  blistr  prázdný. 
Pohledem  na  zadní  stranu  blistru  můžete  vždy  jednoduše  zkontrolovat,  zda  jste  v daný  den  již 
tabletu užila.  
Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. 
Při užívání přípravku Desogestrel Stada se může vyskytnout krvácení), ale v užívání tablet musíte 
dál pokračovat jako obvykle.  
Když blistr spotřebujete, načněte další den nový – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se 
dostaví krvácení. 
 
Zahájení užívaní prvního blistru přípravku Desogestrel Stada 
 
  Pokud jste v posledním měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci 
Počkejte na  začátek  menstruace. První  den menstruačního krvácení si  vezměte první tabletu 
přípravku Desogestrel Stada. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat. 
S  užíváním  tablet  můžete  začít  i  2.  -5.  den  Vašeho  cyklu,  v  tom  případě  však 
nezapomeňte  po dobu prvních 7 dnů užívání tablet používat ještě další metodu antikoncepce 
(bariérovou metodu). 
 
 
  Při  přechodu  z  kombinované  antikoncepční  tablety,  vaginálního  kroužku  nebo 
transdermální náplasti 
Přípravek  Desogestrel  Stada    můžete  začít  užívat  den  následující  po  užití  poslední  tablety  z 
Vašeho současného blistru antikoncepčních tablet nebo v den odstranění vaginálního kroužku 
nebo  náplasti  (tj.  bez  přestávky  v  užívání  tablet,  bez  intervalu  bez  kroužku  nebo  náplasti). 
Pokud Váš současný blistr antikoncepčních tablet obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání 
přípravku Desogestrel Stada zahájit den následující po užití poslední aktivní tablety (pokud si 
nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito 
instrukcemi, není třeba používat další antikoncepční metodu. 
Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku nebo náplasti nebo 
po užití všech neaktivních (placebo) tablet z Vašeho dosavadního kontraceptiva.  
Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, používejte během prvních 7 dní užívání tablet ještě 
další doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu). 
 
 
  Při přechodu z jiné čistě gestagenní antikoncepční tablety: 
Užívání  původních  čistě  gestagenních pilulek můžete ukončit kterýkoli den a  ihned zahájit 
užívání přípravku Desogestrel Stada. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat. 
 
 
  Při přechodu z injekčně podávané antikoncepce nebo implantátu nebo nitroděložního 
tělíska uvolňujícího gestagen (IUD) 
Přípravek  Desogestrel Stada  začněte užívat v době určené pro další aplikaci injekce nebo v 
den odstranění implantátu nebo IUD. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat. 
 
  Jestliže jste po porodu 
Přípravek Desogestrel Stada můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu dítěte.  
Pokud  začnete  s  užíváním  později,  je  nutné  používat  doplňkovou  antikoncepční  metodu 
(bariérovou  metodu)  než  dokončíte  prvních  7  dnů  užívání  tablet.  Jestliže  již  nechráněný 
pohlavní styk  proběhl, je nutné před začátkem užívání přípravku  Desogestrel Stada  vyloučit 
těhotenství. 
Další informace pro kojící matky lze nalézt v bodě 2 „Těhotenství a kojení“. Rovněž Vám 
může poradit Váš lékař. 
 
  Po spontánním nebo vyvolaném potratu 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
5/8 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Desogestrel Stada 
  Pokud uplynulo méně než 12 hodin, kdy jste si měla tabletu vzít, ke snížení spolehlivosti 
přípravku  Desogestrel  Stada  nedošlo.  Vynechanou  tabletu  si  vezměte  ihned,  jakmile  si 
vzpomenete, a následující tablety užívejte v obvyklou dobu.  
 
  Pokud  uplynulo  více  než  12  hodin,  kdy  jste  si  měla  tabletu  vzít,  spolehlivost  přípravku 
Desogestrel Stada může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste zapomněla 
užít,  tím  větší  je  riziko  snížení  kontracepčního  účinku.  Poslední  vynechanou  tabletu  si 
vezměte  ihned,  jakmile  si  vzpomenete,  a  následující  tablety  si  vezměte  v obvyklou  dobu. 
Během  následujících  7  dní  užívání  tablet  používejte  navíc  další  antikoncepční  metodu 
(bariérovou  metodu).  Pokud jste  zapomněla  užít jednu  či  více tablet  během  prvního  týdne 
užívání  antikoncepce  a  během  týdne  před  vynecháním  tablety  jste  měla  pohlavní  styk,  je 
možné, že jste otěhotněla. Poraďte se se svým lékařem. 
 
 
Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem) 
Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše. 
Pokud  zvracíte  nebo  užíváte  živočišné  uhlí  během  3  -  4  hodin  po  užití  tablety  přípravku 
Desogestrel Stada nebo máte silný průjem, účinná látka se nemusí zcela vstřebat.  
 
Jestliže jste užila více přípravku Desogestrel Stada, než jste měla 
Žádné závažné nežádoucí účinky po užití většího počtu tablet přípravku Desogestrel Stada najednou 
nebyly  hlášeny.  M ů ž e   s e   o b j e vi t   nevolnost,  zvracení  a  u  mladých  žen  nebo  dívek  slabé 
poševní krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem. 
 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Desogestrel Stada 
S  užíváním  přípravku  Desogestrel Stada  můžete  přestat  kdykoli chcete.  Ode  dne, kdy  přestanete s 
užíváním, nejste již chráněna proti otěhotnění. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka 
 
 
 
4.          Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Závažné  nežádoucí  účinky  související  s  užíváním  přípravku  Desogestrel  Stada  jsou  popsány 
v bodech „Rakovina prsu“ a „Trombóza“ v bodě 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 
přípravek Desogestrel Stada užívat“. Prosím, přečtěte si tento bod pro další informace a v případě 
potřeby se neprodleně poraďte se svým lékařem. 
 
Během  užívání  přípravku  Desogestrel  Stada  se  může  objevit  nepravidelné  poševní  krvácení
Může  se  jednat  pouze  o  slabé  špinění,  které  nemusí  a n i   vyžadovat  vložku,  nebo  silnější 
krvácení,  které  vypadá  spíše  jako  slabá  menstruace  a  vyžaduje  použití  hygienických  prostředků. 
Také ale nemusíte krvácet vůbec. Nepravidelné krvácení  není  známkou  toho,  že  by  antikoncepční 
ochrana  přípravku  Desogestrel Stada byla snížena. Obecně platí, že  není třeba činit žádná opatření, 
pouze  pokračujte  v užívání  přípravku  Desogestrel Stada. Nicméně  jestliže  je  krvácení silné nebo 
déletrvající, poraďte se se svým lékařem. 
 
Uživatelky přípravku Desogestrel Stada hlásily následující nežádoucí účinky: 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):  
  změny nálady, depresivní nálady, snížení sexuální touhy (libida) 
  bolesti hlavy 
  nevolnost 
 
6/8 
  akné 
  bolest prsů, nepravidelné menstruační krvácení nebo žádná menstruace 
  nárůst tělesné hmotnosti 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):  
  poševní infekce 
  problémy při nošení kontaktních čoček 
  zvracení 
  ztráta vlasů 
  bolestivá menstruace, cysty na vaječníkách 
  únava 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):  
  vyrážka,  kopřivka,  bolestivé  červenomodré  bulky  (erythema  nodosum)  (jedná  se  o  kožní 
reakce) 
 
Kromě výše uvedených nežádoucích účinků se může objevit sekrece z prsů.  
 
Vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je: 
  otok obličeje, jazyka nebo hrdla, 
nebo 
  obtíže s polykáním 
nebo 
  kopřivka (svědivá vyrážka) a dušnost 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5.          Jak přípravek Desogestrel Stada uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek Desogestrel Stada nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 Co přípravek Desogestrel Stada obsahuje 
 
7/8 
Léčivou látkou je desogestrelum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,075 mg desogestrelu.  
Dalšími složkami jsou: laktosa, tokoferol- alfa, povidon, bramborový škrob, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, kyselina stearová (přečtěte si také bod „Desogestrel Stada obsahuje laktosu“ v bodě 2). 
 
 
Jak přípravek Desogestrel Stada vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety jsou bílé kulaté nepotahované bikonvexní, na jedné straně je vyraženo „152“, druhá strana je 
bez potisku.   
Krabička obsahuje 1,3,6 nebo 13 blistrů po 28 tabletách.  
Jednotlivé  blistry  jsou  v krabičkách  zabaleny  v třívrstvém  pouzdře,  které  může  nebo  nemusí 
obsahovat sáček se silikagelem. 
 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
STADA Arzneimittel AG  
Bad Vilbel 
Německo  
 
Výrobce: 
 
STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel  
Německo 
 

 
STADA Arzneimittel GmbH 
Muthgasse 36 
 A-1190 Vienna 
Rakousko 
 

 
Minerva Scientific Ltd.  
Delves Road, 
Heanor Gate, Heanor 
Derbyshire DE75 7SG 
Velká Británie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
      
Belgie           
Desogestrel EG 75 microgram tabletten 
Dánsko        
Desogestrel STADA 
Finsko          
Desogestrel STADA 
Itálie          
MIRZAM 
Lucembursko  Desogestrel EG 75 mcg tabletten 
Nizozemsko   Desogestrel CF 0,075 mg, tabletten 
Portugalsko 
Desogestrel STADA 75 mcg, Comprimido 
Španělsko     
Desogestrel STADA 75 microgramos comprimidos EFG 
Švédsko 
Desogestrel STADA 
 
 
8/8 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.3.2016 
 
9/8