Lék Lamya 0,075MG

Kód SÚKL
0192802  
Název LP
Lamya (0,075mg Tbl Flm 3x28 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
3X28 I
Síla
0,075MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Desogestrelum
ATC skupina
DESOGESTREL (G03AC09)

Složení

  1. Desogestrelum – 0,075 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Povidonum – PL MG
  5. Acidum Stearicum – PL MG
  6. Tocoferolum Alfa – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Album Tabcoat TC – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls239280/2015 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
LAMYA 0,075 mg 
desogestrelum 
tablety 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné příznaky jako vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 
Co je přípravek LAMYA 0,075 mg a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LAMYA 0,075 mg užívat 
3. 
Jak se přípravek LAMYA 0,075 mg užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek LAMYA 0,075 mg uchovávat  
6. 
Další informace 
 
1. 
CO JE LAMYA 0,075 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek se užívá k zabránění otěhotnění. 
Jak LAMYA 0,075 mg působí 
LAMYA  0,075  mg  obsahuje  malé  množství  jednoho  druhu  ženského  pohlavního  hormonu  gestagenu, 
desogestrelu. Proto se přípravek LAMYA 0,075 mg řadí mezi čistě gestagenní pilulky, neboli minipilulky. 
Na rozdíl od kombinovaných pilulek tyto pilulky neobsahují hormon estrogen, pouze gestagen. Většina čistě 
gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale 
ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. 
 
2. 
ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  LAMYA  0,075 
mg UŽÍVAT
 
 
Neužívejte přípravek LAMYA 0,075 mg 
Přípravek  LAMYA  0,075  mg  neužívejte,  týká-li  se  vás  některý  z  níže  uvedených  stavů.  Pokud  ano, 
upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře dříve, než začnete přípravek LAMYA 0,075 mg užívat. Váš lékař 
vám může doporučit používání některé nehormonální metody kontracepce. 
 
Máte-li trombózu. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě, např. na noze (hluboká žilní trombóza); 
v plicích (plicní embolie); v srdci (srdeční záchvat) nebo v mozku (mrtvice). 
 
Máte-li nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže), svědění kůže nebo závažné onemocnění jater 
a Vaše jaterní funkce ještě nejsou v normálním stavu. 
 
1/7 
 
 
Jestliže máte rakovinový nádor nebo podezření na něj, který je citlivý na pohlavní steroidy, jako jsou 
určité typy rakoviny prsu. 
 
Máte-li poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 
 
Jste-li alergická na desogestrel nebo na kteroukoli složku přípravku LAMYA 0,075 mg. 
Projeví-li  se  poprvé  kterýkoliv  z těchto  stavů  během  užívání  přípravku  LAMYA  0,075  mg,  poraďte  se 
neprodleně s lékařem.  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
 LAMYA 0,075 mg je zapotřebí 
LAMYA 0,075 mg nechrání proti infekci působené HIV (AIDS) nebo jiným pohlavně přenosným nemocem. 
Snížená denzita kostí 
Estrogeny jsou důležité pro zachování pevnosti vašich kostí. Po dobu užívání přípravku LAMYA 0,075 mg 
je  hladina  přirozeného  estrogenu  estradiolu  v  krvi  srovnatelná  s  hladinou  obvyklou  v  první  polovině 
přirozeného  menstruačního  cyklu,  ale  snížena  ve  srovnání  s  druhou  polovinou  přirozeného  cyklu.  Není 
známo, zda to má nějaký vliv na pevnost kostí. 
Užíváte-li přípravek LAMYA 0,075 mg a týká se vás některý z níže uvedených stavů, je možné, že budete 
potřebovat  pečlivý  lékařský  dohled.  Váš  lékař  vám  vysvětlí,  jak  máte  postupovat.  Týká-li  se  vás  proto 
některý z těchto bodů, uvědomte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek LAMYA 0,075 mg užívat. 
  máte-li nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu; 
  máte-li zhoubný nádor jater; 
  máte-li nebo jste v minulosti měla žilní trombózu; 
  máte-li diabetes mellitus (cukrovku); 
  máte sníženou hladinu estradiolu v krvi; 
  měla  jste  mimoděložní  těhotenství,  vyhledejte  lékaře,  pokud  máte  bolesti  břicha  nebo  při  vynechání 
menstruace 
  jste dlouhodobě upoutána na lůžko v důsledku chirurgického zákroku nebo onemocnění. 
  máte-li  nebo  jste  v  minulosti  měla  chloazma  (nažloutle  hnědé  pigmentové  skvrny  na  kůži,  zvláště  v 
obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.  
  máte-li vysoký krevní tlak 
 
Přípravek  může  ovlivnit  výsledky  laboratorních  testů.  Prodrobíte-li  se  laboratornímu  vyšetření  krve, 
informujte lékaře, že užíváte přípravek LAMYA 0,075 mg. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Některé léky mohou správnou funkci pilulky narušit. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, 
hydantoin,  fenytoin,  barbituráty,  karbamazepin,  oxcarbazepin,  felbamát,  topiramát),  nebo  léků  proti 
tuberkulóze  (např.  rifampicin,  rifabutin)  a  infekci  HIV  (např.  ritonavir,  nelfinavir),  mykózám  (např. 
griseofulvin), aktivního uhlí užívaného pro žaludeční nevolnost a rostlinného léčivého přípravku z třezalky 
tečkované.  
Přípravek  LAMYA  může  narušit  účinek  jiných  léků,  může  buď  zvyšovat  účinky  (např.  léčivé  přípravky 
obsahující cyklosporin) nebo je snižovat. 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užívala  v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
 
2/7 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotěnství 
Přípravek LAMYA 0,075 mg nesmí užívat  těhotné ženy ani ty, které se domnívají, že by těhotné mohly být. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Kojení 
LAMYA  0,075  mg  neovlivňuje  tvorbu  mléka  nebo  jeho  kvalitu.  Nicméně  malé  množství  účinné  látky 
přípravku LAMYA 0,075 mg přechází do mateřského mléka. V důsledku toho může dítě požít 0,01 - 0,05 
mikrogramu etonogestrelu na kg tělesné hmotnosti na den, ale toto množství nenaznačuje riziko pro kojence. 
Sdělte svému lékaři, pokud se vám zdá, že některé změny nebo příznaky, které pozorujete u svého dítěte, by 
mohly být v souvislosti s užíváním přípravku LAMYA 0,075 mg. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
LAMYA 0,075 mg nemá vliv na schopnost řízení ani obsluhu strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku LAMYA 0,075 mg 
Pacientky s laktózovou intolerancí by si měly uvědomit, že přípravek  LAMYA 0,075 mg obsahuje 54,345 
mg  laktózy  (monohydrátu).  Pokud  vám  bylo  lékařem  sděleno,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů, 
poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek LAMYA 0,075 mg. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK LAMYA 0,075 mg UŽÍVÁ 
Kdy musíte vyhledat lékaře 
Pravidelné prohlídky 
Při užívání přípravku  LAMYA  0,075 mg vás lékař bude zvát na pravidelné prohlídky, obyčejně četnost a 
povaha těchto kontrol závisí na vašem zdravotním stavu. 
Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže: 
  si všimnete možných známek trombózy (například silná bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na 
hrudníku neznámého původu, dušnost, neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev); 
  se objeví náhlá prudká bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé ruky; 
  se u vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (známka možných jaterních potíží);  
  jste si v prsu nahmatala bulku; 
  se  u  vás  dostaví  náhlá  nebo  silná  bolest  v  dolní  části  břicha  nebo  v  oblasti  žaludku  (možnost 
mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní); 
  má být omezena vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se svým lékařem nejméně 
4 týdny předem); 
  máte neobvyklé, silné poševní krvácení; 
  jste  zapomněla  užít  jednu  nebo  více  tablet  v prvním  týdnu  užívání  a  měla  jste  pohlavní  styk 
v předcházejících 7 dnech;  
  by jste mohla být těhotná. 
Jedno balení přípravku LAMYA 0,075 mg obsahuje 28 tablet. Na přední straně balení jsou mezi tabletami 
vytištěny šipky a dny v týdnu, což Vám umožní užívat tablety správně. Užívejte tablety každý den přibližně 
ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Pokaždé, když načnete nové balení přípravku 
LAMYA 0,075 mg, si vezměte tabletu z horní řady. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, 
musíte  si  vzít  tabletu  z  horní  řady  označenou  zkratkou  St  (středa). Pokračujte v užívání tablet, každý den 
jednu,  dokud  nebude  balení  spotřebováno,  přitom  vždy  postupujte  ve  směru  šipek.  Takto  můžete  snadno 
zjistit,  zda  jste  ten  den  tabletu  již  užila.  Při  užívání  přípravku  LAMYA  0,075  mg  se  může  vyskytnout 
krvácení, (viz nežádoucí účinky), ale v užívání tablet musíte dál pokračovat jako obvykle.  
 
3/7 
 
Když balení spotřebujete, načněte další den nové – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se dostaví 
krvácení.  
Užívání  přípravku  LAMYA  0,075  mg  můžete  ukončit  kdykoliv.  Ode  dne,  kdy  jste  užívání  ukončila,  již 
nejste chráněna před otěhotněním. 
 
Zahájení užívaní prvního balení přípravku LAMYA 0,075 mg 
Pokud jste v současné době neužívala žádnou hormonální kontracepci nebo v předcházejícím měsíci) 
Počkejte  na  začátek  menstruace.  První  den  menstruačního  krvácení  si  vezměte  první  tabletu  přípravku 
LAMYA 0,075 mg. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat. Pokud s užíváním tablet začnete 
2.  až  5.  den  vašeho  cyklu,  nesmíte  zapomenout  v  prvním  cyklu  použít  ještě  další  metodu  kontracepce 
(bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. 
Jestliže jste právě porodila nebo potratila 
Přípravek LAMYA 0,075 mg užívejte hned po potratu v prvním trimestru. V takovém případě není potřeba 
používat  ještě  další  metodu  kontracepce.  Po  porodu  nebo  potratu  v druhém  trimestru  se  zahajuje  užívání 
kontracepce  LAMYA  0,075  mg  ještě  před  menstruací.  Pokud  uplyne  více  než  21  dní,  musí  se  vyloučit 
těhotenství  a  doporučuje  se  používat  doplňkovou  metodu  kontracepce  (bariérovou  metodu)  prvních  7  dní 
užívání. 
Při přechodu z kombinované pilulky 
Přípravek LAMYA 0,075 mg začněte užívat den následující po poslední tabletě s účinnou látkou z vašeho 
současného  balení  pilulek  (to  znamená,  že  není  interval  bez  tablet).  V tomto  případě  není  nutná  další 
doplňková metoda kontracepce. 
Při přechodu z jiné čistě gestagenní pilulky (minipilulky) 
Užívání  původních  minipilulek  můžete  ukončit  a  užívání  přípravku  LAMYA  0,075  mg  zahájit  kterýkoliv 
následující den.  
Při  přechodu  z injekčně  podávaného  kontraceptiva,  implantátu  nebo  nitroděložního  tělíska  uvolňujícího 
gestagen (IUD) 

Přípravek  LAMYA  0,075  mg  začněte  užívat  v  době  určené  pro  další  injekci  nebo  v  den  odstranění 
implantátu nebo IUD. 
 
Jestliže jste zapomněla užít jednu nebo více tablet 

Uplynulo méně než 12 hodin  
Vynechanou  tabletu  si  vezměte  ihned,  jakmile  si  vzpomenete,  a  následující  tablety  užívejte  v obvyklou 
dobu. Kontracepční účinek přípravku LAMYA 0,075 g nebyl narušen. 
Pokud  jste  vynechala  jednu  nebo  více  tablet  v  prvním  týdnu  užívání  tablet  a  měla  jste  pohlavní  styk  v 
průběhu  jednoho  týdne  před  vynecháním  tablety,  existuje  možnost  otěhotnění.  Čím  větší  počet  po  sobě 
následujících  tablet  jste  vynechala,  tím  větší  je  riziko  narušení  kontracepčního  účinku.  Poraďte  se  svým 
lékařem. 
Uplynulo více než 12 hodin  
Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu. Může to 
znamenat, že užijete 2 tablety ve stejný den, což není škodlivé. (Pokud jste si zapomněla vzít více, než jednu 
tabletu  nemusíte  užít  předcházející  zapomenutou).  Už  nejste  chráněna  před  otěhotněním.  Pokračujte 
s užíváním  tablet  obvyklým  způsobem,  ale  během  následujících  7  dní  užívání  tablet  používejte  navíc 
kondom. 
Uplynulo-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, více než 12 hodin a měla jste pohlavní styk, mohla 
jste otěhotnět. Poraďte se se svým lékařem.  
Jestliže zvracíte nebo užíváte živočišné uhlí 
 
4/7 
 
Pokud zvracíte nebo užijete živočišné uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety přípravku LAMYA 0,075 mg, 
účinná látka se nemusí dostatečně vstřebat. Platí stejná opatření jako při vynechání tablety. 
Jestliže jste užila více přípravku LAMYA 0,075 mg než jste měla (předávkování) 
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku LAMYA 0,075 
mg  najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u mladých žen nebo dívek slabé 
poševní krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem. 
Jestliže chcete přestat užívat přípravek LAMYA 0,075 mg 
S užíváním přípravku LAMYA 0,075 mg můžete přestat kdykoliv chcete. Nechcete-li otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem o jiné antikoncepci.  
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
 
Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i LAMYA 0,075 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti výskytu: 
Časté (postihují více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 z 10 léčených) 
Méně časté (postihují více než 1 pacienta z 1000, ale méně, než u 1 ze 100 léčených) 
Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 léčených) 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky 
 
Časté 
Méně časté 
Vzácné 
změny nálady, 
vaginální infekce 
vyrážka (rash), 
pokles sexuální aktivity (libido), 
kopřivka, 
depresivní nálada 
bolestivé 
modro- 
červené 
vyvýšeniny  na  kůži  (erythema 
nodosum) (toto jsou kožní reakce) 
bolest hlavy 
obtíže  s  nošením  kontaktních   
čoček 
nevolnost, 
Zvracení 
 
 akné 
bolest v prsou,  
vypadávání vlasů 
 
nepravidelná 
nebo 
žádná 
menstruace 
nárůst tělesné hmotnosti 
bolestivá menstruace, 
 
ovariální cysta 
 
Únava 
 
 
Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsů a ve vzácných případech mimoděložní 
těhotenství. 
 
Poševní krvácení 
Během užívání přípravku LAMYA 0,075 mg se může objevit nepravidelné poševní krvácení. Může být slabé 
jako  špinění,  které  nemusí  vyžadovat  vložku  nebo  silnější  krvácení,  které  vypadá  spíše  jako  slabá 
menstruace a vyžaduje použití hygienických prostředků. Nepravidelné krvácení není známkou toho, že by 
kontracepční  ochrana  přípravku  byla  snížena.  Obecně  platí,  že  nemusíte  nic  podnikat,  pouze  pokračovat 
v užívání přípravku LAMYA 0,075 mg. Nicméně jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, poraďte se se 
svým lékařem. 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
Pilulka a riziko rakoviny 
 
5/7 
 
Rakovina  prsu  se  může  vyskytnout  u  všech  žen  bez  ohledu  na  to,  zda  užívají  perorální  hormonální 
kontracepci („pilulky“) či nikoliv. Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná. U žen užívajících pilulky 
je  o  něco  častěji  diagnostikována  rakovina  prsu  než  u  žen  stejného  věku,  které  pilulky  neužívají.  Po 
ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání pilulek je riziko stejné jako 
u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících pilulky je 
často v méně pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. 
Pravidelně  svá  prsa  kontrolujte,  a  pokud  ucítíte  ve  svých  prsech  nějakou  bulku,  kontaktujte  co  nejdříve 
svého lékaře. 
Vzácně  užívání  pilulek  vedlo  k onemocnění  jater,  jako  žloutenka  nebo  nezhoubný  jaterní  nádor,  velmi 
vzácně  jsou  pilulky  spojovány  s některými  formami  zhoubných  jaterních  nádorů  (rakovina)  při 
dlouhodobém užívání. Nádory jater mohou vyvolat život ohrožující nitrobřišní krvácení (krvácení do břišní 
dutiny).  V  případě,  že  máte  bolesti  v dolní části břicha, které brzy neustoupí, vyhledejte lékaře. Pokud se 
objeví zažloutnutí kůže, musíte to oznámit lékaři. 
Pilulka a riziko trombózy 
Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v žilách (žilní 
trombóza) nebo tepnách (tepenná trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může 
se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. „plicní embolii“.  
Někdy  se  vytvoří  sraženina  v hlubokých  žilách  na  noze  (hluboká  žilní  trombóza).  Vyskytuje  se  vzácně. 
Může k ní dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství. 
Riziko  je  vyšší  u  žen  užívajících  pilulky  než  u  těch,  které  je  neužívají,  není  však  tak  vysoké  jako  v 
těhotenství. Předpokládá se, že riziko při užívání pilulek obsahujících pouze gestagen, je méně zřetelné. 
Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, navštivte ihned svého lékaře. 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 
 
5.  
JAK PŘÍPRAVEK LAMYA 0,075 mg UCHOVÁVAT 
 
1) PVC/Al blistr v ochranném sáčku, krabička 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
2) PVC/Al blistr bez ochranného sáčku, krabička 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30°C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem.  Tablety 
uchovávejte mimo dohled  a dosah dětí! 

Po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu přípravek nepoužívejte. Datum exspirace se vztahuje na 
poslední den v měsíci. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek LAMYA 0,075mg obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je desogestrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,075 miligramů. 
-  Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety 
Monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  povidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kyselina  stearová  95%, 
tokoferol-alfa  
Potahová vrstva 
Potahová soustava Tabcoat bílá 
 
 
6/7 
 
Jak přípravek LAMYA 0,075 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta o průměru asi 6 mm bez označení.  
 
PVC/Al blistr v krabičce 
Velikost balení: l x 28, 3 x 28, potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Heaton k.s. 
Praha 
Česká republika 
 
Výrobce 
 
Cenexi 
17 Rue de Pontoise 
95520 Osny 
France 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.3.2016.
 
 
7/7