Lék Solifenacin Apotex 10MG

Kód SÚKL
0192876  
Název LP
Solifenacin Apotex (10mg Tbl Flm 30 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30 I
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Solifenacini Succinas
ATC skupina
SOLIFENACIN (G04BD08)

Složení

  1. Solifenacini Succinas – 10 MG
  2. Solifenacinum – 7,5 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Roseum Instacoat Universal Icg-u-10308 – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls388539/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety 
 
Solifenacini succinas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
–  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
–  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
–  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  
–  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Solifenacin Apotex a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solifenacin Apotex užívat  
3.  Jak se přípravek Solifenacin Apotex užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Solifenacin Apotex uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
 
 
1. 
Co je přípravek Solifenacin Apotex a k čemu se používá 
 
Účinná látka přípravku Solifenacin Apotex patří mezi látky nazývané anticholinergika. Tyto látky 
snižují zvýšenou aktivitu močového měchýře. V důsledku toho vydržíte déle, aniž byste musel(a) jít 
na toaletu a množství moče, které je váš měchýř schopen pojmout, se zvyšuje. 
 
Přípravek Solifenacin Apotex je určen k léčbě příznaků zvýšené aktivity močového měchýře.  Těmito 
příznaky jsou: silná, náhlá nutnost spěchat na toaletu bez předchozího varování, velmi časté močení 
nebo případy pomočení, když se nemůžete včas dostat na toaletu. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solifenacin Apotex užívat  
 
Neužívejte přípravek Solifenacin Apotex 
–  jestliže máte problémy s hromaděním moči v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování 
(retence moči).  
–  jestliže trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně střevní choroby nazývané 
toxický megakolon, při které dochází k akutnímu rozšíření střeva, jedná se o komplikaci ulcerózní 
kolitidy).  
–  jestliže trpíte svalovým onemocněním nazývaným myasthenia gravis, které může způsobit 
extrémní svalovou slabost.  
–  jestliže trpíte vysokým nitroočním tlakem s postupnou ztrátou vidění (glaukom).  
–  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na solifenacin nebo kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  
–  jestliže jste léčen(a) hemodialýzou.  
–  jestliže trpíte závažnou jaterní chorobou.  
1/5 
–  jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně závažnou chorobou jater a užíváte léky, které 
by mohly ovlivňovat vylučování přípravku Solifenacin Apotex z vašeho těla (např. ketokonazol). 
Váš lékař nebo lékárník vás v takovém případě upozorní.  
–  Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře 
dříve, než začnete přípravek Solifenacin Apotex užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Solifenacin Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
–  jestliže máte potíže s vyprazdňováním močového měchýře (obstrukce močového měchýře) nebo 
máte problémy s močením (např. slabý proud moči). V takovém případě je riziko hromadění moče 
v měchýři mnohem vyšší.  
–  jestliže máte nějakou překážku v trávicím traktu (zácpa).  
–  jestliže se u vás vyskytuje riziko snížené aktivity trávicího traktu (pohyb žaludku a střev). Váš 
lékař vás v takovém případě upozorní.  
–  jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin.  
–  jestliže trpíte středně závažnou chorobou jater.  
–  jestliže trpíte brániční kýlou (hiátovou hernií) nebo máte problémy s pálením žáhy.  
–  jestliže trpíte poruchou nervového systému nazývanou autonomní neuropatie. 
 
Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře 
dříve, než začnete přípravek Solifenacin Apotex užívat. 
Váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Solifenacin Apotex vyloučit jiné příčiny častého 
močení, např. srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Pokud máte infekci močových cest, váš lékař 
vám předepíše antibiotikum (lék proti bakteriální infekci). 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Solifenacin Apotex není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Solifenacin Apotex 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
Je zvláště důležité informovat svého lékaře, pokud současně užíváte: 
–  jiné anticholinergní přípravky, jelikož účinek i nežádoucí účinky obou přípravků se mohou zvýšit. 
Informujte svého lékaře, že přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 
–  cholinergika, která mohou snižovat účinek přípravku Solifenacin Apotex. Informujte svého lékaře, 
že přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 
–  přípravky, jako například metoklopramid a cisaprid, které stimulují pohyb trávicího traktu. 
Přípravek Solifenacin Apotex může snižovat jejich účinek.  
–  přípravky, jako například ketokonazol, itrakonazol (přípravky používané při léčbě plísňových 
onemocnění), ritonavir, nelfinavir (přípravky používané při léčbě infekcí HIV) a verapamil, 
diltiazem (přípravky používané při léčbě vysokého tlaku a srdečních onemocnění). Tyto přípravky 
zpomalují vylučování přípravku Solifenacin Apotex z těla.  
–  přípravky, jako například rifampicin (přípravek používaný při léčbě tuberkulózy a jiných 
bakteriálních infekcí) a fenytoin, karbamazepin (přípravky používané při léčbě epilepsie). Tyto 
přípravky mohou urychlovat vylučování přípravku Solifenacin Apotex z těla.  
–  přípravky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (esofagitida). 
Informujte svého lékaře, že přípravek, který užíváte, patří do této skupiny. 
 
Přípravek Solifenacin Apotex s jídlem a pitím 
Přípravek Solifenacin Apotex můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak vám to vyhovuje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud váš lékař není přesvědčen, že je to nezbytné, neměla byste v těhotenství Solifenacin Apotex 
užívat. Užívání přípravku Solifenacin Apotex v období kojení je třeba se vyhnout, protože solifenacin 
se může dostat do mateřského mléka. 
2/5 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Solifenacin Apotex může způsobit rozmazané vidění a někdy i ospalost a únavu. Pokud se u 
vás projevují tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje a 
stroje. 
 
Přípravek Solifenacin Apotex obsahuje mléčný cukr (laktóza)  
Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, před užíváním tohoto léčivého 
přípravku se obraťte na svého lékaře.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Solifenacin Apotex užívá 
 
Pokyny pro správné užívání 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tabletu polykejte celou a zapijte ji nějakou tekutinou, např. sklenicí vody. Přípravek můžete užívat 
spolu s jídlem nebo bez něj, jak vám to vyhovuje. Tablety nedrťte. 
 
Obvyklá dávka je 5 mg na den, pokud však lékař neurčil dávku 10 mg na den. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Solifenacin Apotex není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Solifenacin Apotex, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Solifenacin Apotex nebo došlo k náhodnému požití 
přípravku Solifenacin Apotex dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolesti hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a rozmazané 
vidění, vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), výrazné vzrušení, křeče (konvulze), potíže s 
dýcháním, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie), hromadění moči v močovém měchýři (retence 
moči) a rozšíření zornic (mydriáza). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Solifenacin Apotex 
Pokud jste si zapomněl(a) vzít dávku v obvyklou dobu, užijte ji co nejdříve, ale ne pokud už je čas na 
další dávku. Neužívejte více než jednu dávku denně. Pokud jste na pochybách, poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Solifenacin Apotex 
Pokud léčbu přípravkem Solifenacin Apotex ukončíte, vaše příznaky zvýšené aktivity močového 
měchýře se mohou vrátit nebo zhoršit. Než léčbu přerušíte, poraďte se vždy se svým lékařem. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytne alergický záchvat nebo závažná kožní reakce (jako tvorba puchýřků nebo 
olupování kůže), musíte okamžitě informovat lékaře nebo lékárníka. 
U pacientů, kteří užívali solifenacin-sukcinát byl hlášen výskyt angioedému (kožní alergie, která 
způsobuje otoky tkáně těsně pod povrchem kůže), s neprůchodností dýchacích cest (obtíže s 
dýcháním). Pokud dojde k výskytu angioedému, podávání solifenacin-sukcinátu (přípravku 
3/5 
Solifenacin Apotex) musí být okamžitě ukončeno a má být zavedena příslušná léčba a/nebo jiná 
opatření 
 
Přípravek Solifenacin Apotex může také způsobit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 
–  sucho v ústech  
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 
–  rozmazané vidění  
–  zácpa, nevolnost, trávicí obtíže (např. pocit plnosti), bolest v oblasti žaludku, říhání, nevolnost a 
pálení žáhy (dyspepsie), žaludeční potíže  
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
–  infekce močových cest, zánět močového měchýře  
–  ospalost  
–  změny chuťového vnímání (dysgeuzie)  
–  suché, podrážděné oči  
–  sucho v nose  
–  reflux kyseliny (gastroesofageální reflux)  
–  sucho v krku  
–  suchá kůže  
–  obtížné močení  
–  únava  
–  hromadění tekutin v dolních končetinách (otok)  
 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů) 
–  hromadění velkého množství tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce)  
–  hromadění moče v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování (retence moče)  
–  závrať, bolesti hlavy  
–  zvracení  
–  svědění, vyrážka 
 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 
–  halucinace, zmatenost  
–  kožní alergická vyrážka 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
–  snížená chuť k jídlu, vysoký obsah draslíku v krvi, který může způsobit nepravidelný srdeční 
rytmus  
–  zvýšený nitrooční tlak  
–  změny v elektrické aktivitě srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost, pocit bušení srdce, 
rychlejší bušení srdce 
–  poruchy hlasu  
–  poruchy funkce jater  
–  ochablost svalů 
–  poruchy funkce ledvin 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
4/5 
 
5. 
Jak přípravek Solifenacin Apotex uchovávat  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Solifenacin Apotex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu 
za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek Solifenacin Apotex, pokud si všimnete poškození balení nebo známky 
otevření.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Solifenacin Apotex obsahuje 
 
Léčivou látkou je solifenacini succinas. 
 
Každá potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas. 
 
Další složky: 
Jádro tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, hypromelosa 6 (E464), magnesium-stearát 
(E572) 
Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), makrogol 8000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171) 
a červený oxid železitý (E172) 
 
Jak přípravek Solifenacin Apotex vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Solifenacin Apotex 10 mg jsou kulaté světle růžové potahované tablety s vyznačeným kódem „391“ 
na jedné straně tablety. 
Potahované tablety Solifenacin Apotex 10 mg jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 10, 30 
nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
Výrobce: 
S. C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.12.2017. 
5/5