Lék Leptoprol 5MG

Kód SÚKL
0197427  
Název LP
Leptoprol (5mg Imp Isp 1)
Cesta podání
Subkutánní podání (SDR)
Léková forma
Implantát v předplněné injekční stříkačce
Velikost balení
1
Síla
5MG
Typ balení
Předplněná injekční stříkačka
Účinné látky
Leuprorelini Acetas
ATC skupina
LEUPRORELIN (L02AE02)

Složení

  1. Leuprorelini Acetas – 5,25 MG
  2. Leuprorelinum – 5 MG
  3. Acidum Polylacticum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls189075/2017 
 
Příbalová informace: informace pro 
uživatele 
 
 
Leptoprol 5 mg 
Implantát v předplněné injekční stříkačce 
Leuprorelinum 
  Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků, které nejsou  uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
  Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Leptoprol  a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leptoprol  používat 
3. Jak se přípravek Leptoprol  užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Leptoprol  uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
  1.       Co je přípravek Leptoprol  a k čemu se používá 
 
Léčivá látka přípravku Leptoprol  (leuprorelin-acetát) patří do skupiny inhibitorů určitých pohlavních 
hormonů. 
Leptoprol  působí na hypofýzu (podvěsek mozkový), krátce stimuluje a pak tlumí tvorbu hormonů, 
které řídí tvorbu pohlavních hormonů ve varlatech. 
To znamená, že koncentrace pohlavních hormonů následně klesnou a, pokud se lék podává dále, na 
této úrovni zůstávají. Po vysazení přípravku Leptoprol  se koncentrace hormonů hypofýzy a pohlavních 
hormonů opět vrátí do normálního rozmezí. 
Leptoprol    se  používá  k  symptomatické  léčbě  pokročilých  nádorů  prostaty  (karcinomy  prostaty) 
závislých na hormonech. 
 
  2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leptoprol  používat 
 
Nepoužívejte Leptoprol : 
•  jestliže jste alergický na leuprorelin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 
•  jestliže jste alergický na látky podobné leuprorelinu, jako je goserelin nebo buserelin 
•  jestliže rakovina, kterou trpíte, není citlivá na hormony 
•  jestliže jste žena nebo dítě. 
 
Upozornění a opatření 
Před tím, než Vám bude přípravek Leptoprol  podán, se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní 
sestrou:  
•  jestliže je Vám známo, že máte vysoký krevní tlak. V takovém případě Vás bude lékař pečlivě 
sledovat. 
•  jestliže Vám byla chirurgicky vyjmuta obě varlata. V tomto případě přípravek Leptoprol  žádný 
další pokles koncentrace mužského pohlavního hormonu v krvi nenavozuje. 
•  Jestliže již před zahájením léčby máte příznaky postižení nervového systému (tlak v míše, 
metastázy v páteři) nebo nepříjemné pocity při močení kvůli vychýlení močového traktu. Musíte 
o tom bezodkladně zpravit svého lékaře: ten Vás bude v prvních týdnech sledovat obzvláště 
pečlivě, pokud možno v nemocnici. 
•  jestliže se příznaky nemoci objeví znovu (jako jsou bolesti, potíže při močení nebo slabost 
v nohou při dlouhodobém používání přípravku Leptoprol ). V tomto případě Váš lékař bude 
úspěšnost léčby pravidelně kontrolovat klinickými vyšetřeními (digitální rektální vyšetření 
prostaty (vyšetření pohmatem), vyšetření zobrazovacími technikami) a pomocí kontroly krevních 
hodnot (fosfatázy a prostatický specifický antigen (PSA) a mužský pohlavní hormon 
(testosteron). 
•  jestliže je u Vás riziko vzniku osteoporózy. Lékař Vám bude, pokud to bude možné, podávat 
další lék k zabránění ztráty kostní hmoty. 
•  jestliže máte cukrovku. V tomto případě Vás bude lékař velmi pečlivě sledovat. 
 
U pacientů používajících přípravek Leptoprol  byly hlášeny případy depresí, které mohou být 
závažné. Pokud používáte přípravek Leptoprol  a objeví se u vás depresivní nálada, informujte svého 
lékaře.  
 
Informujte svého lékaře, pokud trpíte něčím z následujícího: jakékoli srdeční či cévní onemocnění, 
včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto onemocnění. Při používání přípravku 
Leptoprol  může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. 
 
Přípravek Leptoprol  obsahuje složku, která může při testech na doping dávat pozitivní výsledek. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Leptoprol  
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. 
  
Přípravek Leptoprol  a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, 
prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek Leptoprol  může 
zvyšovat riziko poruchy srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např. methadon 
(užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako součást odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), 
antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).  
 
Děti a dospívající 
Leptoprol  je určen pouze dospělým pacientům. 
 
Těhotenství a kojení 
Leptoprol  je určen pouze mužům. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento lék a také nádorové onemocnění mohou vyvolávat únavu. Její pravděpodobnost se zvýší 
s požíváním alkoholu. 
Pokud se Vás to týká, neřiďte ani neobsluhujte stroje bez lékařova svolení. 
 
3. 
Jak se přípravek Leptoprol  používá 
 
Podávání přípravku Leptoprol  

•  Místo injekce bude očištěno. 
•  Poté se může podat lokální anestetikum ke zmírnění bolesti při zavádění implantátu. 
•  Leptoprol  bude podán jako podkožní (subkutánní) injekce v oblasti břicha. 
 
Kolik přípravku se podá 
Doporučená dávka je 1 implantát s 5 mg leuprorelinu každé 3 měsíce.  
•  Injekci obvykle podá lékař nebo zdravotní sestra. 
•  Držte se lékařových rad ohledně doby, kdy má být přípravek Leptoprol  podán a doby mezi 
injekcemi.  
•  Injekce přípravku Leptoprol  bude podávána každé 3 měsíce. Pokud ve výjimečných případech 
dojde k odložení další injekce až o 4 týdny, obvykle nedojde ke zhoršení léčebného účinku. 
•  Zavede se obsah jedné předplněné injekční stříkačky. 
•  Injekční stříkačka obsahuje jeden implantát, který dodá dávku 5 mg leuprorelinu. 
 
Krevní testy 
Váš lékař bude potřebovat pravidelně provádět krevní testy, aby mohl zkontrolovat, zda tento lék 
funguje. 
Po 3 měsících léčby Váš lékař obvykle zjišťuje, zda je rakovina prostaty přípravkem 
Leptoprol  léčitelná. Proto musí zkontrolovat hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) a 
testosteronu.  
 
Trvání léčby 
Rozhodne ošetřující lékař. V léčbě je nutno pokračovat, a to i když příznaky související s rakovinou 
ustoupily nebo došlo ke zlepšení rakoviny. 
 
Rakovina prostaty může být tímto lékem léčena několik let. Pokud je tedy účinný a Vy jej dobře 
snášíte, můžete jej používat trvale. Váš lékař bude pravidelně provádět testy s cílem léčbu 
vyhodnotit, zejména pokud se znovu objeví příznaky jako: 
-  bolest 
-  potíže s močením 
-  slabost v nohou. 
 
Jestliže se podá více přípravku Leptoprol , než mělo být podáno  
Není pravděpodobné, že by Vám lékař nebo zdravotní sestra podali nadměrné množství přípravku. 
Pokud by bylo větší množství náhodně podáno, bude Vás lékař sledovat a v případě potřeby zavede 
vhodnou léčbu. 
 
Jestliže jste zapomněl použít přípravek Leptoprol  
Pokud máte za to, že se na 3měsíční dávku přípravku Leptoprol  zapomnělo, informujte o tom svého 
lékaře. 
 
 
Jestliže jste přestal používat přípravek Leptoprol  
Pokud bez souhlasu lékaře léčbu ukončíte, mohou se příznaky související s nemocí zhoršit.  
Proto nelze bez souhlasu lékaře léčbu předčasně ukončit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
zdravotní sestry. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
  
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit 
u každého.  
 
Ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví 
následující závažné nežádoucí účinky:
  
 
•  alergické reakce (anafylaktické reakce). Příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup: 
-  pocitu horka, vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži a/nebo sliznicích. 
-  otoku obličeje, rtů nebo jazyka nebo jiných částí těla. 
-  dušnosti, sípání nebo obtížného dýchání. 
-  poklesu krevního tlaku, zrychleného tepu, křečí a v nejzávažnějších případech život 
ohrožujícího selhání oběhového systému 
 
•  otok a bolest v části těla v důsledku krevní sraženiny v cévě. 
•  potíže s dechem, bolesti na hrudi, mdloby, zrychlený tep, modravá kůže a změny barvy 
kůže v důsledku krevní sraženiny v plicích. 
 
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000). 
 
Obvykle dojde ke krátkodobému vzestupu hladin mužského pohlavního hormonu (testosteronu) v 
krvi. V důsledku toho mohou být dočasně zhoršeny následující příznaky související s nemocí: 
•  výskyt nebo zhoršení bolestí v kostech  
•  potíže s močením kvůli vychýlení močového traktu  
•  tlak na míchu  
•  svalová slabost v nohou  
•  otok v důsledku toho, že tekutiny nemohou z tkání odtékat (lymfatický edém)  
 
Toto zhoršení příznaků obvykle ustoupí, aniž by se přípravek Leptoprol  musel vysadit. 
 
Při zahajování léčby jen nutno zvážit podání vhodného antagonisty mužských pohlavních hormonů 
(antiandrogenu), aby se zmírnily případné důsledky počátečního vzestupu hladin mužského 
pohlavního hormonu. 
 
V průběhu léčby klesnou hladiny mužského pohlavního hormonu na velmi nízkou úroveň. 
V důsledku toho se u jistých pacientů mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
•  návaly horka 
•  zvýšené pocení 
•  bolest v kostech 
•  snížení nebo ztráta pohlavní touhy a potence 
•  zmenšení varlat 
•  nárůst tělesné hmotnosti 
•  místní kožní reakce, jako je zarudnutí nebo zduření, bolest, otok a svědění, které obvykle 
ustoupí, i když se v léčbě pokračuje; v ojedinělých případech se objevil absces. 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
•  zvětšení prsou u mužů 
•  pokles chuti k jídlu 
•  zvýšení chuti k jídlu 
•  deprese, změny nálady  
•  poruchy spánku 
•  bolest hlavy 
•  abnormální pocity, jako je pocit lechtání a/nebo necitlivosti  
•  pocit na zvracení/zvracení 
•  bolest v kloubech nebo zádech 
•  svalová slabost 
•  bolest v oblasti mezi řitním otvorem a pohlavními orgány 
•  bolest v horní části břicha 
•  zvýšené nutkání na močení v noci 
•  nadměrně častá potřeba močit přes den 
•  potíže a bolesti při močení  
•  únava 
•  otok kotníků, nohou nebo prstů (periferní edém) 
•  úbytek tělesné hmotnosti 
•  celková slabost 
•  zvýšení krevních hladin jaterních enzymů (ALT, AST, gama-GT) a dalších enzymů (LDH, 
alkalické a kyselé fosfatázy) 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
•  celková alergická reakce, jako je horečka, svědění, zvýšení eosinofilů, kožní vyrážka 
•  průjem 
•  suchá kůže nebo sliznice 
•  bolesti ve varlatech 
•  neschopnost se spontánně vymočit při plném měchýři 
•  zvýšené noční pocení  
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 
•  snížení nebo zvýšení hladin krevního cukru 
•  točení hlavy 
•  přechodné změny vnímání chutí 
•  snížený nebo zvýšený krevní tlak 
•  vypadávání vlasů 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 
•  Jako u jiných léků z této třídy látek: infarkt hypofýzy po prvním podání pacientům s nádorem 
hypofýzy. 
 
Není známo 
(četnost nelze z dostupných údajů určit) 
•  neinfekční onemocnění plic (pneumonie) (hlášeno zejména v Japonsku) 
•  V ojedinělých případech se objevil v místě vpichu injekce absces 
•  změny na EKG (prodloužení QT intervalu) 
 
Zvláštní informace: 
Účinky léčby přípravkem Leptoprol  lze sledovat měřením krevních koncentrací mužského 
pohlavního hormonu (testosteronu) a prováděním dalších krevních testů (kyselá fosfatáza, PSA = 
prostatický specifický antigen). Hladina testosteronu na začátku léčby napřed vzroste a poté po dobu 
2 týdnů klesá. Po 2 až 4 týdnech jsou dosažené koncentrace testosteronu takové, jaké se pozorují po 
chirurgickém vynětí obou varlat, a poté po celou dobu léčby zůstávají stejné. 
 
V počáteční fázi léčby může dojít k přechodnému zvýšení krevních hladin kyselé fosfatázy. Po 
několika týdnech se opět dosáhne normálních nebo téměř normálních hladin. 
 
Pokles pohlavního hormonu testosteronu, jaký se objevuje po vynětí varlat nebo při léčbě léky 
inhibujícími pohlavní hormony (jako je přípravek Leptoprol ), může vyvolat snížení kostní hustoty se 
zvýšeným rizikem zlomenin (viz: Upozornění a opatření). Snížení kostní hustoty po vyjmutí varlat je 
však výraznější než po podávání přípravku Leptoprol . Váš lékař zváží další podávání léčivého 
přípravku k regulaci metabolismu vápníku (známý jako bisfosfonát). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
  5.       Jak přípravek Leptoprol  uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po  uplynutí doby  použitelnosti uvedené na krabičce, sterilním vaku a 
předplněné injekční stříkačce za Použitelné do/EXP.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce. 
 
  6.       Obsah balení a další informace 
  Co přípravek Leptoprol  obsahuje 
Léčivou látkou je leuprorelinum (ve formě leuprorelini acetas).  
Jeden implantát obsahuje leuprorelinum 5 mg (ve formě leuprorelini acetas). 
Další složkou je kyselina polymléčná. 
 
Jak přípravek Leptoprol  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jednorázová polykarbonátová předplněná injekční stříkačka s pístem z akrylonitril-butadien-styren 
kopolymeru a s jehlou, hermeticky uzavřená ve vaku z polyetylen tereftalát/Al/PE kompositní 
fólie. 
 
Obsah balení: 
1x1 implantát s leuprorelinum 5 mg (ve formě leuprorelini acetas) 
2x1 implantát s leuprorelinum 5 mg (ve formě leuprorelini acetas) 
3x1 implantát s leuprorelinum 5 mg (ve formě leuprorelini acetas) 
5x1 implantát s leuprorelinum 5 mg (ve formě leuprorelini acetas) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
  Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika 
Výrobce 
EVER Pharma Jena GmbH , Jena, Německo 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, Unterach, Rakousko 
 
  Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
  Česká republika:  Leptoprol 5 mg 
Finsko: 
Leuprorelin Sandoz 5 mg implantaatti 
Francie: 
Leptoprol 
Německo: 
Leptoprol 
Řecko: 
Leuprorelin/Sandoz 
Lotyšsko: 
Leptoprol 5 mg implants pilnšļircē 
Malta: 
Leptoprol 
Rumunsko: 
Leptoprol 
Slovinsko: 
Leptoprol 5 mg implantat v napolnjeni injekcijski brizgi 
Španělsko: 
Leptoprol 
 
  Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2017 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
 
1.  Dezinfikujte místo injekce na přední straně břicha pod linií pupku.  
 
 
2.  Vyjměte injekční stříkačku ze sterilního vaku a zkontrolujte, že implantát je viditelný ve své 
schránce. V případě potřeby si injekční stříkačku prohlédněte proti světlu nebo jí jemně 
zatřepejte.  
 
 
ochranný kryt 
implantát 
jehla 
píst 
 
 
 
 
3.  Píst injekční stříkačky vytáhněte úplně dozadu do 
polohy stop. Během tohoto manévru se ozve 
několik kliknutí. Poté z injekční stříkačky sejměte 
krytku. 
5x kliknutí 
 
Prosím pozor: píst lze posouvat dopředu 
k injikaci implantátu pouze tehdy, pokud byl předtím vytažen úplně dozadu do polohy stop! 
 
 
4.  Jednou rukou držte tělo injekční stříkačky. Druhou rukou 
vytvořte na pacientově kůži řasu. Jehlu zaveďte celou pod 
mírným úhlem, téměř paralelně s kůží, přičemž konus jehly 
směřuje nahoru do podkožní tkáně přední břišní stěny pod linií 
pupku. 
 
 
 
5.  Injekční stříkačku opatrně vytáhněte asi 1 cm zpátky 
(punkční kanál pro implantát). K injikaci implantátu do 
kliknutí 
punkčního kanálu píst zatlačte zcela dopředu, až zapadne 
na své místo a ozve se kliknutí.  
 
 
6.  Jehlu vytáhněte. Abyste se přesvědčil(a), že byl implantát 
injikován správně, zkontrolujte, že na hrotu jehly je vidět 
světle modrý konec pístu.  
 
 
   
Pro informaci ohledně dávkování viz bod 3 „Jak se přípravek Leptoprol  používá“.