Lék Cefzil 250MG

Kód SÚKL
0199794  
Název LP
Cefzil (250mg Tbl Flm 12)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
12
Síla
250MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Cefprozilum Monohydricum
ATC skupina
CEFPROZIL (J01DC10)

Složení

  1. Cefprozilum Monohydricum – 261,57 MG
  2. Cefprozilum – 250 MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Dimeticoni Emulsio Composita – PL MG
  7. Aurantiacum Opadry Ys-1-2546 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls244934/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
CEFZIL 250 mg, potahované tablety 
CEFZIL 500 mg, potahované tablety 

CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi 
(cefprozilum monohydricum) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Cefzil a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefzil užívat 
3. 
Jak se přípravek Cefzil užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Cefzil uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Cefzil a k čemu se používá 
 
Cefzil je cefalosporinové antibiotikum pro léčbu infekčních onemocnění způsobených vnímavými 
bakteriemi. Je určen pro děti od 6 měsíců do 12 let, mladistvé a dospělé. 
U infekcí streptokokových se používá jako lék II. volby. 
Cefzil se používá k léčení těchto infekcí:  
 
Dospělí a děti starší než 12 let: 
-  Infekce horních dýchacích cest, záněty hltanu, mandlí, a vedlejších nosních dutin. 
-  Infekce dolních dýchacích cest, akutní i chronický zánět průdušek a zánět plic. 
-  Kožní infekce 
-  Nekomplikované záněty močových cest včetně akutního zánětu močového měchýře. 
 
Děti od 6 měsíců do 12 let: 
-  Infekce horních dýchacích cest, záněty hltanu, mandlí, vedlejších nosních dutin a středního ucha. 
-  Nekomplikované kožní infekce 
 
Potahované tablety jsou určeny pro děti od 3 let, pro mladší děti od 6 měsíců je určen sirup. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefzil užívat  
 
Neužívejte přípravek Cefzil: 
-  jestliže jste alergický(á) na cefprozil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
Stránka 1 z 6 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Cefzil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  u pacientů s přecitlivělostí na ostatní cefalosporiny. Je nutné rovněž upozornit lékaře na 
přecitlivělost na peniciliny, protože se může vyskytnout přecitlivělost zkřížená. 
 
-  u osob s onemocněním zažívacího traktu, zejména zánětem tlustého střeva a s průjmy 
v průběhu dřívější antibiotické léčby. Tyto stavy vyžadují opatrnost a pečlivé sledování 
lékařem. 
 
-  u pacientů s fenylketonurií. Je třeba počítat s tím, že Cefzil O.S.  250 mg, prášek pro perorální 
suspenzi obsahuje 28 mg fenylalaninu v 5 ml hotové suspenze. 
 
-  u diabetiků, které je třeba upozornit, že Cefzil může vyvolat falešně pozitivní výsledky 
stanovení glykosurie redukčními metodami (Benedict, Fehling, Clinitest), nikoli však 
metodami na bázi enzymatické (glukósooxidáza). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cefzil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné 
době nebo které možná budete užívat. 
 
Cefzil se nesmí kombinovat s aminoglykosidovými antibiotiky (např. se streptomycinem nebo 
gentamicinem), mohlo by dojít k poškození ledvin. 
 
Silné močopudné léky (např. furosemid) by při současném podávání s přípravkem Cefzil mohly 
poškodit činnost ledvin. 
Současné podávání probenecidu zpomaluje vylučování a zesiluje účinek přípravku Cefzil. 
 
Podání prostředků proti překyselení žaludku vstřebání neovlivňuje. 
 
Užívání přípravku Cefzil s jídlem, pitím a alkoholem 
Z trávicího ústrojí se přípravek dobře vstřebává, a to nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V těhotenství a v období kojení se Cefzil nemá užívat. K jeho použití mohou vést jen zvlášť závažné 
důvody. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Cefzil nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravky Cefzil 250 mg, potahované tablety a Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální 
suspenzi obsahují barvivo oranžovou žluť 
Přípravky Cefzil 250 mg, potahované tablety a Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi 
obsahují barvivo oranžovou žluť SY (E110), které může způsobit alergickou reakci. 
 
Přípravek Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi obsahuje aspartam 
Přípravek Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. 
Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
 
Stránka 2 z 6 
 
Přípravek Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi obsahuje sacharosu 
Přípravek Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš 
lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Cefzil užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Udržujte pravidelné intervaly mezi dávkami, tj. buď 12 nebo 24 hodin. 
 
Příprava suspenze z prášku
Přípravu suspenze provede odborně lékárník těsně před tím, než Vám lék vydá. 
Pamatujte, že suspenzi nesmíte užívat déle než 14 dní po naředění a je nutné ji uchovávat 
v chladničce! Suspenzi vždy před použitím dobře protřepejte! 
 
Dávkování u dospělých a dětí starších než 12 let
Cefzil se podává per os u infekcí, vyvolaných vnímavými bakteriemi v následujících dávkách: 
Infekce horních cest dýchacích: 500 mg každých 24 hod. 
Infekce vedlejších nosních dutin: 250 mg až 500 mg každých 12 hodin 
Infekce dolních cest dýchacích: 500 mg každých 12 hod. 
Infekce kůže a kožních struktur
: 250 mg každých 12 hod. nebo 500 mg každých 24 hod  
Nekomplikované infekce močových cest: 500 mg každých 24 hod. 
 
Dávkování u dětí od 6 měsíců do 12 let

Nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti a účinnosti u dětí do šesti měsíců. Cefzil se podává u 
infekcí, vyvolaných vnímavými bakteriemi, a to v dávkách přepočtených na tělesnou hmotnost dětí: 
 
Infekce středního ucha:
 15 mg/kg každých 12 hod. 
Infekce horních cest dýchacích, nosohltanu nebo mandlí:
 20 mg/kg jednou denně 
nebo 15 mg/kg/den rozděleno do dvou stejných dávek.  
Infekce vedlejších nosních dutin: 7,5 - 15 mg/kg každých 12 hodin. 
Nekomplikované infekce kůže a kožních struktur: 20 mg/kg jednou denně 
 
Nejvyšší dávka podávaná dítěti nesmí překročit nejvyšší denní dávku doporučovanou pro dospělého. 
Při léčení infekcí vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem je třeba podávat terapeutické dávky 
přípravku Cefzil po dobu 10 dnů. 
 
Potahované tablety jsou určeny pro děti od 3 let. 
U dětí mladších než 3 roky se může užívat přípravek Cefzil jen ve formě suspenze. 
 
Dávkování vždy určí lékař a matka podá dítěti potřebnou dávku pomocí přiložené dvojité odměrné 
lžičky, kdy v menší odměrce lze odměřit 1,25 ml suspenze a ve větší odměrce buď 2,5 ml, 
(dosahujících k první rysce) nebo 5 ml suspenze, je-li větší odměrka plná. 
 
Dávkování u pacientů vyššího věku: 
Při funkci ledvin přiměřené věku je možné podávat starším pacientům stejné dávky přípravku Cefzil, 
které jsou doporučené pro ostatní dospělé osoby. 
 
Dávkování při poruše jaterních funkcí: 
Není třeba měnit doporučené dávkování. 
 
Stránka 3 z 6 
 
Dávkování u poruchy ledvinových funkcí
Při mírné poruše ledvin, není třeba snižovat dávky přípravku Cefzil. 
Při výraznější poruše ledvin určí úpravu dávky vždy lékař; první dávka bývá normální, další dávky jen 
poloviční v běžných intervalech. 
Dobu podávání určí vždy lékař. Dávkování uvedené v tomto návodu bez zvláštního příkazu lékaře 
nepřekračujte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cefzil, než jste měl(a) 
Při požití většího množství léku než bylo předepsáno nebo při náhodném požití přípravku dítětem 
ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cefzil 
Zapomenete-li užít některou dávku v určenou dobu, můžete celou dvanáctihodinovou anebo celou 
čtyřiadvacetihodinovou dávku užít nejpozději se zpožděním 6 hodin. Při delším zpožděním již musíte 
dvanáctihodinovou dávku prostě přeskočit, další dávku nezvyšujte. 
Při čtyřiadvacetihodinových odstupech mezi dávkami můžete při zpoždění 12 hodin namísto celé 
dávky užít polovinu a potom již pokračovat normálně v běžně určenou dobu. Přeskočíte-li celou 
čtyřiadvacetihodinovou dávku, pokračujete dalším dávkováním zcela normálně ve stanovenou dobu 
nezvýšenými stanovenými dávkami. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cefzil 
Informujte o tom, prosím, svého lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Cefzil se obvykle dobře snáší, ale mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
Často se může objevit průjem, nevolnost, zvracení, bolesti v břiše, závratě, opruzení, svědění a záněty 
v krajině pohlavních orgánů. Méně často se objevuje zčervenání kůže, vyrážky (kožní příznaky 
obvykle vymizí několik dní po ukončeném léčení), neklid, nervozita, nespavost nebo spavost, bolesti 
hlavy, zmatenost. Také tyto změny jsou přechodné. 
 
Vzácněji se vyskytuje žloutenka, zvýšení bilirubinu v krvi, snížení funkce ledvin. 
Velmi vzácně se mohou vyskytnout změny jaterních testů, změny krevního obrazu a zánět tlustého 
střeva tzv. pseudomembranózní kolitida. 
 
Při případném výskytu nežádoucích účinků, zejména průjmu nebo jiných neobvyklých reakcí, obraťte 
se urychleně na svého ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Stránka 4 z 6 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Cefzil uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
 
Cefzil 250 mg a Cefzil 500 mg, potahované tablety
Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi
Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Před rozpuštěním uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po rozpuštění uchovávejte v chladničce (2 °C-
8°C), nepoužitou suspenzi po 14 dnech zlikvidujte. Lahvičku pevně zavírejte. Před každým použitím 
protřepejte. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
Použitelné do:  a na blistru za EXP:.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Cefzil obsahuje 
-  Léčivou látkou je cefprozilum monohydricum.                                                                             
Cefzil 250 mg, potahované tablety, obsahuje cefprozilum monohydricum 261,57 mg, což 
odpovídá cefprozilum 250 mg v 1 potahované tabletě.  
-  Cefzil 500 mg, potahované tablety, obsahuje cefprozilum monohydricum 523,14, což odpovídá 
defprozilum 500 mg v l potahované tabletě.  
-  Cefzil O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi, obsahuje cefprozilum monohydricum 261,56 
mg, což odpovídá cefprozilum 250 mg v 5 ml suspenze. 
 
-  Pomocnými látkami jsou: 
-  Potahované tablety: mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl  
karboxymetylškrobu, složená dimetikonová emulze, (Cefzil 250 mg: potahová soustava 
Opadry YS-1-2546- oranžová - oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 
80, oranžová žluť (E110)), (Cefzil 500 mg: potahová soustava Opadry YS-1-7003-bílá - oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80)). 
 
-  Prášek pro perorální suspenzi: natrium-benzoát, sacharosa s polysorbátem 80, 1% disperzní 
celulosa, aspartam, sacharosa, banánové aroma, vanilin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
glycin, sodná sůl karmelosy, chlorid sodný, triturace simetikonu se sacharosou 1%, triturace 
oranžové žluti se sacharosou 1%, citronová kyselina, umělé guaranové aroma v prášku, 
aroma. 
 
Stránka 5 z 6 
 
Jak přípravek Cefzil vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety: 
Potahované tablety 250 mg: krabička s 10,12 nebo 20 potahovanými tabletami v PVC/PVDC/Al 
blistrech. 
Potahované tablety 500 mg: krabička s 10,12 nebo 20 potahovanými tabletami v PVC/PVDC/Al 
blistrech. 
 
Prášek pro perorální suspenzi: 
Bílá matná HDPE lahvička s LDPE pojistným uzávěrem obsahující prášek pro přípravu 60 ml 
suspenze - 250 mg/ 5 ml, dvojitá odměrka, krabička. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
Jankovcova 1569/2c 
170 00 Praha 7 
Česká republika 
 
Výrobce: 
Cefzil O.S. 250 mg: 
FACTA FARMACEUTICI S.P.A. 
Via Laurentina KM 24 
730 – 00071 Pomezia (RM) 
Itálie 
 
Cefzil 250 mg a 500 mg: 
PenCef Pharma GmbH 
Schützenanger 9 
37081 Göttingen 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 10. 2017 
Stránka 6 z 6