Lék Mommox 0,05MG/DÁV

Kód SÚKL
0201287  
Název LP
Mommox (0,05mg/dáv Nas Spr Sus 3x140dáv)
Cesta podání
Nosní podání (NAS)
Léková forma
Nosní sprej, suspenze
Velikost balení
3X140DÁV
Síla
0,05MG/DÁV
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Mometasoni Furoas Monohydricus
ATC skupina
MOMETASON (R01AD09)

Složení

  1. Mometasoni Furoas Monohydricus – 0,0517 MG
  2. Mometasoni Furoas – 0,05 MG
  3. Cellulosum Dispersum RC 591 – PL MG
  4. Glycerolum – PL MG
  5. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
  6. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
  7. Polysorbatum 80 – PL MG
  8. Benzalkonii Chloridum – PL MG
  9. Aqua Pro Iniectione – 100 MG

Příbalová informace

 
 
Sp.zn.sukls189075/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Mommox 0,05 mg/dávku nosní sprej, suspenze 
 
mometasoni furoas 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je přípravek Mommox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mommox používat  
3. 
Jak se přípravek Mommox používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Mommox uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Mommox a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Mommox?
 
Přípravek Mommox obsahuje mometason-furoát, který patří do skupiny léků nazývaných 
kortikosteroidy. Když se mometason-furoát stříkne do nosu, může napomoci ke zmírnění 
zánětu (otoku a podráždění v nose), kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu.  
 
K čemu se přípravek Mommox používá? 
Senná rýma a celoroční rýma 
Přípravek Mommox se používá k léčbě příznaků senné rýmy (někdy nazývané sezónní 
alergická rýma) a celoroční rýmy u dospělých a dětí ve věku 3 let a starších. 
 
Senná rýma, která vzniká v určitých obdobích roku, je alergickou reakcí na vdechované pyly 
ze stromů, trav a plevelů, dále také na spory plísní a hub. Celoroční rýma přetrvává po dobu 
celého  roku  a  její  příznaky  mohou  být  vyvolávány  přecitlivělostí  na  nejrůznější  podněty, 
včetně domácího prachu, zvířecí srsti (nebo částeček opadávajících z kůže domácích zvířat), 
peří  a  některých  druhů  potravin.  Přípravek  Mommox  zmírňuje  otok  sliznice  v nose  a  její 
podráždění a vede tak k ústupu kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu, které 
jsou způsobeny sennou rýmou nebo celoroční rýmou. 
 
Nosní polypy  
Přípravek Mommox se používá k léčbě nosních polypů u dospělých ve věku 18 let a starších. 
 
Nosní polypy jsou drobná vyklenutí nosní sliznice, obyčejně postihující obě nosní dírky. 
Přípravek Mommox zmenšuje zánět v nose, způsobuje postupné zmenšování polypů, čímž 
zmírňuje pocit ucpaného nosu, což může mít vliv na dýchání nosem.  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mommox používat 
 
1/8 
 
 
 
Nepoužívejte přípravek Mommox 
•  jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
•  jestliže trpíte neléčeným nosním onemocněním infekčního původu. Použití přípravku 
Mommox v průběhu neléčené infekce v nose, jako je opar, může tuto infekci zhoršit. 
V takových případech je třeba s použitím nosního spreje vyčkat až do doby, kdy 
infekce odezní. 
•  jestliže jste v nedávné době prodělal(a) jakoukoli nosní operaci nebo úraz nosu. 
V takových případech je třeba s použitím nosního spreje vyčkat až do úplného zhojení 
rány. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Mommox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
•  jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) tuberkulózu. 
•  jestliže máte jakoukoli jinou infekční chorobu. 
•  jestliže užíváte jakékoli jiné léky ze skupiny kortikosteroidů, ať už ústy nebo injekcí. 
•  jestliže máte cystickou fibrózu. 
 
Během používání přípravku Mommox informujte svého lékaře: 
•  pokud Váš imunitní systém nefunguje dobře (pokud máte potíže se zvládáním infekcí) 
a dostal(a) jste se do styku s někým, kdo má spalničky nebo plané neštovice. Máte se 
vyhýbat styku s osobami, které tyto infekce mají.  
•  pokud máte infekci v nose nebo v hrdle.  
•  pokud používáte tento lék několik měsíců nebo déle.  
•  pokud trpíte přetrvávajícím podrážděním nosu nebo hrdla.  
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Při dlouhodobém používání kortikosteroidních nosních sprejů ve vysokých dávkách se mohou 
objevit nežádoucí účinky v důsledku toho, že se lék vstřebává do těla. 
 
Pokud Vás svědí oči nebo pokud je máte podrážděné, může Vám lékař doporučit, abyste spolu 
s přípravkem Mommox používal(a) další léčbu. 
 
Děti  
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek mohou kortikosteroidní nosní spreje vyvolat jisté 
nežádoucí účinky, jako je snížení rychlosti růstu u dětí.  
 
Doporučuje se, aby se u dětí dlouhodobě léčených nosními kortikosteroidy pravidelně 
sledovala jejich výška, a pokud se zjistí nějaké změny, je nutno o nich uvědomit jejich lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mommox 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Mommox, a pokud tyto léky používáte 
(včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba 
Vás pečlivě sledovat. 
 
Pokud užíváte z důvodu alergie některé další léky typu kortikosteroidů perorálně nebo 
injekčně, může Vám lékař doporučit po dobu používání přípravku Mommox jejich podávání 
přerušit. U některých pacientů se mohou po ukončení aplikace kortikosteroidů podávaných 
perorálně nebo injekčně projevit určité nežádoucí účinky, jako jsou např. bolest kloubů či 
svalů, slabost a deprese. Někdy se též mohou projevit další alergické reakce, jako např. 
2/8 
 
 
 
svědění a slzení očí nebo zarudlá a svědící místa na kůži. Pokud podobné obtíže zaznamenáte, 
máte se obrátit na svého lékaře.  
 
Těhotenství a kojení 
O používání přípravku Mommox u těhotných žen nejsou žádné nebo jsou jen omezené 
informace. Není známo, zda se mometason-furoát dostává do lidského mateřského mléka. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
O vlivu přípravku Mommox na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou žádné informace. 
 
Přípravek Mommox obsahuje benzalkonium-chlorid 
Přípravek Mommox obsahuje benzalkonium-chloridkterý může způsobit podráždění nosu. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Mommox používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte větší dávky ani si sprej 
neaplikujte častěji nebo po delší dobu, než Vám lékař předepsal. 
 
Léčba senné a celoroční rýmy 
 
Použití u dospělých a dětí starších 12 let 
 
Doporučená dávka přípravku jsou dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně

 
•  Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař doporučit snížení 
dávky. 
•  Pokud se nezačnete cítit lépe, je třeba navštívit lékaře a ten pak může doporučit 
zvýšení dávky; maximální denní dávka jsou čtyři vstřiky do každé nosní dírky jednou 
denně. 
 
Použití u dětí ve věku 3 až 11 let 
 
Doporučená dávka přípravku je jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně

 
U některých pacientů přípravek Mommox začíná přinášet úlevu od příznaků 12 hodin po první 
dávce; nicméně plný přínos léčby nemusí být pozorovatelný až po dobu dvou dnů. Pokud Vy 
nebo Vaše dítě velmi trpíte sennou rýmou, může být potřeba začít s léčbou několik dní před 
začátkem pylové sezóny. Na konci pylové sezóny by se příznaky senné rýmy měly zlepšit a 
léčba pak nemusí být potřebná. 
 
Nosní polypy 
 
Použití u dospělých starších 18 let 
 
Doporučená zahajovací dávka přípravku jsou dva vstřiky do každé nosní dírky jednou 
denně. 
 
•  Není-li po 5 až 6 týdnech dosaženo kontroly příznaků, lze dávku zvýšit na dva vstřiky 
do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile se příznaky dostanou pod kontrolu, může 
Vám lékař doporučit snížení dávky. 
3/8 
 


 
 
•  Není-li po 5 až 6 týdnech podávání dvakrát denně dosaženo zlepšení, máte navštívit 
svého lékaře. 
 
Příprava nosního spreje k použití 
 
Přípravek Mommox je vybaven prachotěsným krytem, který chrání trysku dávkovače a 
udržuje ji v čistotě. Nezapomeňte před každým použitím dávkovače tento kryt sejmout a po 
použití jej opět nasadit zpět. 
 
Před každým použitím lahvičku protřepejte. 
Nepropichujte nosní aplikátor (otvor trysky) špendlíkem nebo jiným ostrým předmětem. 
 
Pokud používáte sprej poprvé, je nutno jej uvést do chodu 10 stisky, dokud z něj nevychází 
jemně rozptýlený sprej: 
1. Lahvičku dobře protřepejte. 
2. Sejměte plastový kryt. 
3. Umístěte palec na dno lahvičky, ukazováčkem a prostředníkem sevřete trysku (Obrázek 1). 
Nosní aplikátor nepropichujte. 
4. Namiřte trysku směrem od sebe, a poté ukazováčkem a prostředníkem 10krát stiskněte 
trysku, dokud se nevytvoří jemně rozptýlený sprej (Obrázek 1). 
 
 
Obrázek 1 
 
Pokud jste sprej nepoužíval(a) po dobu 14 dnů nebo déle, je nutno jej uvést do chodu 2 stisky, 
dokud z něj nevychází jemně rozptýlený sprej. 
 
Jak nosní sprej používat 
1. Lahvičku nejprve dobře protřepejte a sejměte prachotěsný kryt (Obrázek 2). 
 
 
Obrázek 2 
 
2. Zlehka se vysmrkejte, aby se Vám vyčistily nosní dírky. 
3. Stiskněte prstem jednu nosní dírku a zasuňte trysku dávkovače do druhé nosní dírky. 
Předkloňte mírně hlavu, lahvičku držte ve svislé poloze tryskou vzhůru. 
4. Začněte se pomalu nadechovat nosem a současně JEDENKRÁT prsty stiskněte dávkovač 
tak, abyste mohl(a) vdechnout jemně rozptýlený sprej (Obrázek 3). 
 
4/8 
 

 
 
 
Obrázek 3 
 
5. Vydechněte ústy. Poté opakujte krok 4 pro vdechnutí druhé dávky (vstřiku) do stejné nosní 
dírky, pokud se tak má učinit. 
6. Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy. 
7. Opakujte kroky 3 až 6 u druhé nosní dírky. 
 
Po použití spreje pečlivě otřete trysku čistým kapesníkem nebo papírovým kapesníkem a 
nasaďte na ni prachotěsný kryt. 
 
Čištění nosního spreje 
 
•  Je důležité nosní sprej pravidelně čistit, jinak by mohla být porušena jeho funkce. 
•  Sejměte prachotěsný kryt a opatrně vyjměte trysku. 
•  Trysku a prachotěsný kryt omyjte v teplé vodě, a poté je propláchněte proudem vody. 
•  Nesnažte se nosní aplikátor vyčistit zasouváním špendlíku či jiného ostrého 
předmětu, jelikož by mohlo dojít k jeho poškození a nemusel by dávkovat 
správné množství léku.
 
•  Nechte prachotěsný kryt a trysku na teplém místě uschnout. 
•  Trysku nasaďte zpátky na lahvičku a nasaďte prachotěsný kryt. 
•  Před prvním použitím po každém čištění je nutno dávkovač znovu uvést do chodu 2 
stisky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mommoxnež jste měl(a) 
Jestliže omylem použijete větší dávku, než Vám byla předepsána, informujte o tom svého 
lékaře. 
 
Dlouhodobé nebo nadměrné používání kortikosteroidů může vzácně ovlivnit produkci 
některých hormonů, což může u dětí ovlivnit růst a vývoj. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mommox 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít nosní sprej ve správném čase, použijte jej, jakmile si 
vzpomenete, a poté se vraťte k pravidelnému dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mommox 
 
U některých pacientů přípravek Mommox má začít přinášet úlevu od příznaků již 12 hodin po 
aplikaci první dávky; nicméně plný přínos léčby nemusí být pozorovatelný až po dobu dvou 
dnů. Je velmi důležité, abyste nosní sprej používal(a) pravidelně. Neukončujte sami léčbu ani 
tehdy, cítíte-li se subjektivně lépe, pokud o tom nerozhodne Váš lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
5/8 
 
 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bezprostředně po aplikaci tohoto přípravku se mohou projevit okamžité hypersenzitivní 
(alergické) reakce. Tyto reakce mohou být závažné. Přípravek Mommox musíte přestat 
používat
 a musí Vám být poskytnuta okamžitá lékařská péčepokud se objeví příznaky jako: 
•  otok obličeje, jazyka nebo hltanu 
•  potíže s polykáním 
•  kopřivka 
•  sípání nebo potíže s dýcháním. 
 
Jsou-li nosní spreje s kortikosteroidy používány ve vysokých dávkách po delší čas, mohou se 
vyskytnout nežádoucí účinky z důvodu absorpce látky v těle. 
 
Další nežádoucí účinky 
Většina pacientů netrpí při používání nosního spreje žádnými nežádoucími účinky. Nicméně 
někteří léčení pacienti mohou po aplikaci přípravku Mommox či jiných kortikosteroidních 
nosních přípravků zjistit, že je postihly následující nežádoucí účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
•  bolest hlavy 
•  kýchání 
•  krvácení z nosu (objevilo se velmi často [může postihnout více než 1 z 10 pacientů] u 
pacientů s nosními polypy, kteří používali přípravek Mommox v dávce dva vstřiky do 
každé nosní dírky dvakrát denně) 
•  bolest v nose nebo hrdle 
•  vředy v nose 
•  infekce dýchacích cest. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
•  zvýšení nitroočního tlaku (glaukom), a/nebo šedý zákal (katarakta) způsobující 
poruchy zraku  
•  rozmazané vidění 
•  poškození přepážky v nose, která odděluje nosní dírky 
•  změny vnímání chutí a pachů 
•  potíže s dýcháním a/nebo sípání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Mommox uchovávat 
 
•  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
6/8 
 
 
 
•  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na 
krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
•  Spotřebujte do 2 měsíců po prvním otevření lahvičky. Mějte vždy otevřenou pouze 
jednu lahvičku. 
•  Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mommox obsahuje 
 
Léčivou látkou je mometasoni furoas. Jedna odměřená dávka obsahuje mometasoni furoas 
50 mikrogramů (ve formě mometasoni furoas monohydricus). 
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, glycerol, 
monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, polysorbát 80, benzalkonium-
chlorid, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Mommox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Mommox je bílá homogenní suspenze balená v bílé plastové lahvičce s nosním 
mechanickým rozprašovačem. 
1 lahvička obsahující 10 g suspenze nosního spreje, odpovídající 60 podaným dávkám. 
1 lahvička obsahující 17 g suspenze nosního spreje, odpovídající 120 podaným dávkám. 
1 lahvička obsahující 18 g suspenze nosního spreje, odpovídající 140 podaným dávkám. 
3 lahvičky, každá z nich obsahující 18 g suspenze nosního spreje, odpovídající 140 podaným 
dávkám. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko 
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie 
Mometasone Sandoz 50 mcg/dosis neusspray, suspensie  
Česká republika 
Mommox 
Dánsko 
Mometasone Sandoz 
Estonsko 
Nasometin 
Finsko 
Mommox 50 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, suspension 
Francie 
MOMETASONE Sandoz 50 microgrammes/dose, suspension pour 
pulvérisation nasale 
Itálie 
Zhekort 
Lucembursko 
Mometason Sandoz 50 mcg/dose spray nasale 
Maďarsko 
Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag oldatos orrspray 
Německo 
Mometasonfuroat – 1 A Pharma 50 Mikrogramm/Sprühstoß 
Nasenspray, Suspension 
7/8 
 
 
 
Norsko 
Mometasone Sandoz 
Nizozemsko 
Mometasonfuroaat Sandoz 50 microgram/dosis, neusspray, 
suspensie 
Polsko 
Nasometin 
Portugalsko 
Mometasona Sandoz  
Rumunsko 
Mometazonă furoat Sandoz 50 micrograme/doza, spray nazal, 
suspensie 
Řecko 
Mometasone Furoate/Sandoz 
Slovenská republika 
Mometasone Sandoz 50 mikrogramov 
Slovinsko 
Mommox 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija 
Velká Británie 
Mometasone Furoate 50 micrograms/dose, nasal spray, suspension 
Španělsko 
Mometasona Sandoz 50 mcg/dosis suspensión para nebulización 
nasal 
Švédsko 
Mommox 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 11. 2017 
 
8/8