Lék Mometason Furoát Actavis 0,05MG/DÁV

Kód SÚKL
0206007  
Název LP
Mometason Furoát Actavis (0,05mg/dáv Nas Spr Sus 1x60dáv (10g))
Cesta podání
Nosní podání (NAS)
Léková forma
Nosní sprej, suspenze
Velikost balení
1X60DÁV (10G)
Síla
0,05MG/DÁV
Typ balení
Dávkovací pumpa
Účinné látky
Mometasoni Furoas Monohydricus
ATC skupina
MOMETASON (R01AD09)

Složení

  1. Mometasoni Furoas Monohydricus – 0,5173 MG
  2. Mometasoni Furoas – 0,5 MG
  3. Benzalkonii Chloridi Solutio – PL MG
  4. Benzalkonii Chloridum – PL MG
  5. Glycerolum – PL MG
  6. Polysorbatum 80 – PL MG
  7. Cellulosum Dispersum RC 591 – PL MG
  8. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
  9. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
  10. Aqua Purificata – 1 GM

Příbalová informace

Sp.zn.sukls127091/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Mometason furoát Actavis 0,05 mg/dávka nosní sprej, suspenze 
mometasoni furoas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Mometason furoát Actavis a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mometason furoát Actavis používat  
3.  Jak se přípravek Mometason furoát Actavis používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Mometason furoát Actavis uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Mometason furoát Actavis a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Mometason furoát Actavis?  
Přípravek Mometason furoát Actavis, nosní sprej, obsahuje mometason-furoát, který patří do skupiny 
léků nazývaných kortikosteroidy. Když se mometason-furoát stříkne do nosu, může napomoci ke 
zmírnění zánětu (otoku a podráždění v nose), kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu. 
 
K čemu se přípravek Mometason furoát Actavis používá? 
Senná rýma a celoroční rýma 
Přípravek Mometason furoát Actavis se používá k léčbě příznaků senné rýmy (někdy nazývané 
sezónní alergická rýma) a celoroční rýmy u dospělých a dětí ve věku 3 let a starších. 
 
Senná rýma, která vzniká v určitých obdobích roku, je alergickou reakcí na vdechované pyly ze 
stromů, trav a plevelů, dále také na spory plísní a hub. Celoroční rýma přetrvává po dobu celého roku 
a její příznaky mohou být vyvolávány přecitlivělostí na nejrůznější podněty, včetně domácího prachu, 
zvířecí srsti (nebo částeček opadávajících z kůže domácích zvířat), peří a některých druhů potravin. 
Přípravek Mometason furoát Actavis zmírňuje otok sliznice v nose a její podráždění a vede tak k 
ústupu kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu, které jsou způsobeny sennou rýmou 
nebo celoroční rýmou. 
 
Nosní polypy 
Přípravek Mometason furoát Actavis se používá k léčbě nosních polypů u dospělých ve věku 18 let a 
starších. 
 
Nosní polypy jsou drobná vyklenutí nosní sliznice, obyčejně postihující obě nosní dírky. Přípravek 
Mometason furoát Actavis zmenšuje zánět v nose, způsobuje postupné zmenšování polypů, čímž 
zmírňuje pocit ucpaného nosu, což může mít vliv na dýchání nosem. 
 

2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mometason furoát Actavis 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Mometason furoát Actavis 
•  jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
•  jestliže trpíte neléčeným nosním onemocněním infekčního původu. Použití přípravku Mometason 
furoát Actavis v průběhu neléčené infekce v ose, jako je opar, může tuto infekci zhoršit. V 
takových případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do doby, kdy infekce odezní. 
•  jestliže jste v nedávné době prodělal(a) jakoukoli nosní operaci nebo úraz nosu. V takových 
případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do úplného zhojení rány. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Mometason furoát Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
•  jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) tuberkulózu.  
•  jestliže trpíte jakoukoli jinou infekční chorobou.  
•  jestliže užíváte jakékoli jiné léky ze skupiny kortikosteroidů, ať už ústy nebo injekcí.  
•  jestliže trpíte cystickou fibrózou.  
 
Během používání přípravku Mometason furoát Actavis informujte svého lékaře 
•  pokud Váš imunitní systém nefunguje dobře (pokud máte potíže se zvládáním infekcí) a dostal(a) 
jste se do styku s někým, kdo má spalničky nebo plané neštovice. Máte se vyhýbat styku 
s osobami, které tyto infekce mají. 
•  pokud máte infekci v nose nebo v hrdle. 
•  pokud používáte tento lék několik měsíců nebo déle. 
•  pokud trpíte přetrvávajícím podrážděním nosu nebo hrdla. 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Při dlouhodobém používání kortikosteroidních nosních sprejů ve vysokých dávkách se mohou objevit 
nežádoucí účinky v důsledku toho, že se lék vstřebává do těla.  
 
Pokud Vás svědí oči nebo pokud je máte podrážděné, může Vám lékař doporučit, abyste spolu s 
přípravkem Mometason furoát Actavis používal(a) další léčbu. 
 
Děti  
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek mohou kortikosteroidní nosní spreje vyvolat jisté 
nežádoucí účinky, jako je snížení rychlosti růstu u dětí.  
 
Doporučuje se, aby se u dětí dlouhodobě léčených nosními kortikosteroidy pravidelně sledovala jejich 
výška, a pokud se zjistí nějaké změny, je nutno o nich uvědomit jejich lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mometason furoát Actavis  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a), včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Mometason furoát Actavis, a pokud tyto léky 
používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je 
třeba Vás pečlivě sledovat.  
 
Pokud užíváte z důvodu alergie některé další léky typu kortikosteroidů perorálně nebo injekčně, může 
Vám lékař doporučit po dobu používání přípravku Mometason furoát Actavis jejich podávání přerušit. 
U některých pacientů se mohou po ukončení aplikace kortikosteroidů podávaných perorálně nebo 
injekčně projevit určité nežádoucí účinky, jako jsou např. bolest kloubů či svalů, slabost a deprese. 

Někdy se též mohou projevit další alergické reakce, jako např. svědění a slzení očí nebo zarudlá a 
svědící místa na kůži. Pokud podobné obtíže zaznamenáte, máte se obrátit na svého lékaře.  
 
Těhotenství a kojení 
O používání mometason-furoátu u těhotných žen nejsou žádné nebo jen omezené informace. Není 
známo, zda se mometason-furoát dostává do lidského mateřského mléka. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
O vlivu mometason-furoátu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou žádné informace.  
 
Přípravek Mometason furoát Actavis obsahuje benzalkonium-chlorid 
Přípravek Mometason furoát Actavis obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění 
nosu. 
 
3. 
Jak se přípravek Mometason furoát Actavis užívá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte větší dávky ani si lék neaplikujte častěji nebo delší 
dobu, než Vám řekl Váš lékař. 
 
Léčba senné rýmy a celoroční rýmy 
 
Použití u dospělých a dětí starších 12 let 
 
Doporučená dávka jsou dva střiky do každé nosní dírky jednou denně. 
 
•  Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař doporučit snížení dávky. 
•  Pokud se nezačnete cítit lépe, je třeba navštívit lékaře a ten pak může doporučit zvýšení dávky; 
maximální denní dávka je čtyři střiky do každé nosní dírky jednou denně. 
 
Použití u dětí ve věku 3 až 11 let 
 
Doporučená dávka je jeden střik do každé nosní dírky jednou denně. 
 
Pokud Vy nebo Vaše dítě velmi trpíte sennou rýmou, může Vám lékař předepsat používání přípravku 
Mometason furoát Actavis před začátkem pylové sezóny, protože to pomůže zabránit vzniku příznaků 
senné rýmy. Na konci pylové sezóny by se příznaky senné rýmy měly zlepšit a léčba pak nemusí být 
potřebná. 
 
Nosní polypy 
 
Použití u dospělých starších 18 let 
 
Doporučená počáteční dávka je dva střiky do každé nosní dírky jednou denně. 
 
•  Není-li po 5 až 6 týdnech dosaženo kontroly příznaků, lze dávku zvýšit na denní dávku dva střiky 
do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Vám 
lékař doporučit snížení dávky.  
•  Není-li po 5 až 6 týdnech podávání dvakrát denně dosaženo zlepšení, máte navštívit svého lékaře. 
 
Příprava nosního spreje pro použití 
Nosní sprej Mometason furoát Actavis je vybaven prachotěsným krytem, který chrání trysku 
dávkovače a udržuje ji v čistotě.  
Nezapomeňte před každým použitím dávkovače tento kryt sejmout a po použití jej opět nasadit zpět.  
Pokud používáte sprej poprvé, je nutno jej uvést do chodu 10 stisky, dokud z něj nevychází jemně 
rozptýlený sprej: 
1.  Lahvičku jemně potřepte. 
2.  Umístěte palec na dno lahvičky, ukazováčkem a prostředníkem sevřete trysku. Nosní aplikátor 
nepropichujte
3.  Namiřte trysku směrem od sebe a poté ukazováčkem a prostředníkem 10krát stiskněte trysku, 
dokud se nevytvoří jemně rozptýlený sprej.  
 
Pokud jste sprej nepoužíval(a) po dobu 14 dnů nebo déle, je nutno jej uvést do chodu 2 stisky, dokud z 
něj nevychází jemně rozptýlený sprej.  
 
Jak nosní sprej používat  
1.   Lahvičku nejprve jemně potřepte a sejměte prachotěsný kryt (Obrázek 1). 
Obrázek 1
  
 
2.   Zlehka se vysmrkejte.  
3.   Stiskněte prstem jednu nosní dírku a zasuňte trysku dávkovače do druhé dírky, jak ukazuje 
obrázek 2.  Předkloňte mírně hlavu, dávkovač držte ve svislé poloze tryskou vzhůru.  
 
Obrázek 2
 
 
4.  Začněte se pomalu nadechovat nosem a současně JEDENKRÁT stiskněte dávkovač prsty tak, 
abyste mohl(a) vdechnout jemně rozptýlený sprej.  
5.  Vydechněte ústy. Poté opakujte krok 4 pro vdechnutí druhé dávky (střiku) do stejné nosní dírky, 
pokud se tak má učinit.  
6.  Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy.  
7.  Opakujte kroky 3 až 6 u druhé nosní dírky (Obrázek 3). 
 


Obrázek 3
 
 
Po použití spreje pečlivě otřete trysku čistým kapesníkem nebo buničinou a nasaďte na ni prachotěsný 
kryt. 
 
Čištění nosního spreje 
Je důležité nosní sprej pravidelně čistit, jinak by mohla být porušena jeho funkce. 
•  Sejměte prachotěsný kryt a opatrně vyjměte trysku.  
•  Prachotěsný kryt i trysku omyjte v teplé vodě a poté je propláchněte proudem vody. 
•  Nesnažte se nosní aplikátor vyčistit zasouváním špendlíku či jiného ostrého předmětu, 
protože to způsobí poškození aplikátoru a způsobí, že nedostanete správnou dávku léčivého 
přípravku. 

•  Nechte prachotěsný kryt a trysku na teplém místě uschnout.  
•  Trysku nasaďte zpátky na lahvičku a nasaďte prachotěsný kryt.  
•  Před prvním použitím po každém čištění je nutno dávkovač znovu uvést do chodu 2 stisky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mometason furoát Actavis, než jste měl(a) 
Jestliže omylem použijete větší dávku, než Vám byla předepsána, informujte o tom svého lékaře. 
 
Dlouhodobé nebo nadměrné používání kortikosteroidů může vzácně ovlivnit produkci některých 
hormonů, což může u dětí ovlivnit růst a vývoj.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mometason furoát Actavis 
Pokud zapomenete použít dávku léku ve správném čase, aplikujte ji, jakmile si vzpomenete, a poté se 
vraťte k předchozímu pravidelnému dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mometason furoát Actavis 
U některých pacientů dochází ke zmírnění příznaků již za 12 hodin po aplikaci první dávky; plného 
efektu léčby se však dosahuje až během dvou dnů. Je velmi důležité, abyste lék aplikoval(a) 
pravidelně.  
 
Neukončujte sami léčbu ani tehdy, cítíte-li se subjektivně lépe, pokud o tom nerozhodne Váš lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bezprostředně po aplikaci tohoto přípravku se mohou projevit okamžité hypersenzitivní (alergické) 
reakce. Tyto nežádoucí reakce mohou být závažné. Přípravek Mometason furoát Actavis musíte 
přestat užívat a musí Vám být poskytnuta okamžitá lékařská péče, pokud se u Vás objeví příznaky 
jako: 
•  otok obličeje, jazyka nebo hltanu 

•  potíže s polykáním 
•  kopřivka 
•  sípání nebo potíže s dýcháním 
 
Jsou–li nosní spreje s kortikosteroidy používány ve vysokých dávkách po delší čas, mohou se 
vyskytnout nežádoucí účinky z důvodu absorpce látky v těle. 
 
Další nežádoucí účinky 
Většina pacientů netrpí při používání nosního spreje žádnými nežádoucími účinky. Nicméně některé 
léčené osoby mohou po aplikaci přípravku Mometason furoát Actavis či jiných kortikosteroidních 
nosních přípravků zjistit, že je postihly následující nežádoucí účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů) 
•  bolest hlavy 
•  kýchání 
•  krvácení z nosu (objevilo se velmi často (může postihnout více než 1 z 10 pacientů) u pacientů 
s nosními polypy, kteří používali přípravek Mometason furoát Actavis v dávce dva střiky do každé 
nosní dírky dvakrát denně) 
•  bolest v nose či v hrdle 
•  vředy v nose 
•  infekce dýchacích cest 
 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 
•  zvýšení očního tlaku (glaukom) a/nebo šedý zákal (katarakta) způsobující poruchy vidění 
•  poškození přepážky v nose, která odděluje nosní dírky 
•  změny vnímání chutí a pachů 
•  potíže s dýcháním a/nebo sípání 
•  rozmazané vidění 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Mometason furoát Actavis uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Každá lahvička má být spotřebována do dvou měsíců od prvního otevření. Mějte vždy otevřenou 
pouze jednu lahvičku  
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mometason furoát Actavis
 obsahuje 
•  Léčivou látkou je: mometason-furoát. Jedna podaná dávka obsahuje 51,73 mikrogramů 
mometason-furoátu jako monohydrátu odpovídající 50 mikrogramům bezvodého mometason-
furoátu . 
•  Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium chloridu (50% w/v), glycerol, polysorbát 80, 
mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát 
natrium-citrátu a čištěná voda 
 
Jak přípravek Mometason furoát Actavis vypadá a co obsahuje toto balení 
Mometason furoát Actavis 0,05 mg/dávka je nosní sprej, suspenze.  
Lahvičky obsahují 60 střiků, 120 střiků nebo 140 střiků.  
Lahvičky obsahující 60 střiků, 120 střiků nebo 140 střiků jsou dodávány v baleních s 1 nebo 3 
nosními spreji. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Actavis Group PTC ehf. 
Reykjavikurvegur 76-78 
220 Hafnarfjördur 
Island 
 
Výrobce:  
FARMEA 
Rue Bouché Thomas 10, Z.A.C d´Orgemont, ANGERS 
49000  
Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Bulharsko    
Bloctimo 
Česká republika  Mometason furoát Actavis 
Dánsko  
 
Guimfil 
Estonsko    
Mometasone Actavis 
Finsko 
 
Mometasone Actavis 
Chorvatsko   
Bloctimo 
Maďarsko   
Bloctimo 0,05% szuszpenziós adagolt orrspray 
Island 
 
Mometasone Actavis 
Itálie   
 
Guimfil 
Litva   
 
Mometazone Actavis 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, suspensija 
Lotyšsko 
 
Mometasone Actavis 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija 
Norsko  
 
Mometasone Actavis 
Polsko 
 
Bloctimo 
Rumunsko   
Mometasonă Actavis 50mcg/doza 
Švédsko 
 
Mometasone Actavis 
Slovinsko   
Bloctimo 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija 
Slovenská republika 
Mometasone Actavis 50 mcg/actuation 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 7. 2017