Lék Nutriflex Lipid Plus 38/120

Kód SÚKL
0206871  
Název LP
Nutriflex Lipid Plus 38/120 (Inf Eml 5x1875ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
5X1875ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Isoleucinum, Leucinum, Lysini Hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Argininum, Histidini Hydrochloridum Monohydricum, Alaninum, Glycinum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Prolinum, Serinum, Natrii Hydroxidum, Natrii Chloridum, Natrii Acetas Trihydricus, Kalii Acetas, Magnesii Acetas Tetrahydricus, Calcii Chloridum Dihydricum, Glucosum Monohydricum, Natrii Dihydrogenophosphas Dihydricus, Zinci Acetas Dihydricus, Triglycerida Media, Sojae Oleum Raffinatum
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Isoleucinum – 2,256 GM
 2. Leucinum – 3,008 GM
 3. Lysini Hydrochloridum – 2,728 GM
 4. Lysinum – 2,184 GM
 5. Methioninum – 1,88 GM
 6. Phenylalaninum – 3,368 GM
 7. Threoninum – 1,744 GM
 8. Tryptophanum – 0,544 GM
 9. Valinum – 2,496 GM
 10. Argininum – 2,592 GM
 11. Histidini Hydrochloridum Monohydricum – 1,624 GM
 12. Histidinum – 1,202 GM
 13. Alaninum – 4,656 GM
 14. Glycinum – 1,584 GM
 15. Acidum Asparticum – 1,44 GM
 16. Acidum Glutamicum – 3,368 GM
 17. Prolinum – 3,264 GM
 18. Serinum – 2,88 GM
 19. Natrii Hydroxidum – 0,781 GM
 20. Natrii Chloridum – 0,402 GM
 21. Natrii Acetas Trihydricus – 0,222 GM
 22. Kalii Acetas – 2,747 GM
 23. Magnesii Acetas Tetrahydricus – 0,686 GM
 24. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,47 GM
 25. Glucosum Monohydricum – 132 GM
 26. Glucosum – 120 GM
 27. Natrii Dihydrogenophosphas Dihydricus – 1,872 GM
 28. Zinci Acetas Dihydricus – 5,264 MG
 29. Triglycerida Media – 20 GM
 30. Sojae Oleum Raffinatum – 20 GM
 31. Acidum Citricum Monohydricum (pro Ph)
 32. Glycerolum – PL GM
 33. Lecithinum EX Ovo – PL GM
 34. Natrii Oleas – PL GM
 35. Tocoferolum Alfa – PL GM
 36. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

Sp.zn.sukls153394/2018 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Nutriflex Lipid plus 38/120 infuzní emulze 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
● 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
● 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
● 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
● 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 používat 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 a k čemu se používá 
 
Přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 obsahuje tekutiny a látky zvané aminokyseliny, elektrolyty a mastné 
kyseliny, které jsou nezbytné pro růst a obnovu organismu. Přípravek obsahuje také kalorie ve formě sacharidů 
a tuků. 
 
Nutriflex Lipid plus 38/120 Vám je podáván, protože nemůžete přijímat potravu normálním způsobem. Taková 
situace může nastat za řady různých okolností, například když se zotavujete po operačním zákroku, úrazech 
nebo popáleninách, nebo když Vaše tělo není schopno vstřebat potravu ze žaludku a střev. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120, 
● 
jestliže jste alergický(á) na kteroukoli léčivou látku, vejce, arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
● 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 nepoužívejte ani tehdy, pokud trpíte některým z níže uvedených 
onemocnění: 
● 
život ohrožující poruchy krevního oběhu, například ty, k nimž může dojít, pokud jste ve stavu kolapsu 
nebo šoku, 
● 
srdeční záchvat nebo mozková příhoda, 
● 
těžká porucha funkce srážení krve, riziko krvácení (těžká koagulopatie, zhoršující se hemoragická 
diatéza), 
● 
ucpání krevních cév krevní sraženinou nebo tukem (embolizace),  
● 
těžká porucha funkce jater, 
● 
porucha toku žluči (intrahepatální cholestáza), 

 
● 
těžká porucha funkce ledvin, pokud není dostupná dialyzační léčba, 
● 
poruchy složení tělesných solí, 
● 
nedostatek tekutin nebo přebytečná voda v těle, 
● 
voda na plicích (plicní edém), 
● 
závažné selhání srdce,  
● 
některé poruchy metabolismu, například  
–  příliš mnoho lipidů (tuku) v krvi, 
–  vrozené poruchy metabolismu aminokyselin,  
–  abnormálně vysoká hladina cukru v krvi, která je zvládnutelná pouze po podání více než 6 jednotek 
inzulinu za hodinu,  
–  abnormální stav metabolismu, k němuž může dojít po operacích nebo úrazech, 
–  kóma neznámého původu, 
–  nedostatečný přísun kyslíku do tkání, 
–  abnormálně vysoká hladina kyselých látek v krvi. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Nutriflex Lipid plus 38/120 se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
Informujte svého lékaře pokud: 
● 
máte onemocnění srdce, jater či ledvin,  
● 
trpíte některými typy metabolických poruch, jako je diabetes (cukrovka), abnormální hladina tuků v krvi 
a poruchy související se složením tělesných tekutin a solí nebo poruchy rovnováhy kyselých a zásaditých 
látek (acidobazická bilance). 
 
Po podání tohoto přípravku, budete pozorně sledováni, zda se u Vás neobjeví časné známky alergické reakce 
(jako je horečka, zimnice, vyrážka nebo dušnost). 
 
Aby bylo zjištěno, zda Vaše tělo patřičně zpracovává podávané výživné látky, budete sledován(a) a testován(a) 
např. pomocí různých vyšetření krve. 
 
Ošetřující personál může také provádět příslušné kroky k zajištění dodání potřebného množství tělesných 
tekutin a elektrolytů. Kromě přípravku Nutriflex Lipid plus 38/120 Vám mohou být podávány další živiny 
(výživa), aby byla Vaše potřeba plně pokryta. 
 
Děti 
 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 
 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Nutriflex Lipid plus 38/120 může mít vliv na některé další léčivé přípravky. Informujte svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestru, pokud užíváte nebo je Vám podáván některý z následujících přípravků: 
● 
inzulin 
● 
heparin 
● 
léky, které zabraňují nežádoucímu srážení krve, jako je warfarin nebo jiné deriváty kumarinu 
● 
léky, které podporují odtok moči (diuretika) 
● 
léky pro léčbu vysokého krevního tlaku (inhibitory ACE) 
● 
léky pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdečních potíží (antagonisté receptorů pro angiotenzin II) 
● 
léky užívané při transplantaci orgánů, jako je cyklosporin a takrolimus 

 
● 
léky pro léčbu zánětu (kortikosteroidy)  
● 
hormonální přípravky ovlivňující rovnováhu tekutin v těle (adrenokortikotropní hormon neboli ACTH) 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jste-li těhotná, bude Vám tento 
přípravek podán pouze tehdy, pokud to lékař nebo lékárník považuje za absolutně nezbytné pro Vaše zotavení. 
Údaje o podávání přípravku Nutriflex Lipid plus 38/120 těhotným ženám nejsou k dispozici.  
 
Matkám, jimž je podávána parenterální výživa, se kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Tento přípravek se obvykle podává nepohyblivým pacientům, např. v nemocnici nebo na klinice. Tato 
skutečnost vylučuje možnost řízení nebo obsluhy strojů. Přípravek samotný však nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 používá 
 
Tento přípravek se podává intravenózní infuzí (kapáním), tedy prostřednictvím malé hadičky přímo do žíly. 
Přípravek Vám může být podán pouze do jedné z velkých (centrálních) žil. 
 
Váš lékař nebo lékárník rozhodne o tom, kolik přípravku potřebujete a jak dlouho bude léčba tímto přípravkem 
trvat. 
 
Použití u dětí 
 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Lipid plus 38/120, než jste měl(a) 
 
Pokud Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto přípravku, je možné, že se u Vás projeví takzvaný 
„syndrom přetížení“ (overload syndrom) a následující příznaky: 
● 
nadbytečné množství tekutiny a poruchy elektrolytů 
● 
voda na plicích (plicní edém) 
● 
ztráta aminokyselin močí a porucha rovnováhy aminokyselin 
● 
zvracení, pocit na zvracení 
● 
zimnice 
● 
vysoká hladina cukru v krvi  
● 
glukóza v moči 
● 
nedostatek tekutin 
● 
krev s o mnoho větší koncentrací, než je obvyklé (hyperosmolalita) 
● 
porucha nebo ztráta vědomí v důsledku extrémně vysoké hladiny cukru v krvi 
● 
zvětšení jater (hepatomegalie) se žloutenkou (ikterus) i bez ní 
● 
zvětšení sleziny (splenomegalie) 
● 
ukládání tuku do vnitřních orgánů 
● 
abnormální hodnoty jaterních funkčních testů  
● 
snížení počtu červených krvinek (anemie)  
● 
snížení počtu bílých krvinek (leukopenie) 
● 
snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
● 
zvýšení počtu nedozrálých červených krvinek (retikulocytóza) 

 
● 
rozpad červených krvinek (hemolýza) 
● 
krvácení nebo sklony ke krvácení 
● 
poruchy srážení (koagulace) krve (patrné ze změny doby krvácivosti, koagulačního času, 
protrombinového času atd.) 
● 
horečka  
● 
vysoké hladiny tuků v krvi 
● 
ztráta vědomí 
 
Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, infuze musí být okamžitě zastavena.  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených 
nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři, který podávání tohoto přípravku zastaví:
 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):  
● 
alergické reakce, například kožní projevy, dušnost, otok rtů, úst a hrdla, potíže s dýcháním 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
● 
pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 
● 
zvýšený sklon ke srážení krve 
● 
namodralé zabarvení pokožky 
● 
dušnost 
● 
bolest hlavy 
● 
návaly horka 
● 
zčervenání kůže (erytém) 
● 
pocení 
● 
zimnice 
● 
pocit chladu 
● 
vysoká tělesná teplota 
● 
ospalost 
● 
bolest na hrudi, v zádech, v kostech nebo bederní oblasti 
● 
snížený nebo zvýšený krevní tlak 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 
● 
abnormálně vysoké hladiny tuků nebo cukru v krvi 
● 
vysoké hladiny kyselých látek v krvi 
● 
Příliš velké množství tuků může způsobit syndrom přetížení tukem. Další informace o tomto stavu 
naleznete v části s nadpisem „Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Lipid plus 38/120, než jste 
měl(a)“ v bodě 3. Po zastavení infuze příznaky obvykle vymizí. 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
● 
snížení počtu bílých krvinek (leukopenie) 
● 
snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 

 
● 
porucha toku žluči (cholestáza) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
 
100 41 Praha 10 
 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 
Chraňte před mrazem. Pokud dojde k náhodnému zmrazení, vak zlikvidujte. 
Uchovávejte vak v ochranném přebalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 obsahuje 
 
Léčivými látkami ve směsi připravené k použití jsou: 
 
Z horní komory  
v 1 000 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml  ve 2 500 ml 
(roztok glukózy) 
Glucosum monohydricum 
132,0 g 
165,0 g 
247,5 g  
330,0 g 
odp. glucosum  
120,0 g 
150,0 g 
225,0 g 
300,0 g 
Natrii dihydrogenophosphas 
1,872 g 
2,340 g 
3,510 g 
4,680 g 
dihydricus 
Zinci acetas dihydricus 
5,264 mg 
6,580 mg 
9,870 mg 
13,16 mg 
 
Ze střední komory  
v 1 000 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml  ve 2 500 ml 
(tuková emulze) 
Sojae oleum raffinatum 
20,00 g  
25,00 g 
37,50 g 
50,00 g 
Triglycerida saturata media 
20,00 g  
25,00 g 
37,50 g 
50,00 g 
 

 
Z dolní komory  
v 1 000 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml  ve 2 500 ml 
(roztok aminokyselin) 
Isoleucinum 
2,256 g 
2,820 g 
4,230 g 
5,640 g 
Leucinum 
3,008 g 
3,760 g 
5,640 g 
7,520 g 
Lysini hydrochloridum 
2,728 g 
3,410 g 
5,115 g 
6,820 g 
odp. lysinum 
2,184 g 
2,729 g 
4,094 g 
5,459 g 
Methioninum 
1,880 g 
2,350 g 
3,525 g 
4,700 g 
Phenylalaninum 
3,368 g 
4,210 g 
6,315 g 
8,420 g 
Threoninum 
1,744 g 
2,180 g 
3,270 g 
4,360 g 
Tryptophanum 
0,544 g 
0,680 g 
1,020 g 
1,360 g 
Valinum 
2,496 g 
3,120 g 
4,680 g 
6,240 g 
Argininum 
2,592 g 
3,240 g 
4,860 g 
6,480 g 
Histidini hydrochloridum 
1,624 g 
2,030 g 
3,045 g 
4,060 g 
monohydricum 
 
 
 
 
odp. histidinum 
1,202 g 
1,503 g 
2,255 g 
3,005 g 
Alaninum 
4,656 g 
5,820 g 
8,730 g 
11,64 g 
Acidum asparticum 
1,440 g 
1,800 g 
2,700 g 
3,600 g 
Acidum glutamicum 
3,368 g 
4,210 g 
6,315 g 
8,420 g 
Glycinum 
1,584 g 
1,980 g 
2,970 g 
3,960 g 
Prolinum 
3,264 g 
4,080 g 
6,120 g 
8,160 g 
Serinum 
2,880 g 
3,600 g 
5,400 g 
7,200 g 
Natrii hydroxidum 
0,781 g 
0,976 g 
1,464 g 
1,952 g 
Natrii chloridum 
0,402 g  
0,503 g 
0,755 g 
1,006 g 
Natrii acetas trihydricus 
0,222 g 
0,277 g 
0,416 g 
0,554 g 
Kalii acetas 
2,747 g 
3,434 g 
5,151 g 
6,868 g 
Magnesii acetas tetrahydricus 
0,686 g 
0,858 g  
1,287 g 
1,716 g 
Calcii chloridum dihydricum 
0,470 g 
0,588 g 
0,882 g 
1,176 g 
 
 
Elektrolyty  
v 1 000 ml   v 1 250 ml 
v 1 875 ml  ve 2 500 ml 
Sodík 
40 mmol 
50 mmol 
75 mmol 
100 mmol 
Draslík 
28 mmol 
35 mmol 
52,5 mmol 
70 mmol 
Hořčík 
3,2 mmol 
4,0 mmol 
6,0 mmol 
8,0 mmol 
Vápník 
3,2 mmol 
4,0 mmol 
6,0 mmol 
8,0 mmol 
Zinek 
0,024 mmol 
0,03 mmol 
0,045 mmol 
0,06 mmol 
Chlorid 
36 mmol 
45 mmol 
67,5 mmol 
90 mmol 
Acetát 
36 mmol 
45 mmol 
67,5 mmol 
90 mmol 
Fosfát 
12 mmol 
15 mmol 
22,5 mmol 
30 mmol 
 
Obsah aminokyselin 
38 g 
48 g  
72 g 
96 g 
Obsah dusíku 
5,4 g 
6,8 g 
10,2 g 
13,7 g 
Obsah sacharidů 
120 g 
150 g  
225 g 
300 g 
Obsah lipidů 
40 g 
50 g 
75 g 
100 g 
 

 


Energie ve formě lipidů 
1 590 kJ 
1 990 kJ 
2 985 kJ 
3 980 kJ 
(380 kcal) 
(475 kcal) 
(715 kcal) 
(950 kcal) 
Energie ve formě sacharidů 
2 010 kJ 
2 510 kJ 
3 765 kJ 
5 020 kJ 
(480 kcal) 
(600 kcal) 
(900 kcal)  (1 200 kcal) 
Energie ve formě aminokyselin 
635 kJ  
800 kJ  
1 200 kJ 
1 600 kJ 
(150 kcal) 
(190 kcal) 
(285 kcal) 
(380 kcal) 
Neproteinová energie 
3 600 kJ 
4 500 kJ 
6 750 kJ 
9 000 kJ 
(860 kcal)  (1 075 kcal) 
(1 615 kcal)  (2 150 kcal) 
Celková energie 
4 235 kJ 
5 300 kJ  
7 950 kJ 
10 600 kJ 
(1 010 kcal)  (1 265 kcal) 
(1 900 kcal)  (2 530 kcal) 
 
Osmolalita 
1 540 mosm 1 540 mosm 1 540 mosm/k 1 540 mosm
/kg 
/kg 

/kg 
Teoretická osmolarita 
1 215 mosm 1 215 mosm 1 215 mosm/l  1 215 mosm
/l 
/l 
/l 
pH 
5,0–6,0 
5,0–6,0 
5,0–6,0 
5,0–6,0 
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH), vaječný lecithin, glycerol, natrium-
oleát, tokoferol-alfa a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek připravený k použití je infuzní emulze. Podává se pomocí malé hadičky do žíly. 
 
Nutriflex Lipid plus 38/120 je dodáván ve flexibilních vícekomorových vacích, které obsahují: 
– 
1 250 ml (500 ml roztoku aminokyselin + 250 ml tukové emulze + 500 ml roztoku glukózy) 
– 
1 875 ml (750 ml roztoku aminokyselin + 375 ml tukové emulze + 750 ml roztoku glukózy) 
– 
2 500 ml (1 000 ml roztoku aminokyselin + 500 ml tukové emulze + 1 000 ml roztoku glukózy) 
 
Odtrhovací zářezy 
Přebal 
Držadlo/poutko 
Glukóza 
Tuková 
emulze 
Roztok 
aminokyselin 
Kyslíkový indikátor 
Absorbér  kyslíku 
Infuzní port 
Port pro léčiva 
 
Obrázek A 
            Obrázek B 
 
Obrázek A: Vícekomorový vak je chráněn ochranným přebalem. Mezi vak a přebal je vložen absorbér kyslíku 
a kyslíkový indikátor. Sáček s absorbérem kyslíku je vyroben z inertního materiálu a obsahuje hydroxid 
železnatý. 
 
Obrázek B: Horní komora obsahuje roztok glukózy, střední komora tukovou emulzi a dolní komora roztok 
aminokyselin. 

 
Roztok glukózy a roztok aminokyselin je čirý a bezbarvý až slámově zabarvený. Tuková emulze je mléčně bílá. 
 
Horní a střední komoru lze propojit s dolní komorou otevřením středových přepážek. 
 
Jednotlivé velikosti obalů se dodávají v krabicích po pěti vacích. 
Velikosti balení: 5 x 1 250 ml, 5 x 1 875 ml a 5 x 2 500 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Str. 1 
Poštovní adresa: 
34212 Melsungen,Německo 
34209 Melsungen, Německo 
 
Tel.: +49-(0)-5661-71-0 
Fax: +49-(0)-5661-71-4567 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko 
Nutriflex Lipid plus B.Braun 
Belgie 
    Nutriflex Lipid plus, 38 g/l AA + 120 g/l G, emulsie voor infusie 
Česká republika 
Nutriflex Lipid plus 38/120 
Dánsko 
Lipoflex Plus 
Finsko 
Nutriflex Lipid 38/120/40 
Francie 
LIPOFLEX LIPIDE G120/N5,4/E, émulsion pour perfusion 
Německo 
Nutriflex Lipid 38/120 plus 
Island 
Nutriflex Lipid 38/120 plus 
Itálie 
Lipoflex, AA38/G120 
Lucembursko 
Nutriflex Lipid 38/120 plus 
Nizozemsko 
Nutriflex Lipid plus, 38 g/l + 120 g/l, emulsie voor infusie 
Norsko 
Lipoflex plus 
Polsko 
Lipoflex plus 
Rumunsko 
Lipoflex plus emulsie perfuzabilă 
Slovenská republika 
Nutriflex Lipid Plus 38/120 
Španělsko 
Nutriflex Lipid 38/120 plus emulsión para perfusión 
Švédsko 
Nutriflex Lipid 38/120/40 
Velká Británie 
Lipoflex plus emulsion for infusion 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  04/2018 
______________________________________________________________________________ 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Žádné zvláštní požadavky na likvidaci. 
 
Před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat, zda přípravek pro parenterální výživu není poškozen, zda nemá 
jinou barvu, než je uvedeno, a zda je emulze stabilní.  
 
Nepoužívejte poškozené vaky. Přebal, samotný vak a otevíratelný svar mezi komorami musí být neporušené. 
Přípravek použijte jen tehdy, je-li roztok aminokyselin a roztok glukózy čirý a bezbarvý až slámově zbarvený 
a tuková emulze je homogenní tekutina mléčně bílé barvy. Přípravek nepoužívejte, pokud roztoky obsahují 
pevné částice. 
 

 


Přípravek nepoužívejte, pokud po smíchání obsahu jednotlivých komor emulze vykazuje odlišné zbarvení nebo 
známky oddělení fází (olejové kapičky, vrstva oleje). V případě odlišného zbarvení emulze nebo známek 
oddělení fází infuzi okamžitě ukončete. 
 
Před sejmutím přebalu zkontrolujte barvu kyslíkového indikátoru (viz obrázek A). Přípravek nepoužívejte, 
pokud má kyslíkový indikátor růžovou barvu. Přípravek lze použít  jen tehdy, je-li kyslíkový indikátor žlutý.  
 
Příprava emulze smíšením
 
 
Je nutno přísně dodržovat zásady aseptické manipulace. 
 
Otevření: Roztrhněte přebal. Začněte u odtrhovacích zářezů (obr. 1). Vyjměte vak z ochranného přebalu. 
Zlikvidujte přebal, kyslíkový indikátor a absorbér kyslíku.  
 
Vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k úniku kapaliny z vaku s přípravkem. Netěsnící vaky je nutno zlikvidovat, 
protože u nich není možno zaručit sterilitu. 
 
 
 
Pro otevření jednotlivých komor a postupné smíchání jejich obsahu začněte rolovat vak oběma rukama; 
nejdříve otevřete otevíratelný svar oddělující horní komoru (glukóza) od dolní komory (aminokyseliny) 
(obr. 2a). Potom pokračujte v rolování vaku tak, aby se otevřel otevíratelný svar oddělující střední komoru 
(lipidy) od dolní komory (obr. 2b). 
 
Po odstranění aluminiového uzávěru (obr. 3) je možno portem pro léčiva přidat kompatibilní aditiva (obr. 4).  
 
 
 
Promíchejte důkladně obsah vaku (obr. 5) a směs vizuálně zkontrolujte (obr. 6). Neměly by v ní být patrné 
známky oddělení fází emulze. 
 
Směs je mléčně bílá homogenní emulze typu olej ve vodě. 
 
Příprava infuze 

 

 
Emulze má mít před infuzí vždy pokojovou teplotu. 
 
Z infuzního portu odstraňte aluminiovou fólii (obr. 7) a připojte infuzní soupravu (obr. 8). Použijte infuzní 
soupravu bez přívodu vzduchu nebo u soupravy s přívodem vzduchu zavřete ventil. Zavěste vak na infuzní 
stojan (obr. 9) a proveďte infuzi standardním způsobem. 
 
 
 
Pouze k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte obal i nepoužitý přípravek. 
 
Obaly s částečně spotřebovaným obsahem znovu nenapojujte. 
 
Používáte-li filtry, musí být propustné pro tuky (velikost pórů ≥ 1,2 µm). 
 
Doba použitelnosti po sejmutí ochranného přebalu a smíchání obsahu vaku 
 
Chemická a fyzikálně chemická stabilita směsi aminokyselin, glukózy a tuku po otevření a před použitím byla 
prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2–8 °C a další 2 dny při teplotě 25 °C. 
 
Doba použitelnosti po přimísení kompatibilních aditiv 
 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po přimísení aditiv použit okamžitě. Není-li po přimísení aditiv 
použit okamžitě, doba a podmínky uchování přípravku po otevření a před použitím jsou odpovědností 
uživatele. 
 
Po otevření obalu je nutno použít emulzi okamžitě. 
 
Přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky, u nichž nebyla potvrzena 
kompatibilita. Údaje o kompatibilitě různých aditiv (např. elektrolytů, stopových prvků, vitaminů) 
a odpovídající době použitelnosti těchto příměsí předloží na požádání výrobce. 
 
Kvůli nebezpečí pseudoaglutinace se přípravek Nutriflex Lipid plus 38/120 nemá podávat toutéž infuzní 
soupravou souběžně s krví. 
 
Délka infuze z jednoho vaku 
Doporučená délka infuze z jednoho vaku pro parenterální výživu je maximálně 24 hodin. 
10