Lék Sédatif PC

Kód SÚKL
0207809  
Název LP
Sédatif PC (Tbl Slg 90)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Sublingvální tableta
Velikost balení
90
Síla
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Aconitum Napellus 6 C, Belladonna 6 C, Calendula Officinalis 6 C, Chelidonium Majus 6 C, Abrus Precatorius 6 C, Viburnum Opulus 6 C
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Aconitum Napellus 6 C – 0,05 MG
  2. Belladonna 6 C – 0,05 MG
  3. Calendula Officinalis 6 C – 0,05 MG
  4. Chelidonium Majus 6 C – 0,05 MG
  5. Abrus Precatorius 6 C – 0,05 MG
  6. Viburnum Opulus 6 C – 0,05 MG
  7. Lactosum Monohydricum – PL MG
  8. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  9. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls63560/2018 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 

SÉDATIF PC sublingvální tablety  
 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se  u vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to  svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  2  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat 
3. 
Jak se SÉDATIF PC užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak SÉDATIF PC uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
SÉDATIF  PC  je  homeopatický  léčivý  přípravek  užívaný  tradičně  v  homeopatii  k  léčbě 
úzkosti  a  emočního  napětí,  které  se  projevují  např.  neklidem,  nervozitou,  podrážděností  a 
poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku. 
 
Pokud  se  do  2  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
2. 
ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  SÉDATIF  PC 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte SÉDATIF PC 
jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky 
vztahující se k jeho užití. 
 
Děti 
Tento  léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let  je možné  tablety před podáním 
rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. 
 
Další léčivé přípravky a SÉDATIF PC
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat. 
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky 
a obsluhovat stroje. 
 
SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 
JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti:  
1-2 tablety 3x denně, ráno v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla.  
Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.  
U  dětí  do  6  let  je  možné  tablety  před  podáním  rozpustit,  nejlépe  v  malém  množství  čisté 
neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. 
 
Bez porady s lékařem  neužívejte déle než 4 týdny.  Pokud se do 2 týdnů  nebudete  cítit lépe 
nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Jestliže jste užil(a) více SÉDATIF PC, než jste měl(a)
 
Pokud  jste  užil(a)  více  přípravku  SÉDATIF  PC,  než  jste  měl(a),  neočekává  se  žádné 
nebezpečí 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít SÉDATIF PC 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 

4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Neužívejte  SÉDATIF  PC  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co SÉDATIF PC obsahuje 
 
Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: 
Aconitum napellus  
6 CH    
Belladonna  
 
6 CH    
Calendula officinalis   6 CH    
Chelidonium majus  
6 CH    
Abrus precatorius  
6 CH    
Viburnum opulus  
6 CH    
 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktózy,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  magnesium-
stearát. 
 
 
Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Sublingvální tablety bílé barvy. 
Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC). 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. 
 
Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  2. 3. 2018