Lék Nutriflex Omega Special Bez Elektrolytů

Kód SÚKL
0211910  
Název LP
Nutriflex Omega Special Bez Elektrolytů (Inf Eml 5x1250ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
5X1250ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Isoleucinum, Leucinum, Lysinum Monohydricum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Argininum, Histidinum, Alaninum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Prolinum, Serinum, Glucosum Monohydricum, Triglycerida Media, Sojae Oleum Raffinatum, Omega-3 Acidorum Triglycerida
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Isoleucinum – 3,284 GM
 2. Leucinum – 4,384 GM
 3. Lysinum Monohydricum – 3,576 GM
 4. Lysinum – 3,184 GM
 5. Methioninum – 2,736 GM
 6. Phenylalaninum – 4,916 GM
 7. Threoninum – 2,54 GM
 8. Tryptophanum – 0,8 GM
 9. Valinum – 3,604 GM
 10. Argininum – 3,78 GM
 11. Histidinum – 1,752 GM
 12. Alaninum – 6,792 GM
 13. Acidum Asparticum – 2,1 GM
 14. Acidum Glutamicum – 4,908 GM
 15. Glycinum – 2,312 GM
 16. Prolinum – 4,76 GM
 17. Serinum – 4,2 GM
 18. Glucosum Monohydricum – 158,4 GM
 19. Glucosum – 144 GM
 20. Triglycerida Media – 20 GM
 21. Sojae Oleum Raffinatum – 16 GM
 22. Omega-3 Acidorum Triglycerida – 4 GM
 23. Acidum Citricum Monohydricum (pro Ph)
 24. Glycerolum – PL GM
 25. Lecithinum EX Ovo – PL GM
 26. Natrii Oleas – PL GM
 27. Tocoferolum Alfa – PL GM
 28. Natrii Hydroxidi Solutio
 29. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls130874/2014 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů infuzní emulze 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
● 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
● 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
● 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
● 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů používat 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů a k čemu se používá 
 
Přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů obsahuje tekutiny a látky zvané aminokyseliny a mastné 
kyseliny, které jsou nezbytné pro růst a obnovu organismu. Přípravek obsahuje také kalorie ve formě sacharidů 
a tuků. 
 
Přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů je podáván dospělým. 
 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů Vám je podáván, protože nejste schopen/schopna přijímat potravu 
normálním způsobem. Taková situace může nastat za řady různých okolností, například když se zotavujete po 
 operačním zákroku, úrazech nebo popáleninách nebo když Vaše tělo není schopno vstřebávat potravu ze 
žaludku a střev. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů 
používat
 
 
Nepoužívejte přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů, 
● 
jestliže jste alergický(á) na kteroukoli léčivou látku, vejce, arašídy, sóju nebo ryby nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
● 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů nepoužívejte ani tehdy, pokud trpíte některým z níže 
uvedených onemocnění: 
● 
život ohrožující poruchy krevního oběhu, například ty, k nimž může dojít, pokud jste ve stavu kolapsu 
nebo šoku, 
● 
srdeční záchvat nebo mozková příhoda, 

 
● 
těžká porucha funkce srážení krve, riziko krvácení (těžká koagulopatie, zhoršující se hemoragická 
diatéza), 
● 
ucpání krevních cév krevní sraženinou nebo tukem (embolizace), 
● 
těžká porucha funkce jater, 
● 
porucha toku žluči (intrahepatální cholestáza), 
● 
těžká porucha funkce ledvin, pokud není dostupná dialyzační léčba, 
● 
poruchy složení tělesných solí, 
● 
nedostatek tekutin nebo přebytečná voda v těle, 
● 
voda na plicích (plicní edém), 
● 
závažné selhání srdce, 
● 
některé poruchy metabolismu, například 
-  příliš mnoho lipidů (tuku) v krvi, 
-  vrozené poruchy metabolismu aminokyselin, 
-  abnormálně vysoká hladina cukru v krvi, která je zvládnutelná pouze po podání více než 6 jednotek 
inzulinu za hodinu, 
-  abnormální stav metabolismu, k němuž může dojít po operacích nebo úrazech, 
-  kóma neznámého původu, 
-  nedostatečný přísun kyslíku do tkání, 
-  abnormálně vysoká hladina kyselých látek v krvi. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Nutriflex Omega special bez elektrolytů se poraďte se svým lékařem. 
Informujte svého lékaře pokud: 
● 
máte onemocnění srdce, jater či ledvin, 
● 
trpíte některými typy metabolických poruch, jako je diabetes (cukrovka), abnormální hladina tuku v krvi 
a poruchy související se složením tělesných tekutin a solí nebo poruchy rovnováhy kyselých a zásaditých 
látek (acidobazická rovnováha). 
 
Po podání tohoto přípravku, budete pozorně sledováni, zda se u Vás neobjeví časné známky alergické reakce 
(jako je horečka, zimnice, vyrážka nebo dušnost). 
 
Aby bylo zjištěno, zda Vaše tělo patřičně zpracovává podávané výživné látky, budete sledován(a) a testován(a) 
např. pomocí různých vyšetření krve. 
 
Tento léčivý přípravek neobsahuje elektrolyty. Ošetřující personál podnikne kroky k zajištění dodání 
potřebného množství tělesných tekutin a elektrolytů Vašemu organismu. Kromě tohoto přípravku Vám budou 
podávány další živiny (výživa), aby byla Vaše potřeba plně pokryta. 
 
Děti 
 
Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku od 2 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná 
budete užívat. 
 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů může mít vliv na některé další léčivé přípravky. Informujte svého 
lékaře, pokud užíváte nebo je Vám podáván některý z následujících přípravků: 
● 
inzulin 
● 
heparin 
● 
léky, které zabraňují nežádoucímu srážení krve, jako je warfarin nebo jiné deriváty kumarinu 

 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jste-li těhotná, bude Vám tento přípravek podán 
pouze tehdy, pokud to lékař považuje za absolutně nezbytné pro Vaše zotavení. Údaje o podávání přípravku 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů těhotným ženám nejsou k dispozici. 
 
Matkám, jimž je podávána parenterální výživa, se kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Tento přípravek se obvykle podává nepohyblivým pacientům, např. v nemocnici nebo na klinice. Tato 
skutečnost vylučuje možnost řízení nebo obsluhy strojů. Přípravek samotný však nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů obsahuje sodík 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom vícekomorovém vaku, tj. v podstatě je 
„bez sodíku“. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů používá 
 
Tento přípravek se podává intravenózní infuzí (kapačkou), tedy prostřednictvím malé hadičky přímo do žíly. 
Přípravek Vám může být podán pouze do jedné z velkých (centrálních) žil. Doporučená délka infuze z jednoho 
vaku pro parenterální výživu je maximálně 24 hodin. 
 
Váš lékař rozhodne o tom, kolik přípravku potřebujete a jak dlouho bude léčba tímto přípravkem trvat. 
 
Použití u dětí 
 
Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku od 2 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
Tento přípravek nesmí být podáván novorozencům, kojencům a batolatům mladším dvou let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Omega special bez elektrolytů, než jste měl(a) 
 
Pokud Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto přípravku, je možné, že se u Vás projeví takzvaný 
„syndrom přetížení“ (overload syndrom) a následující příznaky: 
● 
nadbytečné množství tekutiny a poruchy elektrolytů 
● 
voda na plicích (plicní edém) 
● 
ztráta aminokyselin močí a porucha rovnováhy aminokyselin 
● 
zvracení, pocit na zvracení 
● 
zimnice 
● 
vysoká hladina cukru v krvi 
● 
glukóza v moči 
● 
nedostatek tekutin 
● 
krev s o mnoho větší koncentrací, než je obvyklé (hyperosmolalita) 
● 
porucha nebo ztráta vědomí v důsledku extrémně vysoké hladiny cukru v krvi 
● 
zvětšení jater (hepatomegalie) se žloutenkou (ikterus) i bez ní 
● 
zvětšení sleziny (splenomegalie) 
● 
ukládání tuku do vnitřních orgánů 
● 
abnormální hodnoty jaterních funkčních testů  

 
● 
snížení počtu červených krvinek (anemie) 
● 
snížení počtu bílých krvinek (leukopenie) 
● 
snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
● 
zvýšení počtu nedozrálých červených krvinek (retikulocytóza) 
● 
rozpad červených krvinek (hemolýza) 
● 
krvácení nebo sklony ke krvácení 
● 
poruchy srážení (koagulace) krve (patrné ze změny doby krvácivosti, koagulačního času, 
protrombinového času atd.) 
● 
horečka 
● 
vysoké hladiny tuků v krvi 
● 
ztráta vědomí 
 
Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků infuze musí být okamžitě zastavena. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených 
nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři. Ten podávání tohoto přípravku zastaví.
 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000): 
● 
alergické reakce, například kožní projevy, dušnost, otok rtů, úst a hrdla, potíže s dýcháním 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
● 
pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000): 
● 
zvýšený sklon ke srážení krve 
● 
namodralé zabarvení pokožky 
● 
dušnost 
● 
bolest hlavy 
● 
návaly horka 
● 
zčervenání kůže (erytém) 
● 
pocení 
● 
zimnice 
● 
pocit chladu 
● 
vysoká tělesná teplota 
● 
ospalost 
● 
bolest na hrudi, v zádech, v kostech nebo bederní oblasti 
● 
snížený nebo zvýšený krevní tlak 
 
Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000): 
● 
abnormálně vysoké hladiny tuků nebo cukru v krvi 
● 
vysoké hladiny kyselých látek v krvi 
● 
Příliš velké množství tuků může způsobit syndrom přetížení tukem. Další informace o tomto stavu 
naleznete v části s nadpisem „Jestliže jste použil(a) více přípravku Nutriflex Omega special bez 
elektrolytů, než jste měl(a)“ v bodě 3. Po zastavení infuze příznaky obvykle vymizí. 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
● 
snížení počtu bílých krvinek (leukopenie) 

 
● 
snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
● 
porucha toku žluči (cholestáza) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
 
100 41 Praha 10 
 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 
Chraňte před mrazem. Pokud dojde k náhodnému zmrazení, vak zlikvidujte. 
Uchovávejte vak v ochranném přebalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů obsahuje 
 
Léčivými látkami ve směsi připravené k použití jsou: 
 
Z horní komory  
v 1 000 ml 
v 625 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml 
(roztok glukózy) 
Glucosum monohydricum 
158,4 g 
99,00 g 
198,0 g  
297,0 g 
odp. glucosum  
144,0 g 
90,00 g 
180,0 g 
270,0 g 
 
Ze střední komory  
v 1 000 ml 
v 625 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml 
(tuková emulze) 
Triglycerida saturata media 
20,00 g  
12,50 g 
25,00 g 
37,50 g 
Sojae oleum raffinatum 
16,00 g 
10,00 g 
20,00 g 
30,00 g 
Omega-3 acidorum triglycerida  
4,000 g 
2,500 g 
5,000 g 
7,500 g 

 
Z dolní komory  
v 1 000 ml 
v 625 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml 
(roztok aminokyselin) 
Isoleucinum 
3,284 g 
2,053 g 
4,105 g 
6,158 g 
Leucinum 
4,384 g 
2,740 g 
5,480 g 
8,220 g 
Lysini monohydricum 
3,576 g 
2,235 g 
4,470 g 
6,705 g 
odp. lysinum 
3,184 g 
1,990 g 
3,979 g 
5,969 g 
Methioninum 
2,736 g 
1,710 g 
3,420 g 
5,130 g 
Phenylalaninum 
4,916 g 
3,073 g 
6,145 g 
9,218 g 
Threoninum 
2,540 g 
1,588 g 
3,175 g 
4,763 g 
Tryptophanum 
0,800 g 
0,500 g 
1,000 g 
1,500 g 
Valinum 
3,604 g 
2,253 g 
4,505 g 
6,758 g 
Argininum 
3,780 g 
2,363 g 
4,725 g 
7,088 g 
Histidinum  
1,752 g 
1,095 g 
2,190 g 
3,285 g 
Alaninum 
6,792 g 
4,245 g 
8,490 g 
12,73 g 
Acidum asparticum 
2,100 g 
1,313 g 
2,625 g 
3,938 g 
Acidum glutamicum 
4,908 g 
3,068 g 
6,135 g 
9,203 g 
Glycinum 
2,312 g 
1,445 g 
2,890 g 
4,335 g 
Prolinum 
4,760 g 
2,975 g 
5,950 g 
8,925 g 
Serinum 
4,200 g 
2,625 g 
5,250 g 
7,875 g 
 
 
v 1 000 ml  
v 625 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml 
Obsah aminokyselin [g] 
56,0 
35,0 
70,1 
105,1 
Obsah dusíku [g] 


10 
15 
Obsah sacharidů [g] 
144 
90 
180 
270 
Obsah lipidů [g] 
40 
25 
50 
75 
 
 
v 1 000 ml 
v 625 ml 
v 1 250 ml 
v 1 875 ml 
Energie ve formě lipidů [kJ (kcal)] 
1 590 (380) 
995 (240) 
1 990 (475) 
2 985 (715) 
Energie ve formě sacharidů [kJ (kcal)] 
2 415 (575)  1 510 (360) 
3 015 (720) 
4 520 (1 080) 
Energie ve formě aminokyselin [kJ (kcal)] 
940 (225) 
585 (140) 
1 170 (280) 
1 755 (420) 
Neproteinová energie [kJ (kcal)] 
4 005 (955)  2 505 (600)  5 005 (1 195) 
7 510 (1 795) 
Celková energie [kJ (kcal)] 
4 945 (1 180)  3 090 (740)  6 175 (1 475) 
9 265 (2 215) 
 
Osmolalita [mosmol/kg] 
1 840 
Teoretická osmolarita [mosmol/kg]   1 330 
pH 
5,0–6,0 
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH), vaječný lecithin, glycerol, natrium-
oleát, tokoferol-alfa, hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek připravený k použití je infuzní emulze. Podává se pomocí malé hadičky do žíly. 
 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů je dodáván ve flexibilních vícekomorových vacích, které obsahují: 
• 
625 ml (250 ml roztoku aminokyselin + 125 ml tukové emulze + 250 ml roztoku glukózy) 
• 
1 250 ml (500 ml roztoku aminokyselin + 250 ml tukové emulze + 500 ml roztoku glukózy) 
• 
1 875 ml (750 ml roztoku aminokyselin + 375 ml tukové emulze + 750 ml roztoku glukózy) 
 

 


Odtrhovací zářezy 
Přebal 
Držadlo/poutko 
Glukóza 
Tuková 
emulze 
Roztok 
aminokyselin 
Kyslíkový indikátor 
Absorbér kyslíku 
Infuzní port 
Port pro léčiva 
 
Obrázek A   
 
 
 
 
   Obrázek B 
 
Obrázek A: Vícekomorový vak je chráněn ochranným přebalem. Mezi vak a přebal je vložen absorbér kyslíku 
a kyslíkový indikátor. Sáček s absorbérem kyslíku je vyroben z inertního materiálu a obsahuje hydroxid 
železnatý. 
 
Obrázek B: Horní komora obsahuje roztok glukózy, střední komora tukovou emulzi a dolní komora roztok 
aminokyselin. 
 
Roztok glukózy a roztok aminokyselin je čirý a bezbarvý až slámově zabarvený. Tuková emulze je mléčně bílá. 
 
Horní a střední komoru lze propojit s dolní komorou otevřením středových přepážek. 
 
Jednotlivé velikosti balení se dodávají v krabicích po pěti vacích. 
Velikosti balení: 5 x 625 ml, 5 x 1 250 ml a 5 x 1 875 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straße 1 
Poštovní adresa: 
34212 Melsungen,Německo 
34209 Melsungen, Německo 
 
Telefon: +49-5661-71-0 
Fax: +49-5661-71-4567 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko 
NuTRIflex Omega special ohne Elektrolyte novo 
Belgie 
Nutriflex Omega special without electrolytes emulsie voor infusie 
Česká republika 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů 
Dánsko 
Omegaflex special elektrolytfri 
Francie 
Reanutriflex, émulsion pour perfusion 
Německo 
NuTRIflex Omega special ohne Elektrolyte novo 
Řecko 
Nutriflex Omega special without electrolytes 
Irsko 
Omeflex special without electrolytes emulsion for infusion 
Itálie 
Omegaflex AA38/G120 senza elettroliti 
Lucembursko 
 NuTRIflex Omega special ohne Elektrolyte novo 
Nizozemsko 
Nutriflex Omega special without electrolytes 
Norsko 
Omegaflex special electrolytfri 
Polsko 
Nutriflex Omega special without electrolytes 
Portugalsko 
Nutriflex Omega special without electrolytes 
Slovenská republika  Nutriflex Omega special bez elektrolytov 
Španělsko 
Nutriflex Omega special sin electrolitos Emulsión para perfusión 
Švédsko 
Nutriflex Omega special elektrolytfri 
Velká Británie 
Omeflex special without electrolytes emulsion for infusion 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7/2017  
__________________________________________________________________________ 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Žádné zvláštní požadavky na likvidaci. 
 
Před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat, zda přípravek pro parenterální výživu není poškozen, zda nemá 
jinou barvu, než je uvedeno, a zda je emulze stabilní. 
 
Nepoužívejte poškozené vaky. Poškozen nesmí být ani přebal, ani samotný vak. Přípravek použijte jen tehdy, 
pokud jsou otevíratelné svary mezi komorami neporušené, roztok aminokyselin a roztok glukózy je čirý 
a bezbarvý až slámově zbarvený a emulze je homogenní tekutina mléčně bílé barvy. Přípravek nepoužívejte, 
pokud jsou roztoky zabarveny jinak, než se uvádí, nebo obsahují pevné částice. Nepoužívejte jej ani tehdy, 
pokud emulze vykazuje známky oddělení fází (olejové kapičky, vrstva oleje). 
 
Před sejmutím přebalu zkontrolujte barvu kyslíkového indikátoru (viz obrázek A). Přípravek nepoužívejte, 
pokud má kyslíkový indikátor růžovou barvu. Použít přípravek lze jen tehdy, je-li kyslíkový indikátor žlutý. 
 
Příprava emulze smíšením
 
 
Je nutno přísně dodržovat zásady aseptické manipulace. 
 
Otevření: Roztrhněte přebal. Začněte u odtrhovacích zářezů (obr. 1). Vyjměte vak z ochranného přebalu. 
Zlikvidujte přebal, kyslíkový indikátor a absorbér kyslíku. 
 
Vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k úniku kapaliny z vaku s přípravkem. Netěsnící vaky je nutno zlikvidovat, 
protože u nich není možno zaručit sterilitu. 
 

 


 
 
Pro otevření jednotlivých komor a postupné smíchání jejich obsahu začněte rolovat vak oběma rukama; 
nejdříve otevřete otevíratelný svar oddělující horní komoru (glukóza) od dolní komory (aminokyseliny) 
(obr. 2a). Potom pokračujte v rolování vaku tak, aby se otevřel otevíratelný svar oddělující střední komoru 
(lipidy) od dolní komory (obr. 2b). 
 
Přimísení aditiv 
 
Po odstranění aluminiového uzávěru (obr. 3) je možno portem pro léčiva přidat kompatibilní aditiva (obr. 4). 
 
Nutriflex Omega special bez elektrolytů lze mísit s následujícími aditivy: 
Alanylglutamin 
Voda na injekci 
Monohydrát kalcium-glukonátu 10 % 
Chlorid sodný 20 % 
Chlorid draselný 14,9 % 
Síran hořečnatý 50 % 
Dihydrogenfosforečnan draselný 1M 
Tracutil (stopové prvky) 
 
 
 
Promíchejte důkladně obsah vaku (obr. 5) a směs vizuálně zkontrolujte (obr. 6). Neměly by v ní být patrné 
žádné známky oddělení fází emulze. 
 
Směs je mléčně bílá homogenní emulze typu olej ve vodě. 
 
Příprava infuze 
 
Emulze má mít před infuzí vždy pokojovou teplotu. 
 
Z infuzního portu odstraňte aluminiovou fólii (obr. 7) a připojte infuzní soupravu (obr. 8). Použijte infuzní 
soupravu bez přívodu vzduchu nebo u soupravy s přívodem vzduchu zavřete ventil. Zavěste vak na infuzní 
stojan (obr. 9) a proveďte infuzi standardním způsobem. 
 

 

 
 
Pouze k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte obal i nepoužitý přípravek. 
 
Obaly s částečně spotřebovaným obsahem znovu nenapojujte. 
 
Používáte-li filtry, musí být propustné pro tuky (velikost pórů ≥ 1,2 µm). 
 
Doba použitelnosti po sejmutí ochranného přebalu a smíchání obsahu vaku 
Po smíchání obsahu jednotlivých komor je nutno použít finální emulzi okamžitě. 
 
Doba použitelnosti po přimísení kompatibilních aditiv 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po přimísení aditiv použit okamžitě. Není-li po přimísení aditiv 
použit okamžitě, doba a podmínky uchování přípravku po otevření a před použitím jsou odpovědností 
uživatele. 
 
Po prvním otevření (propíchnutí infuzního portu) 
Po otevření obalu je nutno použít emulzi okamžitě. 
 
Přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky, u nichž nebyla 
potvrzena kompatibilita.  
 
Kvůli nebezpečí pseudoaglutinace se přípravek Nutriflex Omega special bez elektrolytů nemá podávat toutéž 
infuzní soupravou souběžně s krví. 
 
 
10