Lék Wamlox 5MG/80MG

Kód SÚKL
0215050  
Název LP
Wamlox (5mg/80mg Tbl Flm 14)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
14
Síla
5MG/80MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Amlodipini Besilas, Valsartanum
ATC skupina
VALSARTAN A AMLODIPIN (C09DB01)

Složení

 1. Amlodipini Besilas – 6,94 MG
 2. Amlodipinum – 5 MG
 3. Valsartanum – 80 MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Mannitolum – PL MG
 6. Magnesii Stearas – PL MG
 7. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 8. Povidonum 25 – PL MG
 9. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 10. Natrii Laurilsulfas – PL MG
 11. Alcohol Polyvinylicus Partim Hydrolysatum – PL MG
 12. Titanii Dioxidum – PL MG
 13. Macrogolum 3000 – PL MG
 14. Talcum – PL MG
 15. Ferri Oxidum Flavum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls185137/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Wamlox 5 mg/80 mg 
Wamlox 5 mg/160 mg 
Wamlox 10 mg/160 mg 
potahované tablety 
amlodipinum/valsartanum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Wamlox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wamlox užívat 
3. 
Jak se přípravek Wamlox užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Wamlox uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Wamlox a k čemu se používá 
 
Tablety  přípravku  Wamlox  obsahují  dvě  látky  nazývané  amlodipin  a  valsartan.  Obě  tyto  látky 
pomáhají upravit vysoký krevní tlak. 

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Amlodipin brání 
přestupu vápníku do stěny krevních cév a tím brání zúžení cév. 

Valsartan  patří  do  skupiny  látek  nazývaných  „antagonisté  receptoru  pro  angiotensin  II“. 
Angiotensin II je produkován v lidském těle a působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní 
tlak. Valsartan blokuje účinek angiotensinu II. 
 
To  znamená,  že  obě  tyto  látky  brání  zúžení  krevních  cév.  Výsledkem  je  uvolnění  krevních  cév 
a pokles krevního tlaku. 
 
Přípravek Wamlox se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak není 
dostatečně upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wamlox užívat 
 
Neužívejte přípravek Wamlox 

jestliže  jste  alergický(á)  na  amlodipin  nebo  jiné  blokátory  kalciových  kanálů.  To  může 
zahrnovat svědění, zarudnutí kůže nebo potíže s dýcháním. 

jestliže  jste  alergický(á)  na  valsartan  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou  v bodě  6).  Pokud  si  myslíte,  že  můžete  být  alergický(á),  řekněte  to  svému  lékaři 
dříve, než přípravek Wamlox užijete. 

jestliže  máte  závažné  onemocněním  jater  nebo  problémy  se  žlučovými  cestami,  např.  jaterní 
cirhózou nebo cholestázou (poruchou odtoku žluči). 


pokud  jste  déle  než  3  měsíce  těhotná.  (Také  je  lepší  vysadit  léčbu  přípravkem  Wamlox 
v časném těhotenství, viz bod „Těhotenství“). 

jestliže máte závažné snížení krevního tlaku (hypotenzi). 

jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce 
není schopno dodávat dostatečné množství krve do těla). 

jestliže máte srdeční selhání po srdeční příhodě. 

jestliže máte vysokou hladinu cukru v krvi a trpíte diabetem 2. typu (také nazývaný non-inzulin-
dependentní diabetes mellitus) nebo máte poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 
Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte  přípravek Wamlox a řekněte to 
svému lékaři. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Wamlox se poraďte se svým lékařem: 

jestliže máte nevolnost (zvracení nebo průjem). 

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. 

jestliže  jste  prodělal(a)  transplantaci  ledvin  nebo  pokud  Vám  bylo  řečeno,  že  máte  zúžení 
ledvinných tepen. 

jestliže máte onemocnění, které se nazývá „primární hyperaldosteronismus“, a které ovlivňuje 
ledviny. 

jestliže  máte  srdeční  selhávání  nebo  jste  prodělal(a)  srdeční  příhodu.  U  zahajovací  dávky 
dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin. 

jestliže  Vám  lékař  řekl,  že  máte  zúžení  srdeční  chlopně  (nazývané  „aortální  nebo  mitrální 
stenóza“)  nebo  že  Vaše  srdeční  svalovina  abnormálně  zesílila  (nazýváno  „obstrukční 
hypertrofická kardiomyopatie“). 

jestliže jste prodělal(a) otoky, zejména v obličeji a krku při podávání jiných léčivých přípravků 
(včetně inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu). Pokud se objeví tyto příznaky, přestaňte 
užívat přípravek Wamlox a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Wamlox nikdy znovu 
užívejte. 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor  ACE  (například  enalapril,  lisinopril,  ramipril),  a  to  zejména  pokud  máte 
problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 
 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Wamlox“. 
 
Pokud u Vás platí jakýkoliv z výše uvedených bodů, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat 
přípravek Wamlox. 
 
Děti a dospívající 
Podávání přípravku Wamlox dětem a dospívajícím (ve věku do 18 let) se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Wamlox 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo 
udělal  jiná  opatření.  V  některých  případech  musíte  přestat  užívat  jeden  z  těchto  léků.  To  se  týká 
především léků uvedených níže: 

jiné  léčivé  přípravky  používané  ke  snížení  krevního  tlaku,  nazvané  inhibitory  ACE  nebo 
aliskiren 

diuretika (léčivé přípravky na odvodnění, které zvyšují tvorbu moči); 

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese); 

draslík  šetřící  diuretika  (přípravky  na  odvodnění),  náhražky  draslíku,  soli  obsahující  draslík 
a jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi; 


některé  typy  léků  tlumících  bolest  nazývané  nesteroidní  protizánětlivé  léčivé  přípravky 
(NSAID) nebo selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory). Váš lékař také může 
kontrolovat funkci ledvin; 

antikonvulziva (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon); 

třezalka tečkovaná; 

nitroglycerin a jiné nitráty nebo látky nazývané „vasodilatátory“; 

léčivé přípravky používané proti HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir); 

léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol); 

léčivé přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, erytromycin, klarithromycin, 
telithromycin); 

verapamil, diltiazem (léčivé přípravky na srdce); 

simvastatin (léčivý přípravek používaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu); 

dantrolen (infúze pro těžké abnormality tělesné teploty); 

léčivé přípravky užívané k ochraně proti odmítnutí transplantátu (cyklosporin, takrolimus). 
 
Přípravek Wamlox s jídlem a pitím 
Pacienti užívající přípravek Wamlox se mají vyvarovat konzumaci grapefruitu a grapefruitové šťávy. 
A  to  proto,  že  grapefruit  a  grapefruitová  šťáva  může  vést  ke  zvýšení  krevní  hladiny  léčivé  látky 
amlodipinu,  což  může  způsobit  nepředvídatelné  zvýšení  účinku  přípravku  Wamlox  na  snižování 
krevního tlaku. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Musíte  sdělit  svému  lékaři,  pokud  se  domníváte,  že  jste  (nebo  můžete  být)  těhotná.  Lékař  Vám 
doporučí ukončit užívání přípravku Wamlox před otěhotněním nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Wamlox. Podávání přípravku Wamlox 
se  v  časném  těhotenství  (první  3  měsíce)  nedoporučuje  a  přípravek  Wamlox  nesmí  být  podáván, 
pokud  jste  déle  než  3  měsíce  těhotná,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  dítěte,  pokud  je 
používán po třetím měsíci těhotenství. 
 
Kojení 
Oznamte  svému  lékaři,  že  kojíte  nebo  začínáte  kojit.  Léčba  přípravkem  Wamlox  není  doporučená 
matkám, které kojí. Váš lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména 
pokud je Vaše dítě novorozené nebo předčasně narozené. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek Vám může způsobit závrať. Ta může ovlivnit míru Vašeho soustředění. Pokud si tedy 
nejste jistý(á), jak Vás přípravek ovlivní, neřiďte, nepoužívejte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, 
na které se potřebujete soustředit. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Wamlox užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. To Vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a menšího rizika nežádoucích účinků. 
 
Obvyklá dávka přípravku Wamlox je jedna tableta denně. 

Doporučuje se, abyste svůj lék užíval(a) každý den nejlépe ve stejnou dobu. 

Tablety polykejte a zapíjejte vodou. 

Přípravek Wamlox  můžete užívat s jídlem nebo  bez jídla. Neužívejte  Wamlox s grapefruitem 
nebo grapefruitovou šťávou. 
 
V závislosti na tom, jak bude léčba ve Vašem případě probíhat, Vám může lékař dávku zvýšit nebo 
snížit. 
Nepřekračujte předepsanou dávku. 

 
Přípravek Wamlox a starší pacienti (ve věku 65 let nebo více) 
Váš lékař má při zvyšování dávky postupovat opatrně. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku  Wamlox nebo pokud Vaše tablety užil někdo jiný, 
poraďte se okamžitě s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 
Jestliže jste si zapomněl(a) tento přípravek vzít, vezměte si ho, co nejdříve si na to vzpomenete. Další 
dávku přípravku užijte v obvyklém čase. Nicméně pokud je již téměř čas na další dávku, zapomenutou 
dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek 
Ukončení léčby přípravkem Wamlox může způsobit zhoršení onemocnění. Nepřestávejte užívat svůj 
lék, pokud Vám to lékař nedoporučí. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc: 
U několika málo pacientů se objevily tyto závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až l z 1 000 
pacientů)
.  Jestliže  u  sebe  zaznamenáte  jakýkoli  z  následujících  stavů,  řekněte  to  ihned  svému 
lékaři:
 
Alergická  reakce  s  projevy  jako  je  kopřivka,  svědění,  otoky  obličeje,  rtů  nebo  jazyka,  potíže 
s dýcháním, nízký krevní tlak (pocit na omdlení, točení hlavy). 
 
Další možné nežádoucí účinky přípravku Wamlox: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): Influenza (chřipka); ucpaný nos, bolest v krku a obtíže 
při polykání; bolest hlavy; otoky paží, rukou, nohou, kotníků nebo chodidel; únava; astenie (slabost); 
zčervenání a pocit horka v obličeji a/nebo krku. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): Závratě; pocit na zvracení a bolest břicha; sucho 
v ústech; ospalost, brnění nebo znecitlivění rukou nebo chodidel; závratě; zrychlení tepu včetně bušení 
srdce (palpitace); závratě při postavení se; kašel; průjem; zácpa; kožní vyrážka, zarudnutí kůže; otoky 
kloubů, bolest zad; bolest kloubů. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): Pocit úzkosti; zvonění v uších (tinitus); omdlévání; 
zvýšený objem moči a častější pocit nutkání k močení; neschopnost erekce a jejího udržení; pocit tíže; 
nízký krevní tlak s projevy, jako jsou závratě, točení hlavy; nadměrné pocení; kožní vyrážka po celém 
těle; svědění; svalové křeče. 
 
Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vážně postihne, řekněte to, prosím, svému lékaři. 
 
Nežádoucí  účinky  hlášené  u  samotného  amlodipinu  nebo  valsartanu,  které nebyly  pozorovány 
u přípravku Wamlox nebo byly hlášené s vyšší frekvencí samostatně než u přípravku Wamlox: 
 

Amlodipin 
Sdělte  svému  lékaři  ihned,  jakmile  po  užití  tohoto  přípravku  zaznamenáte  některý 
z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků: 

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním. 

Otok očních víček, obličeje nebo rtů. 

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním. 

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, 
výrazné/úporné  svědění,  tvorbu  puchýřů,  olupování  a  otok  kůže,  zánět  sliznic  (Stevens-
Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce. 

Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep. 

Zánět slinivky břišní, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným 
celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí. 
 
Byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky.  Jsou-li  pro  Vás  obtěžující  nebo  trvají  déle  než  1  týden, 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): Závrať, ospalost; palpitace (bušení srdce); návaly horka, 
otok kotníků (edém); bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea). 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost, třes, 
poruchy chuti, mdloby, necitlivost k bolesti; poruchy vidění, poruchy zraku, zvonění v uších; nízký 
krevní  tlak;  kýchání/rýma  způsobená  zánětem  nosní  sliznice  (rinitida);  poruchy  trávení,  zvracení 
(nevolnost); ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, změna barvy kůže; porucha močení, zvýšená 
potřeba  močení  v  noci,  zvýšená  četnost  močení;  neschopnost  dosáhnout  erekce,  nepříjemné  pocity 
v prsech nebo zvětšení prsů u mužů, bolest, celkový  pocit  nemoci/indispozice, bolest svalů, svalové 
křeče; zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): Zmatenost. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): Snížený počet bílých krvinek, snížený počet 
krevních  destiček,  které  mohou  mít  za  následek  neobvyklou  tvorbu  modřin  nebo  sklon  ke  krvácení 
(poškození  červených  krvinek);  nadbytek  cukru  v  krvi  (hyperglykemie);  otok  dásní,  nadmutí  břicha 
(zánět  žaludku);  porucha  funkce  jater,  zánět jater (hepatitida),  zežloutnutí  kůže  (žloutenka),  zvýšení 
jaterních  enzymů,  což  může  zkreslit  výsledky  některých  krevních  testů;  zvýšení  svalového  napětí; 
zánět cév, často s kožní vyrážkou, citlivost na světlo. 
 
Není  známo  (četnost  z  dostupných  údajů  nelze  určit):  Třes,  rigidní  postoj,  maskovitá  tvář,  pomalé 
pohyby a šouravá, nevyvážená chůze. 
 
Valsartan 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Pokles počtu červených krvinek, horečka, bolest 
v  krku  nebo  vřídky  v  ústech  následkem  infekcí;  spontánní  krvácení  nebo  modřiny;  vysoká  hladina 
draslíku v krvi; neobvyklé výsledky jaterních testů; snížená funkce ledvin a výrazně snížená funkce 
ledvin;  otoky  především  na  obličeji  a  krku;  bolest  svalů;  vyrážka,  purpurově-rudé  skvrny;  horečka; 
svědění; alergická reakce; tvorba puchýřů na kůži (známka onemocnění zvaného bulózní dermatitida). 
 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Wamlox uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Wamlox obsahuje 

Léčivými látkami jsou amlodipinum a valsartanum. 
Potahované tablety 5 mg/80 mg: 
Jedna  potahovaná  tableta  5  mg/80  mg  obsahuje  amlodipinum  5  mg  (jako  amlodipini  besilas) 
a valsartanum 80 mg. 
Potahované tablety 5 mg/160 mg: 
Jedna potahovaná tableta 5 mg/160 mg obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) 
a valsartanum 160 mg. 
Potahované tablety 10 mg/160 mg: 
Jedna potahovaná tableta 10 mg/160 mg obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas) 
a valsartanum 160 mg. 

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, 
povidon K25, natrium-lauryl-sulfát, mannitol a koloidní bezvodý oxid křemičitý v jádru tablety 
a polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastek, žlutý oxid železitý (E172) v 
potahové vrstvě. 
 
Jak přípravek Wamlox vypadá a co obsahuje toto balení 
Wamlox  5  mg/80  mg,  potahované  tablety  (tablety): tento  léčivý  přípravek  je  dodáván jako  hnědavě 
žluté,  kulaté,  mírně  bikonvexní,  potahované  tablety  se  zkosenými  hranami  a  s  možnými  tmavými 
skvrnami (průměr tablety: 8 mm, tloušťka 3,0 mm - 4,3 mm). 
Wamlox 5 mg/160 mg, potahované tablety (tablety): tento léčivý přípravek je dodáván jako hnědavě 
žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety s možnými tmavými skvrnami (rozměr tablety: 13 mm x 
8 mm, tloušťka: 3,8 mm - 5,4 mm). 
Wamlox  10  mg/160  mg,  potahované  tablety  (tablety):  tento  léčivý  přípravek je dodáván jako  světle 
hnědavě  žluté,  oválné,  bikonvexní,  potahované  tablety  (rozměr  tablety:  13  mm  x  8  mm,  tloušťka: 
3,8 mm - 5,4 mm). 
 
Blistr (OPA/Al/PVC-Al fólie): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 100 tablet, v krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo 

KRKA  –  FARMA  d.o.o.,  V.  Holjevca  20/E,  10450  Jastrebarsko,  Chorvatsko  (se  sídlem  KRKA  – 
FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Chorvatsko) 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
Bulharsko, 
Česká 
republika, 
Estonsko,  Wamlox 
Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, 
Rakousko,  Rumunsko,  Slovenská  republika, 
Slovinsko 
Německo 
Amlo-Valsacor 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.10.2016