Lék Tridepos 70MG+500MG/800IU

Kód SÚKL
0215394  
Název LP
Tridepos (70mg+500mg/800iu Tbl Nob+tbl Flm 12+72 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta+potahovaná tableta
Velikost balení
12+72 I
Síla
70MG+500MG/800IU
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Natrii Alendronas Trihydricus, Calcii Carbonas, Colecalciferoli Pulvis
ATC skupina
KYSELINA ALENDRONOVÁ, VÁPNÍK A CHOLEKALCIFEROL, SEKVENČNÍ PŘÍPRAVKY (M05BB05)

Složení

 1. Natrii Alendronas Trihydricus – 91,36 MG
 2. Natrii Alendronas Trihydricus – 76,16 MG
 3. Acidum Alendronicum – 70 MG
 4. Lactosum Monohydricum – PL MG
 5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 6. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 9. Calcii Carbonas – 1261 MG
 10. Calcium – 500 MG
 11. Colecalciferoli Pulvis – 10 MG
 12. Colecalciferolum – 20 RG
 13. Tocoferolum Alfa – PL MG
 14. Natrii Ascorbas – PL MG
 15. Triglycerida Media – PL MG
 16. Octenylsuccinylamylum Natricum – PL MG
 17. Saccharosum – PL MG
 18. Silicagelum – PL MG
 19. Maltodextrinum – PL MG
 20. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 21. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 22. Magnesii Stearas – PL MG
 23. Hypromellosum – PL MG
 24. Macrogolum 6000 – PL MG
 25. Paraffinum Solidum Syntheticum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls22420/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Tridepos 
70 mg tablety + 500 mg/800 IU potahované tablety 
 
acidum alendronicum + calcium/colecalciferolum 
 
 
Přečtěte  si pozorně celou  příbalovou informaci dříve, než  začnete tento  přípravek užívat , 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4  
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Tridepos a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tridepos užívat 
3.  Jak se přípravek Tridepos užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tridepos uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Tridepos a k čemu se používá 
 
Přípravek  Tridepos  obsahuje  kombinaci  dvou  typů  tablet,  tablet  kyseliny  alendronové  (v  této 
příbalové informaci nazývané alendronát) a tablet vápníku/cholekalciferolu (vitamin D3) (v této 
příbalové informaci nazývané  vápník/vitamin D). 
 
Tableta alendronátu:  
Alendronát  patří  do  skupiny  nehormonálních  léčivých  přípravků  nazývaných  bisfosfonáty. 
Alendronát zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po menopauze (přechodu). 
 
Tablety obsahující vápník/vitamin D: 
Vápník a vitamin D jsou důležitými složkami pro tvorbu kostí. Vitamin D3 reguluje vstřebávání 
a metabolismus vápníku a jeho ukládání v kostní tkáni.  
 
Přípravek Tridepos se  používá  k  léčbě  osteoporózy  u  žen  po  menopauze,  které  jsou  vystaveny 
riziku nízkých hladin vápníku a vitaminu D. Osteoporóza je stav charakterizovaný řídnutím  
a slábnutím kostí, které jsou následně náchylnější ke zlomenině. 
 
Kombinace  alendronátu  a  vápníku/vitaminu  D  snižuje  riziko  zlomenin  páteře  a  zlomenin 
v oblasti kyčle tím, že zvyšuje pevnost kostí a obnovuje hladinu vápníku a vitaminu D.  
 
Tridepos je dodáván v pouzdře pro týdenní léčbu. Tridepos obsahuje 1 tabletu alendronátu  
a 6 tablet vápníku/vitaminu D, včetně návodu k použití. 
 
 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tridepos užívat 
 
Neužívejte přípravek Tridepos 

  jestliže jste alergická na alendronát nebo vápník/vitamin D nebo na kteroukoli další složku 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
  jestliže máte potíže s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání, protože svaly 
ve Vašem jícnu nepracují správně (achalázie) 
  jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut 
  jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo ledvinové kameny 
  jestliže Vám lékař sdělil, že máte: 
-  hyperkalcemii (zvýšenou hladinu vápníku v krvi) nebo hyperkalciurii (zvýšenou hladinu 
vápníku v moči), 
-  hypervitaminózu D (zvýšenou hladinu vitaminu D v krvi). 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tridepos užívat. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Tridepos 
Před  užitím  přípravku  Tridepos  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  pokud  se  Vás  týká 
některý s následujících bodů, aby mohl případně upravit dávkování nebo aby Vás mohl lépe sledovat: 
 
  Jestliže máte nebo jste měla problémy se střevy, jako jsou: 
-  potíže při polykáním, onemocnění jícnu, zánět střev nebo žaludku nebo vředy. 
-  závažné  onemocnění trávicí  soustavy,  jako je  například  žaludeční  vřed,  aktivní krvácení  
z trávicí soustavy nebo jste prodělala operaci střev. 
-  onemocnění  známé  jako  Barretův  jícen  (stav  spojený  se  změnami  sliznice  v  dolní  části 
jícnu). 
  Máte nebo jste měla rakovinu. 
  Podstupujete chemoterapii nebo radioterapii. 
  Užíváte kortikosteroidy nebo glukokortikoidy (jako je prednison nebo betamethason). 
  Kouříte (kouření může zvýšit riziko problémů se zuby). 
  Máte problémy se zuby, jako je bolest zubů, uvolněné zuby nebo krvácení z dásní, nebo: 
-  máte onemocnění zubů nebo máte špatnou zubní hygienu. 
-  máte špatně padnoucí zubní protézu. 
-  plánujete vytržení zubu nebo plnění zubu. 
  Trpíte    hypoparatyreózou  (sníženou  funkcí  příštítných  tělísek  s  nedostatkem  parathormonu 
nebo nedostatečnou účinností tohoto hormonu). 
  Jestliže máte nedostatek vitaminu D. 
  Jestliže máte poruchu funkce ledvin. 
  Jestliže trpíte sarkoidózou (chronický onemocněním postihujícím různé orgány v těle).  
  Jste-li starší pacientka a současně užíváte léky k léčbě srdečního selhání nebo nepravidelného 
srdečního rytmu (tyto léky se nazývají glykosidy a diuretika). 
  Jestliže užíváte jiné léky, obsahující také vitamin D. 
  Jestliže jste nepohyblivá. 
 
Během užívání přípravku Tridepos 
  Je důležité dodržovat dobrou ústní hygienu, navštěvovat preventivní zubní prohlídky  
a  Vašemu  lékaři  nebo  zubnímu  lékaři  hlásit  všechny  příznaky  onemocnění  zubů,  jako  jsou 
uvolněné zuby, bolesti zubů nebo oteklé dásně. 
  Jestliže budete muset podstoupit stomatologický zákrok, oznamte svému zubnímu lékaři,  
že užíváte přípravek Tridepos. 
  Pokud budete mít jakoukoliv bolest stehna, kyčle nebo kloubů, informujte svého lékaře. 

 
 
Děti a dopívající 
Přípravek Tridepos se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Tridepos 
Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Tridepos. Informujte svého lékaře nebo lékárníka  
o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. 
 
Tableta alendronátu 
Je  pravděpodobné,  že  doplňky  vápníku,  antacida  (přípravky  proti  překyselení  žaludku)  
a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání tablet alendronátu, pokud 
se  budou  užívat  současně.  Proto  je  důležité  řídit  se  pokyny  uvedenými  v  bodu  3.  Jak  se 
přípravek Tridepos užívá. 
 
Některé  léky  k  léčbě  revmatických  onemocnění  nebo  dlouhodobé  bolesti  nazývané  NSAID 
(např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí problémy. Proto je 
při současném užívání těchto léků s přípravkem Tridepos nutná opatrnost a konzultace  
s lékařem. 
 
Tablety vápníku/vitaminu D 
 
Zvýšený dohled je třeba při současném užívání: 
  Thiazidových  diuretik  (např.  hydrochlorothiazid)  používaných  k  léčbě  vysokého 
krevního tlaku. 
  Srdečních  glykosidů  (např.  digoxin),  používaných  k  léčbě  srdečního  selhání  nebo 
nepravidelného srdečního rytmu. 
 
Účinek  léčby  vápníku/vitaminu  D  může  být  ovlivněn  při  současném  užívání  přípravku 
s některými dalšími léky
, jako jsou: 
  Levothyroxin (používá se k léčbě příznaků snížené funkce štítné žlázy): máte jej užívat 
s odstupem alespoň 4 hodin mezi jednotlivými léky. 
  Soli  železa  (používají  se  k  léčbě  chudokrevnosti),  zinek  (používá  se  k  léčbě  jeho 
nedostatku)  nebo  stroncium-ranelát  (používá  se  k  léčbě  závažné  osteoporózy):  máte 
je užívat s odstupem alespoň 2 hodiny po užití vápníku/vitaminu D. 
  Tetracykliny  (používají  se  k  léčbě  různých  bakteriálních  infekcí):  máte  je  užívat 
s odstupem alespoň 2 hodin před nebo 4 až 6 hodin po užití vápníku /vitaminu D. 
  Chinolony  (používají  se  k  léčbě  různých  bakteriálních  infekcí):  máte  je  užívat  dvě 
hodiny před nebo šest hodin po užití vápníku /vitaminu D.  
  Alendronát  (používá  se  k  léčbě  osteoporózy):  Ačkoli  je  tento  lék  součástí  léčby 
přípravkem  Tridepos,  neužívejte  ho  ve  stejný  den  jako  tablety  vápníku/vitaminu  D, 
protože  vápník  může  narušit  vstřebávání  alendronátu  (viz  bod  3.  Jak  se  přípravek 
Tridepos užívá). 
 
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Tridepos 
Před užitím přípravku Tridepos informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících 
léků: 
  Fenytoin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů). 
  Barbituráty (léky používaných k léčbě úzkosti, deprese nebo poruch spánku). 
  Systémové  kortikosteroidy  (silné  protizánětlivé  léky,  které  se  používají  při  léčbě 
onemocnění,  jako  je  zánětlivé  onemocnění  kloubů  (artritida),  astma  a  zánět  tlustého 
střeva (kolitida). 
  Orlistat  (lék  používaný  k  léčbě  obezity)  může  případně  narušit  vstřebávání  vitaminů 
rozpustných v tucích (například vitaminu D3). 
  Kolestyramin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu). 

 
  Laxativa jako je parafinový olej (lék používaná k léčbě zácpy). 
 
Pokud máte nějaké obavy, obraťte se na svého lékaře. 
 
Užívání přípravku Tridepos s jídlem a pitím 
Tableta alendronátu 
Jídlo a nápoje (včetně minerální vody), mohou ovlivňovat účinek alendronátu. Proto vyčkejte  
s  jídlem nebo pitím nejméně 30 minut po užití tablety alendronátu.  
 
Tableta vápníku/vitaminu D 
Vstřebávání vápníku může být potlačeno potravinami obsahujícími kyselinu šťavelovou (např. špenát 
nebo  reveň)  či  kyselinu  fytovou  (obsaženou  v  celozrnných  cereáliích).  Pokud  jste  požila  potraviny 
s vysokým obsahem kyseliny šťavelové či kyseliny fytové, vyčkejte nejméně dvě hodiny před užitím 
tablet vápníku/vitaminu D. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Tridepos je určen pouze k použití u žen po menopauze. Přípravek Tridepos se nesmí užívat 
během těhotenství nebo v období kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být 
těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete 
tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek  Tridepos  může  ovlivňovat  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje,  například  ztrátou 
rovnováhy,  závratí  a  bolestí  kostí,  svalů  a  kloubů.  Pokud  zaznamenáte  kterýkoli  z  těchto 
příznaků,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani  neobsluhujte  stroje,  dokud  se  nebudete  cítit  opět 
lépe.  
 
Přípravek Tridepos obsahuje laktózu a sacharózu. 
Tableta alendronátu  obsahuje laktózu a tableta vápníku/vitaminu D obsahuje sacharózu. Pokud Vám 
Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat.  
 
 
3. Jak se přípravek Tridepos užívá 
 
Tridepos  je  dodáván  v pouzdře  pro  týdenní  léčbu,  které  obsahuje  1  tabletu  alendronátu  a  6  tablet 
vápníku/vitaminu D spolu s pokyny, jak užívat tento lék. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistá. 
 
Osteoporóza nemusí vždy mít viditelné příznaky a nemusíte si všimnout, že jste tímto onemocněním 
postižena.  Je  důležité  řídit  se  radami  lékaře,  neboť  Tridepos  může  pomoci  léčit  Vaši  osteoporózu 
pouze tak dlouho, dokud budete užívat tablety. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka je: 
 
  Den 1: tableta alendronátu 
Užijte JEDNU tabletu alendronátu jedenkrát týdně. Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe 
vyhovuje. To bude den 1 Vašeho týdenního cyklu. 
Každý týden si vezměte jednu tabletu alendronátu ve Vámi vybraný den 1. 
 
 
 

 
  Den 2-7: tableta vápníku/vitaminu D 
Tablety začněte užívat den po dni, kdy jste užila tabletu alendronátu, užívejte každý den vždy 
JEDNU tabletu vápníku/vitaminu D v průběhu 6 po sobě následujících dnů. 
 
Každý sedmý den začněte užívat nové týdenní balení. Nové balení začněte užívat tak, že si vezmete 
jednu tabletu alendronátu ve Vámi zvolený den 1. 
 
S tímto rozvrhem pokračujte tak dlouho, jak Vám řekl lékař. 
 
Jak užívat tablety 
Alendronát užívejte jednou týdně. Vápník/vitamin D nesmí být podán ve stejný den, neboť to může 
snížit  vstřebávání  alendronátu  v  těle.  Tridepos  je  dodáván  v  týdenních  baleních  s  jednou  tabletou 
alendronátu a šesti tabletami vápníku /vitaminu D určenými pro ostatní dny v týdnu
 
Tableta alendronátu 
Dbejte důsledně následujících pokynů, aby pro Vás bylo užívání alendronátu prospěšné: 
 
  Vezměte  si  tabletu  alendronátu  ráno, ještě  před  konzumací  jídla,  nápoje  nebo  užitím  jiného  
léku. 
  Tabletu zapijte jednou sklenicí (nejméně 200 ml) čisté vody (minerální vody nebo jiné nápoje 
mohou snížit vstřebávání alendronátu). 
  Tabletu polkněte celou. Tabletu nedrťte, nežvýkejte ani ji nenechte rozpustit v ústech, protože 
to může způsobit vředy v ústech nebo krku. 
  Tabletu si vezměte ve vzpřímené poloze (můžete sedět nebo stát), abyste předešly problémům 
s jícnem. 
  Po užití tablety po dobu 30 minut nejezte ani nepijte. 
  Po užití tablety si po dobu 30 minut nelehejte. 
  Neužívejte tabletu před spaním nebo před tím, než ráno vstanete. 
 
Tableta vápníku/vitaminu D 
Tabletu polkněte celou, tabletu nedrťte ani nedělte a zapijte ji vodou. 
 
Pro informaci o vynechání dávky, viz bod "Jestliže jste zapomněla užít tablety". 
 
Jestliže máte problémy s ledvinami 
Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  Tridepos  je  třeba,  jestliže  Vaše  ledviny  nepracují  správně. 
Lékař se může rozhodnout sledovat hladinu vápníku a fosfátů v krvi. Poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem,  pokud  si  nejste  jistá.  Přípravek  Tridepos  se  nesmí  použít,  pokud  máte  těžkou  poruchu 
funkce ledvin, viz bod 2. Neužívejte přípravek Tridepos 
 
Starší pacientky 
Lékař posoudí funkci Vašich ledvin. 
 
Jestliže jste užila více tablet, než jste měla 
Pokud  jste  užila  více  tablet,  než  jste  měla  nebo  pokud  lék  omylem  požilo  dítě,  oznamte  to  svému 
lékaři  nebo  se  dostavte  do  nejbližší  nemocnice,  kde  posoudí  možné  riziko  a  rozhodnou  o  dalším 
postupu.   
 
Tableta alendronátu 
Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet alendronátu, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně 
kontaktujte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si. 
 
 
 

 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat následující příznaky: 
  Nízká hladina vápníku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, záškuby, brnění a mravenčení 
v prstech nebo v okolí úst). 
  Nízká hladina fosfátu v krvi (příznaky mohou zahrnovat únavu, svalovou slabost, zmatenost 
nebo halucinace). 
  Žaludeční  potíže,  pálení  žáhy,  bolesti  na  hrudi,  kyselá  chuť  v  ústech,  nadýmání,  říhání  
a pálení při polykání horkých nápojů. 
 
Tableta vápníku/vitaminu D 
Okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka a neberte žádné další tablety. 
 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat následující příznaky: 
  Ztráta chuti k jídlu, žízeň, pocit na zvracení, zvracení, zácpa, bolest břicha. 
  Svalová slabost, únava, bolest kostí. 
  Duševní  poruchy  (příznaky  mohou  zahrnovat  zmatenost  nebo  neschopnost  soustředit  se, 
deprese nebo úzkost). 
  Častější močení (někdy i během noci) a velký objem vyloučené moči. 
 
Jestliže jste zapomněla užít tablety  
 
Tableta alendronátu 
Pokud vynecháte dávku, vezměte si tabletu alendronátu ráno poté, co si to uvědomíte, dle dávkovacího 
plánu  (viz  bod  3).  Alendronát  je  třeba  užívat  každý  týden.  Vápník  může  ovlivňovat  vstřebávání 
alendronátu,  což  může  mít  za  následek  menší  účinek  alendronátu.  Proto  počkejte  alespoň 30  minut, 
než si vezmete denní tabletu vápníku/vitaminu D. 
 
Neměňte načasování svého týdenního cyklu, tj. nadále berte tabletu alendronátu ve Vámi zvolený den 
1.  Zbývající tablety vápníku/vitaminu D na konci týdenního cyklu zlikvidujte (ne do odpadních vod 
nebo domácího odpadu, prosím viz bod 5). 
 
Jestliže přestanete užívat přípravek Tridepos 
Užívejte přípravek tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Osteoporóza je onemocnění bez jasných 
příznaků a léčba je obvykle dlouhodobá. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  zaznamenáte  některý  z  následujících  nežádoucích  účinků,  kontaktujte  ihned  svého  lékaře 
ihned, neboť může být nutné Vaši dávku snížit nebo zastavit. 
 
Časté mohou postihnout až 1 z 10 lidí 
  nové nebo zhoršující se pálení žáhy, bolest či obtíže při polykání, tvorba vředů v jícnu, což 
může vyvolávat bolest na hrudi 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
  zúžení jícnu, které může ztížit polykání. 
  otok obličeje, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a dýchací obtíže (angioedém) 
  závažná kožní reakce: 

 
-  přechodné  příznaky  podobné  chřipce,  po  nichž  následuje  bolestivá  červená  nebo 
purpurová šířící se vyrážka s puchýři (Stevens-Johnsonův syndrom). 
-  vzácné kožní onemocnění, které může způsobit olupování vnější vrstvy kůže. Může 
vypadat jako popálenina druhého stupně. K dalším příznakům patří horečka, únava, 
kašel, svědění kůže, bolest svalů a bolest v krku, následované výskytem kožních ran 
(toxická epidermální nekrolýza). 
  silná  bolest,  otok,  zarudnutí  čelistní  kosti  nebo  jiné  známky  infekce  v  dásni  (osteonekróza 
čelisti). 
  vzácně  se  může  vyskytnout  neobvyklá  zlomenina  stehenní  kosti,  zejména  u  pacientek 
léčených  pro  osteoporózu  dlouhodobě.  Obraťte  se  na  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  objeví 
bolest, slabost nebo nepříjemný pocit v oblasti stehna, kyčle nebo v tříslech, protože může jít 
o časný příznak zlomeniny stehenní kosti. 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000 lidí 
  bolest ucha, výtok z ucha a /nebo infekce ucha. Může jít o příznaky poškození kostí  
v uchu 
  otok hlasivek, ztížené dýchání 
 
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat při užití alendronátu: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí 
  bolest kostí, svalů nebo kloubů, někdy silná. 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí 
  bolest hlavy, závrať nebo ztráta rovnováhy (vertigo)  
  střevní  problémy  jako  jsou  bolest  břicha,  špatné  trávení,  zácpa,  průjem,  plynatost, 
nadýmání. 
  alopecie (ztráta vlasů) 
  svědění 
  otok kloubů 
  únava 
  otok rukou nebo nohou 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 
  poruchy vnímání chuti 
  střevní  problémy,  jako  je  pocit  na  zvracení,  zvracení,  zánět  nebo  podráždění  žaludku 
nebo černá, "dehtovitá" stolice. 
  zanícené oči 
  vyrážka nebo zarudnutí kůže 
  přechodné  příznaky,  jako  jsou  bolest  svalů,  svalová  slabost  nebo  nepříjemné  pocity  
ve svalech, někdy s horečkou na začátku léčby. 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
  nízká  hladina  vápníku  v  krvi  (příznaky  zahrnující  svalové  křeče,  mimovolní  svalové 
stahy  a  pocit  mravenčení  v  prstech  nebo  v  okolí  úst,  obecně  tento  stav  již  může  být 
přítomen)  
  tvorba  vředů  v  ústech,  krku  nebo  v  tenkém  střevě,  bolest  střev  způsobená  perforací 
(proděravění střeva) nebo krvácením v tenkém střevě. 
  kožní vyrážka zhoršující se na světle 
  reakce přecitlivělosti, oteklá, světle červená vyrážka na kůži (kopřivka). 
 
 
 

 
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat při užití vápníku/vitaminu D: 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 
  zvýšená hladina vápníku v krvi - což může mít za následek častější močení (někdy 
 i v noci) a zvýšený pocit žízně než je obvyklé. 
  zvýšená  hladina  vápníku  v  moči  -  příznaky  mohou  zahrnovat  krev  v  moči,  bolest  zad 
nebo bolest břicha. 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
  žaludeční  potíže  zahrnující  zácpu,  nadýmání  (plynatost),  pocit  na  zvracení,  bolest 
břicha, průjem. 
  svědění, vyrážka nebo oteklé, světle červené pupínky na kůži 
 
Zvláštní skupiny pacientek 
Pacientky se sníženou funkcí ledvin jsou potenciálně ohroženy abnormálně vysokou hladinou fosfátů 
v krvi  (zpravidla  se  neprojevuje  žádnými  příznaky),  ledvinovými  kameny  a  hromaděním  vápníku 
v ledvinách (příznaky mohou zahrnovat krev v moči, bolest zad nebo bolest břicha).  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. Jak přípravek Tridepos uchovávat
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento  přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  (za  EXP).  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí.  
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Tridepos obsahuje 
Přípravek Tridepos je kombinací dvou typů tablet: 
 
Tablety alendronátu 
Jedna tableta obsahuje natrii alendronas trihydricum , ekvivalentní acidum alendronicum 70 mg. 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Tablety vápníku/vitaminu D 
Jedna tableta obsahuje calcii carbonas, ekvivalentní calcium 500 mg a colekalciferolum (vitamin 
D3) 800 IU (20 mikrogramů). 
 

 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro:  Maltodextrin,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-
stearát, tokoferol-alfa, sacharóza střední nasycené triacylglyceroly 
sodná sůl oktenylsukcinylškrobu (E 1450), silikagel, natrium-askorbát. 
 
Potahová vrstva: hypromelóza, makrogol 6000, tvrdý parafín. 
 
Jak přípravek Tridepos vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Tridepos je kombinované balení dvou typů tablet, dodávaných v pouzdře pro týdenní léčbu. Tridepos 
obsahuje 1 tabletu alendronátu a 6 tablet  vápníku/vitaminu D spolu s návodem k použití. 
 
1 tableta alendronátu 
Bílá, podlouhlá a bikonvexní tableta (5,5 x 11,5 mm). Tablety alendronátu jsou menší než tablety  
s vápníkem/vitaminem D. 
 
6 tablet obsahujících vápník/vitamin D  
Bílé až téměř bílé, oválné potahované tablety, na kterých se mohou objevit tečky, s vyrytým R150 
(8,5 x 19 mm). Tablety vápníku/vitaminu D jsou větší než tablety alendronátu. 
 
Velikost balení: 
4 pouzdra v balení (4 tablety alendronátu a 24 tablet vápníku/vitaminu D) 
12 pouzder v balení (12 tablet alendronátu a 72 tablet vápníku/vitaminu D) 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
MEDA Pharma s.r.o. 
Kodaňská 1441/46 
100 00 Praha 10 
Česká republika 
 
Výrobce 
Meda Pharma GmbH & Co. KG 
Benzstrasse 1 
61352 Bad Homburg 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.8.2016