Lék Plendil ER 5MG

Kód SÚKL
0218124  
Název LP
Plendil ER (5mg Tbl Pro 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Felodipinum
ATC skupina
FELODIPIN (C08CA02)

Složení

 1. Felodipinum – 5 MG
 2. Hyprolosum – PL MG
 3. Hypromellosum 2506/50 – PL MG
 4. Hypromellosum 2506/10000 – PL MG
 5. Lactosum – PL MG
 6. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 7. Hydrogenoricinomacrogolum 2000 – PL MG
 8. Propylis Gallas – PL MG
 9. Aluminii Natrii Silicas – PL MG
 10. Natrii Stearylis Fumaras – PL MG
 11. Cera Carnauba – PL MG
 12. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 13. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 14. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
 15. Titanii Dioxidum – PL MG
 16. Macrogolum 6000 – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls148299/2018 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
Plendil ER 5 mg 
Plendil ER 10 mg 
tablety s prodlouženým uvolňováním 
felodipinum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Plendil ER a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Plendil ER užívat 
3. 
Jak se přípravek Plendil ER užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Plendil ER uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Plendil ER a k čemu se používá 
 
Přípravek Plendil ER obsahuje léčivou látku felodipin. Patří do skupiny léčivých přípravků 
označovaných jako antagonisté kalcia.  Snižuje krevní tlak tím, že rozšiřuje drobné krevní cévy. Nemá 
negativní vliv na funkci srdce. 
 
Přípravek Plendil ER se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a bolesti na hrudníku 
vyvolané např. fyzickou námahou nebo stresem (angina pectoris).  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Plendil ER užívat 
 
Neužívejte přípravek Plendil ER 

jestliže jste těhotná. Když užíváte tento léčivý přípravek, měla byste informovat svého lékaře co 
nejdříve, jakmile otěhotníte. 

jestliže jste alergický(á) na felodipin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte nekompenzované (špatně kontrolované) srdeční selhání. 

jestliže prodělal(a) akutní (náhlý) infarkt myokardu. 

jestliže máte bolest na hrudníku, která začala nedávno, nebo anginu pectoris, která trvá déle než 
15 minut nebo je bolest silnější než obvykle. 

jestliže máte poruchu srdečních chlopní nebo srdečního svalu, dokud se neporadíte s lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek  Plendil  ER  může,  podobně  jako  jiné  léky  snižující  krevní  tlak,  ve  vzácných  případech 
vyvolat  výraznou  hypotenzi  (nízký  krevní  tlak),  která  může  u některých  pacientů  vést  k projevům 
nedokrevnosti  srdečního  svalu.  Příznaky  nadměrného  snížení  krevního  tlaku  a  nedostatečného 

 
zásobení srdce krví často zahrnují závrať a bolest na hrudníku. Pokud se setkáte s těmito problémy, 
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Pokud máte problémy s játry, informujte lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Plendil ER. 
 
Při užívání přípravku Plendil ER může dojít k otoku dásní. Provádějte pečlivou ústní hygienu, abyste 
zabránil(a) tomuto otoku (viz bod 4). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Plendil ER není určen k použití u dětí. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Plendil ER 
Informujte svého lékaře či lékarníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky/rostlinné léčivé přípravky mohou 
ovlivňovat účinek přípravku Plendil ER. 
Příkladem jsou: 

cimetidin (k léčbě žaludečních vředů) 

erytromycin (k léčbě bakteriálních infekcí) 

itrakonazol (k léčbě plísňových onemocnění) 

ketokonazol (k léčbě plísňových onemocnění) 

léčivé přípravky k léčbě infekce HIV působící jako inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir) 

léčivé přípravky k léčbě infekce HIV (např. efavirenz, nevirapin) 

fenytoin (k léčbě epilepsie) 

karbamazepin (k léčbě epilepsie) 

rifampicin (k léčbě bakteriálních infekcí) 

barbituráty (k léčbě úzkosti, problémy s usínáním a k léčbě epilepsie) 

takrolimus (k léčbě po transplantacích orgánů) 
 
Léčivé přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (rostlinné přípravky 
používané k léčbě deprese) mohou snižovat účinek přípravku Plendil ER, a tuto kombinaci je třeba 
vyloučit. 
 
Přípravek Plendil ER s jídlem a pitím 
Nepijte grapefruitovou šťávu, jestliže se léčíte přípravkem Plendil ER, neboť může dojít ke zvýšení 
účinku přípravku Plendil ER a riziku nežádoucích účinků. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
V průběhu těhotenství neužívejte přípravek Plendil ER. 
 
Kojení 
Pokud kojíte nebo chcete začít kojit, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat 
Plendil ER. Přípravek Plendil ER se nedoporučuje podávat ženám, které kojí. Lékař Vám může vybrat 
jinou léčbu, pokud si přejete kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Plendil  ER  může  mít  mírný  až  středně  závažný  vliv  na  schopnost  řídit  motorová  vozidla  
a obsluhovat stroje. Pokud Vás bolí hlava, trpíte nevolností, závratěmi nebo slabostí, může být Vaše 
reakce zhoršena. Opatrnost je třeba zejména na začátku léčby. 
 
Přípravek Plendil ER obsahuje laktózu a ricinový olej 
Přípravek Plendil ER obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek Plendil ER obsahuje ricinový olej, který může vyvolat podráždění žaludku a průjem. 

 
 
 
3. 
Jak se přípravek Plendil ER užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jist(a), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Plendil ER tablety s prodlouženým uvolňováním užívejte ráno a zapijte vodou. Tablety se 
nesmí dělit, drtit nebo kousat. Přípravek mimo jídlo nebo po lehkém jídle, které není bohaté na cukry 
nebo tuky. 
 
Vysoký krevní tlak 
Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně. Pokud je třeba, lékař může dávku zvýšit nebo přidat 
další přípravek ke snížení krevního tlaku. Obvyklá dávka k dlouhodobé léčbě vysokého krevního tlaku 
je 5-10 mg jednou denně. U starších pacientů může lékař zahájit léčbu dávkou 2,5 mg. 
 
Stabilní angina pectoris 
Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně a pokud je třeba, lékař může zvýšit dávku na 10 mg 
jednou denně. 
 
Jestliže máte problémy s játry 
Hladina felodipinu v krvi může být zvýšena. Lékař Vám může předepsat nižší dávku. 
 
Starší pacienti 
Lékař může zahájit léčbu nejnižší dostupnou dávkou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Plendil ER než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Plendil ER než Vám předepsal lékař, můžete mít velmi nízký 
tlak a někdy palpitace (bušení srdce), zrychlenou, nebo vzácněji zpomalenou, srdeční akci. Užívejte 
tedy pouze počet dávek, které Vám předepsal lékař, je to velmi důležité. Pokud se tedy objeví příznaky 
jako slabost, pocit točící se hlavy nebo závrať, kontaktujte okamžitě svého lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Plendil ER 
Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, vynechejte tuto dávku. Další dávku užijte v pravidelnou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Plendil ER 
Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek, Vaše potíže se mohou vrátit. Předtím, než přestanete 
užívat přípravek Plendil ER, poraďte se s lékařem a žádejte ho o radu. Lékař Vám poradí, jak dlouho 
budete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se vyskytnou následující nežádoucí účinky, přestaňte přípravek Plendil ER užívat a kontaktujte 
ihned lékaře. 
 

Hypersenzitivita a alergické reakce: projevující se například vyrážkou podobnou kopřivce nebo 
otokem tváře, rtů, ústní dutiny, jazyka nebo krku. 
 

 
Hlášeny byly následující nežádoucí účinky. Většina z těchto nežádoucích účinků se objevuje na 
začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se objeví, jsou obvykle přechodné a časem se jejich 
intenzita zmenšuje. Pokud se objeví následující příznaky a přetrvávají, informujte o nich svého lékaře. 
 
Byl hlášen mírný otok dásní u pacientů se zánětem dásní nebo okolí zubů. Otoku dásní lze bránit 
pečlivou ústní hygienou. 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

otoky kotníků 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

bolest hlavy 

zrudnutí v obličeji 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 z 100 osob 

neobvykle zrychlený tep 

palpitace (bušení srdce) 

velmi nízký krevní tlak (hypotenze) 

nucení na zvracení (nauzea) 

bolest břicha 

pálení/bodání/necitlivost kůže 

kožní vyrážka nebo svědění kůže 

slabost 

závrať 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob 

mdloba 

zvracení 

kopřivka 

bolest kloubů 

bolest svalů 

impotence/sexuální poruchy 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob 

zánět a otok dásní 

zvýšení hodnot jaterních enzymů 

kožní reakce v důsledku zvýšené citlivosti na oslunění 

zánět malých krevních cév v kůži 

časté močení 

hypersenzitivní reakce jako je horečka nebo otok rtů a jazyka 
 
Mohou se objevit i jiné nežádoucí účinky. Pokud se při užívání přípravku Plendil ER objeví neobvyklé 
reakce nebo Vás tyto reakce obtěžují, informujte o nich svého lékaře. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 
 
5. 
Jak přípravek Plendil ER uchovávat 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za: „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že balení je roztržené nebo poškozené. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Plendil ER obsahuje 
 
Léčivou látkou je felodipinum. Jedna tableta obsahuje felodipinum 5 mg nebo 10 mg. 
 
Dalšími složkami/pomocnými látkami jsou: 
 
Jádro tablety: 
hyprolosa 
hypromelosa 2506/50 
hypromelosa 2506/10 000 
laktosa 
glyceromakrogol-hydroxystearát 
mikrokrystalická celulosa 
propyl-gallát 
hlinitokřemičitan sodný 
natrium-stearyl-fumarát 
 
Potah tablety: 
karnaubský vosk 
červenohnědý oxid železitý (E172) 
žlutý oxid železitý (E172) 
hypromelosa 2910/6 
makrogol 6000 
oxid titaničitý (E171) 
 
Jak přípravek Plendil ER vypadá a co obsahuje toto balení 
Plendil  ER  5 mg:  růžové  kulaté  bikonvexní  tablety  s vyraženým  A/Fm  na  jedné  straně  a  5  na  druhé 
straně o průměru 9 mm. 
 
Plendil  ER  10 mg:  červenohnědé  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  s vyraženým  A/FE  na  jedné 
straně a 10 na druhé straně o průměru 9 mm. 
 
Velikosti balení pro tablety s prodlouženým uvolňováním 5 mg 
14 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 
20 tablet (blistr) 
28 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 

 
30 tablet (blistr a lahvička) 
50 tablet (jednodávkový blistr) 
90 tablet (blistr) 
98 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 
100 tablet (blistr a lahvička) 
500 tablet (lahvička pro vydávání dávek) 
 
Velikosti balení pro tablety s prodlouženým uvolňováním 10 mg 
14 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 
20 tablet (blistr) 
28 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 
30 tablet (blistr a lahvička) 
50 tablet (jednodávkový blistr) 
90 tablet (blistr) 
98 tablet (blistr s potiskem dnů v týdnu) 
100 tablet (blistr, lahvička a lahvička pro vydávání dávek) 
500 tablet (lahvička pro vydávání dávek) 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 
0AA, Velká Británie 
 
Výrobce 
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko 
Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc Industrielde la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, 
Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, 
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Plendil 
 
Francie: Flodil 
Německo: Modip 
Portugalsko: Preslow 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
tel. +420 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 2. 2018 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Česká 
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz