Lék Gabapentin Aurovitas 300MG

Kód SÚKL
0226233  
Název LP
Gabapentin Aurovitas (300mg Cps Dur 60)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
60
Síla
300MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gabapentinum
ATC skupina
GABAPENTIN (N03AX12)

Složení

 1. Gabapentinum – 300 MG
 2. Maydis Amylum – PL MG
 3. Talcum – PL MG
 4. Ferri Oxidum Flavum – PL PC
 5. Titanii Dioxidum – PL PC
 6. Natrii Laurilsulfas – PL PC
 7. Gelatina – 100 PC
 8. Ferri Oxidum Flavum – PL PC
 9. Titanii Dioxidum – PL PC
 10. Natrii Laurilsulfas – PL PC
 11. Gelatina – 100 PC
 12. Atramentum Nigrum

Příbalová informace

Sp.zn.sukls256180/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Gabapentin Aurovitas 100 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Aurovitas 300 mg tvrdé tobolky 
Gabapentin Aurovitas 400 mg tvrdé tobolky 

 
gabapentinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Gabapentin Aurovitas a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabapentin Aurovitas užívat 
3. 
Jak se Gabapentin Aurovitas užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Gabapentin Aurovitas uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je Gabapentin Aurovitas a k čemu se používá  
 
Gabapentin  Aurovitas  patří  do  skupiny  léků  používaných  k  léčbě  epilepsie  a  periferní 
neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). 
Přípravek Gabapentin Aurovitas se používá k léčbě: 
 
Léčivou látkou přípravku Gabapentin Aurovitas je gabapentin. 
 

Různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou  část  mozku,  které  se  později 
mohou,  ale  nemusejí  šířit  do  ostatních  částí  mozku).  Váš  lékař  Vám  předepíše  Gabapentin 
Aurovitas  k  léčbě  epilepsie,  pokud  Vaše  současná  léčba  nepomáhá  plně  kontrolovat  vaše 
onemocnění.  Pokud  lékař  neurčí  jinak,  užívejte  Gabapentin  Aurovitas  k  Vaší  současné  léčbě. 
Gabapentin Aurovitas může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. 
 

Periferní  neuropatické  bolesti  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  která  je  způsobena  poškozením 
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být 
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. 
Pocity  bolesti  lze  popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující, 
bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabapentin Aurovitas užívat  
 
 

Neužívejte Gabapentin Aurovitas 

jestliže  jste  alergický/á  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím použitím Gabapentin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování 

podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání  ledvin), 
informujte lékaře zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost 

pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, 
ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní  pankreatitidy  (zánět 
slinivky) 

pokud  máte  onemocnění  nervového  systému,  poruchu  dýchání  nebo  je  Vám  více  než  65  let, 
lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování. 
 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte 
se  se  svým  lékařem,  pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  zneužíváním  léků  nebo 
závislostí. 
 
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození 
nebo sebevraždu. Zaznamenáte-li kdykoli podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý počet pacientů užívajících přípravek Gabapentin Aurovitas, zaznamenal alergickou reakci, 
nebo  možnou  závažnou  kožní  reakci,  která  se  může  rozvinout  v  ještě  vážnější  potíže,  není-li 
léčena.  Zapamatujte  si  tyto  příznaky  a  během  léčby  přípravkem  Gabapentin  Aurovitas  na  ně 
dávejte pozor. 
 
Přečtěte si popis těchto příznaků v Kapitole 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, 
jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může 
být závažný“. 
 
Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte 
horečku,  můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav, 
který  může  vést  k  poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve 
výsledcích  krevních  testů  (konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud 
zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte jej. 
 
Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Gabapentin  Aurovitas  Informujte  svého  lékaře  nebo 
lékárníka  o  všech lécích,  které  užíváte,  které jste  v nedávné  době  užíval(a)  nebo  které  možná 
budete  užívat.  Informujte  lékaře  nebo  lékárníka  zejména  v  případě,  že  užíváte  nebo  jste  v 
nedávné  době  užíval(a)  přípravky  k  léčbě  epileptických  záchvatů  (křečí),  přípravky  k  léčbě 
poruch  spánku,  deprese,  úzkosti  nebo  jakýchkoli  jiných  neurologických  či  psychiatrických 
problémů. 
 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li  léky  obsahující  opioidy  (například  morfin),  oznamte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Gabapentin Aurovitas. Kromě toho 
může kombinace přípravku Gabapentin Aurovitas s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost 
a/nebo útlum dýchání.  
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li  přípravek  Gabapentin  Aurovitas  užíván  současně  s  antacidy,  které  obsahují  hliník  nebo 
hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Aurovitas ze žaludku. Doporučuje 
se proto užívat Gabapentin Aurovitas nejdříve 2 hodiny po podání antacida. 
 
Gabapentin Aurovitas: 

se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 
antikoncepčními přípravky. 
 

 

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte 
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte. 
 
Gabapentin Aurovitas s jídlem, pitím a alkoholem 
Gabapentin Aurovitas se podává s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Těhotenství 
Gabapentin  Aurovitas  neužívejte  v  těhotenství,  neurčí-li  lékař  jinak.  Ženy,  které  mohou 
otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci. 
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U  jiných  léků, 
užívaných k léčbě záchvatů, však bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li 
užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno 
pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře. 
 
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin Aurovitas zjistíte, že jste 
těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle 
léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. 
 
Kojení 
Gabapentin,  léčivá  látka  přípravku  Gabapentin  Aurovitas,  přechází  do  mateřského  mléka. 
Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem 
Gabapentin Aurovitas se nedoporučuje. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Gabapentin  Aurovitas  může  způsobovat  závratě,  ospalost  a  únavu.  Neměl/a  byste  řídit, 
obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si 
nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 
 
 
3.  

Jak se Gabapentin Aurovitas užívá  
 
Vždy  užívejte  přípravek  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. 
 
Epilepsie, doporučená dávka je: 
 
Dospělí a dospívající 
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně 
zvyšovat  dávku.  Zahajovací  dávka  se  pohybuje  obvykle  v  rozmezí  300-900  mg  denně.  Poté 
může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. 
Váš  lékař  Vám  sdělí,  že  máte  užívat  tuto  dávku  ve  3  jednotlivých  dávkách,  tj.  1x  ráno,  1x 
odpoledne a 1x večer. 
 
Děti ve věku 6 let a starší 
Dávka  podaná  dítěti je  stanovena  lékařem  a je  vypočítána  z jeho tělesné  hmotnosti.  Léčba je 
zahájena  nízkou  zahajovací  dávkou,  která  je  postupně  zvyšována  po  dobu  přibližně  3  dnů. 

 
Obvyklá dávka ke  kontrole epilepsie je 25-35 mg na 1 kg na den. Obvykle je podávána ve 3 
jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Přípravek Gabapentin Aurovitas není určen pro použití u dětí do 6 let. 
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Užijte  takový  počet  tobolek,  jaký  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle 
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. 
Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg 
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 
1x odpoledne a 1x večer. 
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu  
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat 
jiné dávkování. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Gabapentin 
Aurovitas, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám 
může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.  
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin Aurovitas je příliš silný nebo příliš slabý, 
co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání 
Gabapentin  Aurovitas  je  určen  pro  perorální  podání.  Vždy  užívejte  tobolky  s  dostatečným 
množstvím vody. Gabapentin Aurovitas nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí 
léčbu ukončit. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Gabapentin Aurovitas, než jste měl/a 
 
Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať, 
dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte 
na  nejbližší  lékařskou  pohotovost,  užijete-li  více  přípravku  Gabapentin  Aurovitas,  než  Vám 
bylo  předepsáno.  Vezměte  s  sebou  zbylé  tobolky  a  také  obal  od  přípravku  a  příbalovou 
informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabapentin Aurovitas 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabapentin Aurovitas 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Gabapentin  Aurovitas,  dokud  Vám  to  neurčí  Váš  lékař.  Je-li 
Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat 
přípravek  Gabapentin  Aurovitas  náhle  nebo  dříve,  než  Vám  určí  Váš  lékař,  vystavujete  se 
zvýšenému riziku záchvatů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli 
z následujících příznaků, protože může být závažný: 

•  anafylaxe [(závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující 
obtížné  dýchání,  otok  rtů,  hrdla  a  jazyka  a  hypotenzi  (nízký  krevní  tlak) 
vyžadující akutní léčbu) Četnost není známa] 

•  úporná  bolest  břicha,  nevolnost  a  zvracení,  protože  toto  mohou  být  příznaky 
akutní pankreatitidy (zánět slinivky). 
•  Přípravek  Gabapentin  Aurovitas  může  způsobit  závažné,  nebo  život  ohrožující 
alergické reakce, které mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako 
např.  játra,  nebo  krevní  buňky.  Během  této  reakce  můžete  i  nemusíte  mít 
vyrážku.  Můžete  být  hospitalizován/a,  nebo  bude  Vaše  léčba  přípravkem 
Gabapentin Aurovitas ukončena.  
Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 
• 
kožní vyrážka 
• 
kopřivka 
• 
horečka 
• 
otok uzlin, který neopadá 
• 
otok rtů a jazyka 
• 
zežloutnutí kůže nebo bělma očí 
• 
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 
• 
těžká únava nebo slabost 
• 
neočekávaná bolest svalů 
• 
časté infekce 
• 
potíže  s  dýcháním,  které  mohou  v  případě,  že  jsou  závažného  charakteru, 
vyžadovat k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči. 
Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a 
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin Aurovitas pokračovat. 
 
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 
 
Jiné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 
•  virové infekce  
•  pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace 
•  únava, horečka 
 
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
•  pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo 
jiné infekce 
•  nízký počet bílých krvinek 
•  nechutenství, zvýšená chuť k jídlu 
•  agresivita,  zmatenost,  změny  nálady,  depresivní  nálady,  úzkost,  nervozita,  obtíže  s 
myšlením. 
•  křeče,  trhavé  pohyby,  poruchy  řeči,  ztráta  paměti,  třes,  nespavost,  bolest  hlavy,  citlivost 
kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, 
zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy  
•  rozmazané vidění, dvojité vidění 
•  závratě 
•  vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 
•  ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose 
•  zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací 
potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání  
•  otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné  
•  bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby  
•  potíže s erekcí (impotence) 
•  otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 

 
•  snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti 
•  náhodné zranění, zlomenina, odřenina. 
 
V klinických studiích u dětí bylo navíc pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
•  agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů) 
•  alergické reakce jako je kopřivka 
•  omezená pohyblivost 
•  zrychlená srdeční činnost 
•  otok obličeje, trupu a končetin 
•  abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater. 
•  mentální porucha  
•  pád 
•  zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):  
•  nízká hladina glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou) 
•  ztráta vědomí 
•  potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 
 
 
Po uvedení přípravku Gabapentin na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky 
•  snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve) 
•  halucinace 
•  potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost 
•  zvonění v uších 
•  skupina  nežádoucích  účinků,  které  mohou  zahrnovat  otok  lymfatických  uzlin  (izolované 
malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně 
•  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)  
•  zánět jater 
•  akutní selhání ledvin, únik moči 
•  zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně 
•  nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, 
bolest, pocení), bolest na hrudi 
•  rozklad svalových vláken (rabdomyolýza) 
•  změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy) 
•  problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace 
•  nízká hladina sodíku v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak Gabapentin Aurovitas uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Balení v blistrech: Uchovávejte v původním obalu. 
Balení v lahvičkách z HDPE: Uchovávejte v původním vnitřním obalu. 
Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Gabapentin Aurovitas obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). 
Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje 100 mg gabapentinu.  
Jedna 300mg tvrdá tobolka obsahuje 300 mg gabapentinu.  
Jedna 400mg tvrdá tobolka obsahuje 400 mg gabapentinu.  
 
-  Pomocnými látkami jsou: 
Obsah tobolky:  
Kukuřičný škrob a mastek. 
Plášť tobolky:  
100 mg: Oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
300 mg: Žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
400 mg:  Červený  oxid  železitý  (E172),  žlutý  oxid  železitý  (E172),  oxid  titaničitý  (E171), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
Černý inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hydroxid draselný 
 
Jak přípravek Gabapentin Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé tobolky.  
 
Gabapentin  Aurovitas  100 mg    tvrdé tobolky  s vytištěným  „D“  na  bílém  víčku  a  s označením 
„02“ na bílém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek 
Gabapentin Aurovitas 300 mg tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na žlutém víčku a s označením 
„03“ na žlutém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek. 
Gabapentin  Aurovitas  400  mg  tvrdé  tobolky  s vytištěným  „D“  na  oranžovém  víčku  a 
s označením „04“ na oranžovém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek. 
 
Gabapentin Aurovitas 100 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-   PrůhlednýPVC/PVDC-Al blistr  
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200 a 1000 tvrdých tobolek. 
 
Gabapentin Aurovitas 300 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-  Průhledný PVC/PVDC-Al blistr   
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200 a 1000 tvrdých tobolek. 

 
 
Gabapentin Aurovitas 400 mg tobolky jsou dostupné jako: 
-  Průhledný PVC/PVDC-Al blistr   
po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých tobolkách.  
-   Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100, 
200, 300 a 500 tvrdých tobolek. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. 
Sokratesa 13D/27 
01-909 Varšava 
Polsko  
 
Výrobce 
APL Swift Services (Malta) Limited 
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far 
Birzebbugia, BBG 3000 
Malta 
 
Tento  léčivý  přípravek  je  schválen  v členských  státech  Evropského  hospodářského 
prostoru pod těmito názvy: 
Název členské země                             Název léčivého přípravku 

 
Česká republika 
Gabapentin Aurovitas 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé tobolky 
Dánsko 
Gabapentin Aurobindo  
Francie   
Gabapentine Arrow  Génériques  100 mg/ 300 mg/ 400mg, gélules 
Německo 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln 
Irsko 
Gabin 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard 
Itálie 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule rigide 
Lotyšsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cietās kapsulas 
Litva 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kietos kapsulės 
Nizozemsko 
Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard 
Portugalsko 
Gabapentina Aurobindo 
Rumunsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule 
Slovenská republika  Gabapentin Vipharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé kapsuly 
Španělsko 
Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cápsulas duras 
Švédsko 
Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapslar, hårda 
Velká Británie    
Gabapentin Milpharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 11. 2017.